Research Article
BibTex RIS Cite

MODERATING ROLE OF THE AUDIT COMMITTEE IN THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON CORPORATE SUSTAINABILITY

Year 2022, Issue: 1, 1 - 12, 30.12.2022

Abstract

Corporate governance has a great strategic importance in the formation of a corporate sustainability culture. As a sub-committee of the board of directors, the audit committee is one of the important factors contributing to the improvement of sustainability. In this research, it is aimed to examine the moderating role of the audit committee in the effect of the characteristics of the board of directors on corporate sustainability performance. For this purpose, the characteristics of the board of directors (size, independence, CEO duality), audit committee characteristics (size, number of meetings and reports) and corporate sustainability scores of 76 companies traded in the Borsa Istanbul 100 Index were obtained.
As a result of the regression analysis, a significant and positive relationship was found between the independence of the board of directors and corporate sustainability, and a significant and negative relationship between the CEO duality and corporate sustainability; No significant relationship was found between the size of the board of directors and corporate sustainability. In addition, the moderating effect of the audit committee was tested with Process Macro. As a result of the analysis, it was concluded that the size of the audit committee, the number of meetings and the number of reports have a moderating role in the corporate sustainability impact of the CEO duality.

References

 • Acar, Ü. M., Durmaz, Ş., & Coşgunaras, Ş. N. (2021). Sürdürülebilirlik Performansını Etkileyen Finansal ve Finansal Olmayan Faktörler Üzerine Bir Araştırma: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 14 (1).
 • Adegboye, A., Ojeka, S., Alabi, O., Alo, U., & Aina, A. (2020). Audit committee characteristics and sustainability performance in Nigerian listed banks. Business: Theory and Practice, 21 (2), 469-476.
 • Al‐Shaer, H., & Zaman, M. (2018). Credibility of sustainability reports: The contribution of audit committees. Business strategy and the environment, 27 (7), 973-986.
 • Badawy, H. A. E. S. (2020). Audit Committee Effectiveness and Corporate Sustainable Growth: The Case of Egypt. Alexandria Journal of Accounting Research, 4 (2).
 • Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2019). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. Journal of Applied Accounting Research.
 • Buallay, A. M., & Al-Dhaen, E. S. (2018, October). The relationship between audit committee characteristics and the level of sustainability report disclosure. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 492-503). Springer, Cham.
 • Bunget, O. C., Mateș, D., Dumitrescu, A. C., Bogdan, O., & Burcă, V. (2020). The link between board Structure, audit, and performance for corporate sustainability. Sustainability, 12 (20), 8408.
 • Chandrakant, R., & Rajesh, R. (2022). Social sustainability, corporate governance, and sustainability performances: an empirical study of the effects. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-13.
 • Düzer, M. (2021). Kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Bist’te bir inceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (17), 35-51.
 • Gürbüz, S. (2019). Aracı, düzenleyici ve durumsal etki analizleri, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Hamidah, A.A. (2020). The influence of corporate governance on sustainability report management: the moderating role of audit committee. Polish Journal of Management Studies, 21 (1), 146-157.
 • Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. Journal of business ethics, 149 (2), 411-432.
 • Janggu, T., Darus, F., Zain, M. M., & Sawani, Y. (2014). Does good corporate governance lead to better sustainability reporting? An analysis using structural equation modeling. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 145, 138-145.
 • Kocmanová, A., Hřebíček, J., & Dočekalová, M. (2011). Corporate governance and sustaınabılıty. Economics & Management, 16.
 • Köse, E. (2021). Kurumsal yönetim özelliklerinin çevresel, sosyal ve yönetişim (esg) açıklamalarına etkisi.
 • Madi, H. K., Ishak, Z., & Manaf, N. A. A. (2014). The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure. Procedia-social and behavioral sciences, 164, 486-492.
 • Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. Sustainability, 10 (1), 207.
 • Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. Journal of management & governance, 16 (3), 477-509.
 • Munir, A., Khan, F. U., Usman, M., & Khuram, S. (2019). Relationship between Corporate Governance, Corporate Sustainability and Financial Performance. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 13 (4).
 • Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2018). Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: An empirical analysis. Social Responsibility Journal.
 • Sar, A. K. (2018). Impact of corporate governance on sustainability: A study of the Indian FMCG industry. Academy of Strategic Management Journal, 17 (1), 1-10.
 • Selimoğlu, S. K., & Yazıcı, R. (2021). Türkiye’de Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 113-136.
 • Setiany, E., Hartoko, S., Suhardjanto, D., & Honggowati, S. (2017). Audit committee characteristics and voluntary financial disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(3), 239.
 • Setyahadi, R. R., & Narsa, I. (2020). Corporate governance and sustainability in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (12), 885-894.
 • Shrivastava, P., & Addas, A. (2014). The impact of corporate governance on sustainability performance. Journal of Sustainable Finance & Investment, 4 (1), 21-37.
 • Tuan, K. (2019). Yönetim kurulu özelliklerinin sürdürülebilirlik raporlarına etkisi: Borsa İstanbul örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36), 233-242.
 • İnternet Kaynakları https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/165/bist-surdurulebilirlik-endeksleri

KURUMSAL YÖNETİMİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİNDE DENETİM KOMİTESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Year 2022, Issue: 1, 1 - 12, 30.12.2022

Abstract

Kurumsal sürdürülebilirlik kültürünün oluşmasında kurumsal yönetim stratejik açıdan büyük öneme sahiptir. Yönetim kurulunun bir alt komitesi olarak da denetim komitesi sürdürülebilirliğin iyileştirilmesine katkı sağlayan önemli faktörlerden birisidir.
Bu araştırmada yönetim kurulu özelliklerinin kurumsal sürdürülebilirlik performansına etkisinde denetim komitesinin düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul 100 Endeksinde işlem gören 76 işletmenin yönetim kurulu özellikleri (büyüklüğü, bağımsızlığı, CEO ikiliği), denetim komitesi özellikleri (büyüklüğü, toplantı ve rapor sayısı) ve kurumsal sürdürülebilirlik puanları elde edilmiştir. Yapılan regresyon analiz sonucunda yönetim kurulu bağımsızlığı ile kurumsal sürdürülebilirlik
arasında anlamlı ve pozitif yönde, CEO ikiliği ile kurumsal sürdürülebilirlik arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki tespit edilmiş ancak; yönetim kurulu büyüklüğü ile kurumsal sürdürülebilirlik arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca denetim komitesinin düzenleyici etkisi Process Makro ile test edilmiştir. Analiz sonucunda denetim komitesi büyüklüğünün, toplantı sayısının ve rapor sayısının, CEO ikiliğinin kurumsal sürdürülebilirlik etkisinde düzenleyici rolünün olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Acar, Ü. M., Durmaz, Ş., & Coşgunaras, Ş. N. (2021). Sürdürülebilirlik Performansını Etkileyen Finansal ve Finansal Olmayan Faktörler Üzerine Bir Araştırma: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 14 (1).
 • Adegboye, A., Ojeka, S., Alabi, O., Alo, U., & Aina, A. (2020). Audit committee characteristics and sustainability performance in Nigerian listed banks. Business: Theory and Practice, 21 (2), 469-476.
 • Al‐Shaer, H., & Zaman, M. (2018). Credibility of sustainability reports: The contribution of audit committees. Business strategy and the environment, 27 (7), 973-986.
 • Badawy, H. A. E. S. (2020). Audit Committee Effectiveness and Corporate Sustainable Growth: The Case of Egypt. Alexandria Journal of Accounting Research, 4 (2).
 • Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2019). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. Journal of Applied Accounting Research.
 • Buallay, A. M., & Al-Dhaen, E. S. (2018, October). The relationship between audit committee characteristics and the level of sustainability report disclosure. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 492-503). Springer, Cham.
 • Bunget, O. C., Mateș, D., Dumitrescu, A. C., Bogdan, O., & Burcă, V. (2020). The link between board Structure, audit, and performance for corporate sustainability. Sustainability, 12 (20), 8408.
 • Chandrakant, R., & Rajesh, R. (2022). Social sustainability, corporate governance, and sustainability performances: an empirical study of the effects. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-13.
 • Düzer, M. (2021). Kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Bist’te bir inceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (17), 35-51.
 • Gürbüz, S. (2019). Aracı, düzenleyici ve durumsal etki analizleri, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Hamidah, A.A. (2020). The influence of corporate governance on sustainability report management: the moderating role of audit committee. Polish Journal of Management Studies, 21 (1), 146-157.
 • Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. Journal of business ethics, 149 (2), 411-432.
 • Janggu, T., Darus, F., Zain, M. M., & Sawani, Y. (2014). Does good corporate governance lead to better sustainability reporting? An analysis using structural equation modeling. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 145, 138-145.
 • Kocmanová, A., Hřebíček, J., & Dočekalová, M. (2011). Corporate governance and sustaınabılıty. Economics & Management, 16.
 • Köse, E. (2021). Kurumsal yönetim özelliklerinin çevresel, sosyal ve yönetişim (esg) açıklamalarına etkisi.
 • Madi, H. K., Ishak, Z., & Manaf, N. A. A. (2014). The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure. Procedia-social and behavioral sciences, 164, 486-492.
 • Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. Sustainability, 10 (1), 207.
 • Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. Journal of management & governance, 16 (3), 477-509.
 • Munir, A., Khan, F. U., Usman, M., & Khuram, S. (2019). Relationship between Corporate Governance, Corporate Sustainability and Financial Performance. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 13 (4).
 • Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2018). Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: An empirical analysis. Social Responsibility Journal.
 • Sar, A. K. (2018). Impact of corporate governance on sustainability: A study of the Indian FMCG industry. Academy of Strategic Management Journal, 17 (1), 1-10.
 • Selimoğlu, S. K., & Yazıcı, R. (2021). Türkiye’de Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 113-136.
 • Setiany, E., Hartoko, S., Suhardjanto, D., & Honggowati, S. (2017). Audit committee characteristics and voluntary financial disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(3), 239.
 • Setyahadi, R. R., & Narsa, I. (2020). Corporate governance and sustainability in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (12), 885-894.
 • Shrivastava, P., & Addas, A. (2014). The impact of corporate governance on sustainability performance. Journal of Sustainable Finance & Investment, 4 (1), 21-37.
 • Tuan, K. (2019). Yönetim kurulu özelliklerinin sürdürülebilirlik raporlarına etkisi: Borsa İstanbul örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36), 233-242.
 • İnternet Kaynakları https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/165/bist-surdurulebilirlik-endeksleri
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Meryem Uslu 0000-0002-1953-3777

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 1

Cite

APA Uslu, M. (2022). KURUMSAL YÖNETİMİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİNDE DENETİM KOMİTESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. İşletme Ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, Aralık(1), 1-12.