Research Article
BibTex RIS Cite

ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

Year 2022, Issue: 1, 13 - 19, 30.12.2022

Abstract

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte iletişim ve bilişim alanlarındaki hızlı değişim, işgücü ve istihdam trendlerinde etkili olmaktadır. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm olası iş imkânlarını araştırmada, potansiyel ve mevcut işgücünü daha bilinçli ve seçici hale getirmektedir. Örgütlerde ise bu durum insan kaynağını temin ettikleri işgücü piyasasındaki rekabeti ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla örgütler nitelikli, yetenekli ve işe uygun bireyleri örgüte çekme, mevcut çalışanları da örgütte tutabilme problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumla başa çıkmada örgütün çekici hale gelmesi önem kazanmaktadır. Çünkü bireyler güçlü itibara, imaja sahip ve kariyer beklentilerini karşılayacak örgütlerde çalışmak isterler. Bu bağlamda örgütler nitelikli çalışanı bünyesine katmayı arzularlar, çalışanlar da çekici olan örgütlerde çalışmayı tercih ederler. Çalışmada akademik ve iş çevresinde dikkat çeken örgütsel çekicilik konusu kavram, boyutlar, teoriler ve bireysel-örgütsel özellikler çerçevesinde incelenmiştir.

References

 • Aiman-Smith, L., Bauer, T., & Cable, D. (2001). Are You Attracted? Do You Intend To Pursue? A Recruiting Policy Capturing Study. Journal of Business and Psychology, 16(2), 219-237.
 • Akçay, A. D. (2014). Örgütsel Çekicilik Bağlamında Otel İşletmelerini Rakiplerinden Ayıran Özellikler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 175-185.
 • Baş, T., & Ertan, E. (2020). Organizational Attractiveness Dimensions and Workplace Authenticity Relationship. Journal of Economics and Business, 3(3).1021-1031.
 • Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness In Employer Branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Büyükgöze, H., & Erçetin, Ş. Ş. (2017). Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 51-58.
 • Cable, D. M., & Turban, D. B. (2001). Establishing The Dimensions, Sources and Value of Job Seekers' Employer Knowledge During Recruitment. In Research In Personnel and Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited, 20, 115-163.
 • Çetin, F., & Varoğlu, A. K. (2009). Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), 51-66.
 • Çiftçi, G. E., & Çankaya, M. (2019). İşkoliklik ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 14(1), 499-536.
 • De Waal, A. (2022). Measuring Organizational Attractiveness. International Journal of Management and Applied Research, 9(1), 1-20.
 • Demirtaş, Z. & Çaçan, H. (2021). Öğretmenlerin Örgütsel Çekicilik İle İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(20), 295-309.
 • Ehrhart, K. H., & Ziegert, J. C. (2005). Why Are İndividuals Attracted To Organizations?. Journal of Management, 31(6), 901-919.
 • Greening, D.W. & Turban, D.B., (2000), Corporate Social Performance As a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce, Business & Society, 39(3), 254-280.
 • Güllü, S., & Şahin, S. (2018). Bir Spor Kurumunda Örgütsel Çekicilik Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(26), 637-654.
 • Hendriks, M. (2016). Organizational Reputation, Organizational Attractiveness and Employer Branding: Clarifying The Concepts (Master's Thesis, University of Twente).
 • Jiang, T., & Iles, P. (2011). Employer‐Brand Equity, Organizational Attractiveness and Talent Management in The Zhejiang Private Sector, China. Journal of Technology Management in China.6,(1), 97-110.
 • Judge, T.A. & Cable, D.M., (1997). Applicant Personality, Organizational Culture, and Organizational Attraction, Personnel Psychology, 50, 359-394.
 • Kaplan, R. S. (2020). Örgütsel Çekicilik Birey Örgüt Uyumu Ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Karaaslan, A. (1993). Benlik-Saygısı: Genel Bir Gözden Geçirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 9(1), 71-74.
 • Lim, J. Y., Lim, P. S., Lim, Y. X., Moh, H. M., & Phua, W. K. (2013). Organization Attractiveness and Employees’ Commitment: An Empirical Study On Malaysian Banks (Doctoral Dissertation, UTAR).
 • Lis, B. (2012). The Relevance Of Corporate Social Responsibility For A Sustainable Human Resource Management: An Analysis of Organizational Attractiveness As A Determinant İn Employees' Selection of A (Potential) Employer. Management Revue, 279-295.
 • Newburry, W., Gardberg, N. A., & Belkin, L. Y. (2006). Organizational attractiveness is in the eye of the beholder: The interaction of demographic characteristics with foreignness. Journal of International Business Studies, 37(5), 666-686.
 • Sharma, S. & Agarwala, S. (2013). Contribution of Self-Esteem and Collective Self-Esteem In Predicting Depression. Psychological Thought, 6(1).117-123.
 • Smith, W. J., Wokutch, R. E., Harrington, K. V., & Dennis, B. S. (2004). Organizational Attractiveness and Corporate Social Orientation: Do Our Values İnfluence Our Preference For Affirmative Action and Managing Diversity? Business & Society, 43(1), 69-96.
 • Şeşen, H., & Basım, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12(Özel), 21-28.
 • Turban, D. B. (2001). Organisational Attractiveness As an Employer on College Campuses: an Examination of The Applicant Population. Journal of Vocational Behavior, 58, 293-312.
 • Turban, D. B., & Keon, T. L. (1993). Organizational Attractiveness: An İnteractionist Perspective. Journal of Applied Psychology, 78(2), 184.
 • Weekhout, W. A. J. (2011). Employer Branding and Its Effect on Organizational Attractiveness Via The World Wide Web: Results of Quantitative and Qualitative Studies Combined (Master's Thesis, University of Twente).

ORGANIZATIONAL ATTRACTION: A THEORETICAL APPROACH

Year 2022, Issue: 1, 13 - 19, 30.12.2022

Abstract

Today, rapid change in the fields of communication and informatics with globalization has an impact on labor force and employment trends. This change and transformation makes the potential and current workforce more conscious and selective in searching for possible job opportunities. In organizations, this situation reveals the competition in the labor market where they provide human resources. Therefore, organizations are faced with the problem of attracting qualified, talented and suitable individuals to the organization and keeping existing employees in the organization. In order to cope with this situation, it is important for the organization to become attractive. Because individuals want to work in organizations that have a strong reputation, image and meet their career expectations. In this context, organizations desire to include qualified employees, and employees prefer to work in attractive organizations. In the study, the issue of organizational attractiveness, which draws attention in the academic and business environment, has been examined within the framework of concepts, dimensions, theories and individual-organizational characteristics.

References

 • Aiman-Smith, L., Bauer, T., & Cable, D. (2001). Are You Attracted? Do You Intend To Pursue? A Recruiting Policy Capturing Study. Journal of Business and Psychology, 16(2), 219-237.
 • Akçay, A. D. (2014). Örgütsel Çekicilik Bağlamında Otel İşletmelerini Rakiplerinden Ayıran Özellikler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 175-185.
 • Baş, T., & Ertan, E. (2020). Organizational Attractiveness Dimensions and Workplace Authenticity Relationship. Journal of Economics and Business, 3(3).1021-1031.
 • Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness In Employer Branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Büyükgöze, H., & Erçetin, Ş. Ş. (2017). Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 51-58.
 • Cable, D. M., & Turban, D. B. (2001). Establishing The Dimensions, Sources and Value of Job Seekers' Employer Knowledge During Recruitment. In Research In Personnel and Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited, 20, 115-163.
 • Çetin, F., & Varoğlu, A. K. (2009). Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), 51-66.
 • Çiftçi, G. E., & Çankaya, M. (2019). İşkoliklik ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 14(1), 499-536.
 • De Waal, A. (2022). Measuring Organizational Attractiveness. International Journal of Management and Applied Research, 9(1), 1-20.
 • Demirtaş, Z. & Çaçan, H. (2021). Öğretmenlerin Örgütsel Çekicilik İle İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(20), 295-309.
 • Ehrhart, K. H., & Ziegert, J. C. (2005). Why Are İndividuals Attracted To Organizations?. Journal of Management, 31(6), 901-919.
 • Greening, D.W. & Turban, D.B., (2000), Corporate Social Performance As a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce, Business & Society, 39(3), 254-280.
 • Güllü, S., & Şahin, S. (2018). Bir Spor Kurumunda Örgütsel Çekicilik Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(26), 637-654.
 • Hendriks, M. (2016). Organizational Reputation, Organizational Attractiveness and Employer Branding: Clarifying The Concepts (Master's Thesis, University of Twente).
 • Jiang, T., & Iles, P. (2011). Employer‐Brand Equity, Organizational Attractiveness and Talent Management in The Zhejiang Private Sector, China. Journal of Technology Management in China.6,(1), 97-110.
 • Judge, T.A. & Cable, D.M., (1997). Applicant Personality, Organizational Culture, and Organizational Attraction, Personnel Psychology, 50, 359-394.
 • Kaplan, R. S. (2020). Örgütsel Çekicilik Birey Örgüt Uyumu Ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Karaaslan, A. (1993). Benlik-Saygısı: Genel Bir Gözden Geçirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 9(1), 71-74.
 • Lim, J. Y., Lim, P. S., Lim, Y. X., Moh, H. M., & Phua, W. K. (2013). Organization Attractiveness and Employees’ Commitment: An Empirical Study On Malaysian Banks (Doctoral Dissertation, UTAR).
 • Lis, B. (2012). The Relevance Of Corporate Social Responsibility For A Sustainable Human Resource Management: An Analysis of Organizational Attractiveness As A Determinant İn Employees' Selection of A (Potential) Employer. Management Revue, 279-295.
 • Newburry, W., Gardberg, N. A., & Belkin, L. Y. (2006). Organizational attractiveness is in the eye of the beholder: The interaction of demographic characteristics with foreignness. Journal of International Business Studies, 37(5), 666-686.
 • Sharma, S. & Agarwala, S. (2013). Contribution of Self-Esteem and Collective Self-Esteem In Predicting Depression. Psychological Thought, 6(1).117-123.
 • Smith, W. J., Wokutch, R. E., Harrington, K. V., & Dennis, B. S. (2004). Organizational Attractiveness and Corporate Social Orientation: Do Our Values İnfluence Our Preference For Affirmative Action and Managing Diversity? Business & Society, 43(1), 69-96.
 • Şeşen, H., & Basım, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12(Özel), 21-28.
 • Turban, D. B. (2001). Organisational Attractiveness As an Employer on College Campuses: an Examination of The Applicant Population. Journal of Vocational Behavior, 58, 293-312.
 • Turban, D. B., & Keon, T. L. (1993). Organizational Attractiveness: An İnteractionist Perspective. Journal of Applied Psychology, 78(2), 184.
 • Weekhout, W. A. J. (2011). Employer Branding and Its Effect on Organizational Attractiveness Via The World Wide Web: Results of Quantitative and Qualitative Studies Combined (Master's Thesis, University of Twente).
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Sevcan Fırın 0000-0001-8914-100X

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 1

Cite

APA Fırın, S. (2022). ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM. İşletme Ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, Aralık(1), 13-19.