Research Article
BibTex RIS Cite

KADIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ CAM TAVAN ALGILARI: BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Year 2022, Issue: 1, 20 - 35, 30.12.2022

Abstract

Kadınların iş yaşamında son yıllarda aktif rol alması ile birlikte üst düzey pozisyonlara ulaşılması karşısında engellerin ortaya çıkması; cinsiyet ayrımcılığını beraberinde getirmiştir. Cinsiyet ayrımcılığına yönelik oluşturulan yasal düzenlemeler yoluyla kadınların iş dünyasındaki rolü güçlendirilmekte fakat ilerleme ve gelişimlerini engelleyen görünmez engeller varlığını korumaktadır. Bahsedilen durum cam tavan sendromu olarak ifade edilmekte ve günümüz iş dünyasında kadının yeri önemli bir tartışma gündemi oluşturmaktadır. Kadın istihdamının artan eğilim göstermesi bu konuda oluşan merakı tetiklemiş; muhasebe alanı da söz konusu durumdan kendisine düşen payı almıştır. Bu çalışmada, kadın muhasebe meslek mensuplarının kariyer basamaklarını tırmanmaları sürecinde karşı karşıya kalmış oldukları cam tavan algılarına yönelik yapılan çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Muhasebe literatüründe 2012-2022 yılları arasında kadın muhasebe meslek mensuplarının cam tavan algılarına yönelik yapılan yerli ve seçilmiş yabancı eserler çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada nitel analiz yöntemi benimsenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan çalışmalar betimsel içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise yerli ve yabancı literatürde gerçekleştirilen çalışmalarda kadınların cam tavanı kırmalarının özellikle mesleki düzenlemeler yoluyla gerçekleşebileceği tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlardan hareketle muhasebe literatürüne davranışsal, zihinsel ve duyusal özelliklerin entegre edilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

GLASS CEILING PERCEPTIONS OF WOMEN ACCOUNTING PROFESSIONALS: BIBLIOMETRIC ANALYSE

Year 2022, Issue: 1, 20 - 35, 30.12.2022

Abstract

With the active role of women in business life in recent years, the emergence of obstacles to reaching senior positions; brought about gender discrimination. The role of women in the business world is strengthened through legal regulations against gender discrimination, but invisible barriers that prevent their progress and development remain. The mentioned situation is expressed as the glass ceiling syndrome and the place of women in today's business world constitutes an important discussion agenda. The increasing trend of women's employment triggered the curiosity about this issue; the field of accounting has also taken its share from this situation. In this study, it is aimed to make a bibliometric analysis of the studies on the glass ceiling perceptions that female professional accountants have faced during the process of climbing the career ladder. In the accounting literature, domestic and selected foreign works on the glass ceiling perceptions of female accountants between the years 2012-2022 constitute the scope of the study. Qualitative analysis method was adopted in the study. Descriptive content analysis was applied to the studies covered in the research. As a result of the study, it has been determined in the studies carried out in the domestic and foreign literature that women can break the glass ceiling, especially through professional regulations. Based on the results, suggestions were made about integrating behavioral, mental and sensory features into the accounting literature.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Ali Kestane 0000-0002-7049-0354

Fatma Temelli 0000-0001-7436-5289

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 1

Cite

APA Kestane, A., & Temelli, F. (2022). KADIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ CAM TAVAN ALGILARI: BİBLİYOMETRİK ANALİZ. İşletme Ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, Aralık(1), 20-35.