Issue: 2 - HAZİRAN, 9/11/23

Year: 2023

Dergi, İşletme ve Girişimcilik alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel teorik ve uygulamalı çalışmalar ile alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi, İşletme ve girişimcilik alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaktadır.
Dergisi’nin yayın kapsamında;
Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Girişimcilik, Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler, Ticaret hukuku ve Kooperatifçilik gibi İşletme ve girişimcilik alt bilim dalları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.
Yazım Kuralları:

1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

2. Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 25 sayfayı geçmemelidir.

3. Sayfa düzeni; Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.

4. Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5. Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır – 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6. Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.

7. Yazarın ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında sağa yaslı belirtilmelidir. Yazar ad soyadına dipnot verilerek, 10 punto karakter ile yazarın unvanı, görev yeri, e-mail adresi ve ORCID numarası sayfa altında gösterilmelidir.

8. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olmalıdır. Ana başlıkların ve alt başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo ve şekil için bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo ise üstünde, şekil ise altında ve sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri

10. Atıf-Kaynak Gösterme APA 7 stilinde olmalıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

APA 7. Sürümde (2020) Dikkat çeken Güncellemeler (APA 7 Yenilikler için Bkz. https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)

- Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalar için ilk atıfta tümünün soy isminin yer alması şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine ilk yazar soy ismi vd. yazılır.
- Kaynakçada 7 yazara kadar bilgiler veriliyordu. Artık 20 yazara kadar yazar soyadları ve baş harfleri verilebilmektedir.
- Kaynakçada, kitapların yayın yeri şartı kaldırılmıştır.
- …adresinden alınmıştır ifadesi kaldırılmıştır. Doğrudan web adresi yazılır.
- Elektronik kitaplar için kaynakçada kullanılan [e-kitap sürümü, kindle vb.] ifadeler kaldırılmıştır.
- Önce DOI etiketi yazılıyordu. Şimdi bu etiket gerekli görülmüyor. Diğer URL bağlantıları gibi yazılıyor.
- İnsan gruplarını tanımlarken, sıfatlar yerine isim kullanılması önerilir.
Fakir insanlar. Bunun yerine yoksulluk içinde yaşayan insanlar.
- Geniş kategoriler yerine, daha alakalı ve spesifik olan tam yaş aralıkları kullanılmalı.
65 yaş üstü insanlar. Bunun yerine; 65-75 yaş aralığındaki insanlar kullanılmalı.

Metin içinde Kaynaklara Atıf

Tek Eser ve Tek Yazar ise:

1. Kurnaz’un (2012) elde ettiği bulgulara göre…
2. …olduğu sonucuna varmıştır (Kurnaz, 2012: 105).
3. 2012’de, Kurnaz’un üniversite öğrencileri üzerine yapmış olduğu çalışma… (bu yöntemi, eğer diğer kaynaklar ile karışmayacaksa öyle kullanınız).

Tek Eser ve Birden Fazla Yazar ise:

1. APA 6’da var olan ilk atıfta tüm yazarların soy isminin yer alması APA 7’de kaldırılmıştır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk atıftan itibaren aşağıdaki gibi kullanılır.
Kayabaşı vd. (2015) yapmış oldukları çalışmada…

2. Üstte kullanılan atıf, aynı paragraf içinde tekrar kullanılacak ise yıl göstermeye gerek yoktur.
Kayabaşı vd. elde ettikleri bu sonuçları tabloda göstermişlerdir.

3. Eğer çoklu yazarlar için vd. kullanıldığında kaynakların karışma durumu varsa aşağıdaki gibi karışmayı önleyecek sayıda yazarın soy adını yazınız.
Aşağıdaki iki atıfa dikkat ediniz. İki atıf da birbirinden farklı çalışmalar olmasına karşın aynı izlenimi yaratmaktadır.

Kayabaşı vd. (2020) yaptıkları çalışmada… (Buradaki atıf şu kişilerin çalışmasınadır: Kayabaşı, Kaya, Kurnaz (2020))
Kayabaşı vd. (2020) yaptıkları çalışmada… (Buradaki atıf ise şu kişilerin çalışmasınadır: Kayabaşı, Kaya, Kurnaz, Marangoz (2020))

Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için, soyadı benzerlikleri ortadan kalkana kadar soyadları arada virgül ile yazılmalı, daha sonra vd. ile tarih konmalıdır.
Kayabaşı, Kaya, Kurnaz vd. (2020) yaptıkları çalışmada…
Kayabaşı, Kaya, Kurnaz vd. (2020) yaptıkları çalışmada…


Yazar Olarak Grup İsimleri Kullanılacak ise (Devlet daireleri, enstitüler, üniversiteler, dernekler vb.):

1. Kısaltma ile tanınanlar:
Metin içindeki ilk atıfta:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2021) enflasyon verilerine göre…
Ya da
2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2021).

Metin içindeki sonraki atıf(larda):
TÜİK (2021) enflasyon verilerine göre…
Ya da
2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (TÜİK, 2021).

2. Kısaltma Kullanılmadan:

Metin içindeki ilk atıfta:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) yaptığı yazılı açıklamada…
Ya da
…yazılı bir açıklama paylaştı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2021).

Metin içindeki sonraki atıf(larda):
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) konuya başka açıdan yaklaşarak…
Ya da
…yazılı bir açıklama paylaştı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2021).


Aynı Parantez (Ayraç) içinde İki veya Daha Fazla Eser Belirtme

1. Aynı yazarın aynı zamanda yazılmış iki veya daha fazla eserine atıf:
…sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmıştır (Kayabaşı, 2010, 2015) (Yazarların soyadları bir kez yazılır. Sonra her eser için sadece tarih verilir)
Ya da
…sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmıştır (Kayabaşı, 2020a, 2020b) (Yazarların soy ismi bir kere yazılır. Yıl aynen tekrar eder ve yıla a, b, c şeklinde ekleme yapılır)

2. Aynı parantez içinde farklı yazarlara atıf:

…şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; Kayabaşı, 2019) (Parantez içi, ilk yazarın soyadına göre sıralanmalıdır).

Eğer bir kaynak daha önemli ancak diğerinin de önemli olduğu vurgulanmak isteniyorsa;

…şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; ayrıca bkz. Kayabaşı, 2020; Kurnaz, 2019).

İkincil Kaynaklar (Aktaran Kullanımı)

Çalışmada birincil kaynak kullanmak esastır. Ancak bazı güçlükler nedeniyle orijinal kaynağa ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal kaynakla beraber ikincil kaynak verilir. Ancak kaynakça listesinde ikincil kaynak gösterilirken, orijinal kaynak gösterilmez.

Örneğin; Kayabaşı’ın bir yazısı Kurnaz’un çalışmasında geçiyorsa ve Kayabaşı’ın eserine (basımı durmuş, kullanılmıyor, anlaşılamayan bir dilde vb. nedenlerden dolayı) ulaşılamadıysa, aşağıdaki gibi atıf yapılır ve sadece Kurnaz kaynakça listesine eklenir.

Metin için gösterim:

…şeklinde ifade edilmiştir (Kayabaşı, 2012; akt. Kurnaz, 2015).

Kayabaşı (akt. Kurnaz, 2015) yaptığı çalışmada… (yıl bilinmiyor ise).


Klasik Eserler (kutsal kitaplar, çok eski eserler)

Basım tarihi söz konusu olmayan eserlerde kaynakça listesi oluşturmaya da gerek yoktur. Sadece metin içinde ilk atıfta belirtilmelidir.

…konu dile getirilmiştir (Kur’an-ı Kerim 5:3-4)

…konu dile getirilmiştir (Buhari, Es-Sahih, iman 1)

KAYNAKÇA LİSTESİ

A. Süreli Yayınlar (Dergi, Popüler Dergi, Gazete vb.)

Genel kaynakça biçimi

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Makalenin başlığı. Süreli Yayının İsmi, cilt(sayı), 10-11.

Örnek:

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.834547

1. DOI Numarası Olan Dergi Makalesi

Tek Yazar

Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

İki Yazar

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

Üç ve daha fazla Yazar

Kayabaşı, K., Kaya, E., Kurnaz, H.M. ve Özkan, Ö. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

2. DOI Numarası Olmayan Dergi Makalesi

DOI Numarası yoksa ve kaynak çevrim içi alındıysa

Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad

3. DOI Numarası Olan Makalenin Erken Görünüm Yayımı (Online First)
Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. Erken çevrimiçi yayın. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

4. Haber Makalesi

Yazarı Belli Olan Haber Makalesi;

Çakır, M. (2021, 4 Nisan). Memurlar fakirleşiyor. Cumhuriyet. s. 11.


Yazarı Belirtilmemiş Haber Makalesi;

Küresel piyasalar Nisan’a pozitif başladı. (2021, 3 Nisan). Radikal. https://radikal.com.tr/tr/pub/buyume
Metin içinde atıfta kısa başlık tırnak içinde gösterilmelidir: …(“Küresel piyasalar Nisan’a”, 2021).


Çevrimiçi Haber Makalesi;
Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğu’da yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

5. Özetin Kaynak Olarak Gösterilmesi

Orijinal kaynaktan alındı ise;

Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü [Özet]. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11.

İkincil bir kaynaktan alındı ise;

Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. Özet Dergipark Veri Tabanı’ndan alınmıştır.

B. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitabın Tamamı için Kaynak Biçimi

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. Seçkin Yayıncılık.

Kitap Bölümü için Kaynak Biçimi

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. H.M. Kurnaz ve Ö. Özkan (Ed.), Uluslararası ticarette rekabet stratejileri içinde (s. 56-70). Seçkin Yayıncılık.

Tümü Düzenlenmiş Kitap için Kaynak Biçimi (Whole edited book)

Kaya, E. ve Kurnaz, H.M. (Ed.) (2020). Rekabet Stratejileri. Seçkin Yayıncılık.

Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

DOI yoksa:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://ebookstore.org.tr/tr/pub/iktisad

DOI varsa:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

Sadece çevrimiçi yayınlandı ise:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad

Çok Ciltli ve Yeniden Düzenlenip Basılmış Kitaplar

Kurnaz, H.M. (2000-2011). İşletme Bilimlerine Giriş (Cilt 1-2). İletişim Yayınevi.

C. SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER

Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Kurnaz (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). İletişim Yayınevi.

Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487

Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Kurnaz (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad

Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad

Konferans sunumu

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. Varsa https://ugk2020.org.tr/tr/pub/video

Konferans sunumunun yalnızca özetini belirtmek için

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu özeti]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad

D. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Yayımlanmamış Tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya Dumlupınar.

Yayımlanmış Tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları. İletişim Yayınevi.

Kurumsal bir veri tabanından alınan tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları (Doktora tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi. http://kutuphane.gantep.edu.tr/

E. İNTERNET KAYNAKLARI

(Bkz. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/webpage-website-references#4)

Devlet Kurumları, Organizasyonlar için;

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021, 12 Nisan). İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-%C5%9Eubat-2021-37487&dil=1

Metin içinde

Parantez içinde alıntı : ...veriler elde edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2021).
Anlatı şeklinde alıntı : Türkiye İstatistik Kurumu (2021) açıkladığı....

Haber Web Sitesi

Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğu’da yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

Metin içinde:

Parantez içinde alıntı : ...değinmiştir (Gürcanlı, 2021).

Anlatı şeklinde alıntı : Gürcanlı (2021) şu konuya özellikle...

APA stilinde aradığınız atıf/kaynakça biçimi ve daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılardan yardım alabilirsiniz.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/

1- Publication Ethics
The publication process at J-BER is the basis of the improvement and dissemination of information objectively and respectfully. Therefore, the procedures in this process improves the quality of the studies.
Peer-reviewed studies are the ones that support and materialize the scientific method. At this point, it is of utmost importance that all parties included in the publication process (authors, readers and researchers, publisher, reviewers and editors) comply with the standards of ethical considerations. J-BER expects all parties to hold the following ethical responsibilities.

The following ethical duties and responsibilities are written in the light of the guide and policies made by Committee on Publication Ethics (COPE).

2- Ethical Responsibilities of Authors
The authors who submit their manuscripts to J-BER are expected to comply with the following ethical responsibilities:


Author(s) must submit original studies to the journal. If they utilize or use other studies, they must make the in-text and end-text references accurately and completely.
People who have not contributed to the study at the intellectual level should not be indicated as author.
If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or relations, these must be explained.
During the review process of their manuscripts, author(s) may be asked to supply raw data. In such a case, author(s) should be ready to submit such data and information to the editorial and scientific boards.
Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data that are used.
Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if they happen to notice a mistake in their study which is in early release or publication process and to cooperate with the editors during the correction or withdrawal process.
Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each submission can be made only after the previous one is completed. A study published in another journal cannot be submitted to J-BER.
Author responsibilities given in a study (e.g.: adding an author, reordering of author names) whose rBeview process has begun cannot be changed.

3- Ethical Responsibilities of Editors
The editor and field editors of J-BER should hold the following ethical responsibilities that are based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE).

General duties and responsibilities

Editors are responsible for each study published in J-BER. In this respect, the editors have the following roles and responsibilities:

Making efforts to meet the demand for knowledge from readers and authors,
Ensuring the continuous development of the journal,
Managing the procedures aimed to improve the quality of the studies published in the journal,
Supporting freedom of expression,
Ensuring academic integrity,
Following the procedures without making concessions on intellectual property rights and ethical standards,
Being transparent and clear in issues that require correction or explanation.

Relationships with Readers

Editors must make decisions taking into consideration the knowledge, skills and expectations of all readers, researchers and practitioners need.
They must also ensure that the published studies contribute to literature and be original.
Moreover, they must take notice of the feedback received from researchers and practitioners and provide explanatory and informative feedback.

Relationships with Authors
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with authors:


Editors must make positive or negative decisions about the studies' importance, originality, validity, clarity in wording and suitability with the journal's aims and objectives.
Editors must accept the studies that are within the scope of publication into pre review process unless there are serious problems with the study.
Editors must not ignore positive suggestions made by reviewers unless there are serious problems with the study.
New editors, unless there are serious issues, must not change the previous editor's decisions about the studies.
"Blind Review and Review Process" must be published and editors must prevent possible diversions in the defined processes.
Editors must publish an "Author's Guide" that is comprehensive enough in answering queries by authors. This guide must be updated regularly.
Authors should be provided with explanatory and informative feedback.

Relationships with Reviewers
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with reviewers:

Editors must
choose reviewers according to the subject of the study.
provide the information and guidance reviewers may need during the review process.
observe whether there are conflicting interests between reviewers and authors.
keep the identities of reviewers confidential in blind review.
encourage the reviewers to review the manuscript in an unbiased, scientific and objective tone.
evaluate reviewers regularly based on criteria like performance and timing.
develop practices and policies that increase the performance of reviewers.
take necessary steps to update the reviewer pool dynamically.
prevent unkind and unscientific reviews.
make effort to ensure the reviewer pool has a wide range.

Relationships with the Editorial Board
Editors must make sure that the members of the editorial board follow the procedures in accordance with the publication policies and guidelines, and must inform the members about the publication policies and developments. The editors must also train new members of the editorial board and provide the information they need.

Moreover, editors must

ensure that the members of the editorial board review the manuscripts in an unbiased and independent manner.
select the new members of the editorial board from those who can contribute to the journal and are qualified enough.
send manuscripts for review based on the subject of expertise of the editorial board members.
regularly communicate with the editorial board.
arrange regular meetings with the editorial board for the development of publication policies and the journal.

Relationships with the Journal's Owner and Publisher
The relationship between the editors and publisher is based on the principle of the independency of editors. All the decisions made by the editors are independent of the publisher and the owner of the journal as required by the agreement made between editors and publisher.

Editorial and Blind Review Processes
Editors are obliged to comply with the policies of "Blind Review and Review Process" stated in the journal's publication policies. Therefore, the editors ensure that each manuscript is reviewed in an unbiased, fair and timely manner.

Quality Assurance
Editors must make sure that articles in the journal are published in accordance with the publication policies of the journal and international standards.

Protection of Personal Information
Editors are supposed to protect the personal information related with the subjects or visuals in the studies being reviewed, and to reject the study if there is no documentation of the subjects' consent. Furthermore, editors are supposed to protect the personal information of the authors, reviewers and readers.

Encouraging Ethical Rules and Protection of Human and Animal Rights
Editors are supposed to protect human and animal rights in the studies being reviewed and must reject the experimental studies which do not have ethical and related committee’s approval about the population given in such studies.

Precautions against possible Abuse and Malpractice
Editors are supposed to take precautions against possible abuse and malpractice. They must conduct investigations meticulously and objectively in determining and evaluating complaints about such situations. They must also share the results of the investigation.

Ensuring Academic Integrity
Editors must make sure that the mistakes, inconsistencies or misdirections in studies are corrected quickly.

Protection of Intellectual Property Rights
Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all the articles published in the journal and the rights of the journal and author(s) in cases where these rights are violated. Also, editors must take the necessary precautions in order to prevent the content of all published articles from violating the intellectual property rights of other publications. See Stop Plagiarism

Constructiveness and Openness to Discussion
Editors must

pay attention to the convincing criticism about studies published in the journal and must have a constructive attitude towards such criticism.
grant the right of reply to the author(s) of the criticized study.
not ignore or exclude the study that include negative results.

Complaints
Editors must examine the complaints from authors, reviewers or readers and respond to them in an explanatory and enlightening manner.

Political and Economic Apprehensions
Neither the owner of the journal, publisher or any other political or economical factor can influence the independent decision taking of the editors.

Conflicting Interests
Editors, acknowledging that there may be conflicting interests between reviewers and other editors, guarantee that the publication process of the manuscripts will be completed in an independent and unbiased manner

4- Ethical Responsibilities of Reviewers
The fact that all manuscripts are reviewed through "Blind Review" has a direct influence on the publication quality. This process ensures confidentiality by objective and independent review. The review process at J-BER is carried out on the principle of double blind review. Reviewers do not contact the authors directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal management system. In this process, the reviewer views on the evaluation forms and full texts are assigned to the author(s) by the editor.

Therefore, the reviewers doing review work for J-BER are supposed to bear the following ethical responsibilities:

Reviewers must
agree to review only in their subject of expertise.
review in an unbiased and confidential manner.
inform the editor of the journal if they think that they encounter conflict of interests and decline to review the manuscript during the review process.
dispose the manuscripts they have reviewed in accordance with the principle of confidentiality after the review process. Reviewers can use the final versions of the manuscripts they have reviewed only after publication.
review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that nationality, gender, religious and political beliefs, and economic apprehension do not influence the review.
review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including hostility, slander and insult.
review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with the ethical rules stated above.

5- Ethical Responsibilities of Publisher
Publisher of J-BER is conscious of the fact that they must observe the ethical responsilities below and act accordingly:

Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to J-BER will go through. Within this framework, ignoring the economic or political interests, the decision-makers are the editors.
The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
The publisher protects the intellectual property rights of all the articles published in J-BER and holds the responsibility to keep a record of each unpublished article.
The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific abuse, fraud and plagiarism.

6- Unethical Behaviour
Should you encounter any unethical act or content in J-BER apart from the ethical responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail at info@j-ber.net 

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler. Yayınlanan tüm makalelere http://igad.dpu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Derginin tüm giderleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü tarafından karşılanmaktadır.