Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 98 - 109, 01.09.2022
https://doi.org/10.55212/ijaa.1136269

Abstract

Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı her zamanda iyiye ve kötüye ya da doğruya ve yanlışa ilişkin değerleri inceleyen etik kavramı hep var olmuştur ve tartışılmıştır. Özellikle küreselleşme ve endüstrileşmenin başlangıcı sayılan sanayi devriminden sonra daha profesyonel işletmelerin kurulması ile birlikte etik, işletmeler açısından hem bir fayda hem de bir problem kaynağı olmaya başlamıştır. Bu anlamda örgütsel etik kapsamında hareket eden günümüzün üst düzey işletmeleri evrensel etik ilkeleri benimsemektedirler Bu çalışmada örgütsel etiği destekleyen evrensel etik değer ilkeleri, etik karar almadaki süreçler ve örgütsel etiğin uygulanma durumuna ilişkin olarak özellikle Virgin Atlantic Airways ve British Airways dirty tricks karalama kampanyası üzerinden literatür taraması yönteminden faydalanarak farklı bir görüş çerçevesinde bir örnek olay incelemesi yapılmıştır. Örnek olay incelemesi sonucunda Virgin Atlantic Airways’in örgütsel etik ilkelerini ve kurallarını ön plana çıkarmasının ve etik bir şekilde hareket etmesinin doğru olduğu kanısına varılmıştır. British Airways’in ise örgütsel etiğin tersinde davranması ve örgütsel etik değerleri ve ilkeleri uygulamaması ile örgütsel imajını zedelediği ve örgütsel etiği tamamen yok saydığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda bu çalışma ile işletmeler açısından örgütsel etiğin işletme yaşam seyrinin her aşamasında süregelen öneminin vurgulanması ve örgütsel etiğin uygulandığı işletmelerde elde edilen faydaların ne yönde olduğunun saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile örgütsel etik konusunda işletmelere teorik anlamda fayda sunmak hedeflenmiştir.

References

 • Kılıç, Y. 2015. Kant’ın etik görüşünde değerli eylem’in olanağı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 93-100, https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/411707
 • Wood, A. W. Kant, Aliye Kovanlıkaya (çev.), Birinci Basım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
 • Kant, I. Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, İ. Kuçuradi (çev.), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
 • Can, M. 2020. Felsefi ve dini dayanakları bakımından Kant’ta ahlakın kaynağı sorunu. Felsefe Dünyası, 1(71), 91-115, https://app.trdizin.gov.tr/dokumangoruntule?ext = pdf&path=CrnWZGRs
 • Brickley, J. A., Smith Jr, C. W., & Zimmerman, J. L. 2002. Business ethics and organizational architecture. Journal of Banking & Finance, 26(9), 1821-1835, file:///C:/Users/Acer/Downloads/1-s2.0-S0378426602001930-main.pdf
 • Apaydin, A. I.,& Arslan, F. 2015. Antik Yunan felsefesinde ahlaki eğitim aracı olarak "müzik". Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 323-342. https://dergipark.org.tr/en/ download/article-file/302333
 • Durmuş, S. 2021. “Örgütsel etik değerlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi”. Y. Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, file:///C:/Users/pc/Downloads/631647.pdf
 • Dürr, E.,& Fischer, J.-M. Tackling pollution with care: Everyday politics and citizen engagement in Auckland, In S. Low (ed.). Handbook of anthropology and the city: Engaging the urban and the future, Routledge, London, 2018, 204–215.
 • Dürr, E.,& Winder, G. M. Garbage at work: Ethics, subjectivation and resistance in Mexico. In R. Duschinsky, S. Schnall, & D. Weiss (Eds.). Purity and danger now: New perspectives, Routledge, New York, 2016, 52–68.
 • Dürr, E., Ege, M., Moser, J., Neumann, C. K., & Winder, G. M. 2019. Urban ethics: Towards a research agenda on cities, ethics and normativity. City, Culture and Society, file:///C:/Users/Acer/Downloads/1-s2.0-S1877916619301961-main.pdf
 • Dolan, S. L.,& Raich, M. 2009. The great transformation in business and society: Reflections on current culture and extrapolation for the future. Cross Cultural Management: an International Journal, doi: 10.1108/13527600910953883
 • Martinez, C., Skeet, A. G., & Sasia, P. M. 2021. Managing organizational ethics: How ethics becomes pervasive within organizations. Business Horizons, 64, 83-92, https://doi.org/ 10.1016/j.bushor.2020.09.008
 • Kıvılcım, F. 2013. Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülke Türkiye açısından değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 219-230. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117355
 • Bezanson, R. P., Cranberg, G., & Soloski, J. Libel law and the press: Myth and reality, Free Press, New York, 1987.
 • Crane, A. 2005. In the company of spies: When competitive intelligence gathering becomes industrial espionage. Business Horizons, 48(3), 233-240. https://doi.org/ 10.1016/j.bushor.2004.11.005
 • Goldman, K. Airlines' vi'ar of words, 1995. https://www.wsj.com/news/author/goldman
 • Bennett, R., & Gabriel, H. 2001. Corporate reputation, trait covariation and the averaging principle case of the UK pensions mis-selling scandal. European Journal of Marketing, 55(3-4), 387-413, https://doi.org/10.1108/03090560110382084
 • Alvesson, M. 1990. Organizations: From substance to image. Organization Studies, 11(3), 373-394. https://doi.org/10.1177/017084069001100303
 • Mohamed, A. A.,& Gardner, W. L. (2004). An exploratory study of interorganizational defamation: An organizational impression management perspective. Organizational Analysis, 12(2), 129-145. https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid= 0&sid=f91973d8-52c4-4a63-a445-1c0977ddd218%40redis
 • Kitson, A.,& Campbell, R. Virgin Atlantic and British Airways. In: Kitson, A., & Campbell, R., The Ethical Organisation, Palgrave Publishing, Second Publishing, London, 1996, 27-44, https://doi.org/10.1007/978-1-349-24405-8_3
 • Gregory, M. Dirty Tricks: British Airways' secret war against Virgin Atlantic paperback, Third Publishing, Virgin Publishing, London, 2000.
 • Mengüşoğlu, T. Değişmez değerler ve değişen davranışlar: Felsefi etik için kritik bir hazırlık, Birinci Baskı, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1965.
 • Aydın, İ. P. Yönetsel mesleki ve örgütsel etik Dokuzuncu Baskı, Pegem Akademi, Ankara, 2021.
 • O'Leary, R. The ethics of dissent: Managing guerrilla government, Third Edition, Sage Publishing, Washington, 2019.
 • Atmaca, Y., &İzci, M., Kavramsal ve kuramsal açıdan etik, İçinde: P. Gözüm (ed.), Yönetim ve Etik, Gazi Kitabevi, Ankara, Birinci Baskı, 2021, 1-28.
 • Rezaee, Z. Business sustainability, corporate governance, and organizational ethics. John Wiley & Sons, New Jersey, 2019.
 • Usta, A. 2011. Kuramdan uygulamaya kamu yönetiminde etik ve ahlak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 39-50. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10263/125872
 • Şehitoğlu, R. 2021. İktidar ve etik: Bir iktidar sahibi olarak lider etiği. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 5(2), 96-113, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1941352.
 • Klick, J. M.,& Velasquez, M. G. Business Ethics: Concepts and Cases, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
 • Echeat, T.Y., Importance of Ethical Principles, 2017. http://www.echeat.com/essay. php?t=28651, 2.05.2022.
 • Doğan, S.,& Karataş, A. 2011. Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 1-40, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/66571
 • Matelski, M. J. TV haberciliğinde etik (TV news ethics). B., Öcal Düzgören (çev.), İkinci Baskı, Yapı Kredi Yayınları, 2000.
 • Fromm, E. Erdem ve mutluluk. A. Yörükan (çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1995.
 • Horner, J. Morality, ethics, and law: Introductory concepts. In: Seminars in Speech and Language, 24(4), Thieme Medical Publishers, New York, 2003, 263-274.
 • Rand, A. Atlas vazgeçti: İtirazsız, B. Dişbudak (çev.), Plato Film Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Altunya, H.,& Doğan, N. 2019. Ayn Rand’ın objektivizm felsefesinde araç olarak mantık ve mantık ilkeleri. Mantık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 6-35. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/750673
 • Solomon, R. C. Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford University Press, Oxford, 1992. https://philarchive.org/rec/SOLEAE?fId=&eId= SOLEAE&gId=&cId=&tSort=ct+desc
 • Josephson, M. S. Making ethical decisions. W. Hanson (ed.), Josephson Institute of ethics, Los Angeles, CA, 2002. https://search.iczhiku.com/paper/UVwiWs3yCOqoS AtZ.pdf
 • Kırel, Ç. Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve bir uygulama çalışması, Anadolu ÜniversitesiYayınları, Eskişehir, 2000.
 • İlhan, S. 2005. İş ahlakı: Kuramsal bir yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 258-275. http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/11630/3573
 • Aktaş, K. 2014. Etik-ahlâk ilişkisi ve etiğin gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/145032
 • Pastin, M. The hard problems of management: Gaining the ethics edge, First Edition, John Wiley & Sons, Newyork, 1986. https://philpapers.org/rec/PASTHP
 • Kentsu, J. 2007. “Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin örgütsel etik üzerine etkisi”. Y.Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Robbins, S. P.,& Judge, T. A., Odendaal A., Roodt G. Organizational behavior, N. Pfaff (ed.), Second Edition, Pearson, South Africa, 2009.
 • Mana, S.,& Chakraborti, S. Values and ethics in business and profession. PHI Learning Pvt, New Delhi, 2010.
 • Josephson, M. Making Ethical Decisions, Josephson Institute of Ethics, Marina del Rey, CA, 1996.
 • Schwartz, M. S. 2005. Universal moral values for corporate codes of ethics. Journal of Business Ethics, 59(1), 27-44, doi:10.1007/s10551-005-3403-2
 • Josephson, M. 2009. Josephson Institute, The man behind the mission. https://josephsoninstitute.org/pdf/MichaelBioPage.pdf (15 March 2022).
 • Liston, M. A.,& Berkowitz, M. W. 2018. Toward assessing character development: Validation of the character growth index. 1-42. https://www.characterchallenge.org/ uploads/documents/1.20.2020_Public_copy.pdf
 • Babri, M.,Davidson, B., & Helin, S. 2021. An updated inquiry into the study of corporate codes of ethics: 2005–2016. Journal of Business Ethics, 168(1), 71-108. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04192-x
 • Rauh, J. 2018. Ethics problems in the new public service: Back to a service ethic?. Public Integrity, 20(3), 234-256, doi: 10.1080/10999922.2017.1381541
 • Van Wart, M. 1996. The sources of ethical decision making for individuals in the public sector. Public Administration Review, 56(6), 525-533. https://www.jstor.org/stable/ pdf/977251.pdf
 • O’Leary, R. The ethics of dissent: Managing guerilla government, Second Edition, Sage Publishing, Washington, DC, 2013.
 • Day, B. A. 2003. Ethics in environmental communication and education. Applied Environmental Education and Communication: An International Journal, 2(2), 71-72. https://doi.org/10.1080/15330150390208253
 • Meydan, C. H., Köksal, K., & Kara, A. U. 2016. Örgüt içinde sessizlik: Örgütsel etik değerlerin etkisi ve adalet algisininaracilik rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 142-159, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287151
 • Daft, R. Understanding the theory and design of organizations, Tenth Edition, South Western Publishing, Ohio, 2012.
 • Payne, D.,& Dimanche, F. 1996. Towards a code of conduct for the tourism industry: An ethics model. Journal of Business Ethics, 15(9), 997-1007. https://link.springer.com/ content/pdf/10.1007/BF00705578.pdf
 • Schwartz, M. S. 2013. Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements. Business Horizons, 56(1), 39-50, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2012.09.002
 • Çatır, O. (2019). Örgütsel etik değerler ve etik davranışın, örgütsel bağlılığa ve iş tatminine etkisi: Otel işletmeleri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 60-72.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/679407
 • Galavandi, H., & Ashrafi-Salimkandi, F. 2018. The relationship of organizational trauma with reducing organizational ethics. International Journal of Ethics & Society, 1(1). https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/672643/43EA53BAE8154B212E1F0565E16311B6.pdf?sequence=-1
 • Tousa, J. A. 2004. “Organizational ethics and maintaining an ethical environment through employee involvement”. MA Thesis, University of Nevada, Las Vegas, USA. https://www.proquest.com/docview/305073003?pqorigsite=gscholar&fromopenview=true
 • Arnaudov, K.,& Koseska, E. 2012. Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44, 387-397, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.043
 • Kocakula, Ö. Örgütsel Etik bağlamında Psikolojik Güvenlik kavramı ve Etik Liderlik, içinde: P. Gözüm (ed.), Yönetim ve Etik, 2021, 141-171.
 • Treviño, L. K., Den Nieuwenboer, N. A., & Kish-Gephart, J. J. 2014. (Un) ethical behavior in organizations. Annual Review of Psychology, 65, 635-660. 10.1146/annurev-psych-113011-143745
 • Kohlberg, L. Stage and sequence: The cognitivedevelopmental approach to socialization. In: D. A. Goslin (ed.), Handbook of socialization theory and research, Rand McNally, Chicago, 1969, 347-480
 • Trevino, L. K. 1986. Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. Academy of Management Review, 11(3), 601-617. https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9520ed14-40d5-4eef-84af-3123550329e9%40redis
 • Rest, J. R. Moral development: Advances in research and theory, Praeger Publishers, New York, 1986.
 • Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. 2006. Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of Management, 32(6), 951-990, doi: 10.1177/0149206306294258
 • Stroh, L. K., Northcraft, G. B., Neale, M. A., & Greenberg, J. Organizational behavior: A management challenge, Second Edition, Psychology Press, Florida, 2003.
 • Çiftçioğlu, A., & Sabuncuoğlu, Z. Etik karar almada örgütsel faktörler. İçinde: N. Tokgöz. İş Etiği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Klebnikov, P. The Swedish disease. Forbes, 1993, 78–80. (20 March 2022).
 • Shimko, B. W. 1992. Pre-hire assessment of the new work force: Finding wheat (and work ethic) among the chaff. Business Horizons, 35(3), 60-66. link.gale.com/apps/doc/ A12282589/AONE?u=anon~928b686f&sid=googleScholar&xid=f03202a7.
 • Sheehy, J. W. 1990. New work ethic is frightening. Personnel Journal, 69(6), 28– 36.
 • Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. 2005. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002
 • Benady, D. 2009. Trouble in the air for Virgin (airlines). Strategic Direction, 25(3). https://doi.org/10.1108/sd.2009.05625cad.004
 • Yılmaz, M. K. 2021. Brexit Sürecinin Hava Taşımacılığı Üzerine Etkileri: British Airways Özelinde Bir Durum Analizi. Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi, 1(2), 1-25.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1207792
 • Balmer, J. M.,Stuart, H., & Greyser, S. A. 2009. Aligning identity and strategy: Corporate branding at British Airways in the late 20th century. California Management Review, 51(3), 6-23. https://www.jstor.org/stable/41166491?origin=JSTOR-pdf
 • Smith, P. Ask the Pilot: Welcome to the Six Continent Club!", 2009. https://www.salon.com/topic/ask_the_pilot (3 May 2022).
 • Sutton, R. I.,& Rao, H. Mükemmeli büyütmek: Daha aza razı olmadan daha fazlaya ulaşmak, N. Kocasu (çev.), Birinci Basım, Numen Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • Sutton, R. I.,& Rao, H. Scaling up excellence: Getting to more without settling forless First Publishing, Random House, London, 2014.
 • BBC, On This Day. 1993: BA dirty tricks against Virgin cost £3m, 1993. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/11/newsid_2520000/2520189.stm#:~:text=At%20the%20High%20Court%20Christopher,of%20up%20to%20%C2%A33m (12 May 2022).
 • Janis, I. L. Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Wadsworth, Boston, 1983.
 • Economist, 1993. Virgin Atlantic. https://www.economist.com/ (3 May 2022).
 • Koob, C. E. 2002. Whither predatory pricing: The divergence between judicial decisions and economic theory: The American Airlines and Virgin Atlantic Airways Cases. Sedona Conference Journal, 3 (9), 8-22. https://thesedonaconference.org/publications
 • Grundy, M., & Moxon, R. 2013. The effectiveness of airline crisis management on brand protection: A case study of British Airways. Journal of Air Transport Management, 28, 55-61, https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.
 • Gregory, M. Dirty tricks: British Airways' secret war against Virgin Atlantic. Random Hause Books, London, 2010.
 • Albert, S., Ashforth, B. E., & Dutton, J. E. 2000. Organizational identity and identification: Charting new waters and building new bridges. The Academy of Management Review Academy of Management Review, 25(1), 13–17, http://www.jstor.org/stable/259260
 • Gotsi, M.,& Wilson, A. M. 2001. Corporate reputation: Seeking a definition. Corporate Communications: An International Journal, 6(1), 24- 30. http://dx.doi.org/10.1108/ 13563280110381189
 • Şenturan, Ş. Örnek olaylarla örgütsel davranış, Birinci Basım, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • Dhir, S.,& Shukla, A. 2019. Role of organizational image in employee engagement and performance. Benchmarking: An International Journal, 26(3), 971-989, Doi: 10.1108/BIJ-04-2018-0094
 • Gupta, S. 2002. “Strategic dimensions of corporate image: Corporate ability and corporate social responsibility as sources of competitive advantage via differentiation”. Doctoral Dissertation, Temple University, USA.
 • Jones, G. R. Organizational theory, design, and change, Seventh Edition, Pearson, Boston, 2013, 31-33. https://industri.fatek.unpatti.ac.id/wp- content/upload
 • Ergün, N. 2009. Örgütlerde etik dışı davranışların nedenleri ve çalışanlara yönelik etik dışı davranışların havayolu taşımacılığı sektörü açısından incelenmesi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 11(3), 149-168, doi: 10.4026/1303-2860.2009.0115.x
 • Weaver, G. R., Trevino, L. K., & Cochran, P. L. 1999. Corporate ethics programs as control systems: Influences of executive commitment and environmental factors. Academy of Management journal, 42(1), 41-57. https://www.jstor.org/stable/ 256975?seq=1
 • Virgin atlantic airways annual report, 1994. https://corporate.virginatlantic.com/ content/dam/corporate/Virgin%20Atlantic%20Annual%20Report%202020_final%20v1.pdf (25 May 2022).
 • Purlys, Č. 2010. Influence of business ethics for enterprise competitiveness. 6th International Scientific Conference. May 13–14, 2010, Vilnius, Lithuania. doi:10.3846/bm.2010.094
 • Micewski, E. R.,& Troy, C. 2007. Business ethics–deontologically revisited. Journal of Business Ethics, 72(1), 17-25, doi: 10.1007/s10551-006-9152-z
 • Brown, M. E., & Trevino, L. K. 2006. Ethical Leadership: A review and future directions. Leadership Quarterly, 17 (6), 595–616. https://doi.org/10.1016/j.leaqua. 2006.10.004
 • Robbins, S. P. & Judge, T. Essentials of organizational behavior, Fourteenth Edition, Pearson Education Publishing, Boston, 2019. https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/ e01_978-1-292-09007-8_01.pdf

Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 98 - 109, 01.09.2022
https://doi.org/10.55212/ijaa.1136269

Abstract

The concept of ethics, which examines the values relating to good and evil and right and wrong, has always occurred and been discussed at any time of human life from past to present. Especially after the industrial revolution, which is deemed as the beginning of globalization and industrialization, ethics has started to be a benefit for businesses with the establishment of more professional businesses. In this sense, top-level businesses of today that act within the scope of organizational ethics adopt universal moral values. In this study, a case study is carried out within the framework of a different view, using the literature review method on the dirty tricks campaign of Virgin Atlantic Airways and British Airways in relation to the universal ethical values that support organizational ethics, processes in ethical decision making and the application of organizational ethics. As a result of the case study, it was concluded that it was true to bring organizational ethical principles and rules to the forefront and act ethically by Virgin Atlantic Airways. It is concluded that British Airways harms its organizational image and completely ignores organizational ethics by acting contrary to it and not applying organizational ethical values and principles. In this context, this study aimed to emphasize the ongoing importance of organizational ethics in every stage of business life cycle and to determine the ways of the benefits obtained in businesses in which organizational ethics are applied. This study also aimed to provide theoretical benefits to businesses on organizational ethics.

References

 • Kılıç, Y. 2015. Kant’ın etik görüşünde değerli eylem’in olanağı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 93-100, https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/411707
 • Wood, A. W. Kant, Aliye Kovanlıkaya (çev.), Birinci Basım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
 • Kant, I. Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, İ. Kuçuradi (çev.), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
 • Can, M. 2020. Felsefi ve dini dayanakları bakımından Kant’ta ahlakın kaynağı sorunu. Felsefe Dünyası, 1(71), 91-115, https://app.trdizin.gov.tr/dokumangoruntule?ext = pdf&path=CrnWZGRs
 • Brickley, J. A., Smith Jr, C. W., & Zimmerman, J. L. 2002. Business ethics and organizational architecture. Journal of Banking & Finance, 26(9), 1821-1835, file:///C:/Users/Acer/Downloads/1-s2.0-S0378426602001930-main.pdf
 • Apaydin, A. I.,& Arslan, F. 2015. Antik Yunan felsefesinde ahlaki eğitim aracı olarak "müzik". Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 323-342. https://dergipark.org.tr/en/ download/article-file/302333
 • Durmuş, S. 2021. “Örgütsel etik değerlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi”. Y. Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, file:///C:/Users/pc/Downloads/631647.pdf
 • Dürr, E.,& Fischer, J.-M. Tackling pollution with care: Everyday politics and citizen engagement in Auckland, In S. Low (ed.). Handbook of anthropology and the city: Engaging the urban and the future, Routledge, London, 2018, 204–215.
 • Dürr, E.,& Winder, G. M. Garbage at work: Ethics, subjectivation and resistance in Mexico. In R. Duschinsky, S. Schnall, & D. Weiss (Eds.). Purity and danger now: New perspectives, Routledge, New York, 2016, 52–68.
 • Dürr, E., Ege, M., Moser, J., Neumann, C. K., & Winder, G. M. 2019. Urban ethics: Towards a research agenda on cities, ethics and normativity. City, Culture and Society, file:///C:/Users/Acer/Downloads/1-s2.0-S1877916619301961-main.pdf
 • Dolan, S. L.,& Raich, M. 2009. The great transformation in business and society: Reflections on current culture and extrapolation for the future. Cross Cultural Management: an International Journal, doi: 10.1108/13527600910953883
 • Martinez, C., Skeet, A. G., & Sasia, P. M. 2021. Managing organizational ethics: How ethics becomes pervasive within organizations. Business Horizons, 64, 83-92, https://doi.org/ 10.1016/j.bushor.2020.09.008
 • Kıvılcım, F. 2013. Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülke Türkiye açısından değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 219-230. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117355
 • Bezanson, R. P., Cranberg, G., & Soloski, J. Libel law and the press: Myth and reality, Free Press, New York, 1987.
 • Crane, A. 2005. In the company of spies: When competitive intelligence gathering becomes industrial espionage. Business Horizons, 48(3), 233-240. https://doi.org/ 10.1016/j.bushor.2004.11.005
 • Goldman, K. Airlines' vi'ar of words, 1995. https://www.wsj.com/news/author/goldman
 • Bennett, R., & Gabriel, H. 2001. Corporate reputation, trait covariation and the averaging principle case of the UK pensions mis-selling scandal. European Journal of Marketing, 55(3-4), 387-413, https://doi.org/10.1108/03090560110382084
 • Alvesson, M. 1990. Organizations: From substance to image. Organization Studies, 11(3), 373-394. https://doi.org/10.1177/017084069001100303
 • Mohamed, A. A.,& Gardner, W. L. (2004). An exploratory study of interorganizational defamation: An organizational impression management perspective. Organizational Analysis, 12(2), 129-145. https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid= 0&sid=f91973d8-52c4-4a63-a445-1c0977ddd218%40redis
 • Kitson, A.,& Campbell, R. Virgin Atlantic and British Airways. In: Kitson, A., & Campbell, R., The Ethical Organisation, Palgrave Publishing, Second Publishing, London, 1996, 27-44, https://doi.org/10.1007/978-1-349-24405-8_3
 • Gregory, M. Dirty Tricks: British Airways' secret war against Virgin Atlantic paperback, Third Publishing, Virgin Publishing, London, 2000.
 • Mengüşoğlu, T. Değişmez değerler ve değişen davranışlar: Felsefi etik için kritik bir hazırlık, Birinci Baskı, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1965.
 • Aydın, İ. P. Yönetsel mesleki ve örgütsel etik Dokuzuncu Baskı, Pegem Akademi, Ankara, 2021.
 • O'Leary, R. The ethics of dissent: Managing guerrilla government, Third Edition, Sage Publishing, Washington, 2019.
 • Atmaca, Y., &İzci, M., Kavramsal ve kuramsal açıdan etik, İçinde: P. Gözüm (ed.), Yönetim ve Etik, Gazi Kitabevi, Ankara, Birinci Baskı, 2021, 1-28.
 • Rezaee, Z. Business sustainability, corporate governance, and organizational ethics. John Wiley & Sons, New Jersey, 2019.
 • Usta, A. 2011. Kuramdan uygulamaya kamu yönetiminde etik ve ahlak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 39-50. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10263/125872
 • Şehitoğlu, R. 2021. İktidar ve etik: Bir iktidar sahibi olarak lider etiği. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 5(2), 96-113, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1941352.
 • Klick, J. M.,& Velasquez, M. G. Business Ethics: Concepts and Cases, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
 • Echeat, T.Y., Importance of Ethical Principles, 2017. http://www.echeat.com/essay. php?t=28651, 2.05.2022.
 • Doğan, S.,& Karataş, A. 2011. Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 1-40, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/66571
 • Matelski, M. J. TV haberciliğinde etik (TV news ethics). B., Öcal Düzgören (çev.), İkinci Baskı, Yapı Kredi Yayınları, 2000.
 • Fromm, E. Erdem ve mutluluk. A. Yörükan (çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1995.
 • Horner, J. Morality, ethics, and law: Introductory concepts. In: Seminars in Speech and Language, 24(4), Thieme Medical Publishers, New York, 2003, 263-274.
 • Rand, A. Atlas vazgeçti: İtirazsız, B. Dişbudak (çev.), Plato Film Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Altunya, H.,& Doğan, N. 2019. Ayn Rand’ın objektivizm felsefesinde araç olarak mantık ve mantık ilkeleri. Mantık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 6-35. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/750673
 • Solomon, R. C. Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford University Press, Oxford, 1992. https://philarchive.org/rec/SOLEAE?fId=&eId= SOLEAE&gId=&cId=&tSort=ct+desc
 • Josephson, M. S. Making ethical decisions. W. Hanson (ed.), Josephson Institute of ethics, Los Angeles, CA, 2002. https://search.iczhiku.com/paper/UVwiWs3yCOqoS AtZ.pdf
 • Kırel, Ç. Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve bir uygulama çalışması, Anadolu ÜniversitesiYayınları, Eskişehir, 2000.
 • İlhan, S. 2005. İş ahlakı: Kuramsal bir yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 258-275. http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/11630/3573
 • Aktaş, K. 2014. Etik-ahlâk ilişkisi ve etiğin gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/145032
 • Pastin, M. The hard problems of management: Gaining the ethics edge, First Edition, John Wiley & Sons, Newyork, 1986. https://philpapers.org/rec/PASTHP
 • Kentsu, J. 2007. “Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin örgütsel etik üzerine etkisi”. Y.Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Robbins, S. P.,& Judge, T. A., Odendaal A., Roodt G. Organizational behavior, N. Pfaff (ed.), Second Edition, Pearson, South Africa, 2009.
 • Mana, S.,& Chakraborti, S. Values and ethics in business and profession. PHI Learning Pvt, New Delhi, 2010.
 • Josephson, M. Making Ethical Decisions, Josephson Institute of Ethics, Marina del Rey, CA, 1996.
 • Schwartz, M. S. 2005. Universal moral values for corporate codes of ethics. Journal of Business Ethics, 59(1), 27-44, doi:10.1007/s10551-005-3403-2
 • Josephson, M. 2009. Josephson Institute, The man behind the mission. https://josephsoninstitute.org/pdf/MichaelBioPage.pdf (15 March 2022).
 • Liston, M. A.,& Berkowitz, M. W. 2018. Toward assessing character development: Validation of the character growth index. 1-42. https://www.characterchallenge.org/ uploads/documents/1.20.2020_Public_copy.pdf
 • Babri, M.,Davidson, B., & Helin, S. 2021. An updated inquiry into the study of corporate codes of ethics: 2005–2016. Journal of Business Ethics, 168(1), 71-108. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04192-x
 • Rauh, J. 2018. Ethics problems in the new public service: Back to a service ethic?. Public Integrity, 20(3), 234-256, doi: 10.1080/10999922.2017.1381541
 • Van Wart, M. 1996. The sources of ethical decision making for individuals in the public sector. Public Administration Review, 56(6), 525-533. https://www.jstor.org/stable/ pdf/977251.pdf
 • O’Leary, R. The ethics of dissent: Managing guerilla government, Second Edition, Sage Publishing, Washington, DC, 2013.
 • Day, B. A. 2003. Ethics in environmental communication and education. Applied Environmental Education and Communication: An International Journal, 2(2), 71-72. https://doi.org/10.1080/15330150390208253
 • Meydan, C. H., Köksal, K., & Kara, A. U. 2016. Örgüt içinde sessizlik: Örgütsel etik değerlerin etkisi ve adalet algisininaracilik rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 142-159, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287151
 • Daft, R. Understanding the theory and design of organizations, Tenth Edition, South Western Publishing, Ohio, 2012.
 • Payne, D.,& Dimanche, F. 1996. Towards a code of conduct for the tourism industry: An ethics model. Journal of Business Ethics, 15(9), 997-1007. https://link.springer.com/ content/pdf/10.1007/BF00705578.pdf
 • Schwartz, M. S. 2013. Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements. Business Horizons, 56(1), 39-50, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2012.09.002
 • Çatır, O. (2019). Örgütsel etik değerler ve etik davranışın, örgütsel bağlılığa ve iş tatminine etkisi: Otel işletmeleri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 60-72.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/679407
 • Galavandi, H., & Ashrafi-Salimkandi, F. 2018. The relationship of organizational trauma with reducing organizational ethics. International Journal of Ethics & Society, 1(1). https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/672643/43EA53BAE8154B212E1F0565E16311B6.pdf?sequence=-1
 • Tousa, J. A. 2004. “Organizational ethics and maintaining an ethical environment through employee involvement”. MA Thesis, University of Nevada, Las Vegas, USA. https://www.proquest.com/docview/305073003?pqorigsite=gscholar&fromopenview=true
 • Arnaudov, K.,& Koseska, E. 2012. Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44, 387-397, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.043
 • Kocakula, Ö. Örgütsel Etik bağlamında Psikolojik Güvenlik kavramı ve Etik Liderlik, içinde: P. Gözüm (ed.), Yönetim ve Etik, 2021, 141-171.
 • Treviño, L. K., Den Nieuwenboer, N. A., & Kish-Gephart, J. J. 2014. (Un) ethical behavior in organizations. Annual Review of Psychology, 65, 635-660. 10.1146/annurev-psych-113011-143745
 • Kohlberg, L. Stage and sequence: The cognitivedevelopmental approach to socialization. In: D. A. Goslin (ed.), Handbook of socialization theory and research, Rand McNally, Chicago, 1969, 347-480
 • Trevino, L. K. 1986. Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. Academy of Management Review, 11(3), 601-617. https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9520ed14-40d5-4eef-84af-3123550329e9%40redis
 • Rest, J. R. Moral development: Advances in research and theory, Praeger Publishers, New York, 1986.
 • Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. 2006. Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of Management, 32(6), 951-990, doi: 10.1177/0149206306294258
 • Stroh, L. K., Northcraft, G. B., Neale, M. A., & Greenberg, J. Organizational behavior: A management challenge, Second Edition, Psychology Press, Florida, 2003.
 • Çiftçioğlu, A., & Sabuncuoğlu, Z. Etik karar almada örgütsel faktörler. İçinde: N. Tokgöz. İş Etiği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Klebnikov, P. The Swedish disease. Forbes, 1993, 78–80. (20 March 2022).
 • Shimko, B. W. 1992. Pre-hire assessment of the new work force: Finding wheat (and work ethic) among the chaff. Business Horizons, 35(3), 60-66. link.gale.com/apps/doc/ A12282589/AONE?u=anon~928b686f&sid=googleScholar&xid=f03202a7.
 • Sheehy, J. W. 1990. New work ethic is frightening. Personnel Journal, 69(6), 28– 36.
 • Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. 2005. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002
 • Benady, D. 2009. Trouble in the air for Virgin (airlines). Strategic Direction, 25(3). https://doi.org/10.1108/sd.2009.05625cad.004
 • Yılmaz, M. K. 2021. Brexit Sürecinin Hava Taşımacılığı Üzerine Etkileri: British Airways Özelinde Bir Durum Analizi. Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi, 1(2), 1-25.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1207792
 • Balmer, J. M.,Stuart, H., & Greyser, S. A. 2009. Aligning identity and strategy: Corporate branding at British Airways in the late 20th century. California Management Review, 51(3), 6-23. https://www.jstor.org/stable/41166491?origin=JSTOR-pdf
 • Smith, P. Ask the Pilot: Welcome to the Six Continent Club!", 2009. https://www.salon.com/topic/ask_the_pilot (3 May 2022).
 • Sutton, R. I.,& Rao, H. Mükemmeli büyütmek: Daha aza razı olmadan daha fazlaya ulaşmak, N. Kocasu (çev.), Birinci Basım, Numen Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • Sutton, R. I.,& Rao, H. Scaling up excellence: Getting to more without settling forless First Publishing, Random House, London, 2014.
 • BBC, On This Day. 1993: BA dirty tricks against Virgin cost £3m, 1993. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/11/newsid_2520000/2520189.stm#:~:text=At%20the%20High%20Court%20Christopher,of%20up%20to%20%C2%A33m (12 May 2022).
 • Janis, I. L. Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Wadsworth, Boston, 1983.
 • Economist, 1993. Virgin Atlantic. https://www.economist.com/ (3 May 2022).
 • Koob, C. E. 2002. Whither predatory pricing: The divergence between judicial decisions and economic theory: The American Airlines and Virgin Atlantic Airways Cases. Sedona Conference Journal, 3 (9), 8-22. https://thesedonaconference.org/publications
 • Grundy, M., & Moxon, R. 2013. The effectiveness of airline crisis management on brand protection: A case study of British Airways. Journal of Air Transport Management, 28, 55-61, https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.
 • Gregory, M. Dirty tricks: British Airways' secret war against Virgin Atlantic. Random Hause Books, London, 2010.
 • Albert, S., Ashforth, B. E., & Dutton, J. E. 2000. Organizational identity and identification: Charting new waters and building new bridges. The Academy of Management Review Academy of Management Review, 25(1), 13–17, http://www.jstor.org/stable/259260
 • Gotsi, M.,& Wilson, A. M. 2001. Corporate reputation: Seeking a definition. Corporate Communications: An International Journal, 6(1), 24- 30. http://dx.doi.org/10.1108/ 13563280110381189
 • Şenturan, Ş. Örnek olaylarla örgütsel davranış, Birinci Basım, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • Dhir, S.,& Shukla, A. 2019. Role of organizational image in employee engagement and performance. Benchmarking: An International Journal, 26(3), 971-989, Doi: 10.1108/BIJ-04-2018-0094
 • Gupta, S. 2002. “Strategic dimensions of corporate image: Corporate ability and corporate social responsibility as sources of competitive advantage via differentiation”. Doctoral Dissertation, Temple University, USA.
 • Jones, G. R. Organizational theory, design, and change, Seventh Edition, Pearson, Boston, 2013, 31-33. https://industri.fatek.unpatti.ac.id/wp- content/upload
 • Ergün, N. 2009. Örgütlerde etik dışı davranışların nedenleri ve çalışanlara yönelik etik dışı davranışların havayolu taşımacılığı sektörü açısından incelenmesi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 11(3), 149-168, doi: 10.4026/1303-2860.2009.0115.x
 • Weaver, G. R., Trevino, L. K., & Cochran, P. L. 1999. Corporate ethics programs as control systems: Influences of executive commitment and environmental factors. Academy of Management journal, 42(1), 41-57. https://www.jstor.org/stable/ 256975?seq=1
 • Virgin atlantic airways annual report, 1994. https://corporate.virginatlantic.com/ content/dam/corporate/Virgin%20Atlantic%20Annual%20Report%202020_final%20v1.pdf (25 May 2022).
 • Purlys, Č. 2010. Influence of business ethics for enterprise competitiveness. 6th International Scientific Conference. May 13–14, 2010, Vilnius, Lithuania. doi:10.3846/bm.2010.094
 • Micewski, E. R.,& Troy, C. 2007. Business ethics–deontologically revisited. Journal of Business Ethics, 72(1), 17-25, doi: 10.1007/s10551-006-9152-z
 • Brown, M. E., & Trevino, L. K. 2006. Ethical Leadership: A review and future directions. Leadership Quarterly, 17 (6), 595–616. https://doi.org/10.1016/j.leaqua. 2006.10.004
 • Robbins, S. P. & Judge, T. Essentials of organizational behavior, Fourteenth Edition, Pearson Education Publishing, Boston, 2019. https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/ e01_978-1-292-09007-8_01.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Ethics
Journal Section Reviews
Authors

Rabia YILMAZ> (Primary Author)
SELCUK UNIVERSITY
0000-0003-1335-2462
Türkiye

Publication Date September 1, 2022
Application Date June 27, 2022
Acceptance Date August 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @review { ijaa1136269, journal = {International Journal of Aeronautics and Astronautics}, eissn = {2757-6574}, address = {Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. Sivil Havacılık Yüksekokulu No: 347 Alaeddin Keykubat Kampüsü/Selçuklu/Konya}, publisher = {Selcuk University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {98 - 109}, doi = {10.55212/ijaa.1136269}, title = {Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Rabia} }
APA Yılmaz, R. (2022). Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways . International Journal of Aeronautics and Astronautics , 3 (2) , 98-109 . DOI: 10.55212/ijaa.1136269
MLA Yılmaz, R. "Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways" . International Journal of Aeronautics and Astronautics 3 (2022 ): 98-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijaa/issue/72354/1136269>
Chicago Yılmaz, R. "Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways". International Journal of Aeronautics and Astronautics 3 (2022 ): 98-109
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways AU - RabiaYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55212/ijaa.1136269 DO - 10.55212/ijaa.1136269 T2 - International Journal of Aeronautics and Astronautics JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 109 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6574 M3 - doi: 10.55212/ijaa.1136269 UR - https://doi.org/10.55212/ijaa.1136269 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Aeronautics and Astronautics Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways %A Rabia Yılmaz %T Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways %D 2022 %J International Journal of Aeronautics and Astronautics %P -2757-6574 %V 3 %N 2 %R doi: 10.55212/ijaa.1136269 %U 10.55212/ijaa.1136269
ISNAD Yılmaz, Rabia . "Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways". International Journal of Aeronautics and Astronautics 3 / 2 (September 2022): 98-109 . https://doi.org/10.55212/ijaa.1136269
AMA Yılmaz R. Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways. IJAA. 2022; 3(2): 98-109.
Vancouver Yılmaz R. Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways. International Journal of Aeronautics and Astronautics. 2022; 3(2): 98-109.
IEEE R. Yılmaz , "Evaluation of organizational ethics in terms of businesses: The case of Virgin Atlantic Airways and British Airways", International Journal of Aeronautics and Astronautics, vol. 3, no. 2, pp. 98-109, Sep. 2022, doi:10.55212/ijaa.1136269