Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 79 - 101, 28.12.2018

Abstract

Kitle turizminin kaynakları hızla tüketmesi, çevresel, ekolojik, sosyal ve kültürel çevrede olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmuştur ve değişen turizm ihtiyaçlarına paralel olarak, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi kapsamında kırsal turizm ve diğer turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Kırsal turizm yerel halkı ve bölgeyi kalkındırmada çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle ülkemizin kırsal alanlarını yeterince tanıtarak iç ve dış turizme açmamız gerekmektedir. Bu çalışmada kırsal turizmin gelişimine katkıda bulunmak, tanıtılmasını sağlamak, kırsal turizmin bölgeye ve kırsal kalkınmaya olan katkısını ortaya koymak, Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyaslamak ve Kayseri ilinin kırsal turizm potansiyelini incelemek amaçlanmaktadır. Bu araştırmada ikincil kaynaklardan yararlanılmış ve bu kapsamda Kayseri ilinin kırsal turizm konusunda SWOT analizi yapılmıştır. Kırsal turizmin ülkemizin ulusal ekonomisine ve bulunduğu bölgeye olan katkıları göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle önemli bir turizm türü olduğu fakat bu turizm türünün yapılması, tanıtılması ve pazarlanmasında birtakım sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, araştırmada kırsal bölgede çekilen filmlerin bölgenin tanıtımını sağladığı ve bölgeye büyük bir turist kitlesi çektiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, Kayserinin kırsal turizm potansiyeline sahip alanlarının olduğu ve Kayseri’de kırsal turizme ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak, kırsal turizmin geliştirilmesi, tanıtılması, kırsal turizm destinasyonlarının tanıtılması, pazarlanması ve uluslararası pazarda yer almasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

References

 • Adam, K. L. (2004). Entertainment Farming and Agri-Tourism, ATTRA, National Sustainable Agriculture Information Service, Business Management Guide, Rural Business Cooperative Service, U.S. Department of Agriculture, Fayetteville, California, : 1-16.
 • Ayaz, N. (2012). Kırsal Turizm ve Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydemir, B., Kafa, N., Uzun, D. ve Özdemir, K. (2013). Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Turizm Girişimciliği Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Dünya ve Türkiye Uygulamaları, Procedia V İnternational Congress on Entrepreneurship, 2013.
 • Aymankuy, Y., Çetinkaya, N., Asmadili, U. V. ve Kalyoncu, M. (2013). Potansiyel Kırsal Turistleri Kırsal Turizme Yönlendiren Motive Edici Faktörler ve Kırsal Turistlerin Kırsal Turizmden Beklentileri, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 815-838.
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliğinde Kırsal Turizm Politikası ve Aksarayda uygulanabilirliliği, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1): 8-23.
 • Bozok, D., Kılıç, A. ve Cevizkaya, G. (2014). Butik Ürünlerin Kırsal Turizmin Gelişimine Etkileri Konusunda Yerel Halkın Algılarının Belirlenmesi: Gönen Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2): 67-75.
 • Civelek, C., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014). Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1): 15-28.
 • Çalhan, H. (2010). Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiyeye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1): 1-14.
 • Çetinel, F. (2005). Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1): 102-104.
 • Çolak, O. (2009). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dieke, U. C. P. and Karamustafa, K. (2000). Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives, Thunderbird İnternational Business Review, 42(4): 467-494.
 • Dimitrovski, D. D., Todorovic, T. A. and Valjarevic, D. A. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in The Region of Gruza, Serbia, Procedia Environmental Sciences, 14(2012): 288-297.
 • Dinçer, M. Z., Türkay, B. ve Avunduk, Z. B. (2015). Kırsal Turizm Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiyedeki Politikaların Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1): 49-60.
 • Doğan, S. ve Özaslan, Y. (2017). Kırsal Alan Gelişimi Açısından Kırsal Turizm ve Kırsal Turizmin Dünyadaki Durumu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-4: 61-78.
 • Duran, C. (2012). Türkiyede Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22): 45-52.
 • Evreni, G. (2017). Kayseri Çevresinde Gezilecek Doğal Güzellikler. [URL: https://gezievreni.com/kayseri-cevresinde-gezilecek-dogal-guzellikler/ (Erişim Tarihi: 10 Ekim 2018).
 • Gümüş, M. (2015). Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Kalkınmada Tarım Turizmi: Tekirdağ İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güney, D. ve Göller, V. (2016). Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 3(2): 25-36.
 • Gür, Ş. (2013). Kayseri İli Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzellikleri. [URL: http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/il-il-turkiye/kayseri-ili-tarihi-kulturel-ve-dogal-guzellikleri-33914.aspx (Erişim Tarihi: 10 Ekim 2018).
 • Gürdoğan, A. ve Tetik, S. (2016). Salihli’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1): 59-68.
 • Holland, R. and Wolfe, K. (2000). Considering an agritainment enterprise in Tennessee?, (PB 1648). Knoxville: Agricultural Extension Service, University of Tennessee, : 1-4.
 • İri, R. (2013). Turistik Ürün Geliştirme ve Yenilik Kapsamında Niğde, Nevşehir ve Kayseri Yöresinde Bağ ve Bahçe Turizmi ve Bu Alternatif Turizm Çeşidinin Yaygınlaştırılması, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 73-87.
 • Karamehmet, B. ve Aydın, G. (2016). Trakya Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Uygulama ve Tutundurma Önerileri: Büyükçekmece Gölü ve İğneada Örneği, Journal of Management, Marketing and Logistics, 3(1): 50-63.
 • Karamehmet, B., Aydın, G. ve Özgöker, C. U. (2016). Türkiye’de Kırsal Turizm Destinasyonlarının Rekabetçi Gücünün Geliştirilmesi için Stratejik Öneriler, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10): 106-116.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 33-37.
 • Kuter, N. ve Ünal, H. E. (2013). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 192-201.
 • Kuzucanlı, G. ve Barakazı, M. (2017). Televizyon Dizilerinin Bölgenin Tanınırlığına ve İç Turizme Etkisi: Karagül Dizisi Örneği, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi (Futourism), (İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi), 28-30 Eylül 2017, Mersin, ss. 772-778, The First International Congress on Future of Tourism (Futourism), (Innovation, Entrepreneurship and Sustainability), 28-30 September 2017, Mersin, pp. 772-778.
 • Maetzold, J. A. (2002). Nature-Based Tourism and Agritourism Trends: Unlimited Opportunuties, Beyond The Table, Future Farms 2002: A Supermarket of İdeas, Kerr Center for Sustainable Agriculture, USDA/NRCS, Washington, DC, : 84-89.
 • Muhacir, E. S. A. (2014). Ekosistem Servisleri Kapsamında Kırsal Turizm Alternatiflerinin Değerlendirilmesi: Ankara-Haymana İlçesi Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ongun, V., Gövdere, B. ve Kaygısız, A. D. (2015). Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 99-116.
 • Özçatalbaş, O. (2006). Kırsal Turizm, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, (Bildiri Kitabı), Antalya, 272-278.
 • Özdemir, S. (2012). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları: Gökçeada Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 19-21.
 • Özkan, E. (2007). Türkiyede Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1): 67-75.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi için Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12: 1-11.
 • Şahin, S. (2013). Turistlerin Kırsal Turizme Katılma Nedenleri: Kapadokya’ya Gelen Turistlere Yönelik Bir Araştırma, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 775-797.
 • Şanlıoğlu, Ö. (2017). Uluslararası Turizmin İktisadi Yönü: Akdeniz Havzasında Bulunan Seçilmiş Bazı Destinasyonların Karşılaştırmalı İncelenmesi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü- 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (2013). Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Kırsal Turizm Başvuru Çağrı Rehberi, Ankara.
 • Taş, İ., Eylemer, S. ve Şemşit, S. (2016). Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım: Avrupa Birliği Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 877-904.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 47-50.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2012). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 11-13 Ekim 2012, ss. 345-350, Almaty-Kazakistan, (International Confrence on Eurasian Economies (11-13 October 2012) (pp. 345-350).
 • www.kayserikent.com (2018). Kayseri Turizm. [URL: http://www.kayserikent.com/list/list.asp?ktgr_id=634 (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2018).
 • www.sohbetche.net (2014). Kayserinin Coğrafi Özellikleri. [URL: https://www.sohbetche.net/kayserinin-cografi-ozellikleri.html (Erişim Tarihi 10 Ekim 2018).

RURAL TOURISM WITH ALL ASPECTS AND A SWOT ANALYSİS STUDY ON THE PROVİNCE OF KAYSERİ

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 79 - 101, 28.12.2018

Abstract

Consumption of resources rapidly by mass tourism caused negative effects on environmental, ecological, social and cultural environment and in parallel with changing tourism needs; rural tourism and other tourism varieties emerged within the scope of development of alternative tourism types. Rural tourism has a very important role in the development of local people and the region. Therefore we need to introduce domestic and foreign tourism by sufficiently introducing the rural areas of our country. The aims of this study are to contribute to the development of rural tourism, to promote it, to demonstrate the contribution of rural tourism to regional and rural development, to compare with other countries to Turkey and to examine the rural tourism potential of Kayseri province. Secondary data were used in this study and in this context, SWOT analysis of rural tourism in Kayseri was conducted. When considering the contribution of rural tourism to the national economy of our country and the region where it is located, rural tourism is certainly an important type of tourism, but It is understood that there are some difficulties in the construction, promotion and marketing of rural tourism. Furthermore, it was determined that the films shot in the rural area provided the promotion of the region and attracted a great amount of tourists to the region. Consequently,  it has been determined that Kayseri has areas with rural tourism potential and no attempt has been made related rural tourism in Kayseri. Generally, suggestions and implications are made for rural tourism development, promotion, promotion and marketing of rural tourism destinations and participation in the international marketplace.

References

 • Adam, K. L. (2004). Entertainment Farming and Agri-Tourism, ATTRA, National Sustainable Agriculture Information Service, Business Management Guide, Rural Business Cooperative Service, U.S. Department of Agriculture, Fayetteville, California, : 1-16.
 • Ayaz, N. (2012). Kırsal Turizm ve Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydemir, B., Kafa, N., Uzun, D. ve Özdemir, K. (2013). Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Turizm Girişimciliği Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Dünya ve Türkiye Uygulamaları, Procedia V İnternational Congress on Entrepreneurship, 2013.
 • Aymankuy, Y., Çetinkaya, N., Asmadili, U. V. ve Kalyoncu, M. (2013). Potansiyel Kırsal Turistleri Kırsal Turizme Yönlendiren Motive Edici Faktörler ve Kırsal Turistlerin Kırsal Turizmden Beklentileri, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 815-838.
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliğinde Kırsal Turizm Politikası ve Aksarayda uygulanabilirliliği, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1): 8-23.
 • Bozok, D., Kılıç, A. ve Cevizkaya, G. (2014). Butik Ürünlerin Kırsal Turizmin Gelişimine Etkileri Konusunda Yerel Halkın Algılarının Belirlenmesi: Gönen Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2): 67-75.
 • Civelek, C., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014). Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1): 15-28.
 • Çalhan, H. (2010). Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiyeye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1): 1-14.
 • Çetinel, F. (2005). Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1): 102-104.
 • Çolak, O. (2009). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dieke, U. C. P. and Karamustafa, K. (2000). Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives, Thunderbird İnternational Business Review, 42(4): 467-494.
 • Dimitrovski, D. D., Todorovic, T. A. and Valjarevic, D. A. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in The Region of Gruza, Serbia, Procedia Environmental Sciences, 14(2012): 288-297.
 • Dinçer, M. Z., Türkay, B. ve Avunduk, Z. B. (2015). Kırsal Turizm Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiyedeki Politikaların Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1): 49-60.
 • Doğan, S. ve Özaslan, Y. (2017). Kırsal Alan Gelişimi Açısından Kırsal Turizm ve Kırsal Turizmin Dünyadaki Durumu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-4: 61-78.
 • Duran, C. (2012). Türkiyede Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22): 45-52.
 • Evreni, G. (2017). Kayseri Çevresinde Gezilecek Doğal Güzellikler. [URL: https://gezievreni.com/kayseri-cevresinde-gezilecek-dogal-guzellikler/ (Erişim Tarihi: 10 Ekim 2018).
 • Gümüş, M. (2015). Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Kalkınmada Tarım Turizmi: Tekirdağ İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güney, D. ve Göller, V. (2016). Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 3(2): 25-36.
 • Gür, Ş. (2013). Kayseri İli Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzellikleri. [URL: http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/il-il-turkiye/kayseri-ili-tarihi-kulturel-ve-dogal-guzellikleri-33914.aspx (Erişim Tarihi: 10 Ekim 2018).
 • Gürdoğan, A. ve Tetik, S. (2016). Salihli’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1): 59-68.
 • Holland, R. and Wolfe, K. (2000). Considering an agritainment enterprise in Tennessee?, (PB 1648). Knoxville: Agricultural Extension Service, University of Tennessee, : 1-4.
 • İri, R. (2013). Turistik Ürün Geliştirme ve Yenilik Kapsamında Niğde, Nevşehir ve Kayseri Yöresinde Bağ ve Bahçe Turizmi ve Bu Alternatif Turizm Çeşidinin Yaygınlaştırılması, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 73-87.
 • Karamehmet, B. ve Aydın, G. (2016). Trakya Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Uygulama ve Tutundurma Önerileri: Büyükçekmece Gölü ve İğneada Örneği, Journal of Management, Marketing and Logistics, 3(1): 50-63.
 • Karamehmet, B., Aydın, G. ve Özgöker, C. U. (2016). Türkiye’de Kırsal Turizm Destinasyonlarının Rekabetçi Gücünün Geliştirilmesi için Stratejik Öneriler, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10): 106-116.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 33-37.
 • Kuter, N. ve Ünal, H. E. (2013). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 192-201.
 • Kuzucanlı, G. ve Barakazı, M. (2017). Televizyon Dizilerinin Bölgenin Tanınırlığına ve İç Turizme Etkisi: Karagül Dizisi Örneği, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi (Futourism), (İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi), 28-30 Eylül 2017, Mersin, ss. 772-778, The First International Congress on Future of Tourism (Futourism), (Innovation, Entrepreneurship and Sustainability), 28-30 September 2017, Mersin, pp. 772-778.
 • Maetzold, J. A. (2002). Nature-Based Tourism and Agritourism Trends: Unlimited Opportunuties, Beyond The Table, Future Farms 2002: A Supermarket of İdeas, Kerr Center for Sustainable Agriculture, USDA/NRCS, Washington, DC, : 84-89.
 • Muhacir, E. S. A. (2014). Ekosistem Servisleri Kapsamında Kırsal Turizm Alternatiflerinin Değerlendirilmesi: Ankara-Haymana İlçesi Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ongun, V., Gövdere, B. ve Kaygısız, A. D. (2015). Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 99-116.
 • Özçatalbaş, O. (2006). Kırsal Turizm, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, (Bildiri Kitabı), Antalya, 272-278.
 • Özdemir, S. (2012). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları: Gökçeada Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 19-21.
 • Özkan, E. (2007). Türkiyede Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1): 67-75.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi için Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12: 1-11.
 • Şahin, S. (2013). Turistlerin Kırsal Turizme Katılma Nedenleri: Kapadokya’ya Gelen Turistlere Yönelik Bir Araştırma, 14. Ulusal Turizm Kongresi (Turizmde Yenilik), (Editör: Kurtuluş Karamustafa), Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 05-08 Aralık 2013, Kayseri. ss: 775-797.
 • Şanlıoğlu, Ö. (2017). Uluslararası Turizmin İktisadi Yönü: Akdeniz Havzasında Bulunan Seçilmiş Bazı Destinasyonların Karşılaştırmalı İncelenmesi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü- 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (2013). Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Kırsal Turizm Başvuru Çağrı Rehberi, Ankara.
 • Taş, İ., Eylemer, S. ve Şemşit, S. (2016). Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım: Avrupa Birliği Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 877-904.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 47-50.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2012). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 11-13 Ekim 2012, ss. 345-350, Almaty-Kazakistan, (International Confrence on Eurasian Economies (11-13 October 2012) (pp. 345-350).
 • www.kayserikent.com (2018). Kayseri Turizm. [URL: http://www.kayserikent.com/list/list.asp?ktgr_id=634 (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2018).
 • www.sohbetche.net (2014). Kayserinin Coğrafi Özellikleri. [URL: https://www.sohbetche.net/kayserinin-cografi-ozellikleri.html (Erişim Tarihi 10 Ekim 2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Bilgehan DEMİREZEN (Primary Author)
0000-0001-7799-0768
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijgtr472876, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {79 - 101}, title = {TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Demirezen, Bilgehan} }
APA Demirezen, B. (2018). TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 79-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/42678/472876
MLA Demirezen, B. "TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 79-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/42678/472876>
Chicago Demirezen, B. "TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 79-101
RIS TY - JOUR T1 - TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Bilgehan Demirezen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 101 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Bilgehan Demirezen %T TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2018 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Demirezen, Bilgehan . "TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 79-101 .
AMA Demirezen B. TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI. IJGTR. 2018; 2(2): 79-101.
Vancouver Demirezen B. TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(2): 79-101.
IEEE B. Demirezen , "TÜM YÖNLERİ İLE KIRSAL TURİZM VE KAYSERİ İLİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 79-101, Dec. 2018