Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A RESEARCH ON FUTURE EXPECTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS WHO ARE TOURISM EDUCATION

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 40 - 52, 09.05.2019

Abstract

The life expectancy of individuals also reveals how they will be individuals in the future. For this reason, determining the individual and social expectations of young people by examining their future orientation constitutes the main purpose of this study. In order to determine the future expectations of the students who are seen as potential labor force in the sector which has a flexible structure such as tourism sector, the students of Tourism and Hotel Management and Gastronomy Department have been investigated. The sample of the study is composed of university students studying at the Tourism and Hotel Management and Gastronomy Departments of Akdeniz University and Alaaddin Keykubat University. The future expectations scale developed by Kaya (2013) was used in order to determine the perceptions of the students about their future expectations. According to the results, students were more hopeful about their life expectancy and employment prospects when they used more pessimistic expressions about economic expectations. In addition, the students of the Department of Gastronomy and Culinary Arts, according to the students of the Department of Tourism Management, were found to be less concerned about the future.

Keywords:FutureExpectation, FutureExpectationsScale, TourismEducation

References

 • Adler, A. (1994). İnsan Tabiatını Tanıma. Çev. Ayda Yörükan, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları
 • Aidan Y. S. (2017) Future Expectations as a Source of Resilience among Young People Leaving Care The British Journal of Social Work, Volume 47, Issue 4, 1 June 2017, Pages 1111–1127
 • Akbaşlı, Sait, Kubilay, Sevda ve Durnalı, Mehmet (2017), Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri İle Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi, Journal of Human Sciences, C. 14, Sy. 4, ss. 4678-4693.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, s.13-38
 • Çakmak Ö.ve Hevedanlı M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2005, C.4; 115-127.
 • Çokluk, Ö. (2000). Örgütlerde Tükenmişlik: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. (Edit: Cevat Elma ve Kamile Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deveci E.D., Çalmaz A., Açık Y. (2012) Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal Ve Demografik Faktörler İle İlişkisi, Dicle Tıp Dergisi, 2012;39(2): 189-196.
 • Ehtiyar, R.V., Ersoy, A., Akgün, A., Karapınar E. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum Ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi, Mediterranean Journal Of Humanities, Vıı/2, 251-262 Doı: 10.13114/Mjh.2017.361
 • Güleri, M. (1999), İşçi Ve Üniversiteli Gençliğin Gelecek Beklentileri İle Kötümserlik İyimserlik Düzeyleri (III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumunda sunulan bildiri), Ankara Üniversitesi Kriz Dergisi, Ankara, s.88-113.
 • Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1):55-66.
 • İmamoğlu E. O. & Güler-Edwards A. (2007). Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi 22/60 (2007) 115-132.
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli Ve Chaid Analizi İle Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, İşletme Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Yükseklisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas
 • Koçak, O. ve Çepni, S. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatına Dair Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Haziran 2017 Cilt 6 Sayı 1, 241- 265
 • Öner, N. (1997) Psikolojik Testler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997
 • Özçakmak, H. ve Köroğlu, M. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58.
 • Robert E.,L. ve Bengston W.,L. (1993). Relationships With Parents, Self-Esteem and Psychological Well-Being in Young Adulthood. Social Psychology Ouerterly, Vol: 56 No:4, 263-275.
 • Şimşek, H. (2012), Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler, AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 90-109.
 • Şanlı, T., Saraçlı, S., (2015) Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi (Analysıs Of The Factors Effectıng The Unıversıty Students’ Future Expectatıons), KAÜ İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 25-37
 • Tekin, İ. Ç. ve Akgemci, T. (2018) Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı/Number 11 Yıl/Year 2018 Bahar/Spring, 151-164
 • Tolan, B. (1990), Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru, B. Dikeçligil ve A. Çiğdem (Editörler), Kültürel Değerler ve Sosyal Değişme, ss.493-507, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara.Tolan, B. Y. (1990). Günümüz Gençliğinin Gelecekten Beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/2, 933-946.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20); 32-45.
 • Üzüm B. ve Uçkun S. (2015) Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği, Elektronik Mesleki Gelişim, Cilt 3, S. 1, ss. 71-80
 • Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F. ve Sertelin Ç. (2005). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 93-103.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590b9967774711.49089025 E.Tarihi 05.05.2017

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 40 - 52, 09.05.2019

Abstract

Bireylerin yaşam beklentileri, onların ileride nasıl kişiler olacaklarını da ortaya koymaktadır. Bu nedenle gençlerin gelecek yönelimlerini inceleyerek, onların bireysel ve toplumsal beklentilerini saptamak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Turizm sektörü gibi esnek bir yapıya sahip olan sektörde potansiyel işgücü olarak görülen öğrencilerin gelecek beklentilerini belirlemek amacıyla Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Gastronomi Bölümü öğrencileri üzerinde araştırma yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi ve Alaaddin Keykubat Üniversitelerinin Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Gastronomi Bölümünde öğretim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin gelecek beklentilerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla Kaya (2013) tarafından geliştirilen gelecek beklentileri ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrenciler ekonomik beklentilerle ilgili daha karamsar ifadeler kullanırlarken, yaşamları ve istihdam beklentileri ile ilgili daha umutlu oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerine göre gelecek kaygılarının daha düşük olduğu sonucu elde

References

 • Adler, A. (1994). İnsan Tabiatını Tanıma. Çev. Ayda Yörükan, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları
 • Aidan Y. S. (2017) Future Expectations as a Source of Resilience among Young People Leaving Care The British Journal of Social Work, Volume 47, Issue 4, 1 June 2017, Pages 1111–1127
 • Akbaşlı, Sait, Kubilay, Sevda ve Durnalı, Mehmet (2017), Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri İle Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi, Journal of Human Sciences, C. 14, Sy. 4, ss. 4678-4693.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, s.13-38
 • Çakmak Ö.ve Hevedanlı M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2005, C.4; 115-127.
 • Çokluk, Ö. (2000). Örgütlerde Tükenmişlik: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. (Edit: Cevat Elma ve Kamile Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deveci E.D., Çalmaz A., Açık Y. (2012) Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal Ve Demografik Faktörler İle İlişkisi, Dicle Tıp Dergisi, 2012;39(2): 189-196.
 • Ehtiyar, R.V., Ersoy, A., Akgün, A., Karapınar E. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum Ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi, Mediterranean Journal Of Humanities, Vıı/2, 251-262 Doı: 10.13114/Mjh.2017.361
 • Güleri, M. (1999), İşçi Ve Üniversiteli Gençliğin Gelecek Beklentileri İle Kötümserlik İyimserlik Düzeyleri (III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumunda sunulan bildiri), Ankara Üniversitesi Kriz Dergisi, Ankara, s.88-113.
 • Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1):55-66.
 • İmamoğlu E. O. & Güler-Edwards A. (2007). Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi 22/60 (2007) 115-132.
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli Ve Chaid Analizi İle Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, İşletme Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Yükseklisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas
 • Koçak, O. ve Çepni, S. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatına Dair Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Haziran 2017 Cilt 6 Sayı 1, 241- 265
 • Öner, N. (1997) Psikolojik Testler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997
 • Özçakmak, H. ve Köroğlu, M. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58.
 • Robert E.,L. ve Bengston W.,L. (1993). Relationships With Parents, Self-Esteem and Psychological Well-Being in Young Adulthood. Social Psychology Ouerterly, Vol: 56 No:4, 263-275.
 • Şimşek, H. (2012), Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler, AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 90-109.
 • Şanlı, T., Saraçlı, S., (2015) Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi (Analysıs Of The Factors Effectıng The Unıversıty Students’ Future Expectatıons), KAÜ İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 25-37
 • Tekin, İ. Ç. ve Akgemci, T. (2018) Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı/Number 11 Yıl/Year 2018 Bahar/Spring, 151-164
 • Tolan, B. (1990), Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru, B. Dikeçligil ve A. Çiğdem (Editörler), Kültürel Değerler ve Sosyal Değişme, ss.493-507, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara.Tolan, B. Y. (1990). Günümüz Gençliğinin Gelecekten Beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/2, 933-946.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20); 32-45.
 • Üzüm B. ve Uçkun S. (2015) Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği, Elektronik Mesleki Gelişim, Cilt 3, S. 1, ss. 71-80
 • Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F. ve Sertelin Ç. (2005). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 93-103.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590b9967774711.49089025 E.Tarihi 05.05.2017

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Gonca Manap DAVRAS (Primary Author)
0000-0003-0014-9983
Türkiye


Murad ALİLİ
0000-0001-9318-1215

Publication Date May 9, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijgtr525809, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {40 - 52}, doi = {}, title = {TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Davras, Gonca Manap and Alili, Murad} }
APA Davras, G. M. & Alili, M. (2019). TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 40-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/45045/525809
MLA Davras, G. M. , Alili, M. "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 40-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/45045/525809>
Chicago Davras, G. M. , Alili, M. "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 40-52
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Gonca Manap Davras , Murad Alili Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 52 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Gonca Manap Davras , Murad Alili %T TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Davras, Gonca Manap , Alili, Murad . "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (May 2019): 40-52 .
AMA Davras G. M. , Alili M. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. IJGTR. 2019; 3(1): 40-52.
Vancouver Davras G. M. , Alili M. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 40-52.
IEEE G. M. Davras and M. Alili , "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 40-52, May. 2019