Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 13 - 32, 26.05.2020

Abstract

ÖZET
Bu çalışmada, işkoliklik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırma Antalya ili Kemer ilçesinde konaklama sektöründe çalışan 313 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen, Doğan ve Tel (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan, 14 maddelik DUWAS-TR İşkoliklik ölçeği kullanılarak aşırı çalışma ve zorunlu çalışma durumu ve literatürde iş tatminini ölçmek için sıklıkla kullanılan Minnesota İş Tatmin Ölçeği’nin 20 maddelik kısa formu ile iç tatmin ve dış tatmin durumu incelenmiştir. Araştırmada aşırı çalışma ve zorunlu çalışma değişkenlerinden oluşan işkoliklik veri seti ile içsel tatmin ve dışsal tatmin değişkenlerinden oluşan iş tatmini veri seti arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucunda işkoliklik ve iş tatmini arasında anlamlı

References

 • Akkamış, O. (2010)İlkoğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme,Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Arsezen, P. ve Ulaş, K. (2017).RelatıonshıpBetweenWorkaholıcBehavıorAndJobSatısfactıonof TourısmIndustryEmployees: Intermadıary Role of EmotıonalCommıtmenttoTheOrganızatıon, Journalof SocıalAndHumanıtıesSciencesResarch, 4(12): 867-882.
 • Aydın, A., Mehmet, Ö. ve Ömer A.T. (2014). İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 57-72.
 • Aydoğan, F. (2014). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bayraktaroğlu, S. Ersoy-Yılmaz, S., Çetinel, E. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında İşkoliklik Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:3:107-129.
 • Bernal, J. G., Gargallo, C. A., Marzo, N. M., Rıvera, T. P. (2005). JobSatisfaction: EmpricalEvidence of GenderDifferences. Women in Management Review, 20 (4), 279-288.
 • Biçkes, D.M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö. ve Uğur, A. (2014). Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Araştırması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos, 9(2), 97-121.
 • Bulgurcu Gürel, E.B. ve Altunoğlu, A.E. (2016). İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1431-1438.
 • Burke, R. J., &MacDermid, G. (1999). AreWorkaholicsJobSatisfiedandSuccessful in TheirCareers? Career Development International, 4(5), 277-282.
 • Douglas, E.J. ve Robyn, J.M. (2006).Workaholic, orJust Hard Worker?,Career Development International, 11(5): 394-417.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gerdan, E. (2018). Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • İplik, E. (2019). İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü, Business andEconomicsResearchJournal, 10(4), 929-943.
 • Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V. ve Aydın, A.S. (2016). Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışlarının İşdoyumlarına Etkisi, 15(56), 177-188.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kesiktaş, H.İ.H., (2018). A JobSatısfactıonResearch On Seaports, Dokuz Eylül UniversityMaritimeFacultyJournal, 10(1), 41-60.
 • Lacy, F. J., andSheehan, B. A. (1997). JobSatisfactionAmongAcademicStaff: An International Perspective”. Higher Education.34(3), 305-322.
 • Luthans, F. (1992). OrganisationalBehaviour (6th Edition). New York, McGraw-Hill.
 • Malinowska, D. ve Aleksandra, T. (2014). TheStructure of WorkaholismandTypes of Workaholic, PolishPsychologicalBulletin, 45(2), 211-222.
 • Özsoy, E., Uslu, O., Karakiraz, A. ve Aras, M. (2014). İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisanüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 232-250.
 • Parvin, M.M. ve Kabir, M.M.N. (2011). FactorsAffectingEmployeeJobSatisfaction of PharmaceuticalSector, AustralianJournal Business and Management Research, 1(9), 113-123.
 • Salihoğlu, G.H. (2014). Çalışanların Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Serçeoğlu, N., Selçuk, G.N. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İşkoliklik Eğilimleri ile Hizmet Odaklılık İlişkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 3 (1), 39-55.
 • Spence, J. T. andRobbins, A. S. (1992). 'Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results', Journal of PersonalityAssessment, Vol. 58, no. 1, pp. 160-178.
 • Sree, R.N.B. ve Satyavathi, R. (2017). International Journal of Engineeringand Management Research, 7(5), September-October, 85-94.
 • Temurtaş, A. (2016). Herkes için çok değişkenli istatistik. C.O. Güzeller (Ed.) içinde. Kanonik korelasyon analizi. Ankara: Maya Akademi.
 • Ulukök, E.ve Adnan, A. (2016). İşkoliklik ve Kariyer Tatmini, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2): 62-71.
 • Van den Broeck, A., Bert, S., Hans D.W., Maarten, V., Filip, G. ve Wilmar S. (2011).UnderstandingWorkaholics’ Motivations: A Self DeterminationPerspective. AppliedPsychology: an InternationalReview, 60 (4), 600-621.

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND JOB SATISFACTION WITH CANONICAL CORRELATION ANALYSIS

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 13 - 32, 26.05.2020

Abstract

ABSTRACT
In this study, it’s aimed to investigate the relationship between workaholic and job satisfaction. For this purpose, 313 people working in the accommodation sector in Kemer district of Antalya province participated in the research. In this study, by using DUWAS-TR workaholic scale with 14 items, adapted toTurkish by Doğan and Tel (2011) and 20 items short form of the Minnesota Job Satisfaction Scale which is frequently used in the literature to measure job satisfaction, internal satisfaction and external satisfaction scores were found. In the study, the reationship between the workaholic data set consisting of overwork and compulsive work variables and the job satisfaction data set consisting of internal satisfaction and external satisfaction variables were examined by canonical correlation analysis. As a result of canonical correlation analysis, significant relationship was found between workaholicity and job satisfaction and the common variance shared between datasets were found to be 20%.

References

 • Akkamış, O. (2010)İlkoğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme,Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Arsezen, P. ve Ulaş, K. (2017).RelatıonshıpBetweenWorkaholıcBehavıorAndJobSatısfactıonof TourısmIndustryEmployees: Intermadıary Role of EmotıonalCommıtmenttoTheOrganızatıon, Journalof SocıalAndHumanıtıesSciencesResarch, 4(12): 867-882.
 • Aydın, A., Mehmet, Ö. ve Ömer A.T. (2014). İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 57-72.
 • Aydoğan, F. (2014). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bayraktaroğlu, S. Ersoy-Yılmaz, S., Çetinel, E. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında İşkoliklik Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:3:107-129.
 • Bernal, J. G., Gargallo, C. A., Marzo, N. M., Rıvera, T. P. (2005). JobSatisfaction: EmpricalEvidence of GenderDifferences. Women in Management Review, 20 (4), 279-288.
 • Biçkes, D.M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö. ve Uğur, A. (2014). Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Araştırması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos, 9(2), 97-121.
 • Bulgurcu Gürel, E.B. ve Altunoğlu, A.E. (2016). İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1431-1438.
 • Burke, R. J., &MacDermid, G. (1999). AreWorkaholicsJobSatisfiedandSuccessful in TheirCareers? Career Development International, 4(5), 277-282.
 • Douglas, E.J. ve Robyn, J.M. (2006).Workaholic, orJust Hard Worker?,Career Development International, 11(5): 394-417.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gerdan, E. (2018). Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • İplik, E. (2019). İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü, Business andEconomicsResearchJournal, 10(4), 929-943.
 • Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V. ve Aydın, A.S. (2016). Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışlarının İşdoyumlarına Etkisi, 15(56), 177-188.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kesiktaş, H.İ.H., (2018). A JobSatısfactıonResearch On Seaports, Dokuz Eylül UniversityMaritimeFacultyJournal, 10(1), 41-60.
 • Lacy, F. J., andSheehan, B. A. (1997). JobSatisfactionAmongAcademicStaff: An International Perspective”. Higher Education.34(3), 305-322.
 • Luthans, F. (1992). OrganisationalBehaviour (6th Edition). New York, McGraw-Hill.
 • Malinowska, D. ve Aleksandra, T. (2014). TheStructure of WorkaholismandTypes of Workaholic, PolishPsychologicalBulletin, 45(2), 211-222.
 • Özsoy, E., Uslu, O., Karakiraz, A. ve Aras, M. (2014). İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisanüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 232-250.
 • Parvin, M.M. ve Kabir, M.M.N. (2011). FactorsAffectingEmployeeJobSatisfaction of PharmaceuticalSector, AustralianJournal Business and Management Research, 1(9), 113-123.
 • Salihoğlu, G.H. (2014). Çalışanların Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Serçeoğlu, N., Selçuk, G.N. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İşkoliklik Eğilimleri ile Hizmet Odaklılık İlişkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 3 (1), 39-55.
 • Spence, J. T. andRobbins, A. S. (1992). 'Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results', Journal of PersonalityAssessment, Vol. 58, no. 1, pp. 160-178.
 • Sree, R.N.B. ve Satyavathi, R. (2017). International Journal of Engineeringand Management Research, 7(5), September-October, 85-94.
 • Temurtaş, A. (2016). Herkes için çok değişkenli istatistik. C.O. Güzeller (Ed.) içinde. Kanonik korelasyon analizi. Ankara: Maya Akademi.
 • Ulukök, E.ve Adnan, A. (2016). İşkoliklik ve Kariyer Tatmini, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2): 62-71.
 • Van den Broeck, A., Bert, S., Hans D.W., Maarten, V., Filip, G. ve Wilmar S. (2011).UnderstandingWorkaholics’ Motivations: A Self DeterminationPerspective. AppliedPsychology: an InternationalReview, 60 (4), 600-621.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Ebru GÖZEN (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date May 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijgtr711648, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {13 - 32}, doi = {}, title = {İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Gözen, Ebru} }
APA Gözen, E. (2020). İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 13-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/54507/711648
MLA Gözen, E. "İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 13-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/54507/711648>
Chicago Gözen, E. "İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 13-32
RIS TY - JOUR T1 - İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AU - Ebru Gözen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %A Ebru Gözen %T İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %D 2020 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Gözen, Ebru . "İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (May 2020): 13-32 .
AMA Gözen E. İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. IJGTR. 2020; 4(1): 13-32.
Vancouver Gözen E. İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 13-32.
IEEE E. Gözen , "İŞKOLİKLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 13-32, May. 2020