Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Enerji konusunda yapılan STEM uygulamaları ile ilgili Fen Lisesi öğrenci ve öğretmen görüşleri

Year 2017, Volume 3, Issue 5 S, 1643 - 1656, 22.09.2017
https://doi.org/10.24289/ijsser.337238

Abstract

Bu çalışma, Enerji ünitesi çerçevesinde yapılan STEM uygulamaları ile ilgili öğretmen ve öğrenci değerlendirmelerinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Araştırma, Samsun il merkezinde yer alan bir Fen Lisesinin 9. Sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci ile yürütülmüştür. Fizik dersi kapsamında 6 haftalık STEM uygulamaların öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesine yönelik açık uçlu sorulardan oluşan iki ayrı form kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde STEM uygulamaların öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığı saptanmıştır. Süreçte öğrencilerin bilgilerini daha aktif olarak kullanma fırsatı buldukları tespit edilmiştir. Uygulama sürecinin ders saatleri ile kısıtlı kalması yaşanan en büyük olumsuzluk olarak belirlenmiştir. Uygulamaların farklı ünitelerde de yapılarak geniş bir sürece yayılmasının daha yararlı olabileceği kanaatine varılmıştır.

References

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi A Proposal of the STEM Education for Teacher Training: Design Based Science Education. 2146-071X, 212.
 • Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi 1 dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.
 • Bilgin, İ. & Karaduman, A. (2005). İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. İlköğretim-Online, 4(2), 32-45.
 • Daniel, L. (1993). Inquiry and concept formation in the general chemistry laboratory: The effects of a constructivist method of instruction on college students’ conceptual change, achievement, attitude, and perception. (Doctoral dissertation: State University of New York). Dissertation Abstracts International, 54, 04-A.
 • Demirel, Ö. (1999). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dugger, W. (2010). Evolution of STEM in the United States. In Technology Education Research Conference. Queensland
 • Ercan, S. (2014). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: Tasarım temelli fen eğitimi. (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67. DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem yayınevi. 3. Baskı.
 • Flick, L.B. (1993). The meanings of hands-on science. Journal of Science Teacher Education, 40, 1-8.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). The effects of science-technology-engineering-math (STEM) integration on 5th grade students’ perceptions and attitudes towards these areas Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Harkema, J., Jadrich, J., & Bruxvoort, C. (2009) Science and engineering: Two models of laboratory investigation. The Science Teacher, 76(9), 27-31.
 • Honey, M., Pearson, G. & Schweingruber, H. (2014). National Academy of Engineering and National Research Council. STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington D.C. : The National Academies Press.
 • Jones, M.G., Andre, T., Negishi, A., Tretter, T., Kubasko, D., Bokinsky, A., Taylor, R., & Superfine, R. (March, 2003). Hands-on Science: The impact of haptic experiences on attitudes and concepts. Paper presented at the National Association of Research in Science Teaching Annual Meeting. Philadephia, PA.
 • Korkmaz, H & Kaptan, F (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşıımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22, 91-97.
 • Moore, T. J., Stohlmann, M.S., Wang, H.-H., Tank, K.M., Glancy, A.W., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In Ş. Purzer, J. Strobel, & M. Cardella (Eds.), Engineering in precollege settings: Research into practice (pp. 35-60).
 • Moore T. &Richards L. G. (2012). P-12 engineering education research and practice. Introductionto a Special Issue ofAdvances in EngineeringEducation, 3 (2), 1-9. National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.
 • Tseng , K. H., Chang , C. C, Lou, Ş. J. & Chen W. P.(2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal TechnologyDesign Education, 23, 87–102.
 • T. Akdağ, F. & Güneş, T. (2016). Assessment Of STEM Applicatons In Terms of Students’ Opinions. Participatory Educational Research (PER) Special Issue 2016-III, pp., 161-169 ISSN: 2148-6123
 • Uzun, N. & Keleş, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 313-327.
 • Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Qualifying Paper, Tufts University.
 • Wheatley, G. H. (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics learning. Science Education, 75, 9-21.
 • Zacharias, Z & Barton, A.C. (2004). Urban middle-school students’ attitudes toward a defined science. Science Education, 88, 197-222.

Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy

Year 2017, Volume 3, Issue 5 S, 1643 - 1656, 22.09.2017
https://doi.org/10.24289/ijsser.337238

Abstract

This study was conducted to find out the assessments of teachers and students about STEM applications in the teaching of the energy unit. The study was conducted with a total of 30 students studying in 9th grade of a Science High School in the city center of Samsun. Two different forms were used for the assessment of 6-week-long STEM applications within the context of physics lesson by teachers and students. The data obtained were used through content analysis method. When the data obtained were assessed, it was found that STEM applications within the context of Energy unit contributed to students’ learning. It was found that students used their knowledge more actively within the process of STEM applications. In addition, the greatest negative aspect was found as the application process being limited to class hours. It was concluded that conducting the application on different units and in a larger period of time can be more useful.

References

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi A Proposal of the STEM Education for Teacher Training: Design Based Science Education. 2146-071X, 212.
 • Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi 1 dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.
 • Bilgin, İ. & Karaduman, A. (2005). İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. İlköğretim-Online, 4(2), 32-45.
 • Daniel, L. (1993). Inquiry and concept formation in the general chemistry laboratory: The effects of a constructivist method of instruction on college students’ conceptual change, achievement, attitude, and perception. (Doctoral dissertation: State University of New York). Dissertation Abstracts International, 54, 04-A.
 • Demirel, Ö. (1999). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dugger, W. (2010). Evolution of STEM in the United States. In Technology Education Research Conference. Queensland
 • Ercan, S. (2014). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: Tasarım temelli fen eğitimi. (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67. DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem yayınevi. 3. Baskı.
 • Flick, L.B. (1993). The meanings of hands-on science. Journal of Science Teacher Education, 40, 1-8.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). The effects of science-technology-engineering-math (STEM) integration on 5th grade students’ perceptions and attitudes towards these areas Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Harkema, J., Jadrich, J., & Bruxvoort, C. (2009) Science and engineering: Two models of laboratory investigation. The Science Teacher, 76(9), 27-31.
 • Honey, M., Pearson, G. & Schweingruber, H. (2014). National Academy of Engineering and National Research Council. STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington D.C. : The National Academies Press.
 • Jones, M.G., Andre, T., Negishi, A., Tretter, T., Kubasko, D., Bokinsky, A., Taylor, R., & Superfine, R. (March, 2003). Hands-on Science: The impact of haptic experiences on attitudes and concepts. Paper presented at the National Association of Research in Science Teaching Annual Meeting. Philadephia, PA.
 • Korkmaz, H & Kaptan, F (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşıımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22, 91-97.
 • Moore, T. J., Stohlmann, M.S., Wang, H.-H., Tank, K.M., Glancy, A.W., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In Ş. Purzer, J. Strobel, & M. Cardella (Eds.), Engineering in precollege settings: Research into practice (pp. 35-60).
 • Moore T. &Richards L. G. (2012). P-12 engineering education research and practice. Introductionto a Special Issue ofAdvances in EngineeringEducation, 3 (2), 1-9. National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.
 • Tseng , K. H., Chang , C. C, Lou, Ş. J. & Chen W. P.(2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal TechnologyDesign Education, 23, 87–102.
 • T. Akdağ, F. & Güneş, T. (2016). Assessment Of STEM Applicatons In Terms of Students’ Opinions. Participatory Educational Research (PER) Special Issue 2016-III, pp., 161-169 ISSN: 2148-6123
 • Uzun, N. & Keleş, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 313-327.
 • Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Qualifying Paper, Tufts University.
 • Wheatley, G. H. (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics learning. Science Education, 75, 9-21.
 • Zacharias, Z & Barton, A.C. (2004). Urban middle-school students’ attitudes toward a defined science. Science Education, 88, 197-222.

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Fatma TAŞTAN AKDAĞ>
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
0000-0003-2753-6537
Türkiye


Tohit GÜNEŞ This is me

Prof. Dr.
Türkiye

Publication Date September 22, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 5 S

Cite

Bibtex @research article { ijsser337238, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2017}, volume = {3}, number = {5 S}, pages = {1643 - 1656}, doi = {10.24289/ijsser.337238}, title = {Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy}, key = {cite}, author = {Taştan Akdağ, Fatma and Güneş, Tohit} }
APA Taştan Akdağ, F. & Güneş, T. (2017). Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy . International Journal of Social Sciences and Education Research , Volume: 3 Issue: 5 , 1643-1656 . DOI: 10.24289/ijsser.337238
MLA Taştan Akdağ, F. , Güneş, T. "Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy" . International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (2017 ): 1643-1656 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/30374/337238>
Chicago Taştan Akdağ, F. , Güneş, T. "Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy". International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (2017 ): 1643-1656
RIS TY - JOUR T1 - Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy AU - Fatma Taştan Akdağ , Tohit Güneş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24289/ijsser.337238 DO - 10.24289/ijsser.337238 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1643 EP - 1656 VL - 3 IS - 5 S SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.337238 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.337238 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy %A Fatma Taştan Akdağ , Tohit Güneş %T Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy %D 2017 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 3 %N 5 S %R doi: 10.24289/ijsser.337238 %U 10.24289/ijsser.337238
ISNAD Taştan Akdağ, Fatma , Güneş, Tohit . "Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy". International Journal of Social Sciences and Education Research 3 / 5 S (September 2017): 1643-1656 . https://doi.org/10.24289/ijsser.337238
AMA Taştan Akdağ F. , Güneş T. Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2017; 3(5 S): 1643-1656.
Vancouver Taştan Akdağ F. , Güneş T. Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2017; 3(5 S): 1643-1656.
IEEE F. Taştan Akdağ and T. Güneş , "Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 3, no. 5 S, pp. 1643-1656, Sep. 2017, doi:10.24289/ijsser.337238