Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Year 2020, Volume 6, Issue 2, 165 - 186, 30.06.2020
https://doi.org/10.24289/ijsser.747901

Abstract

Bu çalışmada Covid-19 sürecinde yürütülen uzaktan eğitimde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ve öğrencileri motive etme yöntemlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu durumlar eğitim faaliyetlerinin niteliği kapsamında önem arz etmektedir. Nitel araştırma türlerinden fenomenoloji desen tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Gaziantep merkez ilçelerinde farklı hizmet bölgelerinden 20 öğretmen çalışmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Online yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar 3 kategoride incelenmiştir. Öğretmenlerin iletişim ile ilgili, velilerle ilgili ve öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencileri motive etme yöntemleri ise 5 kategori altında incelenmiştir. Öğrencileri motive etmek için destekleyici etkinlikler yaptıkları, gelecek için teşvik ettikleri, okulun devam ettiğini hissettirdikleri, sağlık çalışmaları yaptırdıkları ve güzel sözler söyledikleri belirlenmiştir. Öğrencilere ücretsiz internet verilmesi, velileri bilinçlendirici çalışmaların ve öğrencileri motive etme yöntemlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

References

 • Altun, D. ve Telli Yamamoto, G. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Akkaya, E. ve Özdemir, S. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(2), 295-322.
 • Akmansoy, V. (2012). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Altıparmak, M., Kapıdere, M. ve Kurt, İ. D. (2011). E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı içinde (s. 319-327). Malatya.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 119-135.
 • Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. İstanbul: Hiperyayın.
 • Balkaya, E. ve Timuroğlu, M. K. (2016). Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi-bir uygulama. UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 89-113.
 • Balta, E. (2020). Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme. http://www.academia.edu/download/62372357/Kara_Vebadan_Koronaviruse_Kuresellesme_ Evren_Balta_-_Panorama20200315-124058-1yjlm3i.pdf (19.04.2020).
 • Bedel, A. (2013). Sınıf Tekrarı Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Güdülenme ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 43 (200) , 111-122. Bülbül, M. Ş. (2008). Kaos ve Eğitim. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/booksid=0mos0i1T0p8C&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • Ceylan, G. (2008). Öğretmen-öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine etkisi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dasgupta, R., Lau, J. & Yang, B. (2020). Will the coronavi¬rus make online education go viral. Times Higher Education. Erişim adresi: https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make online- education-go-viral
 • Demirci, A. ve Özey, R. (2010). Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi. Erişim adresi:https://www.researchgate.net/publication/293333392_Cografya_Ogretiminde_Yontem_ve_Yaklasimlar/link/56b77cb208ae5ad3605db61d/download
 • Demirtaş, H., Özer, N. ve Üstüner, M. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(3), 421-455.
 • Erişen, Y. (1997). Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 45-62.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.). Eğitimde nitel araştırma içinde (s. 51-105). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, F. (2018). İlham Veren Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ahlaki Kimlik Profillerinin Gömülü Teori Bağlamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Güçlü, M. (2017). Örgütsel iletişim: Eğitim kurumlarındaki yeri ve önemi açısından bir değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 854-870.
 • Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.
 • Kablan, Z. (2012). Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine bilişsel öğrenme ve somut yaşantı düzeylerinin etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Karadüz, A. ve Sayın, H. (2015). Öğretmenlerin Derslerindeki Konuşma Edimlerinin Öğrencileriyle İletişimlerine Etkisi, Electronic Turkish Studies, 10(11):883-908.
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya ili örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kartal, S. (2020). Koronavirüs Salgınında (Covid-19) İş Sözleşmesinin Fesih İmkanı. Erişim adresi:http://www.academia.edu/download/62479926/Koronavirus_nedeniyle_fesih_hakki_26.03.202020200325-108390-bjmhit.pdf
 • Kırık, A. (2016). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’ deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student Motivation. Research Roundup, 10(3).
 • Mahase, E. (2020). Coronavirus: Global Stocks of Protective Gear are Depleted, With Demand at “100 times” Normal Level, WHO warns. Erişim adresi: https://www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m543.full.pdf
 • MEB (2020). Kovid-19’la Mücadelede N95 Maske Makinesi Atağı. Erişim adresi:http://www.meb.gov.tr/kovid- 19la-mucadelede-n95-maske-makinesi-atagi/haber/20733/tr
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (Sars-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. Erişim adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
 • Seferoğlu, S. ve Yıldız, E. (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1):33-46.
 • Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri: Fenomenolojik bir çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 534-549.
 • Solak, H. İ. , Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Basılı ve Dijital Ortamdaki Sınav Başarılarının Karşılaştırılması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-52.
 • Şahin, F. (2000). Okul sağlığı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dergisi, 9(6), 210-212.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • UNCTAD (2020). Impact of The Coronavirus Outbreak on Global FDI. March 2020 report. United Nations (2020). Covid-19 Response. Erişim adresi: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications- team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
 • Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2010). Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun bazı demografik özelliklere göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 561-584.
 • World Health Organization (2020). Q&A on coronaviruses (COVID-19). Erişim adresi: https://www.who.int/news- room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 • Yıldız, N. (2018). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Ders Materyali Geliştirme/Kullanma Durumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

The Covid-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions

Year 2020, Volume 6, Issue 2, 165 - 186, 30.06.2020
https://doi.org/10.24289/ijsser.747901

Abstract

It is important to determine the problems encountered by the teachers who continue working through distance education in terms of communication, the methods they use to motivate their students during the process in terms of health and education and the limitations they feel about these issues in order to evaluate and improve the educational activities. The study was designed as qualitative research. The phenomenological design among the qualitative research methods was preferred. The study group consisted of teachers working in primary and secondary schools. 20 teachers in total participated in the study. The semi-structured interview form prepared by the researchers was used for data collection. The communication problems teachers encounter, problems about the parents and problems about the learning of students during the COVID-19 were discussed as 3 different categories in the study. Within the scope of the second problem of the study, the question ''What are the methods the teachers use to motivate their students during the Covid-19?'' was answered. The data collected from the interviews were grouped under five categories as follows; saying nice things, conducting supportive activities, making the students feel like the school continues, performing health activities, and encouraging them for the future.

References

 • Altun, D. ve Telli Yamamoto, G. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Akkaya, E. ve Özdemir, S. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(2), 295-322.
 • Akmansoy, V. (2012). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Altıparmak, M., Kapıdere, M. ve Kurt, İ. D. (2011). E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı içinde (s. 319-327). Malatya.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 119-135.
 • Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. İstanbul: Hiperyayın.
 • Balkaya, E. ve Timuroğlu, M. K. (2016). Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi-bir uygulama. UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 89-113.
 • Balta, E. (2020). Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme. http://www.academia.edu/download/62372357/Kara_Vebadan_Koronaviruse_Kuresellesme_ Evren_Balta_-_Panorama20200315-124058-1yjlm3i.pdf (19.04.2020).
 • Bedel, A. (2013). Sınıf Tekrarı Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Güdülenme ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 43 (200) , 111-122. Bülbül, M. Ş. (2008). Kaos ve Eğitim. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/booksid=0mos0i1T0p8C&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • Ceylan, G. (2008). Öğretmen-öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine etkisi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dasgupta, R., Lau, J. & Yang, B. (2020). Will the coronavi¬rus make online education go viral. Times Higher Education. Erişim adresi: https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make online- education-go-viral
 • Demirci, A. ve Özey, R. (2010). Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi. Erişim adresi:https://www.researchgate.net/publication/293333392_Cografya_Ogretiminde_Yontem_ve_Yaklasimlar/link/56b77cb208ae5ad3605db61d/download
 • Demirtaş, H., Özer, N. ve Üstüner, M. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(3), 421-455.
 • Erişen, Y. (1997). Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 45-62.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.). Eğitimde nitel araştırma içinde (s. 51-105). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, F. (2018). İlham Veren Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ahlaki Kimlik Profillerinin Gömülü Teori Bağlamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Güçlü, M. (2017). Örgütsel iletişim: Eğitim kurumlarındaki yeri ve önemi açısından bir değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 854-870.
 • Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.
 • Kablan, Z. (2012). Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine bilişsel öğrenme ve somut yaşantı düzeylerinin etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Karadüz, A. ve Sayın, H. (2015). Öğretmenlerin Derslerindeki Konuşma Edimlerinin Öğrencileriyle İletişimlerine Etkisi, Electronic Turkish Studies, 10(11):883-908.
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya ili örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kartal, S. (2020). Koronavirüs Salgınında (Covid-19) İş Sözleşmesinin Fesih İmkanı. Erişim adresi:http://www.academia.edu/download/62479926/Koronavirus_nedeniyle_fesih_hakki_26.03.202020200325-108390-bjmhit.pdf
 • Kırık, A. (2016). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’ deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student Motivation. Research Roundup, 10(3).
 • Mahase, E. (2020). Coronavirus: Global Stocks of Protective Gear are Depleted, With Demand at “100 times” Normal Level, WHO warns. Erişim adresi: https://www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m543.full.pdf
 • MEB (2020). Kovid-19’la Mücadelede N95 Maske Makinesi Atağı. Erişim adresi:http://www.meb.gov.tr/kovid- 19la-mucadelede-n95-maske-makinesi-atagi/haber/20733/tr
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (Sars-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. Erişim adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
 • Seferoğlu, S. ve Yıldız, E. (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1):33-46.
 • Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri: Fenomenolojik bir çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 534-549.
 • Solak, H. İ. , Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Basılı ve Dijital Ortamdaki Sınav Başarılarının Karşılaştırılması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-52.
 • Şahin, F. (2000). Okul sağlığı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dergisi, 9(6), 210-212.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • UNCTAD (2020). Impact of The Coronavirus Outbreak on Global FDI. March 2020 report. United Nations (2020). Covid-19 Response. Erişim adresi: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications- team/united-nations-working-mitigate-covid-19-impact-children
 • Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2010). Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun bazı demografik özelliklere göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 561-584.
 • World Health Organization (2020). Q&A on coronaviruses (COVID-19). Erişim adresi: https://www.who.int/news- room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 • Yıldız, N. (2018). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Ders Materyali Geliştirme/Kullanma Durumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Murat ÇAKIN
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2797-9485
Türkiye


Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ (Primary Author)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
0000-0002-2436-8761
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijsser747901, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2020}, volume = {6}, number = {2}, pages = {165 - 186}, doi = {10.24289/ijsser.747901}, title = {Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Çakın, Murat and Külekçi Akyavuz, Ebru} }
APA Çakın, M. & Külekçi Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 6 (2) , 165-186 . DOI: 10.24289/ijsser.747901
MLA Çakın, M. , Külekçi Akyavuz, E. "Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi" . International Journal of Social Sciences and Education Research 6 (2020 ): 165-186 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/55748/747901>
Chicago Çakın, M. , Külekçi Akyavuz, E. "Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi". International Journal of Social Sciences and Education Research 6 (2020 ): 165-186
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi AU - Murat Çakın , Ebru Külekçi Akyavuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24289/ijsser.747901 DO - 10.24289/ijsser.747901 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 186 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.747901 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.747901 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi %A Murat Çakın , Ebru Külekçi Akyavuz %T Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi %D 2020 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 6 %N 2 %R doi: 10.24289/ijsser.747901 %U 10.24289/ijsser.747901
ISNAD Çakın, Murat , Külekçi Akyavuz, Ebru . "Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi". International Journal of Social Sciences and Education Research 6 / 2 (June 2020): 165-186 . https://doi.org/10.24289/ijsser.747901
AMA Çakın M. , Külekçi Akyavuz E. Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2020; 6(2): 165-186.
Vancouver Çakın M. , Külekçi Akyavuz E. Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2020; 6(2): 165-186.
IEEE M. Çakın and E. Külekçi Akyavuz , "Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 6, no. 2, pp. 165-186, Jun. 2020, doi:10.24289/ijsser.747901

Cited ByWhat Does Emergency Remote Education Tell Us About Homeschooling?
Journal of Educational Technology and Online Learning
Vildan DONMUŞ KAYA
https://doi.org/10.31681/jetol.891854

Motivation And Job Satisfaction Of Physical Education Teachers During Pandemic
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Aysel KIZILKAYA NAMLI
https://doi.org/10.26466/opus.887856