Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 49 - 56 2016-10-30

2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF IFRS SYMPOSIUM IN THE TURKISH REGION BETWEEN 2011-2013

Cuma ERCAN [1]


Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), 13 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan ve 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01 Ocak 2013’de uygulanmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak, ülkemizdeki uygulamalara yönelik hazırlık düzeyinin tespit edilip, çıkarımlara ulaşılması amacıyla 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Birinci Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sempozyumu düzenlenmiştir. Daha sonra, geçiş sürecinin incelenip karşılaştırılabilir verilere ulaşılması amacı ile 16-17 Haziran 2012 tarihlerinde İkinci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu düzenlenmiştir. Son olarak, 2013 yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla 07-08 Eylül 2013 tarihlerinde Üçüncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu düzenlenmiştir. Türk Coğrafyasında, adını UFRS’den alan ve tamamen UFRS konularını kapsayan başka bir sempozyum bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu sempozyumların Türkçe konuşulan ülkelerdeki UFRS uygulamalarında öncülük yapacağı beklenmektedir. Bu çalışmada, Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumlarında sunulan bildiriler incelenerek, UFRS’ye olan katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede sunulan bildirilerin sayısı, niteliği, odaklandığı standartlar, üniversitelere ve unvanlara göre dağılımı, ortak çalışmaların ağırlığı ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir. Buradan hareketle, sunulan bildirilerin yoğunluk alanı tespit edilerek, hangi konularda daha fazla yayın yapıldığı; hangi konularda eksikliklerin olduğu belirlenmiştir.

Within the framework of the Turkish Commercial Law (TCL) no. 6102 which is published on January 13, 2011 and entered into force on 1 July 2012, The Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) started to be implemented on January 1, 2013. Parallel to this process, the First International Turkish Geographical Symposium (IFRS) was organized on 25-26 October 2011 in order to determine the level of preparation for the applications in our country and to reach the conclusions. Then, the second International Turkish Geographical Symposium IFRS was held on 16-17 June 2012 with the aim of reviewing the transition period and reaching comparable data. Finally, the third IFRS Symposium was held not only to discuss the results of the application in the first six months of 2013 but also to improve the recommendations between 7-8 September 2013. There was no any other symposium convened in the Turkish Regions named International Financial Reporting Standards (IFRS) and no one covered the areas of IFRS issues. Therefore, it was expected that from the past symposia, Turkish-speaking countries would be pioneering the application of IFRS. In this study presented at the Turkish regions, International Symposium, we aim to examine the contributions made by the IFRS. In this context, the papers presented, their number and nature as well as focused standards were examined according to universities, professional titles, joint studies and research methodologies used. Consequently, we believe that it is possible to determine the density area of the papers that are presented, it has been determined which ones are lacking.

 • AKDOĞAN, N. (2007) “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci:
 • Sorunlar Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, S.80.
 • ALKAN, G.(2014).”Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine
 • Bir Araştırma (1984-2012)]” , Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.611,s.41-52.
 • ALKAN, G.(2013). “Araştırmacıların UFRS Alanına Bilimsel Katkıları: UFRS Konusunda Yapılan Lisans Üstü Tezlere İlşkin Bir Araştırma”, Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Balıkesir.
 • GÜCENME, Ü.(2006), “1979-2005 Yılları Arasında Düzenlenen Türkiye Muhasebe Eğitim
 • Sempozyumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.31,s.33-40
 • İŞSEVEROĞLU,G.,ERCAN,C.,ARACI,H.(2014).“Türkiye’de 2005-2013 Yılları Arasında UFRS
 • Konusunda Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Bir Araştırma”, 2.Uluslarararsı
 • Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Bursa.
 • SELİMOĞLU, K.,S, UZAY, Ş.(2007). “Türkiye’de Son 10 Yılda Bağımsız Denetim Alanında
 • Yapılan Araştırmalar: Literatür Taraması” Mali Çözüm İSMMMO Yayın Organı, s. 39.
 • ÖNCE, S.,BAŞAR,B.(2010). “Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe
 • Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi:(2000-2008)”,Muhasebe ve Finansman Dergisi,
 • S.45,s.55-68.
 • UYSAL,Ö.,Ö.(2009).Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisinde 2004-2006 Yıllarında Çıkan
 • Muhasebe Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi”, XXVIII. Muhasebe Eğitimi
 • Sempozyumu, s.181-198.
 • http://dergi.mumeyek.org/arsivler.php
 • http://sempozyum.mumeyek.org/
Subjects Economics
Published Date Eylül-Ekim 2016
Journal Section Research Papers
Authors

Author: Cuma ERCAN
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2016

APA Ercan, C . (2016). 2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 49-56 . DOI: 10.25204/iktisad.294893