Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 57 - 72 2016-10-30

PİYASA EKONOMİSİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ: SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
MARKET ECONOMY AND TURKISH REPUBLICS: AN EVALUATION ON THE PROCESS AFTER DISSOLUTION OF THE SOVIET UNION

SÜLEYMAN ADİL AŞCI [1]


Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını elde eden Türk Cumhuriyetleri gerek Türkiye gerekse diğer dünya ülkeleri için önemli bir pazar haline gelmişlerdir. Bu ülkeler, bir yandan yetmiş yıl süren sosyalist sistemle bağlarını koparırken, diğer yandan kapitalist sisteme uyum sağlama yollarını aramaktadırlar. Bu çerçevede, bu uyum sürecinde neler yapılabileceği ve sonuç olarak piyasa ekonomisine geçişin en az kayıpla nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmaktadır. Sovyetler Birliği, asıl sınırlarına çekilmiş bulunmaktadır. Ancak, gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu nedenle Türkiye, atacağı adımlarda Rusya'nın da desteğini almalıdır.

The Turkish Republics, which gained their independence after the disintegration of the Soviet Union, have become an important market for both Turkey and the rest of the world. These countries are looking for ways to adapt to the capitalist system while tearing off their bonds with seventy years on going socialist system. Within this framework, it is focused on what can be done in this adaptation process and ultimately how the transition to the market economy can be realized with minimum loss. The Soviet Union is drawn to its original limits. However, it has not lost anything from his strength. For this reason, Turkey should take the support of Russia in its next steps.

 • Avcı Nilüfer, (1997), "Özbekistan'ın Dünü ve Bugününde Siyasi ve Ekonomik Oluşumlar", Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 1997, Yıl: 3, Sayı: 16, Semih Ofset, Ankara, 1997.
 • Avrasya Dosyası, (1997), Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansı (Tika) Bülteni, Sayı: 80, Ağustos'97/1, Tika Yayınları, Ankara.
 • Avrasya Dosyası, (1997), Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansı (Tika) Bülteni, Sayı: 83, Eylül'97/2, Tika Yayınları, Ankara.
 • Aktan Can Coşkun, (1994), Gerçek Liberalizm Nedir? T Yayınları, İzmir, 1994.
 • Avşar Zakir, Solak Ferruh, Yorulmaz Ferhan, Yorulmaz Ayşe, (1994), Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Vadi Yayınları: 22, Ankara.
 • Avşar Zakir, Solak Ferruh, Tosun Selma, (1997), "Türk Dünyasının Demografik Yapısı", Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 1997, Yıl: 3, Sayı: 15, Semih Ofset, Ankara.
 • Demirci Rasih, (1996) Ekonominin Temelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Erbay Yusuf, (1996), Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Faaliyetleri, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayın No: 11, Kent Matbaacılık, Ankara.
 • Götz Roland, Halbach Uwe, (1992), Politisches Lexikon Gus, C. H. Beck München Verlag, München.
 • İbadullaev Azamat, Kenjetayev Dosay, Daurenkulov Kasımhan, Erbosinov Nurjan, (1997), "Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik ve Sosyal Yapısı", Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1997, Yıl: 3, Sayı: 16, Semih Ofset, Ankara.
 • Kazakistan Ülke Raporu, (1996), Tika Yayınları No: 30.
 • Kılıçbay Ahmet, (1985), Türkiye'de Piyasa Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3303, Gür-Ay Matbaası, İstanbul.
 • Kyrgyzstan: Social Protection In A Reforming Economy, A World Bank Country Study, (1993), The World Bank, Washington D.C.
 • Özgüven Ali, (1991), İktisat Bilimine Giriş, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Özlenen Sezer, Çeşmecioğlu Senem, Roca Derya Bertran, (1996) Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Gümrük Birliği, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1996-53, İstanbul.
 • Putz Theodor, (1994), Kuramsal Ekonomi Politikasının Temelleri, (Çeviren: Naci Kepkep), Der Yayınevi, İstanbul.
 • Savaş VURAL, (1978). Piyasa Ekonomisi ve Devlet. Beta Basım Yayım Dağıtım. İstanbul.
 • Sönmez Ali, (1996), Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ülke Profilleri ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler, Devlet Planlama Teşkilatı Yayın Ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü, Ankara.
 • Türkmenistan, (1992), İgeme Ülke Profili, Sayı: 4, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara.
 • Türkmenistan Ülke Raporu, (1996), T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (Tika) Yayınları No: 29, Ankara.
 • Üstünel Besim, (1988), Ekonominin Temelleri, Beşinci Bası, Ankara.
 • Yalçınkaya Alâeddin, (1997), Türkistan, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Yazdani, Parvis O.,,DAF, Deutsch Aserbaidschanisches Forum e.V., Günstiges Geschäftsklima, http://www.aserbaidschan-aktuell.de/wirtschaft/infos-fuer-investoren/ (27.07.2016)
 • Hetsch Jörg,Shunusalieva Galia Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, Probleme und Perspektiven, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/kirgistan/wirtschaftliche-kennzahlen/ (27.07.2016)
 • Hetsch Jörg,Shunusalieva Galia Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, Probleme und Perspektiven, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/turkmenistan/wirtschaftliche-kennzahlen/ (27.07.2016)
 • Hetsch Jörg,Shunusalieva Galia Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, Probleme und Perspektiven, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/kasachstan/wirtschaftliche-kennzahlen/ (27.07.2016)
 • Hetsch Jörg,Shunusalieva Galia Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, Usbekistan - Probleme und Perspektiven, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/usbekistan/wirtschaftliche-kennzahlen/ (27.07.2016)
 • Hetsch Jörg,Shunusalieva Galia, Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, Wirtschaftliche Lage, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/usbekistan/wirtschaftliche-kennzahlen/ (27.07.2016)
 • Amt, Auswärtiges and Wirtschaft Stand,http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aserbaidschan/Wirtschaft_node.html (27.03.2016),März
Subjects Economics
Published Date Eylül-Ekim 2016
Journal Section Research Papers
Authors

Author: SÜLEYMAN ADİL AŞCI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2016

APA Aşcı, S . (2016). PİYASA EKONOMİSİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ: SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 57-72 . DOI: 10.25204/iktisad.303316