Year 2018, Volume 3 , Issue 5, Pages 1 - 11 2018-02-13

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
BURNOUT SYNDROME IN BANKING SECTOR: SAMPLE OF KYRGYZYSTAN

Celaleddin SERİNKAN [1] , İbadathan ARAPOVA [2]


Günümüzün gerektirdiği yoğun çalışma şartları, özellikle özel sektörde çalışan kişiler üzerinde oldukça negatif anlamda etkilerde bulunmaktadır. Bu etkilerin başında da tükenmişlik gelmektedir. Tükenmişlik kavramı, son zamanlarda akademisyenlerce de hemen hemen her sektörde çalışılmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’daki bankacılık sektöründe çalışan kişilerin Tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu çalışma ile daha önce Kırgızistan’da çalışılmamış olan Tükenmişlik konusunun bankacılık sektöründeki mevcut durumu ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu açıdan çalışma önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında, araştırmayı kabul eden altı banka yer almaktadır. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve karşılaştırma analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bankacılık alanında çalışan personelin tükenmişliğin alt boyutlarına göre duygusal tükenmenin yüksek düzeyde olduğu sonucu, duyarsızlaşma boyutunda ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Tükenmişlik kavramının üçüncü boyutu olan kişisel başarı boyutunda ise tükenmişliğin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu durumda, araştırmaya katılan bankalardaki personelin genel tükenmişlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

The intensive working conditions required today, especially those working in the private sector, have a very negative effect. Burnout is at the beginning of these effects. The concept of burnout has recently begun to be studied in academicians in almost every sector. The aim of this research is to determine the burnout levels of the people working in the banking sector in Kyrgyzstan. This study has tried to reveal the current situation in the banking sector of the issue of Burnout which has not been worked in Kyrgyzstan so far and therefore, this study is important in this respect. Within the concept of the research, there are six banks which accepted to be involved in this research. SPSS program was used for analysis of data. Frequency, percentage and comparison analyzes were used in the evaluation of the findings. As a result, it is determined that emotional exhaustion is at a high level and the level of desensitization is moderate in the banking sector. Burnout is found to be high in the third dimension of the burnout concept, personal success. In this case, it can be said that the general burnout syndrome levels of staff in the banks participating in the survey are high.

 • Aydın, N. (2012). Bankacılık ve Sigortacılığına Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2478, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1449, Eskişehir, s. 14.
 • Avşaroğlu, S., Deniz M. E., Kahraman A. (2005). ‘’Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14.
 • Barutçu, E., Serinkan C. (2013). Burnout Syndrome of Teachers: An Empirical Study in Denizli in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, pp. 318 – 322.
 • Barutçu, E., Serinkan C. (2008). Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma, Ege Academic Review,8(2),541-561.
 • Budak, G., Sürgevil O. (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliğe Etki Eden Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 95–108.
 • Emhan A., C. Mengenci, H. Taşdöven, V. Garayev, (2014). Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak İş Memnuniyeti, Yönetici Desteği ve Tükenmişlik Kavramları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research) ISSN: 1303 – 8370 / Nisan 2014 / Yıl: 14 / Sayı: 27, s.81.
 • Ergin C. (1992); “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması”, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 143-154.
 • Freudenberger, Herbert, J. (1974). Staff Burn-Out. Journal of Social Issues, Volume 30, Issue 1, Winter 1974, Pages 159–165.
 • Gün Eroğlu, Ş. (2014), Örgütlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 2014, Sayfa 147-160.
 • Kakırman A. ve M. Birsel, (2015). An Study Applied In Banking Sector About The Relationship Between Perfectionism And Burnout, Research Journal of Politics, Economics and Management, 2015, Year:3, Volume:3, Issue:3.
 • Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behaviour, Vol. 2.99-113.
 • Örmen, U. (1993). Tükenmişlik Duygusu ve Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgen, I. (2007). Yiyecek-İçecek İşletmeleri Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu: İzmir Adnan Menderes Havalimanı Örneği. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri, 4-5 Mayıs 2007, Antalya.
 • Serinkan, C. (2017). Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Yönetim ve Organizasyon Sorunları, International Conference On Eurasian Economies, 5-7 Ekim 2017, Kırgızistan Türkiye manas Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, Bişkek, Kırgızistan s. 350.
 • Serinkan, C., Barutçu, E. (2006). Şirket Yöneticilerinin Motivasyon Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum, Bildiriler Kitabı, s.244.
 • Yıldırım, M. H., Erul, E. E., Kelebek, P. (2014). Tükenmişlik İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ISSN: 1309-8039. s. 35.
 • Üngüren E., Doğan, H., Özmen, M., Tekin Ö. A. (2010). “Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 17(5) ss. 2922‐2937.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Şubat 2018
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0001-8056-2596
Author: Celaleddin SERİNKAN (Primary Author)
Institution: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Country: Kyrgyzstan


Author: İbadathan ARAPOVA
Institution: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date : February 13, 2018

APA Seri̇nkan, C , Arapova, İ . (2018). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 3 (5) , 1-11 . DOI: 10.25204/iktisad.368181