Year 2019, Volume 4 , Issue 8, Pages 1 - 20 2019-02-28

IMPORTANCE OF INTERNET FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES FOR ENTERING IN FOREIGN MARKETS AND ASSESSING THE RELEVANT PROBLEMS
KOBİ’LERİN DIŞ PAZARLARA AÇILMASINDA İNTERNETİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet MARANGOZ [1] , Tuğçe Merve İNAK ÖZBERK [2]


The aim of this study is to conceptually evaluate problems they face and the advantages that SMEs will obtain the opportunities when they use internet while entering foreign markets. In addition, it aims to bring a forward proposal to those problems. In conclusion, thanks to SMEs may have some advantages such as communication, promotion, sales development, searching for markets, reduction of export barriers, reduction of psychological distance, flexibility of response to market, environmental change, accessing the customer, entrepreneurial orientation, low cost, rivalry. Moreover, via internet in international markets SMEs may confront with problems as security, privacy, legal issues, lack of qualified labour force and technical infrastructure.

Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin dış pazarlara açılmasında interneti kullanmaları durumunda elde edecekleri avantajların yanı sıra karşılaştıkları sorunları kavramsal olarak değerlendirmek ve buna bağlı olarak da öneriler getirmektir. Sonuç olarak, internet sayesinde KOBİ’ler iletişim, tutundurma ve satış geliştirme, pazar araştırma, ihracat engellerinin azalması, psikolojik mesafenin azalması, pazara yanıt verebilme esnekliği, çevresel değişim, müşteriye erişim, girişim yönlülük, düşük maliyet, rekabet gibi avantajlara sahip olabilmektedirler. Bununla beraber, internet yoluyla uluslararası pazarlarda KOBİ’ler güvenlik, gizlilik, yasal sorunlar, yetişmiş insan gücü eksikliği, teknik altyapı eksikliği gibi sorunlarla da karşı karşıya kalabilmektedirler.
 • ACILAR, A. (2015). “Kobilerde Bilişim Teknolojileri Güvenliği Sorunu: Tehditler ve Önlemler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 1-16.
 • AKAR, E. (2008). “İnternet Ortamında Pazarlama: Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler”, (Ed.) VARİNLİ, İ. ve ÇATI, K., Detay Yayıncılık, Ankara.
 • AKGEMCİ, T. (2001). KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Ankara.
 • ATO. (2009). İş Hayatında Yeni Kavramlar, Elektronik Ticaret ve İnternet, Ankara Ticaret Odası Yayınları, Ankara.
 • AYIK, Y. Z. ve KESKİN, G. (2008). “Kobi’lerin Genel Sorunları ve Düşünülen Çözüm Önerileri Üzerine Erzurum’da Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2): 469-476.
 • AYKAÇ, M., PARLAK, Z. ve ÖZDEMİR, S. (2008). Küreselleşme Süresince Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de Kobi’ler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • BELL, J. ve LOANE, S. (2010). “ ‘New-Wave’ Global Firms: Web 2.0 and SME İnternationalisation”, Journal of Marketing Management, 26(3): 213-229.
 • BENNET, R. (1997). “Export Marketing and The Internet. International Marketing Review”, 14(5): 324-344.
 • BHATT, G., EMDAD, A., ROBERTS, N. ve GROVER, V. (2010). “Building and Leveraging İnformation in Dynamic Environments: The Role of IT Infrastructure Flexibility as Enable of Organizational Responsiveness and Competitive Advantage”, Information & Management, 47(8): 341-349.
 • BOJNEC, S. ve FERTÖ, I. (2009). “Impact of The İnternet on Manufacturing Trade”, The Journal of Computer Information Systems, 50(1): 124-133.
 • BORGES, M., HOPPEN, N. ve LUCE, F.B. (2009). “Information Technology Impact on Market Orientation in E-business”, Journal of Business Research, 62(9): 883-890.
 • ERGÜN, N. (2012). KOBİ’ler ve Girişimcilerin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, İndirilme Tarihi:15 Mart 2018, URL:http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kobiler-ve-girisimcilerin-turk-ekonomisindeki-yeri-ve-onemi/261
 • EVANS, J., MAVONDO, F.T. ve BRIDSON, K. (2008). “Psychic Distance: Antecedents, Retail Strategy Implications, and Performance Outcomes”, Journal of International Marketing, 16(2): 32-63.
 • GABRIELSSON, M. ve GABRIELSSON, P. (2011). “Internet-Based Sales Channel Strategies of Born Global Firms”, International Business Review, 20(1): 88-99.
 • GARRETT, R.P., COVIN, J.G. ve SLEVIN, D.P. (2009). “Market Responsiveness, Top Management Risk Taking, and The Role of Strategic Learning as Determinants of Market Pioneering”, Journal of Business Research, 62(8): 782-788.
 • GREWAL, R., COMER, J.M. ve MEHTA, R. (2001). “An Investigation into The Antecedents of Organizational Participation in Business-to-Business Electronic Markets”, Journal of Marketing, 65(3): 17-33.
 • GÜLMEZ, M. (2007). “İnternetin Uluslararası Pazarlamaya Etkileri: Kavramsal Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13): 337-367.
 • GÜNEBAKAN, M. (2016). “KOBİ’ler İçin Bulut Bilişimin Avantaj ve Dezavantajları”, International Journal of Academic Value Studies, 2(3): 116-132.
 • HAMILL, J. ve GREGORY, K. (1997). “Internet Marketing in The Internationalisation of UK SMEs”, Journal of Marketing Management, 13: 9-28.
 • İŞLER, D. (2008). “Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ’lerde E-Ticaret ve E-Ticaretin Stratejik Kullanımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3): 227-291.
 • İYİBOZKURT, E. (2005). Küreselleşme ve Elektronik Ticaret: A.Smith’e Varış, Bursa: Alfa Yayınları.
 • KALAYCI, C. (2008). “Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1): 139-150.
 • Kara, H. (2002). İnternet, Gazetecilik ve Yeni Olanaklar, İnternet Çağında Gazetecilik, (Der. Serhan Yedig ve Haşim Akman) İstanbul: Siyah Beyaz Metis Yayınları.
 • KARA, M. ve COŞKUN, A. (2012). “E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Gıda Sektörü Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33: 183-192.
 • KIYAN, Z. (2010). “Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkısı”, Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi, 581-590.
 • Kobilerin Bulut Bilişimi Tercih Etmesi için 5 Neden. (2017). https://www.chip.com.tr/haber/kobilerin-bulut-bilisimi-tercih-etmesi-icin-5-neden_68302.html, (11.04.2018).
 • KORP, P. (2006). “Health On the Internet: The Implications For Health Promotion”, Health Education Research Theory & Practice, 21 (1): 78-86.
 • KOSGEB (2015). “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018”, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/n4JRw+GISEP_2015-2018_.pdf, (11.03.2018).
 • KOTLER, P. (2014). Kotler ve Pazarlama Pazar Yaratmak, Pazar Yaratmak ve Pazarun Hakimi Olmak, Lifecycle Yayınları, İstanbul.
 • LOANE, S., MCNAUGHTON, R.B ve BELL, J. (2004). “The Internationalization of Internet-Enabled Entrepreneurial Firms: Evidence from Europe and North America”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(1): 79-97.
 • LU, VINH N.ve JULIAN, CRAIG C. (2007). “The Internet and Export Marketing Performance: The Empirical Link in Export Market Venture”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 19(2): 127-144.
 • MARANGOZ, M. (2014). İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.
 • MARANGOZ, M., YEŞİLDAĞ, B. ve SALTIK, I. (2012). “E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, IUYD, 3(2): 53-78.
 • MATHEWS, S., HEALY, M. ve WICKRAMASEKERA, R. (2011). “The Internetalisation of Information, Knowledge, and Interaction Components of the Firm’ Internationalisation Process”, Journal of Marketing Management, 28(6): 733-754.
 • MOSTAFA, R., WHEELER, C. ve JONES, M. (2005). “Entrepreneurial Orientation, Commitment to The Internet and Export Performance in Small and Medium Sized Exporting Firms”, Journal of International Entrepreneurship, 3(4): 291-302.
 • MORGAN-THOMAS, A. ve BRIDGEWATER, S. (2004). “Internet and Exporting: Determinants of Success in Virtual Export Channels”, International Marketing Review, 21(4): 393-408.
 • NWOKAH, G. ve NWOKAH, J. (2012). “Strategic Use of Database Marketing for Marketing Decision-Making”, Research Journal of Information Technology, 4(2): 27-37.
 • OKTAY, E. ve GÜNEY, A. (2002). “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler, Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyomu, Doğu Akdeniz Üniversitesi. K.K.T.C.
 • ÖZBEK, Z. (2008). “KOBİ’lerin Türk Ekonomisine Etkileri”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 31: 49-57.
 • ÖZDEMİR, S., ERSÖZ, Y., H.ve SARIOĞLU, H. (2007). “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve Kobi’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakultesi Dergisi, 53: 165-216.
 • ÖZKANAL, B. (2017). “KOBİ’lerde Kurumsal İletişim Uygulamaları: Eskişehir’deki KOBİ’lere Yönelik Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakultesi Dergisi, 1: 109-129.
 • PALUMB, F. ve HERBIG, P. (1998). “International Marketing Tool: The Internet”, Industrial Management & Data Systems, 6: 253-261.PAKSOY, M. Z. ve ÖZBEZEK, D. (2017). “Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde İnternetin Katkısı”, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergisi, 10(29): 94-111.
 • PAZDERKA, N. ve SINKOVICS, R.R. (2011). “A Conceptualization of E-risk Perceptions and Implications for Small Firm Active Online Internationalization”, International Business Review, 20 (4): 409-422.
 • RATNASINGAM, P. (2002). “The Importance of Technology Trust in Web Services Security”, Information Management & Computer Security, 10(5): 255-260.SINKOVICS, N, SINKOVICS, R. ve JEAN R. (2013). “The Internet as an Alternative Path to Internationalization? ”, International Marketing Review, 30(2): 130-155.
 • SINKOVICS, R. ve PENZ, E. (2006). “Empowerment of SME Websites: Development of a Webempowerment Scale and Preliminary Evidence”, Journal of International Entrepreneurship, 3(4): 303-315.
 • SOYDAL, H. (2006). “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15): 539-552.SÜMER, S. I. ve ÜNER, M. (2014). “Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe”, BİLİG, (69): 239-262.
 • TAŞ, İ. ve KESTELLİOĞLU, E. (2011). “Halkla İlişkilerde Internet'in Yeri ve Önemi”, KSU İ.İ.B.F. Dergisi, (1): 73-92.
 • TIESSEN, J., WRIGHT, R. ve TURNER, I. (2001). “A Model of E-Commerce Use By Internationalizing SMEs”, Journal of International Managment, (18): 223-224.
 • TOSUN, C. (2007). KOBİ’lerin Gerek Yapılandırılması Gerekse de Verimliliğinin Artırılması Hususunda Üzerimize Büyük Görevler Düşüyor, MPM Anahtar Aylık Yayın Organı, İstanbul.
 • TÜSİAD (2017). (11.03.2018). “Dijitalleşen Dünyada Ekonomisinin İtici Gücü: E-Ticaret”, https://webrazzi.com/2017/04/25/tusiad-turkiye-e-ticaret-pazarina-dair-kapsamli-raporunu-yayinladi/, (05.03.2018).
 • UYAR, A. (2016). “Veri Tabanlı Pazarlamanın İşletmelere Sağladığı Yararlar: Veri Tabanı Kullanan Kobiler Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42): 1690-1698.
 • UYGUN, M. ve USLU, Ş. (2008). “Yeni Rekabet Koşullarında KOBİ’lerin Değişen Pazarlama Stratejileri ve Pazarlama Sorunları: Konya Örneği”, http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_07.pdf, (10.03.2018).
 • VARİNLİ, İ. ve ÖZ, M. (2006). “Elektronik Ticarete Etiksel Açıdan Bakış”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2): 69-84.
 • VENTURA, K. (2003). “Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji Tabanlı Değişim”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 3(1): 79-90.
 • YAMIN, M. ve SINKOVICS, R.R. (2006). “Online Internationalisation, Psychic Distance Reduction and The Virtuality Trap”, International Business Review, 15(4): 339-360.
 • YAYLAGÜL, L. (2013), “Bilgisayar ve Internet Ekonomi Politiği”, Global Media Journal, 4(7): 214-236.
 • YILMAZ, A. (2012). “Kurumsal İletişimin Fonksiyonları”, (Ed.) UZTUĞ, F., Kurumsal İletişim AÖF Yayınları, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Şubat-2019
Journal Section Conference Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-1589-2940
Author: Mehmet MARANGOZ
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7642-346X
Author: Tuğçe Merve İNAK ÖZBERK (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ- DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

APA Marangoz, M , İnak Özberk, T . (2019). KOBİ’LERİN DIŞ PAZARLARA AÇILMASINDA İNTERNETİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (8) , 1-20 . DOI: 10.25204/iktisad.441990