Year 2019, Volume 4 , Issue 9, Pages 101 - 118 2019-06-30

EMPLOYEE SATISFACTION RESEARCH IN CITY HOSPITAL
ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Dilruba UĞURLUOĞLU [1] , Durmuş GÖKKAYA [2] , Ramazan ERDEM [3]


The most important resource used in the production of health services in hospitals is the employees who make up the workforce. Therefore, the improvement of the health services offered in hospitals is largely dependent on the hospital staff. The importance of employee satisfaction in terms of hospitals has led to the concept of employee satisfaction being subject to many studies. It is a project that provides financing, establishment and operation of public hospitals with public-private partnership model. In this context, the study aims to determine the level of satisfaction of employees in a city hospital in Turkey, at the same time comparing the level of satisfaction with working in the hospital they work with in the city hospital, to determine the opinions and proposals on the transformation of employees of the State and Special Branch Hospitals affiliated to the Ministry of Health into City Hospitals. As a result of the study, the employees; the new, spacious and comfortable building in the city hospital, clean and hygienic conditions etc. they are pleased with the issues; increase in workloads, difficulties in intra-hospital transportation, reduction of circulating capitals, deficiencies in the importance given to the employees and feeling the employees themselves worthless, the management of the problem of double-headed issues etc. in the subject of dissatisfaction is revealed.

Hastanelerde sağlık hizmeti üretiminde kullanılan en önemli kaynak işgücünü oluşturan çalışanlardır. Bu nedenle, hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi büyük ölçüde hastane çalışanlarına bağlıdır. Çalışan memnuniyetinin hastaneler açısından bu denli önemli oluşu, çalışan memnuniyeti kavramının birçok çalışmaya konu olmasına yol açmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında oluşturulan şehir hastaneleri kamu-özel ortaklığı modeliyle finansmanı, kurulması ve işletilmesi sağlanan bir projedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı Türkiye’deki bir şehir hastanesinde çalışanların memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi, aynı zamanda eski çalıştıkları hastane ile şehir hastanesinde çalışmaktan duydukları memnuniyet düzeylerinin kıyaslamalarının yapılarak, çalışanların Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet ve Özel Dal Hastanelerinin Şehir Hastanesine dönüşmesine dair görüş ve önerilerinin belirlenmesidir. Çalışma sonucunda, çalışanların; şehir hastanesindeki binanın yeni, ferah ve rahat oluşu, temizlik ve hijyen koşullarının iyi oluşu vb. konularda memnuniyet duydukları; iş yüklerinde meydana gelen artış, hastane içi ulaşımda yaşanan sıkıntılar, döner sermayelerin azalması, çalışana verilen önem konusundaki eksiklikler ve çalışanların kendilerini değersiz hissetmesi, yönetimde yaşanan çift başlılık sorunu vb. konularda ise memnuniyetsizlik duydukları ortaya konulmuştur.
 • Adomaitiene, R. and Slatkeviciene, G. (2008). “Employee Satisfaction and Servıce Quality in Contact Centres”, Economıcs and Management, 770-776.
 • Akdağ, R. (2011). TC Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi Özet Kitap. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1996). “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity”, Journal of Vocational Behavior, 49(3): 252-276.
 • Aydın, S. (2015). “Entegre Sağlık Kampüsleri veya Nam-ı Diğer Şehir Hastaneleri”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 34: 12-19.
 • Doğan, S. ve Karataş, A. (2011). “Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37): 1-40.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. (2014). Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu, http://strateji.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/02/Strateji-Geli%C5%9Ftirme-Daire-Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%B1-2014-Kalite-Hedefleri-Raporu.pdf, (29.05.2017).
 • Elyas, S. (2016). Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Örgütsel Faktörlerin Rolü: Bir Özel Hastaneye İlişkin Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Erken, M. (2013). Çalışan Memnuniyeti Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Eroğluer, K. (2011). “Örgütsel İletişim ile İş tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Kurumsal bir İnceleme”, Ege Akademik Bakışı, 11(11): 121-136.
 • Guatam, T., Van D. R., Wagner, U., Upadhyay N. ve Davis A. J. (2005). “Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of Social Psychology, 8(3): 305-314.
 • Gülakan, G. (2013). Kamu Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Yalova Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı. Yalova.
 • Güler, H. (2014). “Şehir Hastanelerinde Kalite Yönetimi ve Sağlık Kampüsleri Projesi”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 30: 14-17.
 • Heskett, J. L. and Schlesinger, L. A. (1994). “Putting The Service-Profit Chain to Work”, Harvard Business Review, 72(2): 164-174.
 • Hunter, W. and Tietyen, D. (1997). Business to Business Marketing: Creating a Community of Customers, Lincolnwood-Illinois, McGraw-Hill Professional.
 • Işık, Ü. G. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Çalışan Memnuniyeti. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Karasu, K. (2011). “Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3): 217-262.
 • Kaya, B. F. (2018). Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı. İzmir.
 • Kuluöztürk, S. (2014). Sağlık Çalışanlarında Memnuniyet. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı. İstanbul.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. and Gellatly, I. R. (1990). “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations”, Journal of Applied Psychology, 75(6): 710-720.
 • Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1(1): 61-89.
 • Mottaz, C. J. (1989). “An Analysis of The Relationship Between Attitudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quarterly, 30(1): 143-158.
 • Mowday, R. T., Porter, L. M. and Steers, R. M. (1982). Employee Organization Linkages: The Psychology of Commitment. Absenteeism and Turnover. Academic Press. New York.
 • Omaç S. M. ve Sevindik, F. (2013). “Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(1): 43-48.
 • Övgün, B. ve Küçük, A. (2013). “Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Ölçeklendirme: Bölge Uygulamaları”, Amme İdaresi Dergisi, 46(1): 57-80.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. and Boulıan, P. V. (1974). “Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, 59(5): 603-609.
 • Sageer, A., Rafat, S. ve Agarwal, P. (2012). “Identification of Variables Affecting Employee Satisfaction and Their Impact on the Organization”, IOSR Journal of Business and Management, 5(1): 32-39.
 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Çalışan Memnuniyet Anketi, https://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html, (29.05.2017). “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun”, 5396, 24 Mart 2017.
 • Şahin, L., Bacak, B. ve Güler, A. G. M. (2015). “Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler: Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(2): 28-44.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Pearson International. 5. Baskı. Boston.
 • Taş Özzeybek, M. (2018). Vatandaşların ve Sağlık Çalışanlarının Şehir Hastaneleri ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Ankara.
 • Zarca İnteractive, (2017), http://www.zarca.com/Online-SurveysEmployee/employee-satisfaction-survey-detailed-version.html, (29.05.2017).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Conference Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-6938-8854
Author: Dilruba UĞURLUOĞLU (Primary Author)
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6713-1748
Author: Durmuş GÖKKAYA
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-6951-3814
Author: Ramazan ERDEM
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 10, 2019
Acceptance Date : March 8, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA UĞURLUOĞLU, D , GÖKKAYA, D , ERDEM, R . (2019). ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (9) , 101-118 . DOI: 10.25204/iktisad.511419