Year 2020, Volume 5 , Issue 11, Pages 69 - 85 2020-02-29

IMPACT OF PARTICIPATION AND CONVENTIONAL BANKS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY
KATILIM BANKALARI VE KONVANSİYONEL BANKALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Muhammet Sait BOZİK [1]


The main purpose of this study is to focus on the concept of economic growth with special reference to the case of Turkey, relies on an approach from the perspective of participation banks and conventional banks to examine the institution of banking and economic growth. Using quarterly data for the period of 2006-2017, the study uses the loan volumes of the conventional and participation banks in order to measure the impact of GDP representing economic growth and of the banks upon the financial system. The series are tested for stationarity via ADF unit root test and then their structural breakpoints are identified by using Zivot-Andrews test. Then Johansen cointegration and Granger causality test are applied. As the result, no trace of cointegration correlation is identified in the long term between the variables subjected to Johansen cointegration test. The causality correlation of the variables is tested via Granger causality test. Although it can be said that there is one-directional causality correlation as reverse for conventional banks, there is no bidirectional causality correlation between the variables for the participation banks in the long term. 
Bu çalışmanın amacı katılım bankaları ve konvansiyonel bankaların Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan etkisini analiz etmektir. Analiz materyalleri olarak 2006 – 2017 yılları arası çeyrek dönemlik veriler kullanılarak ekonomik büyümeyi temsilen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla verileri ile bankaların finansal sisteme olan etkilerini ölçmek için konvansiyonel ve katılım bankalarının kredi hacim verileri kullanılmıştır. Analiz testleri olarak Adf birim kök testi ile durağanlıkları sınanan serilerin Zivot–Andrews testi ile yapısal kırılma noktaları belirlenmiştir. Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile sınanmıştır. Analiz sonucunda Johansen eşbütünleşme testi uygulanan değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine dair izlere rastlanmamıştır. Granger nedensellik testi ile nedensellik ilişkileri test edilen değişkenlerin aralarında uzun dönemde konvansiyonel bankalar için ters yönlü bir tek yönlü ilişkiden bahsedilebilirken katılım bankaları için ise iki yönlü nedensellik ilişkisine de rastlanmamıştır.
 • Abduh, M., Brahim, S., & Omar, M. A. (2012). A study on finance-growth nexus in dual financial system countries: evidence from Bahrain. World Applied Sciences Journal, 20(8), 1166-1174.
 • Abduh, M., & Chowdhurry, N. T. (2012). Does Islamic banking matter for economic growth in Bangladesh? Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(3), 104 - 113.
 • Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(1), 35-47.
 • Acaravcı, A., Öztürk, İ., & Kakilli, S. A. (2007). Finance - growth nexus: evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 11, 30-40.
 • Adusei, M. (2012). Financial development and economic growth: Is Schumpeter right? . British Journal of Economics, Management & Trade, 2(3), 265 -278.
 • Afşar, A. (2007). Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, 188-197.
 • Altunç, Ö. F. (2008). Türkiye'de finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedenselliğin ampirik bir analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 113-127.
 • Aslan, Ö., & Korap, H. L. (2006). Türkiye’de finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Güz(17), 1-20.
 • Aslan, Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 4, 12-28.
 • Atamtürk, B. (2004). Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyümenin nedensellik yönü üzerine bir inceleme (1975-2003). İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Konferansları, 46, 100-104. Ayanoğlu, Y. (2013). Bankaların kuruluşu ve organizasyon yapısı. In A. Karapınar (Ed.), Bankaların Yönetimi ve Denetimi (pp. 2-30). Eskişehir: T.C Anadolu Üniversitesi Yayını
 • Bağcı, E., & Akın, I. (2016). Bankacılık sistemindeki gelişmelerin ekonomik büyümeye etkisi. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 10, 18-34.
 • Bagehot, W. (1896). Lombard street : a description og the money market. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd.
 • Bishop, M. (2013). A’dan Z’ye ekonomi sözlüğü (B. A. Şeyma Akın, Ceren Yıldız, Trans.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Bozoklu, Ş., & Yılancı, V. (2013). Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: gelişmekte olan ekonomiler için analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187.
 • Cameron, R. (1967). Banking in the early stages of industrialization: A study in comparative economic history. New York: Oxford University Press.
 • Cochrane, J. H. (1997). Time series for macroeconomics and finance. Chicago: Spring Press.
 • Demez, S., Karakoyun, H. D., & Hobikoğlu, E. H. (2017). Financing economic growth in emerging economies: a theoretical approach. In M. Ustaoğlu & A. İncekara (Eds.), Balancing Islamic and conventional banking for economic growth (pp. 27- 46). Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Fuller, W. A., & Dickey, D. D. (1981). Likelihood ratio statistics for Autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Furqani, H., & Mulyany, R. (2009). Islamic banking and economic growth: empirical evidence from Malaysia. Journal of Economic Cooperation and Development 30(2), 59 - 74.
 • Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspectives: a book of essays. Cambridge, Massachussetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Geylan, R. (1985). Ticari banka yönetimi ve Türk ticari bankalarının temel yönetim sorunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Giddens, A. (2008). The third way: the renewal of Social Democrasy. Cambridge: Polity Press.
 • Gökdeniz, İ., Erdoğan, M., & Kalyüncü, K. (2003). Finansal piyasaların ekonomik büyümeye etkisi ve Türkiye örneği (1989-2002). Gazi Üniversitesi Dergisi, 1, 101-117.
 • Goldsmith, r. W. (1969). Financial structure and development: Yale University Press.
 • Goodhart, C. A. E. (2010). The changing role of central banks. BIS Working Papers(326).
 • Güneş, S. (2013). Finansal gelişmişlik ve büyüme arasındaki nedensellik testi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.
 • Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1955). Financial aspects of economic development. American Economic Association, 45(4), 515-538
 • Hefner, R. W. (2006). Islamic economics and global capitalism. Transaction Social Science and Modern Society, 44(1), 16 - 22.
 • İnce, M. (2011). Financial liberalization, financial development and economic growth: an empirical analysis for Turkey. Journal of Yasar University, 23(6), 3782-3793.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-228.
 • Johnson, K. (2013). The role of Islamic banking in economic growth. CMC Senior Theses Papers, 642.
 • Kandır, S., İskenderoğlu, Ö., & Önal, B. (2007). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması. ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326.
 • Kar, M., & Pentecost, E. (2000). The direction of causality between financial development and economic growth in Turkey: further evidence. Retrieved from Department of Economics: Loughborough University. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737. Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory and evidence. National Bureau of Economic Research Working Paper, 10766. Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks and economic growth. American Economic Review, 88(537-558).
 • Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Majumder, A. M., & Eff, A. E. (2012). The link between economic growth and financial development: evidence from districts of Bangladesh. International Research Journal of Finance and Economics(99), 106 - 117.
 • McKinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Washington D.C: The Brookings Institution.
 • Miwa, Y., & Ramsever, M. J. (2002). Banks and economic growth: implications from Japanese history. Journal of Law and Economics, 127 -164.
 • Nazlıoğlu, Ş., Ege, İ., & Bayrakdaroğlu, A. (2009). Financial development and economic growth: cointegration and analysis for Turkey. Banking and Finance Letters, 1(2), 59-66.
 • Nordvik, H. W. (1993). The banking system, industrialization and economic growth in Norway, 1850 - 1914. Scandinavian Economic History Review, 41(1), 51 -72.
 • Onur, S. (2005). Finansal liberalizasyon ve GSMH büyüme arasındaki ilişki. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 138.
 • Özcan, B., & Arı, A. (2011). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik bir analizi: Türkiye örneği. BER Journal, 2(1), 121-142.
 • Özer, K., & Şekeroğlu, S. (2017). Bankacılık sektöründe yükselen değer: Katılım bankacılığı. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 15 - 25.
 • Öztürk, N., Darıcı, H. K., & Kesikoğlu, F. (2011). Ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisi: gelişmekte olan piyasalar için bir panel nedensellik analizi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 53-69.
 • Özulucan, A., & Deran, A. (2009). Katılım bankacılığı ile geleneksel bankaların bankacılık hizmetleri ve muhasebe uygulamaları açısından karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 85 - 108.
 • Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review, 37, 613-622.
 • Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change, 14(2).
 • Pehlivan, P. (2016). Türkiye’de katılım bankacılığı ve bankacılık sektöründeki önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 297 - 324.
 • Robinson, J. (1952). “The generalization of the general theory” in the rate of interest and other essays. London: Macmillan.
 • Romano, F. (2006). Clinton and Blair: the economics of the Third Way. Journal of Economic and Social Policy, 10(2).
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002 - 1037.
 • Schumpeter, J. (1911). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
 • Stolbov, M. (2013). The finance-growth nexus revisited: from origins to a modern theoretical lanscape. Economics: The Open Access, Open - Assesment E-Journal, 7(2), 1 -22.
 • Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014a). The flow of Islamic finance and economic growth: an empirical evidence of Middle East. Journal of Finance and Accounting, 2(1), 11-19.
 • Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014b). Islamic finance and economic growth: an empirical evidence from United Arab Emirates (UAE). Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 3(2), 1069-1085.
 • Tajgardoon, G., Behname, M., & Noormohamadi, K. (2013). Islamic banking and economic growth: evidence from Asia. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9(4), 542-546.
 • Tosun, M., & Yalvaç, K. (2002). Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Turgut, A., & Ertay, H. İ. (2016). Bankacılık sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye üzerine nedensellik analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 115-128.
 • Vurur, N. S., & Özen, E. (2013). Türkiye' de mevduat ve banka kredisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 117-131.
 • Yazdan, G. F., & Sadr, M. H. (2012). Analysis of Islamic bank's financing and economic growth: case study Iran and Indonesia. Journal of Economic Cooperation and Development, 33(4), 1-24.
 • Zirek, D., Celebi, F., & Hassan, M. K. (2016). The Islamic banking and economic growth nexus: a panel VAR analysis for Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. Journal of Economic Cooperation and Development, 37(1), 69-100.
 • Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Primary Language en
Subjects Economics
Published Date Kış
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-5793-4352
Author: Muhammet Sait BOZİK (Primary Author)
Institution: HEFİAD (Helal Finans Araştırmaları Derneği)
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 11, 2019
Acceptance Date : February 6, 2020
Publication Date : February 29, 2020

APA Bozi̇k, M . (2020). IMPACT OF PARTICIPATION AND CONVENTIONAL BANKS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (11) , 69-85 . DOI: 10.25204/iktisad.618930