Year 2020, Volume 5 , Issue 12, Pages 194 - 216 2020-06-30

TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF TOXIC LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH IN THE AUTOMOTIVE SECTOR

Deniz BÖRÜ [1] , Taha Yusuf ÇAKAREL [2] , Ozan Emre UFACIK [3] , Gökhan ARSLAN [4]


Bu çalışmanın amacı çalışanların toksik liderlik algılarının sinik davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. İstanbul’da bir otomotiv firmasında çalışan 160 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS.20.0 (Statistical Package for Social Science) paket program ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, toksik liderliğin örgütsel sinizm üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İncelemelerde, katılımcıların toksik liderlik algısının yüksek olmadığı ancak yine de örgütsel sinizmin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bu sonuç, liderlik davranışının hassasiyetini ve önemini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar açısından ise, toksik liderliğin değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durumun boyutlarının sinizm üzerinde anlamlı etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür.

The purpose of this study is to examine the impact of employees’ perceptions of toxic leadership on their cynical behavior. A questionnaire was applied to 160 people working in an automotive company in Istanbul and the data obtained were analyzed with the SPSS.20.0 (Statistical Package for Social Sciences) package program. As a result of the analysis; it has been revealed that toxic leadership has an explanatory effect on organizational cynicism in the examinations, it was understood that the participants’ perceptions of toxic leadership was not high, but organizational cynicism could still arise. This result shows the sensitivity and importance of leadership behavior. In terms of the dimensions obtained as a result of the factor analysis, it has been observed that the dimensions of toxic leadership’s worthlessness and negative mental state have significant effects on cynicism.

 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases And Consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Akan, D., Bektaş, F. & Yıldırım, Ş. (2014). Sınıf Öğretmeni Algılarına Göre Etik Liderlik Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. E-Journal of New World Sciences Academy. 9(1), 48-56.
 • Akatay, A., Yücekaya, P. & Çepni Kısat N. (2016). Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının, Örgütsel Adalet ve Sinizm Üzerine Etkileri: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 483-509.
 • Altay, H. & Dedeoğlu, B.B. (2016). Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü: Antakya Turizm Sektörü Çalışanları Örneği, Balkan Journal of Social Sciences, Aralık, 458- 474.
 • Anderson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49 (11), 1395-1418.
 • Andersson, L. & Bateman, T. (1997). Cynicism in The Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18, 449-469.
 • Appelbaum. S.H, Laconi, G.D, & Matousek. A. (2007). Positive And Negative Deviant Workplace Behaviors: Causes, Impact, and Solutions, Corporate, l-7(5), 586-598.
 • Applebaum, S. H. & Roy-Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: Affect on organizations and Employees. Corporate Governance 7 (1), 17-28.
 • Ashforth, B. (1994). Petty tyranny in organizations. Human relations, 47(7), 755-778.
 • Aubrey, D. W. (2013). Operationalizing the Construct of Toxic Leadership in the United States Army. Doktora Tezi, University of Phoenix, ProQuest Dissertations Publishing, 2013. 357857
 • Aytaş, S., Barutçu, E. & Taş, M. A. (2017). Demografik Değişkenlerin Farklı Kuşak Ayrımlarında Örgütsel Sinizme Etkisi, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs, 32-47.
 • Aziz, K., Awais, M., Hasnain, S.S., Arslan, M. & Rahat, Q. (2017). Impact of Workplace Perception and Servant Leadership on Organizational Citizenship: The Mediating Role of Employee Cynicism. International Journal of Research, 4(9), 1479-1492.
 • Bacal, R. (2000). Toxic organizations: Welcome To The Fire of An Unhealthy Workplace. http://work911.com/articles/toxicorgs.html
 • Bağrıyanık, H., & Can, N. (2017). The Relation Between Teachers’ Perception Of Ethical Leadership, Organizational Justice And Organizational Cynicism. Journal of Studies in Education, 7(2), 122-131.
 • Bakker, E. D. (2007). Integrity and Cynicism: Possibilities And Constraints Of Moral Communication. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 20, 119-136.
 • Ballı, E. & Koca Ballı, A. İ. (2017). Karanlik Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. The First International Congress on Future of Tourism, 74-81.
 • Başar, U., Sığrı, Ü. & Basım, N. (2016). İş Yerinde Karanlık Liderlik. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 65-76.
 • Bayrakçı, E. (2017). Zehirli Liderlik, Örgütsel Zehirlenme ve Zehirlenmeyi Gidermede İfşa Olasılığı Üzerine Nitel Bir Araştırma. Route Educational and Social Science Journal, 4(6), 34-56.
 • Berneth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & H. J. Walker, (2007). Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Changes Variables, The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.
 • Bozkurt, S., Çoban, Ö. & Çolakoğlu, M. H. (2018). Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-18
 • Brandes, P, Dharwadkar, R. & Dean, J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150-153.
 • Brown, M. & Cregan, C. (2008). Organizational Change Cynisim: The Role of Employee Involvement. Human Resource Management, 47(4), 667-686.
 • Burris, E. R., Detert, J. R. & Chiaburu, D. S. (2008). Quitting Before Leaving: The Mediating Effects of Psychological Attachment and Detachment on Voice, Journal of Applied Psychology, 93(4), 912–22.
 • Conger, J.A. (1990) The Dark Side of Leadership. Organisation Dynamics, 19(2), 44-55.
 • Çakıcı, A. ve Doğan, S. (2014). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 79-89.
 • Çelebi, N. Güner. H. & Yıldız. V. (2015). Toksik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4/1, 249-268.
 • Çelikten, M. & Çanak, M. (2014) Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Örgütsel Sinizmleri Arasındaki İlişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 4/4(6), 45-78.
 • Çetinkaya, H. & Ordu, A.. (2018). Okul Yöneticilerinin Toksik (Zehirli) Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15-28.
 • Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions Of Politics And Organizational Cynicism: An Attributional And Leader–Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly, 15, 439–465.
 • Demirel, N. (2015). “Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Toksik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki: Gaziantep Şehitkâmil İlçesi Örneği”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Gaziantep.
 • Dobbs, J. M. (2014). The Relationship Between Perceived Toxic Leadership Styles, Leader Effectiveness, and Organizational Cynicism. Yayımlanmamış Doktora Tezi. San Diego Üniversitesi.
 • Dobbs, J.M. & Do, J.J. (2019). The Impact of Perceived Toxic Leadership on Cynicism in Officer Candidates. Armed Forces & Society, 45(1), 3-26.
 • Doğan, S. & Uğurlu, C. T. (2014). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 489-516.
 • Eaton, J. A. (2000). A Social Motivation Approach To Organizational Cynicism. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Faculty of Graduate Studies Toronto: York University.
 • Elçi, M. & Kul, B. (2017). Kamu Çalışanlarının Etik İklim Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(1), 118-137.
 • Erdiren Çelebi, M & Yazgan, A. E. (2017). Mobbing, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Bağlılık ve Bunların Algılanan Çalışan Performansı Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 267-284.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul. Beta Yayınları.
 • Frost, P.J. (2004). Handling Toxic Emotions: New Challenges For Leaders And Their Organization. Organizational Dynamics, 33(2), 111-123.
 • Glad, B. (2002). Political leadership: some methodological considerations. Political leadership for the new century: Personality and behavior among American leaders, 9-24.
 • Goldman, A. (2006). High toxicity leadership: Borderline personality disorder and the dysfunctional organization. Journal of Managerial Psychology, 21, 733-746.
 • Güldü, Ö., & Aksu, N.E. (2016). Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü. Çalışma İlişkileri Dergisi, 31(4), 676-694.
 • Gündüz, Ş. (2014). Ruhsal Liderlik ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Duygusal Zekanın Aracı Etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İnce, F. (2018). Toxic Leadership As A Predictor Of Perceived Organizational Cynicism, International Journal Of Recent Scientific Research, 9(2), 24343-24349.
 • İzgüden, D., Eroymak, S. & Erdem, R. (2016). Leadership to be Toxic Behavior in Health Institutions: Example of aUniversity Hospital. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 31(4), 262-276.
 • James, M.S.L. (2005). Antecedents And Consequences Of Cynıcısm In Organızatıons: An Examinatıon of The Potentıal Posıtıve And Negatıve Effects On School Systems. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Florida.The Florida State Unıversıty College Of Busıness.
 • Johnson J. L. & O'leary-Kelly Anne M. (2003). The Effects Of Psychological Contract Breach And Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations Are Created Equal. Journal of Organizational Behavior, 24, 627-647.
 • Kahveci, G. & Demirtaş, Z. (2015) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sinisizm Algılarının incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org ISSN:1304-0278, Kış-14 (52), 069-085.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Antalya. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kanter, D. L., and Mirvis, P. H. (1989). The Cynical Americans: Living and Working in an Age of Discontent and Disillusion. San Francisco. Jossey-Bass.
 • Karacaoğlu, K. ve İnce, F. (2013). Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-202.
 • Kasalak, G. & Aksu, M.B. (2014).Araştırma Görevlilerinin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Örgütsel Sinizm İle İlişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 125-133.
 • Kellerman, B. (2004). Bad leadership: What it is, how it happens, why it matters. Harvard Business Press.
 • Kerse, G. & Karabey, C.N. (2017). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398.
 • Kırbaç, M. (2013). Eğitim Örgütlerinde Toksik Liderlik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, 15. Baskı, İstanbul. Beta
 • Kökalan, Ö. & Anaş, K. (2016). Çalışanların Örgütsel Sinizm Tutumlarının İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi: Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Çalışma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,11(2), 97-109.
 • Kusy, M. & Holloway, E. (2009). Toxic Workplace! Managing Toxic Personalities and Their Systems of Power, San Francisco, Jossey–Bass.
 • Kutaniş R. Ö. & Çetinel E.. (2010), Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?: Bir Örnek Olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(26), 186-195.
 • Lipman-Bluman, J. (2005). The Allure of Toxic Leaders: Why We Follow Destructive Bosses and Corrupt Politicians and How We Can Survive Them. New York. Oxford University Press
 • Mantere S. & Martinsuo, M. (2001). Adopting and Questionning Strategy: Exploring the Role of Cynicism and Dissent. 17th EGOS-Europen Group for Organisation Studies Colloquium, Lyon, France.
 • Mete, Y. A., & Serin, H. (2015). Okul Yöneticilerinin Babacan Liderlik Davranışı İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Sinizm Davranışları Arasındaki İlişki. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 147-159.
 • Min, H., Kim, Y. (2015) The Influence of Covert Narcissism and Supervisors' Servant Leadership on Childcare Center Teachers' Organizational Cynicism. Korean Journal of Human Ecology, 24(2), 149-157
 • Murat, G. & Elber Börü, D. (2019a) Çalışanların Yöneticilerine İlişkin Algıladıkları Psikopati Özelliklerinin Sergiledikleri Sinik Davranışlar Üzerindeki Etkisi, Öneri Dergisi, 14(51), 128-146.
 • Murat, G. & Elber Börü, D. (2019b) Örgütlerdeki Narsisistik Liderlik Ve Makyavelist Liderlik Sinizmi Etkiliyor Mu? .18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2067-2077.
 • Özgan, H., Külekçi, E. & Özkan, M. (2012). Analyzing Of The Relationships Between Organizational Cynicism And Organizational Commitment Of Teaching Staff. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.
 • Özgener, Ş., Öğüt, A. & Kaplan, M. (2008). İşgören İşverren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm. Ankara. İlke Yayınevi.
 • Özler, D., Atalay, C.G. & Şahin, M. (2010) Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır?, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 47-57.
 • Padilla, A., & Mulvey, P. (2008). Leadership toxicity: Sources and remedies. Organisations and People, 15(3), 27-37.
 • Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The Toxic Triangle: Destructive Leaders, Susceptible Followers, and Conducive Environments. The Leadership Quarterly, 18, 176-194.
 • Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18(3), 176-194.
 • Rabie, N., Karimi, F., & Sadigh, A. (2016). The Effect Of Transformational Leadership Style And Organizational Culture On The Formation Of Organizational Cynicism In The Agricultural Bank Of Tehran. Management Science Letters, 6(6), 443-454.
 • Reed, G. E. (2004). Toxic Leadership. Military review, 84(4), 67-71
 • Reyhanoğlu, M. & Akın, Ö. (2016). Toksik Liderlik Örgütsel Sağlığı Olumsuz Yönde Tetikler Mi?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5/3, 442-459.
 • Schmidt, A. A. (2008). Development and Validation of The Toxic Leadership Scale, Unpublished Master Thesis. University of Maryland, College Park. LLC: Proquest.
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P. & Topolnytsky, L. (2005). Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
 • Sungur, C., Özer, Ö., Saygili, M., & Uğurluoğlu, Ö. (2019). Paternalistic Leadership, Organizational Cynicism, and Intention to Quit One’s Job in Nursing. Hospital Topics, 97(4), 139-147.
 • Şirin, Y. E., Aydin, Ö., & Bilir, F. P. (2018). Transformational-Transactional Leadership And Organizational Cynicism Perception: Physical Education And Sport Teachers Sample, Universal Journal Of Educational Research, 6(9), 2008-2018.
 • Tepper, B. J. (2000). Consequences of Abusive Supervision. Academy of management journal, 43(2), 178-190.
 • Terzi, A. R., & Derin, R. (2016). Relation between Democratic Leadership and Organizational Cynicism. Journal of Education and Learning, 5(3), 193-204.
 • Tetik, H.T. (2019) Toksik Liderlik, 21. yüzyılda Liderlik Yaklaşımları. (Ed.Alper Gürer), Ankara. İKSAD Yayınevi, 229-249.
 • Thoroughgood, C. N, Hunter S. T & Sawyer, K. B. (2011). Bad Apples, Bad Barrels, and Broken Followers? An Empirical Examination of Contextual İnfluences on Follower Perceptions and Reactions To Aversive Leadership. Journal of Business Ethics, 100, 647–672.
 • Thoroughgood, C. N., Tate, B. W., Sawyer, K. B., & Jacobs, R. (2012). Bad to the Bone: Empirically Defining and Measuring Destructive Leader Behavior. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(2), 230–255.
 • Tokgöz, N. & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283-305
 • Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm Ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Karaman. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türköz,T., Polat, M. & Coşar, S. (2013) Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(20), 285-302.
 • Uzuntarla, Y., Teke, A. , Cihangiroğlu, N. & Uğrak, U. (2015). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerin Sinizm Düzeylerinin İzlenmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 545-564.
 • Walton M (2007) Leadership Toxicity: An Inevitable Affliction of Organizations? Organisations and People, 14(1), 19–27.
 • Whicker, M.L., (1996), Toxic Leaders: When Organizations Go Bad. Quorum Books.
 • Wilkerson, J.M., Evans, W.R., Davis, W.D. (2008). A Test Of Coworkers’ Influence On Organizational Cynicism, Badmouthing, And Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 38, 2273-2292.
 • Wilson-Starks, K. Y. (2003). Toxic Leadership. https://transleadership.com/wp-content/uploads /ToxicLeadership.pdf 20.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yalçınkaya, A. (2014). Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 108-130.
 • Yalçınsoy, A. & Işık, M. (2018). Toksik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(3), 1016-1025.
 • Yasım, K.Y. & Uğur, A. (2016) Bankacı Kadınların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi : Ordu İli Örneği. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Temmuz, 554-572.
 • Ye, N. & Min, H. (2014). The Structural Relationship Between Director’s Servant Leadership, Teacher’s Empowerment And Organizational Cynicism Affecting On Teacher’s Organizational Commitment At Kindergartens And Child Care Center. Korean Journal of Child Studies, 35(3), 119-35.
 • Yıldırım, E. & Akın, M. (2018). Örgütlerde Dışlanma, Sinizm ve Pozitif-Negatif Duygusallık Arasındaki İlişkiler: Pozitif ve Negatif Duygusallığın Aracılık Rolü, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 427-449.
 • Yıldız, K., Akgün, N. &Yıldız, S. (2013). İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (6), 1253-1284.
 • Yorulmaz, A. & Çelik, S. (2016). İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 161-193.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Yaz
Journal Section Conference Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-3916-9765
Author: Deniz BÖRÜ
Institution: Marmara University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8238-4911
Author: Taha Yusuf ÇAKAREL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7982-6440
Author: Ozan Emre UFACIK
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8925-5269
Author: Gökhan ARSLAN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @conference paper { iktisad659424, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {194 - 216}, doi = {}, title = {TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Börü, Deniz and Çakarel, Taha Yusuf and Ufacık, Ozan Emre and Arslan, Gökhan} }
APA Börü, D , Çakarel, T , Ufacık, O , Arslan, G . (2020). TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 194-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/659424
MLA Börü, D , Çakarel, T , Ufacık, O , Arslan, G . "TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 194-216 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/659424>
Chicago Börü, D , Çakarel, T , Ufacık, O , Arslan, G . "TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 194-216
RIS TY - JOUR T1 - TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Deniz Börü , Taha Yusuf Çakarel , Ozan Emre Ufacık , Gökhan Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 216 VL - 5 IS - 12 SN - -2564-7466 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Deniz Börü , Taha Yusuf Çakarel , Ozan Emre Ufacık , Gökhan Arslan %T TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Börü, Deniz , Çakarel, Taha Yusuf , Ufacık, Ozan Emre , Arslan, Gökhan . "TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (June 2020): 194-216 .
AMA Börü D , Çakarel T , Ufacık O , Arslan G . TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. İKTİSAD. 2020; 5(12): 194-216.
Vancouver Börü D , Çakarel T , Ufacık O , Arslan G . TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2020; 5(12): 194-216.