Year 2020, Volume 5 , Issue 12, Pages 181 - 193 2020-06-30

NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
RELATIONSHIP BETWEEN NOMINAL INTEREST RATE AND INFLATION: INVESTIGATION OF THE EXISTENCE OF FISHER EFFECT FOR D-8 COUNTRIES

Cebrail TELEK [1]


Bu çalışmanın amacı, D-8 ülkeleri (Türkiye, Mısır, İran, Malezya, Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Nijerya) için nominal faiz oranı ile enflasyon ilişkisini Fisher etkisi kapsamında incelemektir. Bu amaçla ülkelerin 2003Q1-2019Q4 dönemi üçer aylık tüketici fiyat endeksi ve mevduat faiz oranları verileri kullanılarak ikinci nesil panel veri analizi yöntemlerinden CADF-CIPS birim kök testi, Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap eşbütünleşme testi ve katsayıların tahmini için de CCE testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda Nijerya ve Malezya’da Fisher etkisinin geçerli olmadığı; İran’da zayıf Fisher etkisinin geçerli olduğu, Endonezya, Mısır, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye’de ise tam Fisher etkisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

The aim of this study is to examine the relationship of the nominal interest rate and inflation in the context of the Fisher effect for the D-8 country (Turkey, Egypt, Iran, Malaysia, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Nigeria). For this purpose, using the second generation panel data analysis methods of the countries using the quarterly deposit interest rates and consumer price indices data of the 2003Q1-2019Q4 period. CADF-CIPS unit root test, Westerlund and Edgerton (2007) LM Bootstrap cointegration test and CCE test were used to estimate the coefficients. In the findings, the Fisher effect was not valid in Nigeria and Malaysia; Weak Fisher effect is valid in Iran; Indonesia, Egypt, Bangladesh, Pakistan and Turkey is concluded that the effect applies to full-Fisher.

 • Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.
 • Asari, F. F. A. H., Baharuddin, N. S., Jusoh, N., Mohamad, Z., Shamsudin, N., & Jusoff, K. (2011). A Vector Error Correction Model (VECM) Approach in Explaining The Relationship Between Interest Rate And Inflation Towards Exchange Rate Volatility In Malaysia. World Applied Sciences Journal, 12(3), 49-56.
 • Atgür, M., & Altay, O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013), Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 521-533.
 • Başar, S., & Karakuş, K. (2017). Fisher Hipotezi: Türkiye İçin Tahmini. Journal of International Social Research, 10(54), 794-803. Bayat, T. (2011). Türkiye’de Fisher Etkisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (38), 47-60.
 • Benazić, M. (2013). Testing The Fisher Effect in Croatia: An Empirical Investigation. Economic research-Ekonomska istraživanja, (1), 83-102.
 • Doğan, İ., Afsal, M. Ş., & Örün, E. (2018). Türkiye'de Fisher Etkisi Bağlamında Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Non-Parametrik Analizi. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi Bildiri Kitabı, 165-177.
 • Everaert, G. (2014). A Panel Analysis Of The Fisher Effect With An Unobserved I (1) World Real Interest Rate. Economic modelling, 41, 198-210.
 • Fahmy, Y. A., & Kandil, M. (2003). The Fisher Effect: New Evidence And Implications. International Review of Economics & Finance, 12(4), 451-465.
 • Fisher, I., (1930). The Theory of Interest, The Macmillan Company, New York.
 • Fisher, I., (1961). Appreciation and Interest, 1st ed., 1896. Reprinted in Mathematical Investigation & Appreciation and Interest, by Irving Fisher. New York: Kelley.
 • Günay, E., Ağır, H., & Türkmen, S. (2018). Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ampirik Analizi. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 26-29 October, 90-102.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri. Der Yayınları, İstanbul.
 • Hacıoğlu, V., & Yerlikaya, Ö. (2014). Fisher Hipotezi ve Beklentilerin Rolü. Journal of the Faculty of Economics/ İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(2), 109-130.
 • Hatemi-J, A., & Irandoust, M. (2008). The Fisher Effect: A Kalman Filter Approach To Detecting Structural Change. Applied Economics Letters, 15(8), 619-624.
 • Hatemi-J, A. (2011). A Re-Examination Of The Fisher Effect Using An Alternative Approach. Applied Economics Letters, 18(9), 855-858.
 • Junttila, J. (2001). Testing An Augmented Fisher Hypothesis For A Small Open Economy: The Case Of Finland. Journal of Macroeconomics, 23(4), 577-599.
 • Köse, N., Emirmahmutoğlu, F., & Aksoy, S. (2012). The Interest Rate–Inflation Relationship Under An Inflation Targeting Regime: The Case Of Turkey. Journal of Asian Economics, 23(4), 476-485.
 • Krugman, P.R., & M. Obstfeld (2003), International Economics Theory and Policy (6th ed.), Boston: Pearson Education Inc.
 • Küçükaksoy, İ., & Akalın, G. (2017). Fisher Hipotezi’nin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, (1), 19-40, Ankara.
 • Lazăr, D. (2013). Testing For Fisher Effect In Cee Emerging Economies. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 6(1), 77-87.
 • Mercan, M. (2013). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranları Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Fisher Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 368-384.
 • Mishkin, F. S. (1992). Is The Fisher Effect For Real?: A Reexamination Of The Relationship Between Inflation And Interest Rates. Journal of Monetary economics, 30(2), 195-215.
 • Mishkin, F. S., & Simon, J. (1995). An Empirical Examination Of The Fisher Effect In Australia, Economic Record, 71(3), 217-229.
 • Panopoulou, E. (2005). A Resolution Of The Fisher Effect Puzzle: A Comparison Of Estimators. National University of Ireland, Maynooth and University of Piraeus, Greece.
 • Panopoulou, E., & Pantelidis, T. (2016). The Fisher Effect in The Presence Of Time-Varying Coefficients. Computational Statistics & Data Analysis, 100, 495-511.
 • Payne, J. E., & Ewing, B. T. (1997). Evidence From Lesser Developed Countries On The Fisher Hypothesis: A Cointegration Analysis. Applied Economics Letters, 4(11), 683-687.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation And Inference In Large Heterogeneous Panels With A Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pınar, A., & Erdal, B. (2018). Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği; Türkiye’den Ampirik Sonuçlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(3), 1-12.
 • Ray, S. (2012). Empirical Testing Of International Fisher Effect in United States And Selected Asian Economies. Advances in Information Technology and Management, 2(1), 216-228.
 • Seyidoğlu, H. (2015). Uluslararası İktisat (Geliştirilmiş 20.Baskı). İstanbul: Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • Seyidoğlu, H., (2013), Uluslararası Finans, (Geliştirilmiş 5.Baskı), Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • Sjölander, P., Månsson, K., & Shukur, G. (2017). Testing For Panel Cointegration in An Error-Correction Framework With An Application To The Fisher Hypothesis. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 46(3), 1735-1745.
 • Şimşek, M., & Kadılar, C. (2006). Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), 99-111.
 • Tayyar, A.E. (2019). Neo-Fisher Etkisi ve Türkiye Uygulaması. Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of Uludag/Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(36), 307-339.
 • Tsong, C. C., & Hachicha, A. (2014). Revisiting The Fisher Hypothesis For Several Selected Developing Economies: A Quantile Cointegration Approach. Economic Issues, 19(1).
 • Tunalı, H., & Erönal, Y.Y. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye'de Fisher Etkisinin Geçerliliği. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 21(4), 1415-1431.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (2013). Enflasyon ve Fiyat İstikrarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayınları, ISBN (elektronik) : 978-605-4911-02-8, Ankara.
 • Westerlund, J. & Edgerton, D.L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test, Economic Letters, 97(3), 185-190.
 • Wong, K. F., & Wu, H. J. (2003). Testing Fisher Hypothesis in Long Horizons For G7 And Eight Asian Countries. Applied Economics Letters, 10(14), 917-923.
 • Yılancı, V. (2009). Fisher Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 23(4), 205-213.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-4541-3402
Author: Cebrail TELEK (Primary Author)
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { iktisad733813, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {181 - 193}, doi = {10.25204/iktisad.733813}, title = {NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Telek, Cebrail} }
APA Telek, C . (2020). NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 181-193 . DOI: 10.25204/iktisad.733813
MLA Telek, C . "NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 181-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/733813>
Chicago Telek, C . "NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 181-193
RIS TY - JOUR T1 - NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI AU - Cebrail Telek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25204/iktisad.733813 DO - 10.25204/iktisad.733813 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 193 VL - 5 IS - 12 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.733813 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.733813 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI %A Cebrail Telek %T NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI %D 2020 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 5 %N 12 %R doi: 10.25204/iktisad.733813 %U 10.25204/iktisad.733813
ISNAD Telek, Cebrail . "NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (June 2020): 181-193 . https://doi.org/10.25204/iktisad.733813
AMA Telek C . NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI. İKTİSAD. 2020; 5(12): 181-193.
Vancouver Telek C . NOMİNAL FAİZ ORANI İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ: D-8 ÜLKELERİ İÇİN FISHER ETKİSİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2020; 5(12): 181-193.