Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Accounting Information Quality on Cost Analysis Processes: A Research on Accounting Professionals

Year 2021, Volume 6, Issue 14, 117 - 129, 28.02.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.855531

Abstract

In this study, a literature review has been made on the effect of the quality of accounting information on cost analysis processes, one of the important processes of the business. It is aimed to determine the opinions of the professional accountants in the Gaziantep Region on the effect of the quality of accounting information on cost analysis processes. The survey method has been adopted in the related research. The data obtained as a result of the survey were analyzed with the SPSS 24.0 package program. As a result of the study, it is concluded that the quality of the accounting information provided in the subjects of cost control, activity planning, calculation of product cost, competitiveness and facilitation of business processes differs significantly according to the education levels of accounting professionals. It has been concluded that good quality accounting information has positive effects on correct pricing, cost reduction and cost control, which are the basis of cost analysis. It is clear that the sustainability of businesses will be possible with effective cost analysis. Planning of financial activities, calculation of product costs, distribution of general production expenses and budgeting system show that more accurate decisions can be made with the quality of accounting information.

References

 • Abdelraheem, A.A.E., Hussaien, A. M., Mohammed, M. A. A. & Albokhari, Y. A. E. (2021). The Effect Of İnformation Technology On The Quality Of Accounting İnformation. Accounting, 7, 191–196.
 • Acar, D., & Özçelik, H. (2011). Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 10-23.
 • Aktaş, R. & Turan, Z. (2019). İşletmelerde Maliyet Sistemleri Kullanımlarının İncelenmesi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Business Research-Türk, 11(1), 249-272
 • Ala, T., Kahraman, T., & Sümer, E. (2016 ). Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, 140-152.
 • Arıcı, N.D., & Karğın, M. (2017). Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Yönetim ve Ekonomi, 215-232.
 • Basu, A. & Manning, B.G. (2009). Issues for the Next Generation of Health Care Cost Analyses. JSTOR, 47(7), 109-114.
 • Baş, M. (2019). Bağlantılı K Örneklem ile Parametrik Olmayan Cochran Q Testi: BIST 100 Uygulaması. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(8), 94-107.
 • Baş, M., Kurnaz, N. & Kestane, A. (2019). Studies On Interdisciplinary Economics And Business Volume II. In Özçelik, Ö. (Eds.) Statistical Analysis Of Corporate Sustainability İn The TRNC Banking Sector After The Crisis (pp. 249-276), Berlin: Perter Lang.
 • Bayırlı, R. (2006). Yaratıcı Muhasebe, Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, N. (2017). Sosyal Bilimlerde SPSS ile İleri Veri Analizi. Isparta: Ezgi Kitabevi.
 • Büyükmirza H.K. (2013). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Can, A.V., & Öztürk, E. (2014). Maliyet Yönetiminde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Bir Yöntem Önerisi:Maliyet-Hacim-Risk Analizi(Mhra). Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 161-174.
 • Chan, A., Lee, E. & Lin, S. (2006). The İmpact Of Accounting İnformation Quality On The Mispricing Of Accruals: The Case Of FRS3 İn The UK. J. Account. Public Policy, 28, 189–206.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxon: Routledge.
 • Çukacı, Y.C. (2005). Ekonomik Değer Olarak Bilginin Muhasebe, İşletmeler ve Genel Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(3), 11-19.
 • Dalkılıç, E. (2019). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Firma Performansı ve Firma Değeri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Demir, B. (2010). Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Kalitesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 142-153.
 • Dinç, E., & Abdioğlu, H. (2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İmkb–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 157-184.
 • Doğan, E.N. (2019). Yönetim Ekonomisinde Maliyet, Maliyet Analizi ve Uygulaması. İstanbul: T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Elitaş, B.L. (2013). Muhasebe Manipülasyonu ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41-54.
 • Fangyuan, W. & Ying, L. (2020). Quality of Accounting Information Disclosure and Debt Financing Cost: Literature Review. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 5(4), 191-194
 • Fardinal, K. (2013). The Quality Of Accounting Information And The Accounting Information System Through The Internal Control Systems: A Study On Ministry And State Agencies Of The Republic Of Indonesia. Research Journal Of Finance And Accounting, 4(6), 156- 161.
 • Gençoğlu, Ü. G., & Ertan, Y. (2012). Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 1-24.
 • Handy, F. & Mook, L. (2011). Volunteering and Volunteers: Benefit Cost Analyses. Research on Social Work Practice, 21(4) 412-420.
 • Innocent, N. & Chimezie, N. (2013). Prıncıples Of Costıng And Cost Analysıs As A Tool For Productıon Costs Control: A Case Study Of Nıgerıan Companıes. Research Journal İn Engineering And Applied Sciences, 225-229.
 • Karagöz, Y. (2010). Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 18-40.
 • Karasioğlu, F., & Çam, A.V. (2008). Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 15-24.
 • Karğın, M., & Arıcı, N.D. (2015). Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-22.
 • Kartal,A., & Sevim, A. (Edit.) (2019). Maliyet Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3034.
 • Kaya, E. (2019). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Çok Boyutlu Ölçümü: Borsa İstanbul Uygulaması. İzmir İktisat Dergisi, 157-170.
 • Keleş, N. (2018). Karadeniz Bölgesi’nde Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutlarının İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Kestane, A. (2020). Studies On Interdisciplinary Economics And Business –Volume III in Özçelik, Ö. (Eds.) The Role Of Internal Control System İn Strengthening Corporate Management İn Banks: Provincial Case Of Kilis, (pp. 263-281). Berlin: Peter Lang.
 • Kısakürek, M. M. & Pekcan, A. (2005). Muhasebenin Ürettiği Bilgiye Farklı Açılardan Bakışlar. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 107-125.
 • Kudra, T. & Ratti, C. (2006). Foam-Mat Drying: Energy And Cost Analyses. Canadıan Bıosystems Engıneerıng, 48, 27-32.
 • Kurnaz, N., Ercan, C., & Kestane, A. (2018). Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Bilgi İfşası (Whistleblowing). Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 150-169.
 • Mete, M., & Yalçınsoy, A. (2014). Maliyet Etkinliği Açısından Bilgi Teknolojilerinin Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisinin Analizi. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 95-107.
 • Nguyen, H.T. & Nguyen, A. H. (2020). Determinants Of Accounting İnformation Systems Quality: Empirical Evidence From Vietnam. Accounting, 6, 185–198. Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Özpeynirci, R., & Şirin, H. B. (2018). Endüstriyel Makine İmalatı Yapan İşletmelerde Maliyet Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 59-71.
 • Ren, C. (2016). The Approach Of Accounting Information Quality On Investment Efficiency—Empirical Evidence From Chinese Listed Companies. Theoretical Economics Letters, 6, 330-337.
 • Selto, F.H, & Neumann, B.R. (1981). A Further Guide to Research on the Consequences of Accounting. Accounting And Business Research, Autumn, 317-322.
 • Sevilengül, O. (2020). Genel Muhasebe (19. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • TMS/TFRS: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. URL, (ET: 01.01.2020).
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2020), Muhasebe. URL, (ET: 02.01.2020)
 • Yazan, Ö. (2015). Muhasebe Bilgi Kalitesi Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans İlişkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldız, D. & Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, B., Bülbül, S., & Atik, M. (2017). Büyük Verinin (Big Data) Muhasebe Üzerindeki Etkisi ve Muhasebeye Sağladığı Katkıların İncelenmesi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 79-112.
 • Yüksel, A. (1996). Hastanelerde Maliyet Analizi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 126-129.
 • Zhai, J. & Wang, Y. (2016). Accounting Information Quality, Governance Efficiency and Capital Investment Choice. China Journal Of Accounting Research, 9, 251–266.

Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Year 2021, Volume 6, Issue 14, 117 - 129, 28.02.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.855531

Abstract

Bu çalışmada muhasebe bilgilerinin kalitesinin işletmenin önemli süreçlerinden biri olan maliyet analizi süreçlerine etkisi üzerine literatür taraması yapılmıştır. Gaziantep Bölgesinde bulunan muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe bilgilerinin kalitesinin maliyet analizi süreçlerine etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili araştırmada anket yöntemi benimsenmiştir. Anket sonucunda ulaşılan veriler SPSS 24.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda maliyet kontrolü, faaliyet planlaması, mamul maliyetinin hesaplanması, rekabet gücü ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması konularında sunulan muhasebe bilgilerinin kalitesinin, muhasebe meslek mensuplarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kaliteli muhasebe bilgilerinin, maliyet analizinin temelini oluşturan doğru fiyatlandırma, maliyetlerin azaltması ve maliyetlerin kontrolü noktasında pozitif etkiler bıraktığı kanısı oluşmuştur. İşletmelerin sürdürebilirliğinin, etkin maliyet analizi ile mümkün olacağı açıktır. Mali faaliyetlerin planlanması, mamul maliyetlerinin hesaplanması, genel üretim giderlerinin dağıtımı ve bütçeleme sistemi muhasebe bilgisinin kaliteli olması ile daha isabetli kararların alınabileceğini göstermektedir.

References

 • Abdelraheem, A.A.E., Hussaien, A. M., Mohammed, M. A. A. & Albokhari, Y. A. E. (2021). The Effect Of İnformation Technology On The Quality Of Accounting İnformation. Accounting, 7, 191–196.
 • Acar, D., & Özçelik, H. (2011). Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 10-23.
 • Aktaş, R. & Turan, Z. (2019). İşletmelerde Maliyet Sistemleri Kullanımlarının İncelenmesi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Business Research-Türk, 11(1), 249-272
 • Ala, T., Kahraman, T., & Sümer, E. (2016 ). Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, 140-152.
 • Arıcı, N.D., & Karğın, M. (2017). Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Yönetim ve Ekonomi, 215-232.
 • Basu, A. & Manning, B.G. (2009). Issues for the Next Generation of Health Care Cost Analyses. JSTOR, 47(7), 109-114.
 • Baş, M. (2019). Bağlantılı K Örneklem ile Parametrik Olmayan Cochran Q Testi: BIST 100 Uygulaması. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(8), 94-107.
 • Baş, M., Kurnaz, N. & Kestane, A. (2019). Studies On Interdisciplinary Economics And Business Volume II. In Özçelik, Ö. (Eds.) Statistical Analysis Of Corporate Sustainability İn The TRNC Banking Sector After The Crisis (pp. 249-276), Berlin: Perter Lang.
 • Bayırlı, R. (2006). Yaratıcı Muhasebe, Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, N. (2017). Sosyal Bilimlerde SPSS ile İleri Veri Analizi. Isparta: Ezgi Kitabevi.
 • Büyükmirza H.K. (2013). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Can, A.V., & Öztürk, E. (2014). Maliyet Yönetiminde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Bir Yöntem Önerisi:Maliyet-Hacim-Risk Analizi(Mhra). Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 161-174.
 • Chan, A., Lee, E. & Lin, S. (2006). The İmpact Of Accounting İnformation Quality On The Mispricing Of Accruals: The Case Of FRS3 İn The UK. J. Account. Public Policy, 28, 189–206.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxon: Routledge.
 • Çukacı, Y.C. (2005). Ekonomik Değer Olarak Bilginin Muhasebe, İşletmeler ve Genel Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(3), 11-19.
 • Dalkılıç, E. (2019). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Firma Performansı ve Firma Değeri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Demir, B. (2010). Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Kalitesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 142-153.
 • Dinç, E., & Abdioğlu, H. (2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İmkb–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 157-184.
 • Doğan, E.N. (2019). Yönetim Ekonomisinde Maliyet, Maliyet Analizi ve Uygulaması. İstanbul: T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Elitaş, B.L. (2013). Muhasebe Manipülasyonu ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41-54.
 • Fangyuan, W. & Ying, L. (2020). Quality of Accounting Information Disclosure and Debt Financing Cost: Literature Review. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 5(4), 191-194
 • Fardinal, K. (2013). The Quality Of Accounting Information And The Accounting Information System Through The Internal Control Systems: A Study On Ministry And State Agencies Of The Republic Of Indonesia. Research Journal Of Finance And Accounting, 4(6), 156- 161.
 • Gençoğlu, Ü. G., & Ertan, Y. (2012). Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 1-24.
 • Handy, F. & Mook, L. (2011). Volunteering and Volunteers: Benefit Cost Analyses. Research on Social Work Practice, 21(4) 412-420.
 • Innocent, N. & Chimezie, N. (2013). Prıncıples Of Costıng And Cost Analysıs As A Tool For Productıon Costs Control: A Case Study Of Nıgerıan Companıes. Research Journal İn Engineering And Applied Sciences, 225-229.
 • Karagöz, Y. (2010). Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 18-40.
 • Karasioğlu, F., & Çam, A.V. (2008). Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 15-24.
 • Karğın, M., & Arıcı, N.D. (2015). Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-22.
 • Kartal,A., & Sevim, A. (Edit.) (2019). Maliyet Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3034.
 • Kaya, E. (2019). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Çok Boyutlu Ölçümü: Borsa İstanbul Uygulaması. İzmir İktisat Dergisi, 157-170.
 • Keleş, N. (2018). Karadeniz Bölgesi’nde Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutlarının İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Kestane, A. (2020). Studies On Interdisciplinary Economics And Business –Volume III in Özçelik, Ö. (Eds.) The Role Of Internal Control System İn Strengthening Corporate Management İn Banks: Provincial Case Of Kilis, (pp. 263-281). Berlin: Peter Lang.
 • Kısakürek, M. M. & Pekcan, A. (2005). Muhasebenin Ürettiği Bilgiye Farklı Açılardan Bakışlar. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 107-125.
 • Kudra, T. & Ratti, C. (2006). Foam-Mat Drying: Energy And Cost Analyses. Canadıan Bıosystems Engıneerıng, 48, 27-32.
 • Kurnaz, N., Ercan, C., & Kestane, A. (2018). Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Bilgi İfşası (Whistleblowing). Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 150-169.
 • Mete, M., & Yalçınsoy, A. (2014). Maliyet Etkinliği Açısından Bilgi Teknolojilerinin Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisinin Analizi. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 95-107.
 • Nguyen, H.T. & Nguyen, A. H. (2020). Determinants Of Accounting İnformation Systems Quality: Empirical Evidence From Vietnam. Accounting, 6, 185–198. Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Özpeynirci, R., & Şirin, H. B. (2018). Endüstriyel Makine İmalatı Yapan İşletmelerde Maliyet Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 59-71.
 • Ren, C. (2016). The Approach Of Accounting Information Quality On Investment Efficiency—Empirical Evidence From Chinese Listed Companies. Theoretical Economics Letters, 6, 330-337.
 • Selto, F.H, & Neumann, B.R. (1981). A Further Guide to Research on the Consequences of Accounting. Accounting And Business Research, Autumn, 317-322.
 • Sevilengül, O. (2020). Genel Muhasebe (19. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • TMS/TFRS: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. URL, (ET: 01.01.2020).
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2020), Muhasebe. URL, (ET: 02.01.2020)
 • Yazan, Ö. (2015). Muhasebe Bilgi Kalitesi Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans İlişkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldız, D. & Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, B., Bülbül, S., & Atik, M. (2017). Büyük Verinin (Big Data) Muhasebe Üzerindeki Etkisi ve Muhasebeye Sağladığı Katkıların İncelenmesi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 79-112.
 • Yüksel, A. (1996). Hastanelerde Maliyet Analizi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 126-129.
 • Zhai, J. & Wang, Y. (2016). Accounting Information Quality, Governance Efficiency and Capital Investment Choice. China Journal Of Accounting Research, 9, 251–266.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Published Date Kış
Journal Section Research Papers
Authors

Murat KARAHAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-5066-4257
Türkiye


Ali KESTANE (Primary Author)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7049-0354
Türkiye

Publication Date February 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 14

Cite

Bibtex @research article { iktisad855531, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {117 - 129}, doi = {10.25204/iktisad.855531}, title = {Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karahan, Murat and Kestane, Ali} }
APA Karahan, M. & Kestane, A. (2021). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (14) , 117-129 . DOI: 10.25204/iktisad.855531
MLA Karahan, M. , Kestane, A. "Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 117-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/60251/855531>
Chicago Karahan, M. , Kestane, A. "Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 117-129
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma AU - Murat Karahan , Ali Kestane Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.855531 DO - 10.25204/iktisad.855531 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 129 VL - 6 IS - 14 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.855531 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.855531 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Economics Business and Political Researches Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma %A Murat Karahan , Ali Kestane %T Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 14 %R doi: 10.25204/iktisad.855531 %U 10.25204/iktisad.855531
ISNAD Karahan, Murat , Kestane, Ali . "Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 14 (February 2021): 117-129 . https://doi.org/10.25204/iktisad.855531
AMA Karahan M. , Kestane A. Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. JEBUPOR. 2021; 6(14): 117-129.
Vancouver Karahan M. , Kestane A. Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(14): 117-129.
IEEE M. Karahan and A. Kestane , "Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol. 6, no. 14, pp. 117-129, Feb. 2021, doi:10.25204/iktisad.855531