Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi

Year 2022, Volume 7, Issue 18, 298 - 315, 30.06.2022
https://doi.org/10.25204/iktisad.1088180

Abstract

Bu çalışmada İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerde küreselleşmenin alt bileşenleri olan ekonomik küreselleşme, sosyal küreselleşme ve politik küreselleşmenin ayrı ayrı olarak ekonomik büyümenin bir ölçütü olan kişi başına GSYİH ile ilişkileri incelenmiştir. Öncelikle yatay kesit bağımlılığı altında birimler için yapılan CADF ve panelin geneli için yapılan CIPS birim kök testlerine göre bütün serilerin durağan olmadığı görülmüştür. Yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizine göre küreselleşmenin alt bileşenleri ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ekonomik büyüme ile küreselleşmenin alt bileşenleri arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmış ve ekonomik küreselleşmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi, sosyal küreselleşme ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Politik küreselleşme ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

References

 • Anyanwu, J. C. (2005). Does Globalization affect economic growth in Africa?. Global Development Studies. 4(1-2), 53-90, https://researchgate.net/publication/263662468-Does-Globalization-Affect-Economic-Growth-in-Africa?
 • Breusch, T. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification tests in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239–253, https://doi.org/10.2307/2297111
 • Chang, C. ve C. Lee. (2010). Globalization and economic growth: a political economy analysis for OECD Countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173. https://ideas.repec.org/a/taf/glecrv/v39y2010i2p151-173.html
 • Chow, G.C. (2006). Globalization and China’s economic development. Pacific Economic Review, 11(3), 271–285, https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.2006.00315.x
 • Çelik, M.Y. (2012). Boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme. Dpujss Number, 32(2), 57-74, https://www.researchgate.net/publication/313060657_BOYUTLARI_VE_FARKLI_ALGILARIYLA_KURESELLESME
 • Çelik, M.Y. ve Ünsür. Z. (2020). Küreselleşme ve büyüme ilişkisinin Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi ile belirlenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 201-210. 10.24988/ije.202035115
 • Doğan, B. ve Can, M. (2016). Küreselleşmenin büyümeye etkisi: Güney Kore örnekleminde eş bütünleşme analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 197-220, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382468
 • Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? evidence from a new index of globalization. Applied Economics. 38, 1091-1110, https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=503916
 • Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. (2011). Testing for granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870 – 876. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.018
 • Eren, M.V. ve Çütcü, İ. (2017). Küreselleşmenin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 47-61. http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/680/43
 • Georgantzas, N. C., Katsamakas, E. ve Solowiej, D. (2009). Giddens’ globalization: exploring dynamic implications. 27th International Conference of the System Dynamics Society, USA, https://proceedings.systemdynamics.org/2009/proceed/papers/P1072.pdf
 • Gurgul, H. ve Lach, L. (2014). Globalization and economic growth: evidence from two decades of transition in CEE. Economic Modelling, 36, 99-107. https://www.researchgate.net/publication/259291248_Globalization_and_Economic_Growth_Evidence_from_Two_Decades_of_Transition_in_CEE
 • Giddens A. (2000). The third way and its critics. Polity Press: Cambridge, UK.
 • Gygli, S., Haelg, F., Portrafke, N. ve Sturm, J.E. (2019). The KOF globalisation index -revisited. The Review of International Organizations. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11558-019-09344-2.pdf
 • Helhel, Y. (2017). Küreselleşme ve finansal gelişme arasındaki etkileşimin Türkiye ve BRICS ülkeleri için incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Üniversitesi, 9(20), 158-178. https://doi.org/10.20875/makusobed.293046
 • Husain, I. (2000). Making globalization work for the poor case study of Pakistan EMP-CIDA Globalisation Project. Lahore University of Management Sciences, 1-28, https://ishrathusain.iba.edu.pk/speeches/globalization/Globalization_Work_for_Poor_3.pdf
 • Kakar, Z. K., Khilji, B. A. ve Khan, M. J. (2011). Globalization and economic growth: evidence from Pakistan. Acta Universitatis Danubius, 7(3), 208-217. https://www.researchgate.net/publication/254406532_Globalization_and_Economic_Growth_Evidence_from_Pakistan
 • Keohane, R. O. ve Nye, J.S. (2000). Introduction, in governance in a globalizing World. J. S. Nye ve J. D. Donahue (Ed), (1-44) Brookings Institution Press, Washington, DC
 • Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz açıklar ve Feldstein – Horioka Hipotezi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48 145-174. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/28008/297415
 • KOF Küreselleşme Endeksi (2021, 20 Kasım). https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
 • Leitao, N.C. (2012). Economic growth, globalization and trade. Management Research And Practice, 4(3), 18-24, https://ideas.repec.org/a/rom/mrpase/v4y2012i3p18-24.html
 • Martens, P., Caselli, M., Lombaerde, P.D., Figge, L. ve Scholte, J.A. (2014). New directions in globalization indices. Globalizations, 1-12. http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2014.944336
 • Nwakanma, P. C. ve Ibe, R. C. (2014). Globalization and economic growth an econometric dimension drawing evidence from Nigeria. International Review of Management and Business Research, 3(2), https://www.irmbrjournal.com/papers/1399192002.pdf
 • Obaseki, P. J. (1999). Policies and strategies for dealing with the problems of globalization. Paper Presented at the One-Day Seminar of Nigerian Economic Society, February 11, 1999, NIIA, Lagos.
 • Olimpia, N. ve Stela, D. (2017). Impact of globalisation on economic growth in Romania: an empirical analysis of its economic social and political dimensions. Studia Universitatis Economic Series, Vasile Goldis, Western University of Arad, 27(1), 29-40. https://doi.org/10.1515/sues-2017-0003
 • Omolade, A., Morakinyo, A. ve Ifeacho, C. (2013). Globalization and economic development in Nigeria. Journal of Research in Humanities and Social Science, 1(4), 6-14. https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol1-issue4/B140614.pdf
 • Öztürk, M. ve Zeren, F. (2019). Finansal küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkisi: D-8 Ülkeleri örneği. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2019/4 (2), 60-73. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/906410
 • Paksoy, H. M. ve Paksoy, S. (1998). 21. yüzyıl: küreselleşme çağı ve yönetici açısından bir değerlendirme. Türk-Koop Ekin Dergisi, 2(4), 29-31. https://www.researchgate.net/publication/319236499
 • Paksoy, S., Paksoy, H. M. ve Alancıoğlu, E. (2013). Küreselleşmenin sosyo-politik etkileri: Arap baharı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 169-182. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70484
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics. 1 – 39, https://ftp.iza.org/dp1240.pdf
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74(4), 967 – 1012, https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple panel unit root test in the presence of cross – section dependence. Journal Of Applied Econometrics, (22), 265-312, https://doi.org/10.1002/jae.951
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panel. Journal Of Econometrics, 142, 50 – 93, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127, https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x
 • Samimi, P. ve Jenatabadi, H. S. (2014). Globalization and economic growth: empirical evidence on the role of complementarities. Globalization and Economic Growth, 9(4), 1-7. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0087824
 • Savrul, M. ve İncekara, A. (2017). The Effect of globalization on economic growth: panel data analysis for ASEAN Countries. International Conference On Eurasian Economies, https://www.avekon.org/papers/1870.pdf
 • Suci, S. C., Asmara, A. ve Mulatsih, S. (2015). The impact globalization on economic growth in ASEAN. International Journal of Administrative Science and Organization, 22(2), 79-87. https://www.proquest.com/docview/1845146409/fulltextPDF/3A8314C853C14CD7PQ/3
 • Syzdykova, A. (2018). Orta asya ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel veri analizi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 87-99. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496214
 • Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250, https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8
 • Ürüt Saygın, S. (2021). Küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: E7 ülkeleri için bir uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1327-1347. http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/62559/853659
 • Westerlund, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.2006.00154.x
 • Worldbank, (2021, 20 Kasım). https://databank.worldbank.

The Relationship Between Globalization and Economic Growth: Panel Cointegration Analysis for Organization of Islamic Cooperation Countries

Year 2022, Volume 7, Issue 18, 298 - 315, 30.06.2022
https://doi.org/10.25204/iktisad.1088180

Abstract

In this study, the relations of economic globalization, social globalization and political globalization, which are the sub-components of globalization, with GDP per capita, which is a measure of economic growth, were examined separately in the member countries of the Organization of Islamic Cooperation. First of all, according to the CADF for the units under the cross-sectional dependence and the CIPS unit root tests for the panel in general, it has been seen that all series are not stationary. According to the structural break panel cointegration analysis, a cointegration relationship was found between the sub-components of globalization and economic growth. The causality relationship between economic growth and the sub-components of globalization was investigated and a one-way causality relationship from economic globalization to economic growth and a two-way causality relationship between social globalization and economic growth were found. There is no causality relationship found between political globalization and economic growth.

References

 • Anyanwu, J. C. (2005). Does Globalization affect economic growth in Africa?. Global Development Studies. 4(1-2), 53-90, https://researchgate.net/publication/263662468-Does-Globalization-Affect-Economic-Growth-in-Africa?
 • Breusch, T. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification tests in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239–253, https://doi.org/10.2307/2297111
 • Chang, C. ve C. Lee. (2010). Globalization and economic growth: a political economy analysis for OECD Countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173. https://ideas.repec.org/a/taf/glecrv/v39y2010i2p151-173.html
 • Chow, G.C. (2006). Globalization and China’s economic development. Pacific Economic Review, 11(3), 271–285, https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.2006.00315.x
 • Çelik, M.Y. (2012). Boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme. Dpujss Number, 32(2), 57-74, https://www.researchgate.net/publication/313060657_BOYUTLARI_VE_FARKLI_ALGILARIYLA_KURESELLESME
 • Çelik, M.Y. ve Ünsür. Z. (2020). Küreselleşme ve büyüme ilişkisinin Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi ile belirlenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 201-210. 10.24988/ije.202035115
 • Doğan, B. ve Can, M. (2016). Küreselleşmenin büyümeye etkisi: Güney Kore örnekleminde eş bütünleşme analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 197-220, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382468
 • Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? evidence from a new index of globalization. Applied Economics. 38, 1091-1110, https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=503916
 • Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. (2011). Testing for granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870 – 876. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.018
 • Eren, M.V. ve Çütcü, İ. (2017). Küreselleşmenin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 47-61. http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/680/43
 • Georgantzas, N. C., Katsamakas, E. ve Solowiej, D. (2009). Giddens’ globalization: exploring dynamic implications. 27th International Conference of the System Dynamics Society, USA, https://proceedings.systemdynamics.org/2009/proceed/papers/P1072.pdf
 • Gurgul, H. ve Lach, L. (2014). Globalization and economic growth: evidence from two decades of transition in CEE. Economic Modelling, 36, 99-107. https://www.researchgate.net/publication/259291248_Globalization_and_Economic_Growth_Evidence_from_Two_Decades_of_Transition_in_CEE
 • Giddens A. (2000). The third way and its critics. Polity Press: Cambridge, UK.
 • Gygli, S., Haelg, F., Portrafke, N. ve Sturm, J.E. (2019). The KOF globalisation index -revisited. The Review of International Organizations. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11558-019-09344-2.pdf
 • Helhel, Y. (2017). Küreselleşme ve finansal gelişme arasındaki etkileşimin Türkiye ve BRICS ülkeleri için incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Üniversitesi, 9(20), 158-178. https://doi.org/10.20875/makusobed.293046
 • Husain, I. (2000). Making globalization work for the poor case study of Pakistan EMP-CIDA Globalisation Project. Lahore University of Management Sciences, 1-28, https://ishrathusain.iba.edu.pk/speeches/globalization/Globalization_Work_for_Poor_3.pdf
 • Kakar, Z. K., Khilji, B. A. ve Khan, M. J. (2011). Globalization and economic growth: evidence from Pakistan. Acta Universitatis Danubius, 7(3), 208-217. https://www.researchgate.net/publication/254406532_Globalization_and_Economic_Growth_Evidence_from_Pakistan
 • Keohane, R. O. ve Nye, J.S. (2000). Introduction, in governance in a globalizing World. J. S. Nye ve J. D. Donahue (Ed), (1-44) Brookings Institution Press, Washington, DC
 • Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz açıklar ve Feldstein – Horioka Hipotezi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48 145-174. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/28008/297415
 • KOF Küreselleşme Endeksi (2021, 20 Kasım). https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
 • Leitao, N.C. (2012). Economic growth, globalization and trade. Management Research And Practice, 4(3), 18-24, https://ideas.repec.org/a/rom/mrpase/v4y2012i3p18-24.html
 • Martens, P., Caselli, M., Lombaerde, P.D., Figge, L. ve Scholte, J.A. (2014). New directions in globalization indices. Globalizations, 1-12. http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2014.944336
 • Nwakanma, P. C. ve Ibe, R. C. (2014). Globalization and economic growth an econometric dimension drawing evidence from Nigeria. International Review of Management and Business Research, 3(2), https://www.irmbrjournal.com/papers/1399192002.pdf
 • Obaseki, P. J. (1999). Policies and strategies for dealing with the problems of globalization. Paper Presented at the One-Day Seminar of Nigerian Economic Society, February 11, 1999, NIIA, Lagos.
 • Olimpia, N. ve Stela, D. (2017). Impact of globalisation on economic growth in Romania: an empirical analysis of its economic social and political dimensions. Studia Universitatis Economic Series, Vasile Goldis, Western University of Arad, 27(1), 29-40. https://doi.org/10.1515/sues-2017-0003
 • Omolade, A., Morakinyo, A. ve Ifeacho, C. (2013). Globalization and economic development in Nigeria. Journal of Research in Humanities and Social Science, 1(4), 6-14. https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol1-issue4/B140614.pdf
 • Öztürk, M. ve Zeren, F. (2019). Finansal küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkisi: D-8 Ülkeleri örneği. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2019/4 (2), 60-73. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/906410
 • Paksoy, H. M. ve Paksoy, S. (1998). 21. yüzyıl: küreselleşme çağı ve yönetici açısından bir değerlendirme. Türk-Koop Ekin Dergisi, 2(4), 29-31. https://www.researchgate.net/publication/319236499
 • Paksoy, S., Paksoy, H. M. ve Alancıoğlu, E. (2013). Küreselleşmenin sosyo-politik etkileri: Arap baharı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 169-182. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70484
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics. 1 – 39, https://ftp.iza.org/dp1240.pdf
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74(4), 967 – 1012, https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple panel unit root test in the presence of cross – section dependence. Journal Of Applied Econometrics, (22), 265-312, https://doi.org/10.1002/jae.951
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panel. Journal Of Econometrics, 142, 50 – 93, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127, https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x
 • Samimi, P. ve Jenatabadi, H. S. (2014). Globalization and economic growth: empirical evidence on the role of complementarities. Globalization and Economic Growth, 9(4), 1-7. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0087824
 • Savrul, M. ve İncekara, A. (2017). The Effect of globalization on economic growth: panel data analysis for ASEAN Countries. International Conference On Eurasian Economies, https://www.avekon.org/papers/1870.pdf
 • Suci, S. C., Asmara, A. ve Mulatsih, S. (2015). The impact globalization on economic growth in ASEAN. International Journal of Administrative Science and Organization, 22(2), 79-87. https://www.proquest.com/docview/1845146409/fulltextPDF/3A8314C853C14CD7PQ/3
 • Syzdykova, A. (2018). Orta asya ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel veri analizi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 87-99. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496214
 • Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250, https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8
 • Ürüt Saygın, S. (2021). Küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: E7 ülkeleri için bir uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1327-1347. http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/62559/853659
 • Westerlund, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.2006.00154.x
 • Worldbank, (2021, 20 Kasım). https://databank.worldbank.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Çiğdem ÇADIRCI> (Primary Author)
Harran Üniversitesi
0000-0003-1602-3103
Türkiye


Levent KAYA>
HARRAN UNIVERSITY
0000-0001-7278-8114
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 18

Cite

Bibtex @research article { iktisad1088180, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2022}, volume = {7}, number = {18}, pages = {298 - 315}, doi = {10.25204/iktisad.1088180}, title = {Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi}, key = {cite}, author = {Çadırcı, Çiğdem and Kaya, Levent} }
APA Çadırcı, Ç. & Kaya, L. (2022). Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 7 (18) , 298-315 . DOI: 10.25204/iktisad.1088180
MLA Çadırcı, Ç. , Kaya, L. "Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 (2022 ): 298-315 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/70356/1088180>
Chicago Çadırcı, Ç. , Kaya, L. "Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 (2022 ): 298-315
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Globalization and Economic Growth: Panel Cointegration Analysis for Organization of Islamic Cooperation Countries AU - ÇiğdemÇadırcı, LeventKaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.25204/iktisad.1088180 DO - 10.25204/iktisad.1088180 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 298 EP - 315 VL - 7 IS - 18 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.1088180 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.1088180 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Economics Business and Political Researches Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi %A Çiğdem Çadırcı , Levent Kaya %T Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi %D 2022 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 7 %N 18 %R doi: 10.25204/iktisad.1088180 %U 10.25204/iktisad.1088180
ISNAD Çadırcı, Çiğdem , Kaya, Levent . "Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 / 18 (June 2022): 298-315 . https://doi.org/10.25204/iktisad.1088180
AMA Çadırcı Ç. , Kaya L. Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi. JEBUPOR. 2022; 7(18): 298-315.
Vancouver Çadırcı Ç. , Kaya L. Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2022; 7(18): 298-315.
IEEE Ç. Çadırcı and L. Kaya , "Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 18, pp. 298-315, Jun. 2022, doi:10.25204/iktisad.1088180