Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi

Year 2022, Volume 7, Issue 18, 226 - 245, 30.06.2022
https://doi.org/10.25204/iktisad.1088205

Abstract

Bu çalışmanın amacı, entelektüel sermaye (ES) bileşenlerinin rekabet avantajı (RA) üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, entelektüel sermaye bileşenlerini insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermaye oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Toplam 220 katılımcıdan veriler elde edilmiştir. Veri analizleri ve hipotezler, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile test edilmiştir. Analizler sonucunda, insan sermayesi ve ilişkisel sermayenin rekabet avantajı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, yapısal sermayenin rekabet avantajı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı çalışmada elde edilen diğer önemli bir sonuçtur. Bu çalışmanın sonuçlarından hareketle, firmaların, entelektüel sermaye bileşenlerinin rekabet avantajı yaratmadaki katkısının önemini anlamalıdırlar. Özellikle örneklem kapsamında yer alan firmaların, insan sermayesi ile ilişkisel sermaye arasında bütünleştirici bir rol oynayan yapısal sermayeye gereken önemi vermeli ve bu doğrultuda yazılım sistemleri, örgütsel yapılar, iş süreçleri, stratejiler, lisans hakkı gibi yapısal sermaye unsurlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmalıdırlar.

References

 • Abdullah, N. S. A. (2019). Entelektüel sermayenin rekabet avantajı ve toplam kalite yönetimi uygulamalarına etkisi: Libya Devlet Üniversitelerinde bir araştırma (Doktora Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://earsiv.kastamonu.edu.tr/
 • Akdağ, G. (2012). Otel işletmelerinde entelektüel sermaye ve örgüt performansı ilişkisi: Akdeniz Bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Al Khayyal, A. O., Alshurideh, M., Al Kurdi, B., ve Salloum, S. A. (2020). Women empowerment in UAE: A systematic review. In International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (s. 742-755). Springer, Cham.
 • Alserhan, H. F. (2017). The role of intellectual capital in achieving a competitive advantage: A field study on Jordanian Private Universities in the Northern Region. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 6(2). 33-42.
 • Altarawneh, I. (2017). Effect of intellectual capital on competitive advantage in the Jordanian pharmaceutical companies. European Journal of Business and Management, 9(5), 39-53.
 • Arabiyat, A.-K. A., ve Hasoneh, A. I. (2019). The impact of intellectual capital on competitive advantage at Jordanian commercial banks. Sumerianz Journal of Economics and Finance, 2(12), 134-143.
 • Aslan, Y. (2018). İnovasyonun firma performansı üzerine etkisi: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Assaf, A. H. Al. (2020). Impact of intellectual capital on the competitive advantage in Jordanian telecom companies: “A case study on orange company.” Review of Applied Socio-Economic Research, 19(1), 33–46.
 • Astuti, P. D., Chariri, A., ve Rohman, A. (2019). Association between intellectual capital and competitive advantage: A case study on the hotel industry in Bali Province, Indonesia. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 440–449.
 • Azzahra, K. (2018). The influence of human capital, structural capital and relational capital to the performance of cooperation with competitive advantage as intervening variable of cooperation in south tangerang. Economics and Accounting Journal, 1(1), 24–34.
 • Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme- güvenirlik- geçerlik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3), 339–344.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Yayıncılık.
 • Castro, G. M., ve Saez, P. L. (2008). Intellectual capital in high-tech firms: The case of Spain. Journal of Intellectual Capital, 9(1), 25–36.
 • Chahal, H., ve Bakshi, P. (2015). Examining intellectual capital and competitive advantage relationship: Role of innovation and organizational learning. International Journal of Bank Marketing, 33(3), 376–399.
 • Chatzkel, J. (2002). Intellectual capital. CES Working Papers, 6(4), 57–62.
 • Chu, S. K. W., Chan, K. H., ve Wu, W. W. Y. (2011). Charting intellectual capital performance of the gateway to China. Journal of Intellectual Capital, 12(2), 249–276.
 • Crupi, A., Cesaroni, F., ve Di Minin, A. (2020). Understanding the impact of intellectual capital on entrepreneurship: A literature review. Journal of Intellectual Capital, 22(3), 528–559.
 • Dahash, Q. M., ve Al-Dirawi, A. N. M. (2018). Investment in intellectual capital and achievement of the competitive advantage in hotel sector. Management Science Letters, 8(7), 795–804.
 • Damar, A., ve İraz, R. (2020). Entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması ve değişkenler arasındaki ilişkiler: Kobiler üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4487–4520.
 • Demir, Y., ve Demirel, E. T. (2011). Rekabet avantajı yaratmada entelektüel sermayenin önemi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13(1), 81-104.
 • Deviana, M. I. dan D. A. (2018). Analisis pengaruh intellectual capital terhadap financial performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1), 31–38.
 • Edvinsson, L., ve Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital. European Management Journal, 14(4), 356–364.
 • Elda, R. P., Patrisia, D., Abror, ve Linda, M. R. (2021). The impact of intellectual capital and knowledge management on competitive advantage. Advances in Economics, Business and Management Research, 179, 480–487.
 • Elitok, U. (2019). Entelektüel sermayenin kurumsal itibar üzerine etkisi ve bankacılık sektöründe bir araştırma (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://abakus.inonu.edu.tr/
 • Erkuş, A. (2005). Entelektüel sermaye: bir uygulama (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gioacasi, D. (2014). Intellectual capital: A critical approach on definitions and categorization. CES Working Papers, 6(4), 57–62.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Harris, A. H. T. (2018). An exploratory case study of nursing intellectual capital and hospital performance (Doctoral Thesis). The University of Toronto. https://www.proquest.com/
 • Hermawan, S., Hariyanto, W., ve Biduri, S. (2020). Intellectual capital, business performance and competitive advantage: An empirical study for the pharmaceutical companies. Quality- Access to Success, 21(175), 103–106.
 • Jain, P., Vyas, V., ve Roy, A. (2017). Exploring the mediating role of intellectual capital and competitive advantage on the relation between CSR and financial performance in SMEs. Social Responsibility Journal, 13(1), 1–23.
 • Jones, O. (2003). Competitive Advantage in SMEs: Towards a conceptual framework. In competitive advantage in SMEs organising for innovation and entrepreneurship (15-33).
 • Kamukama, N., Ahiauzu, A., ve Ntayi, J. M. (2011). Competitive advantage: Mediator of intellectual capital and performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 152–164.
 • Kamukama, N., ve Sulait, T. (2017). Intellectual capital and competitive advantage in Uganda’s microfinance industry. African Journal of Economic and Management Studies, 8(4), 498–514.
 • Kanaan, R. K., Obeidat, U. N., Obeidat, B. Y., Al-Zu’bi, M. O., ve Abuhashesh, M. (2020). The effect of intellectual capital on competitive advantage in the Jordanian telecommunication sector. Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM), 8(1), 1–19.
 • Kaya, S. (2017). İşletmelerde entelektüel sermaye ve bilgi yönetiminin inovasyon performansı ve rekabet avantajı üzerine etkilerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/
 • Kenton, W. (2022, 10 Ocak). Human capital. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp#:~:text=Human capital allows an economy,which contribute to economic growth.
 • Kılıçlı, Y. (2021). Kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerindeki etkisi: Entelektüel sermaye ile rekabet avantajının aracılık rolü (Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/
 • Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S. Z., ve İnce, H. (2009). The relationship between firm intellectual capital and the competitive advantage. Journal of Global Strategic Management, 2(3), 181–208.
 • Kyere, M., ve Ausloos, M. (2020). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance and Economics, 26(2), 1871–1885. https://doi.org/10.1002/ijfe.1883.
 • Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., ve Theriou, G. (2011). The impact of intellectual capital on firm’s market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 132–151.
 • Malkawi, N. M. M., Omari, K., ve Halasa, A. (2018). Intellectual capital as a core competency for competitive advantage: A case study. Journal of Digital Information Management, 16(4), 192–202.
 • Mubarik, M. S., Naghavi, N., ve Mahmood, R. T. (2019). Intellectual capital, competitive advantage and the ambidexterity liaison. Human Systems Management, 38(3), 267–277.
 • Obeidat, U., Obeidat, B., Alrowwad, A., Alshurideh, M., Masa’deh, R., ve Abuhashesh, M. (2021). The effect of intellectual capital on competitive advantage: The mediating role of innovation. Management Science Letters, 1(4), 1331–1344.
 • OECD. (2008, 2 Mart). Intellectual assets and value creation: synthesis report. https://www.oecd.org/
 • Osareh, F., Yazdanfar, S., ve Ghasem, A. (2013). The application of intellectual capital approach to promote a sustainable competitive advantage in the public libraries of Khuzestan province. Research on Information Science and Public Libraries, 20(3). https://publij.ir/
 • Otrar, M. (2021, 25 Şubat). t-değerleri-tablosu. https://mustafaotrar.net/istatistik/t-degerleri-tablosu/
 • Ovla, H. D., ve Taşdelen, B. (2012). Aykırı değer yönetimi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, 5(3), 1–8.
 • Pedro, E., Leitão, J., ve Alves, H. (2018). Intellectual capital and performance. Journal of Intellectual Capital, 19(2), 407–452.
 • Petty, R., ve Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. Journal of Intellectual Capital 1(2), 155–176.
 • Rochmadhona, B. N., Suganda, T. R., ve Cahyadi, S. (2018). The competitive advantage between intellectual capital and financial performance of banking sector in ASEAN. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 321–334.
 • Sadalia, I., Irawati, N., ve Syafitri, I. (2018). The influence of intellectual capital on competitive advantage on universities in Medan City. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017), (s. 599-602). Atlantis Press.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Anı Yayıncılık.
 • Sigalas, C., ve Pekka Economou, V. (2013). Revisiting the concept of competitive advantage: Problems and fallacies arising from its conceptualization. Journal of Strategy and Management, 6(1), 61–80.
 • Soetrisno, A., ve Lina, L. (2014). The influence of intellectual capital components towards the company performance. Jurnal Manajemen Maranatha, 14(1), 125–140.
 • Srikalimah, S., Wardana, L. W., Ambarwati, D., Sholihin, U., Shobirin, R. A., Fajariah, N., ve Wibowo, A. (2020). Do creativity and intellectual capital matter for SMEs’ sustainability? The role of competitive advantage. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 397–408.
 • Suharman, H., ve Hidayah, N. (2021). Essentials of intellectual capital to create higher education sustainable competitive advantage: Environment uncertainty as a moderating variable in Indonesia Private Universities. International Journal of Economics and Business Administration, 9(1), 382–391.
 • Süslü, M. (2019). Çevreye duyarlı stratejilerin işletmelerin rekabet avantajına ve finansal performansına etkisi: Türk konaklama sektörü üzerine bir araştırma (Doktora Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sveiby, K. E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 344–358.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. M. Baloğlu). Nobel Yayıncılık.
 • Taie, E. S. (2014). The effect of intellectual capital management on organizational competitive advantage in Egyptian hospitals. International Journal of Business and Social Science, 5(2).
 • Türkoğlu, N., ve Çizel, B. (2016). Konaklama işletmelerinde entelektüel sermayenin rekabet gücüne etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 3(2), 37–53.
 • Yaseen, S. G., Dajani, D., ve Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62, 168–175.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), 74–85.
 • Yıldız, E. (2020). SmartPLS ile yapısal eşitlik modellemesi: Reflektif ve formatif yapılar. Seçkin Yayıncılık.
 • Yinusa, K. W. (2018). Impact of intellectual capital on performance of deposit money banks in Nigeria. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. https://www.proquest.com/
 • Zerenler, M., Hasiloglu, S. B., ve Sezgin, M. (2008). Intellectual capital and innovation performance: Empirical evidence in the Turkish automotive supplier. Journal of Technology Management & Innovation, 3(4), 31–40.

The Impact of Intellectual Capital Components on Competitive Advantage

Year 2022, Volume 7, Issue 18, 226 - 245, 30.06.2022
https://doi.org/10.25204/iktisad.1088205

Abstract

This study aims to investigate the effect of intellectual capital (IC) components on competitive advantage (CA). In this study, the components of intellectual capital are human capital, structural capital, and relational capital. In this study, the questionnaire technique was used as a data collection tool. Data were obtained from a total of 220 participants. Data analyses and hypotheses were tested by structural equation modeling (SEM). As a result of the analysis, it has been understood that human capital and relational capital have a positive and statistically significant effect on competitive advantage. In addition, it is another important result obtained in the study that structural capital does not have a statistically significant effect on competitive advantage. Based on the results of this study, companies should understand the importance of the contribution of intellectual capital components in creating competitive advantage. In particular, companies should give due importance to structural capital, which plays an integrating role between human capital and relational capital, and in this direction, they should engage in activities that improve structural capital elements such as software systems, organizational structures, business processes, strategies, and license rights.

References

 • Abdullah, N. S. A. (2019). Entelektüel sermayenin rekabet avantajı ve toplam kalite yönetimi uygulamalarına etkisi: Libya Devlet Üniversitelerinde bir araştırma (Doktora Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://earsiv.kastamonu.edu.tr/
 • Akdağ, G. (2012). Otel işletmelerinde entelektüel sermaye ve örgüt performansı ilişkisi: Akdeniz Bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Al Khayyal, A. O., Alshurideh, M., Al Kurdi, B., ve Salloum, S. A. (2020). Women empowerment in UAE: A systematic review. In International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (s. 742-755). Springer, Cham.
 • Alserhan, H. F. (2017). The role of intellectual capital in achieving a competitive advantage: A field study on Jordanian Private Universities in the Northern Region. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 6(2). 33-42.
 • Altarawneh, I. (2017). Effect of intellectual capital on competitive advantage in the Jordanian pharmaceutical companies. European Journal of Business and Management, 9(5), 39-53.
 • Arabiyat, A.-K. A., ve Hasoneh, A. I. (2019). The impact of intellectual capital on competitive advantage at Jordanian commercial banks. Sumerianz Journal of Economics and Finance, 2(12), 134-143.
 • Aslan, Y. (2018). İnovasyonun firma performansı üzerine etkisi: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Assaf, A. H. Al. (2020). Impact of intellectual capital on the competitive advantage in Jordanian telecom companies: “A case study on orange company.” Review of Applied Socio-Economic Research, 19(1), 33–46.
 • Astuti, P. D., Chariri, A., ve Rohman, A. (2019). Association between intellectual capital and competitive advantage: A case study on the hotel industry in Bali Province, Indonesia. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 440–449.
 • Azzahra, K. (2018). The influence of human capital, structural capital and relational capital to the performance of cooperation with competitive advantage as intervening variable of cooperation in south tangerang. Economics and Accounting Journal, 1(1), 24–34.
 • Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme- güvenirlik- geçerlik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3), 339–344.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Yayıncılık.
 • Castro, G. M., ve Saez, P. L. (2008). Intellectual capital in high-tech firms: The case of Spain. Journal of Intellectual Capital, 9(1), 25–36.
 • Chahal, H., ve Bakshi, P. (2015). Examining intellectual capital and competitive advantage relationship: Role of innovation and organizational learning. International Journal of Bank Marketing, 33(3), 376–399.
 • Chatzkel, J. (2002). Intellectual capital. CES Working Papers, 6(4), 57–62.
 • Chu, S. K. W., Chan, K. H., ve Wu, W. W. Y. (2011). Charting intellectual capital performance of the gateway to China. Journal of Intellectual Capital, 12(2), 249–276.
 • Crupi, A., Cesaroni, F., ve Di Minin, A. (2020). Understanding the impact of intellectual capital on entrepreneurship: A literature review. Journal of Intellectual Capital, 22(3), 528–559.
 • Dahash, Q. M., ve Al-Dirawi, A. N. M. (2018). Investment in intellectual capital and achievement of the competitive advantage in hotel sector. Management Science Letters, 8(7), 795–804.
 • Damar, A., ve İraz, R. (2020). Entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması ve değişkenler arasındaki ilişkiler: Kobiler üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4487–4520.
 • Demir, Y., ve Demirel, E. T. (2011). Rekabet avantajı yaratmada entelektüel sermayenin önemi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13(1), 81-104.
 • Deviana, M. I. dan D. A. (2018). Analisis pengaruh intellectual capital terhadap financial performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1), 31–38.
 • Edvinsson, L., ve Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital. European Management Journal, 14(4), 356–364.
 • Elda, R. P., Patrisia, D., Abror, ve Linda, M. R. (2021). The impact of intellectual capital and knowledge management on competitive advantage. Advances in Economics, Business and Management Research, 179, 480–487.
 • Elitok, U. (2019). Entelektüel sermayenin kurumsal itibar üzerine etkisi ve bankacılık sektöründe bir araştırma (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://abakus.inonu.edu.tr/
 • Erkuş, A. (2005). Entelektüel sermaye: bir uygulama (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gioacasi, D. (2014). Intellectual capital: A critical approach on definitions and categorization. CES Working Papers, 6(4), 57–62.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Harris, A. H. T. (2018). An exploratory case study of nursing intellectual capital and hospital performance (Doctoral Thesis). The University of Toronto. https://www.proquest.com/
 • Hermawan, S., Hariyanto, W., ve Biduri, S. (2020). Intellectual capital, business performance and competitive advantage: An empirical study for the pharmaceutical companies. Quality- Access to Success, 21(175), 103–106.
 • Jain, P., Vyas, V., ve Roy, A. (2017). Exploring the mediating role of intellectual capital and competitive advantage on the relation between CSR and financial performance in SMEs. Social Responsibility Journal, 13(1), 1–23.
 • Jones, O. (2003). Competitive Advantage in SMEs: Towards a conceptual framework. In competitive advantage in SMEs organising for innovation and entrepreneurship (15-33).
 • Kamukama, N., Ahiauzu, A., ve Ntayi, J. M. (2011). Competitive advantage: Mediator of intellectual capital and performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 152–164.
 • Kamukama, N., ve Sulait, T. (2017). Intellectual capital and competitive advantage in Uganda’s microfinance industry. African Journal of Economic and Management Studies, 8(4), 498–514.
 • Kanaan, R. K., Obeidat, U. N., Obeidat, B. Y., Al-Zu’bi, M. O., ve Abuhashesh, M. (2020). The effect of intellectual capital on competitive advantage in the Jordanian telecommunication sector. Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM), 8(1), 1–19.
 • Kaya, S. (2017). İşletmelerde entelektüel sermaye ve bilgi yönetiminin inovasyon performansı ve rekabet avantajı üzerine etkilerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/
 • Kenton, W. (2022, 10 Ocak). Human capital. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp#:~:text=Human capital allows an economy,which contribute to economic growth.
 • Kılıçlı, Y. (2021). Kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerindeki etkisi: Entelektüel sermaye ile rekabet avantajının aracılık rolü (Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/
 • Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S. Z., ve İnce, H. (2009). The relationship between firm intellectual capital and the competitive advantage. Journal of Global Strategic Management, 2(3), 181–208.
 • Kyere, M., ve Ausloos, M. (2020). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance and Economics, 26(2), 1871–1885. https://doi.org/10.1002/ijfe.1883.
 • Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., ve Theriou, G. (2011). The impact of intellectual capital on firm’s market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 132–151.
 • Malkawi, N. M. M., Omari, K., ve Halasa, A. (2018). Intellectual capital as a core competency for competitive advantage: A case study. Journal of Digital Information Management, 16(4), 192–202.
 • Mubarik, M. S., Naghavi, N., ve Mahmood, R. T. (2019). Intellectual capital, competitive advantage and the ambidexterity liaison. Human Systems Management, 38(3), 267–277.
 • Obeidat, U., Obeidat, B., Alrowwad, A., Alshurideh, M., Masa’deh, R., ve Abuhashesh, M. (2021). The effect of intellectual capital on competitive advantage: The mediating role of innovation. Management Science Letters, 1(4), 1331–1344.
 • OECD. (2008, 2 Mart). Intellectual assets and value creation: synthesis report. https://www.oecd.org/
 • Osareh, F., Yazdanfar, S., ve Ghasem, A. (2013). The application of intellectual capital approach to promote a sustainable competitive advantage in the public libraries of Khuzestan province. Research on Information Science and Public Libraries, 20(3). https://publij.ir/
 • Otrar, M. (2021, 25 Şubat). t-değerleri-tablosu. https://mustafaotrar.net/istatistik/t-degerleri-tablosu/
 • Ovla, H. D., ve Taşdelen, B. (2012). Aykırı değer yönetimi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, 5(3), 1–8.
 • Pedro, E., Leitão, J., ve Alves, H. (2018). Intellectual capital and performance. Journal of Intellectual Capital, 19(2), 407–452.
 • Petty, R., ve Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. Journal of Intellectual Capital 1(2), 155–176.
 • Rochmadhona, B. N., Suganda, T. R., ve Cahyadi, S. (2018). The competitive advantage between intellectual capital and financial performance of banking sector in ASEAN. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 321–334.
 • Sadalia, I., Irawati, N., ve Syafitri, I. (2018). The influence of intellectual capital on competitive advantage on universities in Medan City. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017), (s. 599-602). Atlantis Press.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Anı Yayıncılık.
 • Sigalas, C., ve Pekka Economou, V. (2013). Revisiting the concept of competitive advantage: Problems and fallacies arising from its conceptualization. Journal of Strategy and Management, 6(1), 61–80.
 • Soetrisno, A., ve Lina, L. (2014). The influence of intellectual capital components towards the company performance. Jurnal Manajemen Maranatha, 14(1), 125–140.
 • Srikalimah, S., Wardana, L. W., Ambarwati, D., Sholihin, U., Shobirin, R. A., Fajariah, N., ve Wibowo, A. (2020). Do creativity and intellectual capital matter for SMEs’ sustainability? The role of competitive advantage. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 397–408.
 • Suharman, H., ve Hidayah, N. (2021). Essentials of intellectual capital to create higher education sustainable competitive advantage: Environment uncertainty as a moderating variable in Indonesia Private Universities. International Journal of Economics and Business Administration, 9(1), 382–391.
 • Süslü, M. (2019). Çevreye duyarlı stratejilerin işletmelerin rekabet avantajına ve finansal performansına etkisi: Türk konaklama sektörü üzerine bir araştırma (Doktora Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sveiby, K. E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 344–358.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. M. Baloğlu). Nobel Yayıncılık.
 • Taie, E. S. (2014). The effect of intellectual capital management on organizational competitive advantage in Egyptian hospitals. International Journal of Business and Social Science, 5(2).
 • Türkoğlu, N., ve Çizel, B. (2016). Konaklama işletmelerinde entelektüel sermayenin rekabet gücüne etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 3(2), 37–53.
 • Yaseen, S. G., Dajani, D., ve Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62, 168–175.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), 74–85.
 • Yıldız, E. (2020). SmartPLS ile yapısal eşitlik modellemesi: Reflektif ve formatif yapılar. Seçkin Yayıncılık.
 • Yinusa, K. W. (2018). Impact of intellectual capital on performance of deposit money banks in Nigeria. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. https://www.proquest.com/
 • Zerenler, M., Hasiloglu, S. B., ve Sezgin, M. (2008). Intellectual capital and innovation performance: Empirical evidence in the Turkish automotive supplier. Journal of Technology Management & Innovation, 3(4), 31–40.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Yasin KILIÇLI> (Primary Author)
Van 100. yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
0000-0001-7801-3168
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 18

Cite

Bibtex @research article { iktisad1088205, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2022}, volume = {7}, number = {18}, pages = {226 - 245}, doi = {10.25204/iktisad.1088205}, title = {Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Kılıçlı, Yasin} }
APA Kılıçlı, Y. (2022). Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 7 (18) , 226-245 . DOI: 10.25204/iktisad.1088205
MLA Kılıçlı, Y. "Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 (2022 ): 226-245 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/70356/1088205>
Chicago Kılıçlı, Y. "Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 (2022 ): 226-245
RIS TY - JOUR T1 - The Impact of Intellectual Capital Components on Competitive Advantage AU - YasinKılıçlı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.25204/iktisad.1088205 DO - 10.25204/iktisad.1088205 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 245 VL - 7 IS - 18 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.1088205 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.1088205 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Economics Business and Political Researches Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi %A Yasin Kılıçlı %T Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi %D 2022 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 7 %N 18 %R doi: 10.25204/iktisad.1088205 %U 10.25204/iktisad.1088205
ISNAD Kılıçlı, Yasin . "Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 7 / 18 (June 2022): 226-245 . https://doi.org/10.25204/iktisad.1088205
AMA Kılıçlı Y. Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi. JEBUPOR. 2022; 7(18): 226-245.
Vancouver Kılıçlı Y. Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2022; 7(18): 226-245.
IEEE Y. Kılıçlı , "Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 18, pp. 226-245, Jun. 2022, doi:10.25204/iktisad.1088205