BibTex RIS Cite

ŞEYHU’L KURRA HAFIZ RAMAZAN PAKDİL VE KIRAAT İLMİNE KATKILARI

Year 2023, Issue: 11, 81 - 93, 31.12.2023

Abstract

Kıraat ilminin en temel hedefi, teknik tarifi ile, harflerin mahreçlerine riayet edilerek Kur’an’ın en güzel şekilde okunmasını sağlamaktır. Her asırda kıraat ilmi ile uğraşan ilim adamları olmuştur. Tarih, ömrünü ilme, öğrenci yetiştirmeye ve yaşadığı topluma faydalı olmaya adayan kişilere şahittir. Bahsettiğimiz bu önemli şahsiyetlerden biri de Şeyhu’l Kurra Hafız Ramazan Pakdil’dir.
Kur’an-ı Kerim eğitimine yıllarını vermiş Ramazan Pakdil’in hayatı, ilmi şahsiyeti, almış olduğu eğitimleri, hocaları ve güncel çalışmalarına yer verdiğimiz araştırmada kendisinin kırâat ilmi eğitiminde bulunduğu konumu ve katkılarını inceleyeceğiz. Ramazan Pakdil’in Kırâat alanında yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerim eğitimindeki tavsiyeleri, tecvid ilmindeki kıymetli görüşleri ve Talim, Tecvid ve Kırâat isimli eserinin içeriği, nasıl yazıldığı araştırmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Talim, Tecvid ve Kırâat isimli eseri Türkiye ölçeğinde Kur’an-ı Kerim, tecvid ve kırâat eğitimine dair çok önemli bir kaynak değeri taşımaktadır. Diğer taraftan birtakım zorluklar içinde kendi çabası ile hocalardan Kur’an-ı Kerim eğitimi almış olan Ramazan Pakdil birçok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrenmeyi ve öğretmeyi vazife edinmiş olan Ramazan Pakdil sağlık sebeplerinden dolayı emekli olmasına rağmen bu alanda hizmet vermeyi bırakmamıştır. Araştırmamızda aynı zamanda Ramazan Pakdil’in yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden kendisi ile ilgili anılarına yer vererek, ders işleyiş usulü, talim-tecvid ve kırâat ilmi eğitim ve öğretimindeki yeri ele alınmıştır.
Bu makalemizin temel gayesi, ülkemizde kırâat alanında iz bırakmış bir kırâat aliminin, kırâat ilmi eğitimindeki yeri ve önemini ortaya koymak ve bu alanda daha detaylı çalışma yapacak olanlara da bir katkıda bulunmaktır.

References

 • Birışık, Abdulhamit, Kıraat Tarihi, İSAM, 2010.
 • Çetin Abdurrahman, Kur’an’ın İndirildiği Yedi Harf, İslami Araştırmalar, Sayı:3, Ocak-1987 s. 73.
 • Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed, İthâfu Fudalâi’l-Beşer fi’l-Kırââti’l-Arbe’ate Aşere, (tahk. Şaban Muhammed İsmail), Mektebu’l- Külliyâti’l-Ezheriyye, Beyrut, 1987/1407, (I-II).
 • Dinç Mehmet. Cumhuriyet Döneminde Reisü’l Kurrâlık: Gönenli Mehmet Efendi’nin Kırâat İlmine Katkıları, Eskişehir-2018.
 • Er-Rağıb, Hüseyin b. Muhammed el-İsfehânî, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Şeriketu Mektebetu ve Matbaatu Mustafael-Bâbî el-Halebî, Mısır,1961/1381.
 • Ez-Zürkânî, Muhammed Abdi'l-Azîm, Menâhilu'l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l-Kitâbu’l-Arabî, Beyrut, 1995/1415.
 • Feyizli, Tahsin Hasan. Kırâat-i Aşere, DİB Yayınları, Ankara-2016.
 • Itr, Hüseyin Ziyauddîn, el-Ahrufu’s-Seb’a ve Menziletu’l-Kırââti minhâ, Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1988/1409, s.117.
 • İbnu’l-Cezerî, Muhammed b. Muhammed, Müncidü’l-Mukri’în ve Mürşidü’t-Tâlibîn, tah. Abdulhayy Feremâvî, Mektebetü Cumhuriyeti Mısır, Kahire, 1398/1977.
 • İbn Manzur, Muhammed b. Mukrem, Lisânu’l-Arab, Dâru’s-Sadr, Lübnan, ts.
 • Karaçam, İsmail. Kırâat İlminin Kur’an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kırâatların Yorum Farklılıklarına Etkisi, İFAV Yayınları, İstanbul-2018.
 • Karaçam, İsmail, Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatların Yorum Farklılıklarına Etkisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kırâatı, Nedve Yayınları, Konya, 1981, s.73.
 • Kudat, Aydın. Kırâat İlminde Vücuhat Ders Notları, Ankara-2021.
 • Muhaysin, Muhammed Salim, Fî Rihâbi'l-Kur'ân, Kahire,1980/1400, I.208.
 • Pakdil, Ramazan. Ta’lim Tecvid ve Kırâat, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 10. Baskı, 2020.
 • Pakdil, Ramazan. Kişisel Görüşme, 15 Mart 2021.
 • Sarı, Hatice Nur. Şeyhu’l Kurrâ Hafız Ramazan Pakdil ve İlmi Şahsiyeti, Çanakkale-2017.
 • Şahin, Abdusabur, el-Ahrufu’s-Seb’a, (çev. Tayyar Altıkulaç) Diyanet Dergisi, Cilt, XII. Sayı: 1-2-3 1973 s.11 vd./ 67 vd./131.
 • Ünal, Mehmet. Kur’an’ın Anlaşılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, Çelik Yayınevi, İstanbul-2019.
 • Yüksel, Ali Osman, İbnu’l-Cezerî ve Tayyibetu’n-Neşr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1996.

SHEIKH AL-QURRA HAFIZ RAMAZAN PAKDIL AND HIS CONTRIBUTIONS TO THE SCIENCE OF QIRAAT

Year 2023, Issue: 11, 81 - 93, 31.12.2023

Abstract

The most basic goal of the science of recitation is to ensure that the Qur'an is read in the best way, with its technical description, respecting the origins of the letters. In every century, there have been scholars dealing with the science of recitation. History bears witness to people who dedicate their lives to science, to raising students and to be beneficial to the society they live in. One of these important personalities we are talking about is Sheikhu'l Kurra Hafiz Ramazan Pakdil.
We will examine the position and contributions of Ramazan Pakdil, who has spent years studying the Qur'an, in the study of the life, scientific personality, trainings, teachers and current studies of Ramazan Pakdil. In addition to the studies and services that Ramazan Pakdil has done in the field of Recitation, his recommendations in the education of the Qur'an, his valuable views on the science of tajvid, and the content of his work called Talim, Tajvid and Recitation form the main axis of our research. His work, Talim, Tajvid and Recitation, has a very important resource value on the Qur'an, tajvid and recitation education in Turkey. On the other hand, Ramazan Pakdil, who received Quran education from the teachers with his own efforts in some difficulties, trained many students. Ramazan Pakdil, who has taken the task of learning and teaching, has not stopped serving in this field despite his retirement due to health reasons. In our research, Ramadan Pakdil's place in the teaching method, training-tecvid and recitation science education and training was discussed by giving place to the memories of his students from his students.
The main purpose of this article is to reveal the place and importance of a recitation scholar who has left a mark in the field of recitation in our country and to contribute to those who will do more detailed studies in this field.

References

 • Birışık, Abdulhamit, Kıraat Tarihi, İSAM, 2010.
 • Çetin Abdurrahman, Kur’an’ın İndirildiği Yedi Harf, İslami Araştırmalar, Sayı:3, Ocak-1987 s. 73.
 • Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed, İthâfu Fudalâi’l-Beşer fi’l-Kırââti’l-Arbe’ate Aşere, (tahk. Şaban Muhammed İsmail), Mektebu’l- Külliyâti’l-Ezheriyye, Beyrut, 1987/1407, (I-II).
 • Dinç Mehmet. Cumhuriyet Döneminde Reisü’l Kurrâlık: Gönenli Mehmet Efendi’nin Kırâat İlmine Katkıları, Eskişehir-2018.
 • Er-Rağıb, Hüseyin b. Muhammed el-İsfehânî, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Şeriketu Mektebetu ve Matbaatu Mustafael-Bâbî el-Halebî, Mısır,1961/1381.
 • Ez-Zürkânî, Muhammed Abdi'l-Azîm, Menâhilu'l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l-Kitâbu’l-Arabî, Beyrut, 1995/1415.
 • Feyizli, Tahsin Hasan. Kırâat-i Aşere, DİB Yayınları, Ankara-2016.
 • Itr, Hüseyin Ziyauddîn, el-Ahrufu’s-Seb’a ve Menziletu’l-Kırââti minhâ, Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1988/1409, s.117.
 • İbnu’l-Cezerî, Muhammed b. Muhammed, Müncidü’l-Mukri’în ve Mürşidü’t-Tâlibîn, tah. Abdulhayy Feremâvî, Mektebetü Cumhuriyeti Mısır, Kahire, 1398/1977.
 • İbn Manzur, Muhammed b. Mukrem, Lisânu’l-Arab, Dâru’s-Sadr, Lübnan, ts.
 • Karaçam, İsmail. Kırâat İlminin Kur’an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kırâatların Yorum Farklılıklarına Etkisi, İFAV Yayınları, İstanbul-2018.
 • Karaçam, İsmail, Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatların Yorum Farklılıklarına Etkisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kırâatı, Nedve Yayınları, Konya, 1981, s.73.
 • Kudat, Aydın. Kırâat İlminde Vücuhat Ders Notları, Ankara-2021.
 • Muhaysin, Muhammed Salim, Fî Rihâbi'l-Kur'ân, Kahire,1980/1400, I.208.
 • Pakdil, Ramazan. Ta’lim Tecvid ve Kırâat, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 10. Baskı, 2020.
 • Pakdil, Ramazan. Kişisel Görüşme, 15 Mart 2021.
 • Sarı, Hatice Nur. Şeyhu’l Kurrâ Hafız Ramazan Pakdil ve İlmi Şahsiyeti, Çanakkale-2017.
 • Şahin, Abdusabur, el-Ahrufu’s-Seb’a, (çev. Tayyar Altıkulaç) Diyanet Dergisi, Cilt, XII. Sayı: 1-2-3 1973 s.11 vd./ 67 vd./131.
 • Ünal, Mehmet. Kur’an’ın Anlaşılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, Çelik Yayınevi, İstanbul-2019.
 • Yüksel, Ali Osman, İbnu’l-Cezerî ve Tayyibetu’n-Neşr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1996.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Recitation of the Qur'an and Qiraat
Journal Section Articles
Authors

Şeyma Demirel 0009-0003-5882-6040

Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 11

Cite

ISNAD Demirel, Şeyma. “ŞEYHU’L KURRA HAFIZ RAMAZAN PAKDİL VE KIRAAT İLMİNE KATKILARI”. İlahiyat 11 (December 2023), 81-93.