Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

HIGHWAYS MOTOR VEHICLES REQUIRED AT THE FULL FAULT OF THE DRIVER TO THE SCOPE OF THE LIABILITY POLICY APPROACHES ABOUT WHETHER IT INCLUDES WITHDRAWAL OF SUPPORT COMPENSATION

Year 2021, Volume 6, Issue 11, 29 - 43, 30.09.2021

Abstract

In this study, it was investigated whether those who benefited from the support of the person who died in a traffic accident due to their faulty actions could apply for the motor vehicle compulsory liability insurance and claim compensation for deprivation of support. Compensation for deprivation of support is essentially a type of material and indirect damage. In this respect, compensation for deprivation of support is one of the ways of legal protection that gives people who lost their support the opportunity to compensate for the damage they have suffered. However, there are different and contradictory opinions in the doctrine and high judicial decisions about whether the person who is deprived of support can claim this compensation if the deceased is at fault in the traffic accident. At this point, it does not seem possible for those who receive support in traffic accidents where the driver is at fault due to intent or gross negligence, to benefit from compensation for lack of support. But, in accidents where both parties are found to be defective to a certain extent, the degree of fault of the deceased is seen as a reason for reduction in terms of compensation for deprivation of support.

References

 • ALTOP, Atilla, “Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma Taleplerine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.06.2011 Tarihli E.2011/17-142 K.2011/411 Sayılı Ve 22.02.2012 Tarihli E.2011/17-787 K.2012/92 Sayılı Kararları İle Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’nin 05.06.2012 Tarihli E.2011/11551 K.2012/7391 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2013,(Çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203162, E.T. 04/06/2021
 • ÇAKIRCA, Seda İrem, Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • ÇELİK, Ahmet Çelik, Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku, 9. Baskı, Yetkin Yayınevi, İstanbul 2006. GÖKYAYLA, Kadir Emre, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2004.
 • GÜNERGÖK, Özcan / KAYIHAN, Şaban, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, Umuttepe Yayınları, İstanbul 2020.
 • GÜVEN, Tuba, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında İşletenin Kusurunun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında Sigortacının Sorumluluğuna Etkisi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, 2017.
 • KABA, Gizem, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2017.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku, 10. B., Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. KILIÇOĞLU, Mustafa, Tazminat Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Legal Yayınları, 2014.
 • NARTER, Sami, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Davaları, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.
 • SERT, Mahmut, “Hukuka Aykırılık ve Uygunluk Unsurları”, 2018, (Çevrimiçi) http://mahmutsert.com/hukuka-aykirilik-ve-uygunluk-unsurlari, E.T: 05/06/2021.
 • OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 2017.
 • TAŞ, Nilgün, “Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri”, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2019.
 • UÇUKHAN, Sema Güleç, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.
 • ÜNAN, Samim, “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler”, Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 2006.
 • YAŞAR, Halis, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Kararları ve Yargıtay Kararları
 • YILDIRIM, Hayrullah Burak, “Destekten Yoksun Kalma Tazminat”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SBE, 2020.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ MESULİYET POLİÇESİ KAPSAMININ SÜRÜCÜNÜN TAM KUSURU HALİNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINI KAPSAYIP KAPSAMADIĞI HAKKINDA YAKLAŞIMLAR

Year 2021, Volume 6, Issue 11, 29 - 43, 30.09.2021

Abstract

Bu çalışmada, trafik kazasında kusurlu hareketleri ile ölen kişinin desteğinden yararlananların karayolları motorlu araç zorunlu mali mesuliyet sigortasına başvurarak destekten yoksun kalma tazminatı talep edip edemeyeceği araştırılmıştır. Destekten yoksun kalma tazminatı esasen maddi ve dolaylı bir zarar türü olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle destekten yoksun kalma tazminatı desteğini yitiren kişilere, maruz kaldıkları zararı giderme imkânı veren hukuksal koruma yollarından biridir. Ancak ölenin tam trafik kazasında kusurlu olması halinde destekten yoksun kalanların bu tazminatı talep edip edemeyeceği hakkında doktrinde ve yüksek yargı kararlarında farklı ve çelişkili görüşler bulunmaktadır. Gelinen noktada, kast veya ağır ihmali nedeniyle sürücünün tam kusurlu olduğu trafik kazalarında destek görenlerin destekten yoksun kalma tazminatından yararlanmaları mümkün gözükmemektedir. Ancak iki tarafından da belli oranlarda kusurlu olduğunun anlaşıldığı kazalarda ölenin kusur derecesi destekten yoksun kalma tazminatı açısından indirim sebebi olarak görülmektedir.

References

 • ALTOP, Atilla, “Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma Taleplerine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.06.2011 Tarihli E.2011/17-142 K.2011/411 Sayılı Ve 22.02.2012 Tarihli E.2011/17-787 K.2012/92 Sayılı Kararları İle Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’nin 05.06.2012 Tarihli E.2011/11551 K.2012/7391 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2013,(Çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203162, E.T. 04/06/2021
 • ÇAKIRCA, Seda İrem, Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • ÇELİK, Ahmet Çelik, Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku, 9. Baskı, Yetkin Yayınevi, İstanbul 2006. GÖKYAYLA, Kadir Emre, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2004.
 • GÜNERGÖK, Özcan / KAYIHAN, Şaban, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, Umuttepe Yayınları, İstanbul 2020.
 • GÜVEN, Tuba, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında İşletenin Kusurunun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında Sigortacının Sorumluluğuna Etkisi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE, 2017.
 • KABA, Gizem, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2017.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku, 10. B., Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. KILIÇOĞLU, Mustafa, Tazminat Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Legal Yayınları, 2014.
 • NARTER, Sami, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Davaları, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.
 • SERT, Mahmut, “Hukuka Aykırılık ve Uygunluk Unsurları”, 2018, (Çevrimiçi) http://mahmutsert.com/hukuka-aykirilik-ve-uygunluk-unsurlari, E.T: 05/06/2021.
 • OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 2017.
 • TAŞ, Nilgün, “Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri”, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2019.
 • UÇUKHAN, Sema Güleç, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.
 • ÜNAN, Samim, “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler”, Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 2006.
 • YAŞAR, Halis, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Kararları ve Yargıtay Kararları
 • YILDIRIM, Hayrullah Burak, “Destekten Yoksun Kalma Tazminat”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SBE, 2020.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section V. 6 I. 11 Research Articles
Authors

Habib YILDIZ This is me (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4129-7168
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 11

Cite

Chicago Yıldız, H. "KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ MESULİYET POLİÇESİ KAPSAMININ SÜRÜCÜNÜN TAM KUSURU HALİNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINI KAPSAYIP KAPSAMADIĞI HAKKINDA YAKLAŞIMLAR". İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 29-43