Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BUILDING COMPLETION INSURANCE

Year 2021, Volume 6, Issue 11, 155 - 199, 30.09.2021

Abstract

According to Article 172 of our Constitution; measures of precautions by the State are mandatory to protect consumers who act for non-commercial or non- professionel purposes. 6502 numbered Law of Consumer Protection has been issued by the constitution to fulfill this responsibility and also imposed this responsibility to the State. ‘’Prepaid House Sales’’ are regulated for the first time in the fourth part which titled ‘’Consumer Contracts’’ at the fourth chapter of this law. Because of the imposibility to buy houses with cash payment since the high prices of houses; more attractive prices and the opportunity of installment buying have been introduced at the beginning of the project to meet customer’s housing needs with this arrangement. While providing this opportunity; the law has aimed to ensure the risk to be held by the consumer with the regulation of ‘’Building Completion Insurance’’ in the article 42 of the code, since the consumers pay some cash for the house that is not yet in sight. Even though the other types of coverage have been regulated in the same article of the law; we will limit our frame of work about ‘’Building Completion Insurance’’. Because of the consumers will bear a cost which is difficult to pay economically, the consumer and his family are in a high risk, the situation of the consumer is much weaker than the seller and protecting the consumer is a constitutional obligation of the state; legislation was necessary in this regard. ‘’Building Completion Insurance’’ which is entered our legal life for the first time with the law numbered 6502; both of the protection of the consumer and a new contract type in insurance law have intended to be added. With this study; we will examine the terms and conditions of "Building Completion Insurance’’.

References

 • AĞSAKAL, İbrahim, Sigorta Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. ARAL ELDELEKLİOĞLU, İrem, Şematik Sigorta Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • ARIKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 20. Bs, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016.
 • AYDOĞDU, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. BAHTİYAR, Mehmet, “Sigorta Poliçesi Genel Koşulları”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 19, S. 2, Aralık 1997, sa: 89-108.
 • BAYSAL, Başak, “Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2017, C. 75, S. 1, sa. 273-292.
 • BOZER, Ali, Sigorta Hukuku, 2. Bs., Ankara 2007.
 • BOZKURT, Tamer, Sigorta Hukuku, 12. Bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021.
 • CAN, Mertol, Türk Özel Sigorta Hukuku (Ders Kitabı) C.I, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • ÇABRİ, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 1.Bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.
 • ÇABRİ, Sezer, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, (Ed. TOKBAŞ, Hakan/KURŞUN, Ali Suphi), 2. Baskı, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2018.
 • ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639 Cilt II), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Sigorta Hukuku, 23. Bs., Karahan Kitabevi, Adana, 2021
 • DOĞAR, Mehmet, Ön Ödemeli Konut Satışı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • ERDEM, Mehmet, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010
 • ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 3. Bs., Der Yayınları, İstanbul, 2010.
 • EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, 3.Bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2020. GENÇ, Mustafa, İmar Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015.
 • GÖZÜŞİRİN, Melike, “Kefalet Sigortası”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.
 • GÖKTEPE, Elif, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • GÜNAY, Barış, Sigorta Hukuku, Güncellenmiş 3. Bs., Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.
 • HANAĞASI, Emel, Davada Menfaat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • KANER, İnci, “Zarar Sigortalarından Sigorta Ettirenin Tehlike ile İlgili Görevleri”, İÜHFM, C. 54, 1994, S. 1-4, sa. 303-319.
 • KARA, Hacı, Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021. KAYIHAN, Şaban/ GÜNERGÖK, Özcan, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 5. Bs., Umuttepe Yayınları, İstanbul, 2020.
 • KAYIHAN, Şaban/AKDENİZ, Murat, Konkordato Hukuku, Umuttepe Yayınları, İstanbul, 2019.
 • KAYIHAN, Şaban, Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2004.
 • KENDER, Rayegan, Türkiyede Hususi Sigorta Hukuku I, 5. Bs., Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
 • KENDER, Rayegan, “Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması”, Doç. Dr. Mehmet SOMER’in Anısına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, sa. 517-528.
 • KURŞAT Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • KURU, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
 • MEMİŞ, Tekin, “Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımına İlişkin Eleştiriler ve Değerlendirmeler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 2106, C. 22, S. 3, Sa. 1931- 1943.
 • NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2017.
 • OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 16. Bs., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018.
 • OĞUZMAN, Kemal, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, İstanbul 2017.
 • ÖNER KAYA, Emine/ KAYA, Bekir/ YALÇINER, Kürşat, “Bina Tamamlama Sigortası Maketten Konut Alımlarını Güvence Altına Alabilecek mi?”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Y. 2016, C. 53, S. 614, sa., 95-106.
 • ÖZMEN, Ethem Saba/V ARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÖZAKMAN, Cumhur, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 1.Bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2015.
 • ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 10.Bs., Turhan Kitabevi, Ankara, 2019.
 • ÖZ, Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZKAN, Sungurtekin/ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 7. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet/AKKAN, Mine/TAŞ KORKMAZ, Hülya, Medeni Usul Hukuku C. II, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2017.
 • PITIRLI, Burak/EVSİNE PITIRLI, Esin, “Bina Tamamlama Sigortası”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 173 - 174, Ocak - Şubat 2019, sa., 269-301.
 • REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
 • SAYHAN, İsmet, Sigorta Sözleşmelerinin Konusu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.
 • SOMUNCUOĞLU, Ünal, “Türk Hukukunda Kefalet Sigortası”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 137, sa. 88-91.
 • TEKELİOĞLU, Numan, “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Satının Teminat Sağlama Zorunluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 67, S. 1, Mart 2018., sa.81-104
 • TERCAN, Erdal, İcra ve İflas Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, s. 175. ÜNAN, Samim, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap:Sigorta Hukuku C.I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • ÜNAN, Samim, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku C.II, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÜLGEN, Hüseyin, “Başkası Lehine Sigorta ve Bu Sigortada Sigortalının ve Sigorta Ettirenin Talep ve Dava Hakkı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , C. 22, S. 3.
 • ÜLGEN, Celal/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer /KAYA, Arslan /NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 6. Bs., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019.
 • ÜNAN, Samim, “Mal Sigortalarında Başkası Hesabına Sigorta”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, sa. 11-29.
 • ÜNAN, Samim, Sigorta Tüketici Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Year 2021, Volume 6, Issue 11, 155 - 199, 30.09.2021

Abstract

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi olan tüketicinin korunması için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alınması Anayasamız m. 172 hükmü gereği zorunluluktur. Anayasa ile devlete yüklenen bu sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) düzenlenmiştir. Bu kanunun “Tüketici Sözleşmeleri” başlıklı 4. Kısmı içerisinde 4. Bölümde “Ön Ödemeli Konut Satışı” ilk kez kanun ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile; günümüzde konut fiyatlarının çok yüksek olması, birçok tüketici tarafından peşin ödeme ile alınmasının mümkün olmaması sebebiyle, konuta ihtiyacı olan tüketicinin bu ihtiyacını karşılayabilmesi için, henüz projenin başlangıcında daha cazip fiyatlar ve taksitle satın alma imkanı getirilmiştir. Bu imkân sağlanırken, henüz ortada olmayan konut için tüketicinin bir miktar peşin ödeme yapacak olması sebebiyle gireceği riskin teminata kavuşturulması amacıyla kanunun 42. Maddesi ile “Bina Tamamlama Sigortası” düzenlemesi yapılmıştır. Aynı madde içerisinde diğer teminat türleri de düzenlenmiş olmasına rağmen, biz çalışma konumuzu “Bina Tamamlama Sigortası” ile sınırlı tutacağız. Tüketiciler yönünden ekonomik açıdan ödenmesi zor bir maliyete katlanılacak olması, tüketici ve ailesinin yüksek risk altında olması, satıcıya göre çok daha zayıf durumda olması, devletin tüketiciyi koruma sorumluluğunun Anayasal bir yükümlülük olması sebepleri ile bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekli olmuştur. Hukuk hayatımıza 6502 sayılı yasa ile ilk kez giren “Bina Tamamlama Sigortası” düzenlemesi ile hem tüketicinin korunması amaçlanmış hem de sigorta hukukuna yeni bir sözleşme eklenmiştir. Biz bu çalışmamız ile “Bina Tamamlama Sigortası” şartlarını ve hükümlerini inceleyeceğiz.

References

 • AĞSAKAL, İbrahim, Sigorta Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. ARAL ELDELEKLİOĞLU, İrem, Şematik Sigorta Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • ARIKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 20. Bs, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016.
 • AYDOĞDU, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. BAHTİYAR, Mehmet, “Sigorta Poliçesi Genel Koşulları”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 19, S. 2, Aralık 1997, sa: 89-108.
 • BAYSAL, Başak, “Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2017, C. 75, S. 1, sa. 273-292.
 • BOZER, Ali, Sigorta Hukuku, 2. Bs., Ankara 2007.
 • BOZKURT, Tamer, Sigorta Hukuku, 12. Bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021.
 • CAN, Mertol, Türk Özel Sigorta Hukuku (Ders Kitabı) C.I, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • ÇABRİ, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 1.Bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.
 • ÇABRİ, Sezer, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, (Ed. TOKBAŞ, Hakan/KURŞUN, Ali Suphi), 2. Baskı, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2018.
 • ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639 Cilt II), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Sigorta Hukuku, 23. Bs., Karahan Kitabevi, Adana, 2021
 • DOĞAR, Mehmet, Ön Ödemeli Konut Satışı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • ERDEM, Mehmet, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010
 • ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 3. Bs., Der Yayınları, İstanbul, 2010.
 • EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, 3.Bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2020. GENÇ, Mustafa, İmar Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015.
 • GÖZÜŞİRİN, Melike, “Kefalet Sigortası”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.
 • GÖKTEPE, Elif, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • GÜNAY, Barış, Sigorta Hukuku, Güncellenmiş 3. Bs., Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.
 • HANAĞASI, Emel, Davada Menfaat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • KANER, İnci, “Zarar Sigortalarından Sigorta Ettirenin Tehlike ile İlgili Görevleri”, İÜHFM, C. 54, 1994, S. 1-4, sa. 303-319.
 • KARA, Hacı, Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021. KAYIHAN, Şaban/ GÜNERGÖK, Özcan, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 5. Bs., Umuttepe Yayınları, İstanbul, 2020.
 • KAYIHAN, Şaban/AKDENİZ, Murat, Konkordato Hukuku, Umuttepe Yayınları, İstanbul, 2019.
 • KAYIHAN, Şaban, Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2004.
 • KENDER, Rayegan, Türkiyede Hususi Sigorta Hukuku I, 5. Bs., Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
 • KENDER, Rayegan, “Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması”, Doç. Dr. Mehmet SOMER’in Anısına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, sa. 517-528.
 • KURŞAT Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • KURU, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
 • MEMİŞ, Tekin, “Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımına İlişkin Eleştiriler ve Değerlendirmeler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 2106, C. 22, S. 3, Sa. 1931- 1943.
 • NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2017.
 • OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 16. Bs., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018.
 • OĞUZMAN, Kemal, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, İstanbul 2017.
 • ÖNER KAYA, Emine/ KAYA, Bekir/ YALÇINER, Kürşat, “Bina Tamamlama Sigortası Maketten Konut Alımlarını Güvence Altına Alabilecek mi?”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Y. 2016, C. 53, S. 614, sa., 95-106.
 • ÖZMEN, Ethem Saba/V ARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÖZAKMAN, Cumhur, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 1.Bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2015.
 • ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 10.Bs., Turhan Kitabevi, Ankara, 2019.
 • ÖZ, Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZKAN, Sungurtekin/ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 7. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet/AKKAN, Mine/TAŞ KORKMAZ, Hülya, Medeni Usul Hukuku C. II, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2017.
 • PITIRLI, Burak/EVSİNE PITIRLI, Esin, “Bina Tamamlama Sigortası”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 173 - 174, Ocak - Şubat 2019, sa., 269-301.
 • REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
 • SAYHAN, İsmet, Sigorta Sözleşmelerinin Konusu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.
 • SOMUNCUOĞLU, Ünal, “Türk Hukukunda Kefalet Sigortası”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 137, sa. 88-91.
 • TEKELİOĞLU, Numan, “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Satının Teminat Sağlama Zorunluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 67, S. 1, Mart 2018., sa.81-104
 • TERCAN, Erdal, İcra ve İflas Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, s. 175. ÜNAN, Samim, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap:Sigorta Hukuku C.I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • ÜNAN, Samim, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku C.II, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÜLGEN, Hüseyin, “Başkası Lehine Sigorta ve Bu Sigortada Sigortalının ve Sigorta Ettirenin Talep ve Dava Hakkı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , C. 22, S. 3.
 • ÜLGEN, Celal/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer /KAYA, Arslan /NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 6. Bs., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019.
 • ÜNAN, Samim, “Mal Sigortalarında Başkası Hesabına Sigorta”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, sa. 11-29.
 • ÜNAN, Samim, Sigorta Tüketici Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section V. 6 I. 11 Research Articles
Authors

Şaban TAMER This is me (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0003-0257-9936
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 11

Cite

Chicago Tamer, Ş. "BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI". İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 155-199