Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği

Year 2019, Volume 6, Issue 21, 691 - 712, 01.08.2019
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.505323

Abstract

Öz:  İnsanlığın ortak kültür mirasını oluşturan duygu ve düşüncenin “paylaşımcı ve etkileşimsel işbirliği”nin ortaya çıktığı alanlardan biri olarak müzik; barış ve özgürlüğün birleştiği bir faaliyet alanıdır. Ancak müzik bu işlevin de ötesine geçen işlevlere sahiptir. Uyum, işbirliği, ahenk, uzlaşı, aklın ve duygunun işbirliği, ortak değerleri yaşatmanın, madde ve mananın birlikte üretim yaptığı, söz ve ezgi olarak somutlaştığı bir faaliyet alanıdır. Bu özellikleri taşıyan diğer bir toplumsal faaliyet olan siyaset ile ortak özelliklere sahiptir. Siyaset hem birlikteliği hem de farklı olmayı ortaya koymanın mekanizmalarını ve değerlerini temsil etmektedir. Çağdaş devletlerde demokratik toplumun gerekleri arasında yer alan müzik ve siyaset kültürel bir gösterge oluşturmanın ötesinde toplumun gelişiminde iki önemli katalizör olma potansiyeline sahiptir. Her ikisi de işbirliği ve uyumun işlevsel ve kültürel malzemelerinin üretildiği ve toplumsal hayata kazandırıldığı alanlardır. Bu çalışmanın temel hipotezini; müzik ve siyasetin toplumu özgürlük ile besledikleri oranda demokrasinin yaşamasına ve gelişmesine pozitif katkı sağlayacakları yaklaşımı oluşturmaktadır.

References

  • “Çoksesli Müzik ve Topluma Etkileri”. Erişim 27 Nisan, 2018. http://www.sanatteorisi.com/sanatteorisi.asp?sayfa=Makaleler&icerik=Goster&id=2719 “İnsani Gelişme Nedir?”. ingev (İnsani Gelişme Vakfı). Erişim 12 Nisan, 2018. http://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ “Where The Living is Easier” - Daily chart, The Economist, Mar 12th 2012 by The Economist online. Erişim 2 Mart, 2018. http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/03/daily-chart-8?zid=292&ah= 165a5788fdb0726c01b1374d8e1ea285 Adorno, W. Theodor. “On Popular Music”. Studies in Philosophy and Social Science. New York: Institute of Social Research, 9, 1941.Ak, Şahin. Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Tarihi Gelişim ve Uygulamaları. Konya: Öz Eğitim Yayınevi, 1997.Akan, Nesrin. Platon’da Müzik. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, İkinci Basım, 2017.Apaydın, Ayna İsababayeva ve Fazlı Arslan. “Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik”. Değerler Eğitimi Dergisi. Sayı: 29-Ek-Özel, Cilt:13 (2015): 323-342.Arapgırlıoğlu, Hasan. “Dünyada ve Türkiye’de Müzik Endüstrisinin Dünü, Bugünü ve Yarını”. içinde Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu (01-02 Haziran 2016) Bildiriler Kitabı. Ed. Mehmet Emin Kahraman. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 2016: 1-11.Aydoğan, Filiz. “Popüler Kültür ve Popüler Müzik”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 20 (2004): 207-213.Balamir, Ebru. “Commedia Dell’arte, Tiplemeler ve Carlo Goldonı ile İtalya’da Tiyatro Reformu”. Rumeli de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 9 (2017): 81-88.Campell, Don. Mozart Etkisi. Çev. Feryal Çubukçu. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2002. Commedıa Dell Arte. “Tiyatro Dünyası”. 22 Nisan 2007. Erişim 27 Nisan, 2018. http://www.tiyatrodunyasi.com/2007/04/commedia-dell-arte-56283 Çiftçi, Ersan. “Popular Culture, Populer Music and Music Education”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 12:2 (2010): 149-161.Çuhadar, C. Hakan. “Müziksel Zeka”. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi (26-28 Nisan 2006). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli. Çüçen, A. Kadir. “Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE). Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı, 2006: 25-35.Doğan, Tekin ve Barış Erdal. “Senin Favori Çalgın Hangisi? Çalgı Tercihini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Kültürel Faktörler Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Human Sciences. Volume: 13, Issue:3 (2016): 6050-6070.Foucault, Michel. İktidarın Gözü. Seçme Yazılar: 4, (Çeviren: Işık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (Üçüncü Basım), 2012.Foucault, Michel. Hapishanenin Doğuşu. (Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi, Temmuz 1992.Gardner, Howard. Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zeka Kuramı. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Alfa Yayınları, 3. Baskı, 2017. Gedikli, Erdem. Müzik Eğitimi. Bursa: Ezgi Kitabevi, 2003.Goldman, Jonathan. Seslerin Gizli Gücü. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları, 2010. Göher, M. Feyzan. “Müziğin Toplumsal İşlevi Müzik, Siyaset, Din ve Ekonomi”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 9, I. Cilt, 2009: 301-313.Heywood, Andrew. Siyaset. (Editör Buğra Kalkan), Ankara: Adres Yayınları, 2014.Hume, David. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma. (Çeviri: Oruç Aruoba), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, (Felsefe Dizisi: 1), 1976.İnan, Abdülkadir. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986.Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2008.Karamızrak, Neslihan. “Ses ve Müziğin Organları İyileştirici Etkisi”. Koşuyolu Heart Journal. 17(1), 2014.Karaduman, Nedim. “Popüler Kültürün Oluşmasında ve Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü”. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLIII, 2017/2: 7-27.Kaya, Deniz. “Johann Sebastian Bach’ın “Füg Formları”nın ve “Füg Sanatı” Adlı Eserinin Barok Dönem Müzik Anlayışına Göre İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, 2009.Kılıç, Fahri. “Çok Sesli Batı Müziğinin Türk Modernleşmesindeki Önemi”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 9, I. Cilt, 2009: 455-464.Kılıç, Tuba. “Müziğin Kişisel, Toplumsal, Ulusal Ve Uluslararası İşlevlerinin Müzik Eğitimine Etkileri”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. 9, I. Cilt, 2009: 465-477.Kitirci, Bensu. “Palyatif Bakım Ünitelerinde Uygulanan Müzik Terapi Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi (AMADER). Cilt IV / Sayı 8 / Haziran 2018: 61-90.Mızrak, Dilan ve Özgür Temiz. “Hukuk ve Politika Türkiye’de Yaşanan Olağanüstü Dönemlerin Edebiyat Eserleri Işığında İncelenmesi”. Ankara Barosu Dergisi. Yıl:67, Sayı: 2 (2009): 77-97.Müzik; Erişim 27 Nisan, 2018. https://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCzik Müzik; Erişim 27 Ocak, 2018. http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzik Odabaşı, Fatma. “Dil-Kültür Bağlamında Müzik Dili Ve Bunun Sosyal Bütünleşmedeki Yeri”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 14 (2006): 237-258.Önal, Özay. “Ses, Dil ve Müzik”. Dil Dergisi. Sayı: 155 (2012): 7-23.Özeren, Alp. “Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal Müzik Bilinci ve Dil Gelişimi Açısından Rolü ve Önemi”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 04-06 Ekim 2006: 589-599.Özkan, Abdullah. Siyasal İletişim. İstanbul: Nesil Yayınları, 2004.Paçacı, İrfan. Küreselleşme Sürecinde Yönetim ve Medyanın Dönüşümü. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları, 2013.Peretz, Isabelle ve Robert J. Zatorre, “Brain Organization for Music Processing”. Annual Review of Psychology. Vol. 56 (1), 2005. Platon. Devlet. Çev. Cem Taşkıran. Ankara: Pan Kitapevi Yayınları, 2005.Raphael, D. D. Problems of Political Philosophy, London: Macmillan Education Ltd., Second Edition, 1990. Sapancalı, Faruk. Toplumsal Açıdan Yaşam Kalitesi. İzmir: Altın Nokta Yayınları, 2010.Sazak, Nilgün. “Müziksel Algılamanın Temel Boyutları”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt:5, Sayı:1 (2008): 1-11.Smith, Adam. Milletlerin Zenginliği. Çev. Haldun Derin. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016. Somakcı, Pınar. “Türklerde Müzikle Tedavi”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 15 (2003): 131-140.Srinivasan, T. N. “İnsani Gelişme Yeni Bir Paradigma mı, Yoksa Tekerleğin Yeniden İcadı mı”. Çev. Şenay Sezgin Nartgün. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Dergisi. Sayı: 1, Cilt: 32 (2007): 238-243.Tekeli, İlhan. Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.Timisi, Ali Haydar. “Müzik Nedir”. Erişim 17 Ağustos, 2018. http://www.timisi.com/blog/2017/10/30/muzik-nedir/ Toker, Hikmet ve Özden, Erhan. “Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Veren Önemli Kurumlar”. Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt I, Sayı 2 (2013): 107-128.Yurga, Cemal. 20. Yüzyılda Türkiye’de Popüler Müzikler. Ankara: Pegema Yayıncılık, 2002.

Year 2019, Volume 6, Issue 21, 691 - 712, 01.08.2019
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.505323

Abstract

References

  • “Çoksesli Müzik ve Topluma Etkileri”. Erişim 27 Nisan, 2018. http://www.sanatteorisi.com/sanatteorisi.asp?sayfa=Makaleler&icerik=Goster&id=2719 “İnsani Gelişme Nedir?”. ingev (İnsani Gelişme Vakfı). Erişim 12 Nisan, 2018. http://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ “Where The Living is Easier” - Daily chart, The Economist, Mar 12th 2012 by The Economist online. Erişim 2 Mart, 2018. http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/03/daily-chart-8?zid=292&ah= 165a5788fdb0726c01b1374d8e1ea285 Adorno, W. Theodor. “On Popular Music”. Studies in Philosophy and Social Science. New York: Institute of Social Research, 9, 1941.Ak, Şahin. Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Tarihi Gelişim ve Uygulamaları. Konya: Öz Eğitim Yayınevi, 1997.Akan, Nesrin. Platon’da Müzik. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, İkinci Basım, 2017.Apaydın, Ayna İsababayeva ve Fazlı Arslan. “Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik”. Değerler Eğitimi Dergisi. Sayı: 29-Ek-Özel, Cilt:13 (2015): 323-342.Arapgırlıoğlu, Hasan. “Dünyada ve Türkiye’de Müzik Endüstrisinin Dünü, Bugünü ve Yarını”. içinde Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu (01-02 Haziran 2016) Bildiriler Kitabı. Ed. Mehmet Emin Kahraman. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 2016: 1-11.Aydoğan, Filiz. “Popüler Kültür ve Popüler Müzik”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 20 (2004): 207-213.Balamir, Ebru. “Commedia Dell’arte, Tiplemeler ve Carlo Goldonı ile İtalya’da Tiyatro Reformu”. Rumeli de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 9 (2017): 81-88.Campell, Don. Mozart Etkisi. Çev. Feryal Çubukçu. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2002. Commedıa Dell Arte. “Tiyatro Dünyası”. 22 Nisan 2007. Erişim 27 Nisan, 2018. http://www.tiyatrodunyasi.com/2007/04/commedia-dell-arte-56283 Çiftçi, Ersan. “Popular Culture, Populer Music and Music Education”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 12:2 (2010): 149-161.Çuhadar, C. Hakan. “Müziksel Zeka”. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi (26-28 Nisan 2006). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli. Çüçen, A. Kadir. “Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE). Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı, 2006: 25-35.Doğan, Tekin ve Barış Erdal. “Senin Favori Çalgın Hangisi? Çalgı Tercihini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Kültürel Faktörler Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Human Sciences. Volume: 13, Issue:3 (2016): 6050-6070.Foucault, Michel. İktidarın Gözü. Seçme Yazılar: 4, (Çeviren: Işık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (Üçüncü Basım), 2012.Foucault, Michel. Hapishanenin Doğuşu. (Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi, Temmuz 1992.Gardner, Howard. Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zeka Kuramı. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Alfa Yayınları, 3. Baskı, 2017. Gedikli, Erdem. Müzik Eğitimi. Bursa: Ezgi Kitabevi, 2003.Goldman, Jonathan. Seslerin Gizli Gücü. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları, 2010. Göher, M. Feyzan. “Müziğin Toplumsal İşlevi Müzik, Siyaset, Din ve Ekonomi”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 9, I. Cilt, 2009: 301-313.Heywood, Andrew. Siyaset. (Editör Buğra Kalkan), Ankara: Adres Yayınları, 2014.Hume, David. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma. (Çeviri: Oruç Aruoba), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, (Felsefe Dizisi: 1), 1976.İnan, Abdülkadir. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986.Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2008.Karamızrak, Neslihan. “Ses ve Müziğin Organları İyileştirici Etkisi”. Koşuyolu Heart Journal. 17(1), 2014.Karaduman, Nedim. “Popüler Kültürün Oluşmasında ve Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü”. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLIII, 2017/2: 7-27.Kaya, Deniz. “Johann Sebastian Bach’ın “Füg Formları”nın ve “Füg Sanatı” Adlı Eserinin Barok Dönem Müzik Anlayışına Göre İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, 2009.Kılıç, Fahri. “Çok Sesli Batı Müziğinin Türk Modernleşmesindeki Önemi”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 9, I. Cilt, 2009: 455-464.Kılıç, Tuba. “Müziğin Kişisel, Toplumsal, Ulusal Ve Uluslararası İşlevlerinin Müzik Eğitimine Etkileri”. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15.09.2007 Ankara. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. 9, I. Cilt, 2009: 465-477.Kitirci, Bensu. “Palyatif Bakım Ünitelerinde Uygulanan Müzik Terapi Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi (AMADER). Cilt IV / Sayı 8 / Haziran 2018: 61-90.Mızrak, Dilan ve Özgür Temiz. “Hukuk ve Politika Türkiye’de Yaşanan Olağanüstü Dönemlerin Edebiyat Eserleri Işığında İncelenmesi”. Ankara Barosu Dergisi. Yıl:67, Sayı: 2 (2009): 77-97.Müzik; Erişim 27 Nisan, 2018. https://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCzik Müzik; Erişim 27 Ocak, 2018. http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzik Odabaşı, Fatma. “Dil-Kültür Bağlamında Müzik Dili Ve Bunun Sosyal Bütünleşmedeki Yeri”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 14 (2006): 237-258.Önal, Özay. “Ses, Dil ve Müzik”. Dil Dergisi. Sayı: 155 (2012): 7-23.Özeren, Alp. “Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal Müzik Bilinci ve Dil Gelişimi Açısından Rolü ve Önemi”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 04-06 Ekim 2006: 589-599.Özkan, Abdullah. Siyasal İletişim. İstanbul: Nesil Yayınları, 2004.Paçacı, İrfan. Küreselleşme Sürecinde Yönetim ve Medyanın Dönüşümü. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları, 2013.Peretz, Isabelle ve Robert J. Zatorre, “Brain Organization for Music Processing”. Annual Review of Psychology. Vol. 56 (1), 2005. Platon. Devlet. Çev. Cem Taşkıran. Ankara: Pan Kitapevi Yayınları, 2005.Raphael, D. D. Problems of Political Philosophy, London: Macmillan Education Ltd., Second Edition, 1990. Sapancalı, Faruk. Toplumsal Açıdan Yaşam Kalitesi. İzmir: Altın Nokta Yayınları, 2010.Sazak, Nilgün. “Müziksel Algılamanın Temel Boyutları”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt:5, Sayı:1 (2008): 1-11.Smith, Adam. Milletlerin Zenginliği. Çev. Haldun Derin. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016. Somakcı, Pınar. “Türklerde Müzikle Tedavi”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 15 (2003): 131-140.Srinivasan, T. N. “İnsani Gelişme Yeni Bir Paradigma mı, Yoksa Tekerleğin Yeniden İcadı mı”. Çev. Şenay Sezgin Nartgün. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Dergisi. Sayı: 1, Cilt: 32 (2007): 238-243.Tekeli, İlhan. Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.Timisi, Ali Haydar. “Müzik Nedir”. Erişim 17 Ağustos, 2018. http://www.timisi.com/blog/2017/10/30/muzik-nedir/ Toker, Hikmet ve Özden, Erhan. “Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Veren Önemli Kurumlar”. Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt I, Sayı 2 (2013): 107-128.Yurga, Cemal. 20. Yüzyılda Türkiye’de Popüler Müzikler. Ankara: Pegema Yayıncılık, 2002.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2019 Yaz
Journal Section Articles
Authors

İrfan PAÇACI (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7142-6709
Türkiye

Publication Date August 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 21

Cite

Bibtex @research article { insanveinsan505323, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {691 - 712}, doi = {10.29224/insanveinsan.505323}, title = {Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği}, key = {cite}, author = {Paçacı, İrfan} }
APA Paçacı, İ. (2019). Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği . İnsan ve İnsan , 6 (21) , 691-712 . DOI: 10.29224/insanveinsan.505323
MLA Paçacı, İ. "Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği" . İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 691-712 <https://dergipark.org.tr/en/pub/insanveinsan/issue/47527/505323>
Chicago Paçacı, İ. "Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 691-712
RIS TY - JOUR T1 - Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği AU - İrfan Paçacı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.505323 DO - 10.29224/insanveinsan.505323 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 691 EP - 712 VL - 6 IS - 21 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.505323 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.505323 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği %A İrfan Paçacı %T Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 21 %R doi: 10.29224/insanveinsan.505323 %U 10.29224/insanveinsan.505323
ISNAD Paçacı, İrfan . "Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği". İnsan ve İnsan 6 / 21 (August 2019): 691-712 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.505323
AMA Paçacı İ. Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği. Journal of İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 691-712.
Vancouver Paçacı İ. Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 691-712.
IEEE İ. Paçacı , "Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği", İnsan ve İnsan, vol. 6, no. 21, pp. 691-712, Aug. 2019, doi:10.29224/insanveinsan.505323

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.