Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 31 2019-10-30

International Trade Finance, Country Risk and Confirmed Letter of Credit as Financing Method: Key Points in Application
Uluslararası Ticaret, Ülke Riski ve Finansman Metodu Olarak Teyitli Akreditifler: Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yurdagül MERAL [1]


The purpose of this study is to examine the confirmed letters of credit, which are used in international trade finance and are subject to international rules. In short, letters of credit can be defined as a conditional payment order issued by a bank and guarantees payment if the terms of the letter of credit are complied with and the required documents in compliance with are submitted. In this method, if the letter of credit is confirmed there are two separate banks, issuing bank and the confirming bank which provide payment security to the exporter/seller. In order to avoid country risk and the issuing bank risk, a bank usually in exporter’s country becomes the confirming bank by adding its confirmation to the letter of credit, in this case, there are two banks providing payment security to the exporter/seller. This method is accepted as the safest payment method for the exporter. As a result, in order to prevent problems such as non-payment or delayed payment for the exporter / seller and avoiding non-delivery or late delivery of the goods for the importer / seller, first of all the transportation documents and insurance policy should be issued in the name of the bank and full set of transportation documents and insurance policy must be delivered to the banks and not sent the importer with the goods. 

Bu çalışmanın amacı, uluslararası ticaret finansmanında kullanılan uluslararası kurallara tabi olarak açılan teyitli akreditifler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların incelenmesidir. Kısaca bankalar tarafından düzenlenen, şartlı bir ödeme emri olarak tanımlanabilecek akreditifler, akreditif şartlarına uyulması ve şart koşulan uygun belgelerin ibraz edilmesi halinde, akreditifi açan banka ve teyit bankası tarafından ihracatçıya/satıcıya ödeme taahhüdü verilmektedir. Özellikle ihracatçı için en güvenli ödeme yöntemi olarak kabul edilen akreditifli ödeme yönteminde, olası ülke ve akreditifi açan banka riskini önlemek için genellikle ihracatçının ülkesindeki bir banka tarafından akreditife teyitini ekleyen teyit bankası, akreditifi açan bankanın yanı sıra, ikinci banka olarak akreditifte şart koşulan belgelerin ibrazı halinde ödeme yapacağını taahhüt etmektedir. Sonuç olarak, ihracatçı/satıcı için mal bedelinin ödenmemesi veya gecikmesi ve ithalatçı/satıcı için ise malların teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi gibi sorunların önlenebilmesi için öncelikle taşıma belgelerinin ve sigorta poliçesinin banka/teyit bankasına adına veya emrine düzenlenmeleri ve tüm takım taşıma belgelerinin mallarla ithalatçıya değil, bankalara teslim edilmesi gerekmektedir. 

 • Alavi, H. (2015). Autonomy Principle and Fraud Exception in Documentary Letters of Credit, a Comparative Study between United States and England. International and Comparative Law Review, 15(2), 47-68.
 • Aydin, N., et al. (2012). Finansal Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2577.
 • Aygül, M., & Çelenk, B. V. (2018) Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 4(1), 1-18.
 • Customs, I. U. Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600. The International Chamber of Commerce, Paris.
 • Çabri, S. (2015). Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 615-644.
 • Çiray, F.C. (2009). Akreditifte Bankaların Hukuki Bakımdan Sorumlulukları, MÜBSE, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Demir, G. (2007). Vesikalı Kredilerde (Akreditifte) Hile Kuralı, DEÜSBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • ICC Yayınları. (2013). International Standard Banking Practice, 2013 Revised, Publication Number 745E.
 • International Uniform Customs, (2007). Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600. The International Chamber of Commerce, Paris.
 • İsviçre Kanunu, IBK 402/1, TBK 394/1 maddesi (BGE 78 II 51)
 • Kaya, A. (1995). Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukukî Durumu, İstanbul 1995.
 • Kring, F. B. (2009). Milletlerarası Ticaret Odasının Akreditifle İlgili Son Düzenlemesi Yeknesak Kurallar 600 (Ucp 600) ve Uygulamaya Getirdiği Bazı Yenilikler.
 • Meral, Y. (2018). Documentary Risk in International Trade. In Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations (pp. 413-431). Springer, Cham.
 • Meral, Y. (2019). Strategic Management of Finance and Role of Documentary Credit. In Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making (pp. 395-416). IGI Global.
 • Meral, Y. (2019). Stratejik finansal yönetiminde teminat mektupları ve teminat (standby) akreditiflerinin rolü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İTÜSBD, Cilt 18, Sayı 35.
 • Polat, A. (2008). Uluslararası ticarette akreditifli ödemeler ve UCP 600.
 • IFS. (2013). The guide to documentary credits. IFS School of Finance.
 • Yargıtay, (2000). 12.HD., 14.11.2000, 16851/17973, YKD, Mart, 2001, s.377.
 • Yeşilyaprak, M. (2018). Akreditif Teyit Sigortası’nın Türk Finansal Kesiminde Uygulanması ve Muhtemel Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 927-950.
 • Yurtsever, H. (2010). Uluslararası Ödeme Şekillerinde Bankalarca Alınan Komisyon ve Vergi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Ege Academic Review, 10(3).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9244-1994
Author: Yurdagül MERAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2019

APA Meral, Y . (2019). Uluslararası Ticaret, Ülke Riski ve Finansman Metodu Olarak Teyitli Akreditifler: Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar . InTraders International Trade Academic Journal , 2 (1) , 1-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intraders/issue/49916/621081