Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 1 - 14 2021-07-01

BORDER TRADE APPLICATIONS IN INTERNATIONAL TRADE: HABUR BORDER GATE

Vicdan SUNĞURALP [1] , Yurdagül MERAL [2]


Border trade, which is a special form of international trade, is an application permitted by the country administrators within the framework of a joint decision agreement to provide their daily needs cheaper and in a shorter time for the local people living in the border regions. Turkey has started border trade for the first time in 1978 after the oil crisis unfolding in the world against goods for Iran oil imports in Ağrı-Gürbulak Border Gate. This study aims to find out the economic added value to Turkey’s economy via Habur Customs Gate which is located between Iraq and Turkey border. The methodology of this study is a literature review of border trade and through in-depth interview method with 10 local drivers who carry goods through borders, the in depth interviews were conducted during a three-month internship period between March-May, 2019. As a result of the literature review, it was observed that the export made by border trade decreased by approximately 3 billion dollars in 2014, 2015 and 2016 due to various reasons (security, political and terror etc.) that started in 2014. Among Turkey's borders, the most revenue has been earned from Habur Border Gate, which is a vital point, a commercial bridge between Turkey and Iraq, one of the largest export markets in the Iraqi border. Finally, it is observed that Habur Border Gate increased the value added to the country's economy with the right strategies in foreign policy, and when the relationships between the two countries are strained, export volume is decreased and country’s economy and all cities in the region are negatively affected. Keywords: International Trade, Border Trade, Habur Border Gate, Added Value to Economy
International Trade, Border Trade, Habur Border Gate, Added Value to Economy
 • BAYSAN, M. (2015) “Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Güvenlikçi Politikadan Enerji İşbirliğine”, Süreç Analiz, http://www.surecanaliz.org/tr/makale/mine-baysan-turkiye-kurdistan-bolgesel-yonetimi-guvenlikci-politikadan-enerji-isbirligine.
 • BECEREN, Y, KOÇ, M. (2016). "HABUR SINIR KAPISININ BÖLGE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 82-101.
 • BÖLÜKBAŞI, Y. Z. (2016). “2002‟den Günümüze Türkiye’ nin Kuzey Irak Politikasının Milliyetçilik Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Bilecik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dergisi, Sayı:1, s.198-200.
 • ÇİFTÇİ, H. ve Uğur, M. S. (2010). Sınır Kapılarının Sınır Ticareti Üzerine Etkileri ve Hassa Sınır Kapısı Önerisi.
 • Data Statistics. (2019). Türkiye Bölgelere Göre İşsizlik Oranları (2017 ve 2018 Yılları). https://www.drdatastats.com/turkiye-bolgelere-gore-issizlik-oranlari-2017-ve-2018-yillari/
 • GÜMÜŞ, S. (1996). Dünya ve Türkiye’de Sınır Ticareti, Dünya Gazetesi, 26-09-1996.
 • KÖKÇE, R. (2005). 1994-2000 Yılları Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Suriye ve Irak Arasında Gerçekleşen Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DİKA. (2013). T.C. Kalkınma Bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, “Habur Sınır Kapısı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Raporu.
 • DURAL, B. Y., Göktepe, H. (2010). “Sınır Ticaretinin Türkiye'de Gelişimi ve Karşılaşılan Sorunlar”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, I. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Bildiriler Kitabı.
 • EKİCİ, M. (2016). “Türkiye – Kuzey Irak Ekonomik İlişkileri ve Barış Ekonomisi (2011-2015). T.C. Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • DALAR, M. (2015). Türkiye-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri: Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Bağlamında Petrol İlişkisine Dayalı Bir Analiz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (2015). Uludağ Journal of Economy and Society Cilt/Vol. XXXIV, Sayı/No. 1, pp. 47-70.
 • NTV. (2017). Kuzey Irak'ta İbrahim Halil Sınır Kapısı Bağdat'a teslim edildi. (https://www.ntv.com.tr/dunya/kuzey-irakta-ibrahim-halil-sinir-kapisi-bagdata-teslim-edildi,AmqN0DKjk0G81ZkUs5yQsw
 • ÖZTÜRK, N. (2006). “Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi, Ekonomik Etkileri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.
 • Resmi Gazete. (2016). 2016/8478 Sayılı RG, Bakanlar Kurulu Kararı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160318-1.pdf
 • SESA Enstitüsü. (2016). “Türkiye-Irak Arasındaki Sınır Ticaretinin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri Projesi Raporu”, http://docplayer.biz.tr/14245290-Turkiye-irak-arasindaki-sinir-ticaretinin-toplumsal-siyasal-ve-ekonomik-etkileri-arastirma-projesi-raporu-s esa-enstitusu-ocak-2016.html.
 • SÖNMEZ, M. (1994). Sınır ve Kıyı Ticareti, Yaylacılık Matbaası, Erzurum.
 • SÖNMEZ, M. (1995). “Sınır ve Kıyı Ticareti”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TAN, M., Altundal, F. (2008). Türkiye’de sınır ticaretinin gelişimi ve mevcut durumu. İstanbul: İTO Yayınları.
 • TURHAN, G. (2012). “Tekin, Kara Sınırı Komşuları ile Ticaretin Türkiye’nin Kalkınmasına Etkisi-Çekim Modeli Yaklaşımı”, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı. (2019). Türkiye ile Ticaret. https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/orta-dogu-ve-korfez/irak/ulke-profili/turkiye-ile-ticaret
 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı. (2019). http://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. (2018). GAP’ta Son Durum. http://www.gap.gov.tr/gap-ta-son-durum-sayfa-32.html.
 • Yardımcıoğlu, M., Kocamaz, H., Şerbetçi, G. (2012). Türkiye'de dış ticaret ve ticari ilişkiler. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 339-346.
 • WOMACK, b. (1994). “Sino-Vietnamese Border Trade: The Edge of normalization”, Asian Survey, 34 (6), ss.495-512.
Primary Language en
Subjects Economics, Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Vicdan SUNĞURALP
Institution: ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9244-1994
Author: Yurdagül MERAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 30, 2020
Acceptance Date : May 27, 2021
Publication Date : July 1, 2021

APA Sunğuralp, V , Meral, Y . (2021). BORDER TRADE APPLICATIONS IN INTERNATIONAL TRADE: HABUR BORDER GATE . InTraders International Trade Academic Journal , 3 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intraders/issue/63463/760692