Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Teachers’ Opinions About Feedback in The Education System

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 57 - 74, 30.04.2017
https://doi.org/10.29129/inujgse.361869

Abstract

Purpose: In this study, the feedback in the educational system was aimed to be examined based on teacher opinions.

 

Design & Methodology: The study was carried out within the context of phenomenological design by adopting qualitative research method. Convenience sampling method was used. In this context, the participants of the study consist of 20 primary and secondary school teachers working in the central districts of Malatya and voluntarily agreed to participate in the study. The data of the study were collected with semi-structured interviews. In the analysis of the data, content analysis technique was used.

 

Findings: It has been found that most of the participants pointed that feedback is needed in the educational processes. By most of the participants it was told that feedback should be given individually throughout the academic year and at the end of the academic year. Also it was found that most of the participants want that the feedback should be given by the "school principal".

 

Implications & Suggestions: It is stated that the feedback in the system is insufficient. The feedback mechanism directly affects motivation and the feedback processes needs to be used actively in system and new feedback mechanisms should be formed to eliminate the deficiencies.

References

 • Askew, S. ve Lodge, C., (2000). Gifts, ping-pong and loops-linking feedback and learning. In Askew, S. (Ed.), Feedback for Learning. London: Routledge.
 • Ayar, T. (2009). Öğretme-Öğrenme Sürecinde Geri bildirim: Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıfta Geri bildirim Kullanımının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Baydar, H. (2007). 360 Derece Geri bildirim Sistemi ve İlköğretim Okullarında Uygulama Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Black, P., ve Wiliam, D. (1998b). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. 5(l): 7-74.
 • Bourget, B.E., (1999). Use Of Feedback By More Reflective and Less Reflective, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Virginia Üniversitesi, ABD.
 • Carlson, C.R., (1979). Feedback for Learning. In Milton, O. (Eds.), On College Training. San Francisco CA: Jossey-Bass.
 • Clarke, S., (2000). Closing the Gap Through Feedback in Formative Assessment: Effective Distance Marking in Elementary Schools in England. AERA conference 2000 New Orleans Symposium-Classroom Assessment, Learning and teaching Research from Elementary Schools in The UK.
 • Çelen, B. (2010). Sanal Alıştırma Ortamlarında Doğrulayıcı Geri Bildirim Kullanılmasının Motivasyona, Akademik Başarıya ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gilbertson, D., Witt, J.C., Singletary, L. L., & VanDerHeyden, A. (2007) Supporting teacher use of interventions: effects of response dependent performance feedback on teacher implementation of a math intervention. Journal of Behavioral Education, 16(4), 311-326.
 • Hattie, J. ve Jaeger, R., (1998). Assessment and Classroom Learning: A Deductive Approach. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. 5(l), 111- 122.
 • Hattie, J., Biggs, J. ve Purdie, N., (1996). Effects on Learning Skills Intervention on Student Learning: A Meta-Analysis. Review of Educational Research. 66(2), 99-136.
 • Higgins, R., Hartley, P. ve Skelton, A., (2002). The Conscientious Consumer: Reconsidering The Role of Assessment Feedback in Student Learning. Studies in Higher Education. 21(1), 53-63.
 • Kaya, F. (2015). Kutadgu Bilig’e Göre Liderlik Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geri bildirim Verme Biçimlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. KATÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Köğce, D., Yıldız, C. ve Aydın, M., (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geri bildirim Davranışları: Öğretmen Adayları Açısından, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs Çanakkale /TÜRKİYE
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Mesa, J., Lewis-Palmer, T., & Reinke, W. M. (2005). Providing teachers with performance feedback on praise to reduce student problem behavior. Beyond Behavior, Fall, 45-55.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data. California: Sage Publication.
 • Mory, E.H., 1992. The Use of Informational Feedback in Instruction: Implications for Future Research. Educational Technology Research and Development, 40(3), 5– 20.
 • Ramaprasad, A. (1983) On The Definition of Feedback. Behavioural Science. 28, 4-13.
 • Sadler, D.R., (1989). Formative Assessment and The Design of Instructional Systems, Instructional Science. 18(2), 119-144.
 • Sanetti, L. M. H., Luiselli, J., & Handler, M. (2007). Effects of verbal and graphic performance feedback on behavior support plan implementation in an inclusion classroom. Behavior Modification, 31, 454-465.
 • Scheeler, M. C., Ruhl, K. L., & McAfee, J. K. (2004).Providing performance feedback to teachers: A review.Teacher Education and Special Education, 27, 396 - 407.
 • Scheeler, M.C., Ruhl, K.L. ve McAfee, J.K. (2004). Providing Performance Feedback to Teachers: A Review. Teacher Education and Special Education, 27(4), 396-407.
 • Weaver, M.R., (2006). Do Students Value Feedback? Students Perceptions of Tutors' written Responses. Assessment & Evaluation in Higher Education. 31(3), 379-394.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Eğitim Sisteminde Geri Bildirim ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 57 - 74, 30.04.2017
https://doi.org/10.29129/inujgse.361869

Abstract

Özet

Amaç: Bu araştırmada öğretmen görüşlerine dayalı olarak eğitim sisteminde geri bildirimin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi benimsenerek olgu bilim deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın katılımcılarını Malatya ili Merkez ilçelerinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 20 ilkokul ve ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

 

Bulgular: Katılımcıların çoğu eğitim sürecinde geribildirime ihtiyaç olduğunu, geribildirimin bireysel olarak verilmesi gerektiğini belirtirken geribildirimin zamanı konusunda çoğu öğretim yılı içerisinde veya öğretim yılı sonunda olması gerektiğini ve geribildirimin okul müdürleri tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Sistem içerisinde geribildirimin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Motivasyonu doğrudan etkileyen geribildirim mekanizmasının sistemde aktif bir şekilde kullanılması ve eksikleri gidermek amacıyla yeni geribildirim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.

References

 • Askew, S. ve Lodge, C., (2000). Gifts, ping-pong and loops-linking feedback and learning. In Askew, S. (Ed.), Feedback for Learning. London: Routledge.
 • Ayar, T. (2009). Öğretme-Öğrenme Sürecinde Geri bildirim: Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıfta Geri bildirim Kullanımının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Baydar, H. (2007). 360 Derece Geri bildirim Sistemi ve İlköğretim Okullarında Uygulama Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Black, P., ve Wiliam, D. (1998b). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. 5(l): 7-74.
 • Bourget, B.E., (1999). Use Of Feedback By More Reflective and Less Reflective, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Virginia Üniversitesi, ABD.
 • Carlson, C.R., (1979). Feedback for Learning. In Milton, O. (Eds.), On College Training. San Francisco CA: Jossey-Bass.
 • Clarke, S., (2000). Closing the Gap Through Feedback in Formative Assessment: Effective Distance Marking in Elementary Schools in England. AERA conference 2000 New Orleans Symposium-Classroom Assessment, Learning and teaching Research from Elementary Schools in The UK.
 • Çelen, B. (2010). Sanal Alıştırma Ortamlarında Doğrulayıcı Geri Bildirim Kullanılmasının Motivasyona, Akademik Başarıya ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gilbertson, D., Witt, J.C., Singletary, L. L., & VanDerHeyden, A. (2007) Supporting teacher use of interventions: effects of response dependent performance feedback on teacher implementation of a math intervention. Journal of Behavioral Education, 16(4), 311-326.
 • Hattie, J. ve Jaeger, R., (1998). Assessment and Classroom Learning: A Deductive Approach. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. 5(l), 111- 122.
 • Hattie, J., Biggs, J. ve Purdie, N., (1996). Effects on Learning Skills Intervention on Student Learning: A Meta-Analysis. Review of Educational Research. 66(2), 99-136.
 • Higgins, R., Hartley, P. ve Skelton, A., (2002). The Conscientious Consumer: Reconsidering The Role of Assessment Feedback in Student Learning. Studies in Higher Education. 21(1), 53-63.
 • Kaya, F. (2015). Kutadgu Bilig’e Göre Liderlik Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geri bildirim Verme Biçimlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. KATÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Köğce, D., Yıldız, C. ve Aydın, M., (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geri bildirim Davranışları: Öğretmen Adayları Açısından, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs Çanakkale /TÜRKİYE
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Mesa, J., Lewis-Palmer, T., & Reinke, W. M. (2005). Providing teachers with performance feedback on praise to reduce student problem behavior. Beyond Behavior, Fall, 45-55.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data. California: Sage Publication.
 • Mory, E.H., 1992. The Use of Informational Feedback in Instruction: Implications for Future Research. Educational Technology Research and Development, 40(3), 5– 20.
 • Ramaprasad, A. (1983) On The Definition of Feedback. Behavioural Science. 28, 4-13.
 • Sadler, D.R., (1989). Formative Assessment and The Design of Instructional Systems, Instructional Science. 18(2), 119-144.
 • Sanetti, L. M. H., Luiselli, J., & Handler, M. (2007). Effects of verbal and graphic performance feedback on behavior support plan implementation in an inclusion classroom. Behavior Modification, 31, 454-465.
 • Scheeler, M. C., Ruhl, K. L., & McAfee, J. K. (2004).Providing performance feedback to teachers: A review.Teacher Education and Special Education, 27, 396 - 407.
 • Scheeler, M.C., Ruhl, K.L. ve McAfee, J.K. (2004). Providing Performance Feedback to Teachers: A Review. Teacher Education and Special Education, 27(4), 396-407.
 • Weaver, M.R., (2006). Do Students Value Feedback? Students Perceptions of Tutors' written Responses. Assessment & Evaluation in Higher Education. 31(3), 379-394.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Metin KIRBAÇ> (Primary Author)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0873-6544
Türkiye


Onur BALI> (Primary Author)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0601-2400
Türkiye


Esra MACİT>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2871-0915
Türkiye

Publication Date April 30, 2017
Application Date December 5, 2017
Acceptance Date December 7, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 7

Cite

APA Kırbaç, M. , Balı, O. & Macit, E. (2017). Eğitim Sisteminde Geri Bildirim ile İlgili Öğretmen Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (7) , 57-74 . DOI: 10.29129/inujgse.361869