Year 2017, Volume 2 , Issue 6, Pages 60 - 67 2017-10-15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyumları ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation

Elif Aydın [1] , Mustafa Baş [2] , Fatih Kırkbir [3]


Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini ortaya koymaktır.Bu çalışmada, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin “okul türü, cinsiyet, yaş, hizmet yılı, görev yeri, ders saati, medeni durum” değişkenlerine göre mesleki tükenmişlik ve iş doyumları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini; Trabzon’da görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, örneklemini ise; çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 261 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır.
Ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Minnesota iş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel olarak, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, farkın kaynağını bulmak amacıyla da TUKEY-HSD testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi P<.05 olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21,0 istatistik programı kullanılmıştır.
Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik ve iş doyum düzeyleri ile okul türü, cinsiyet ve medeni durumları arasında anlamlı bir fark bulunmamış, 51 yaş ve üzeri Beden Eğitimi öğretmenlerinin yönetim ve denetim iş doyumlarının 31-40 yaş arasındaki öğretmenlere göre; sosyal gereksinim boyutunda ise, 20-30 yaş arasındaki öğretmenlerin 31-40 yaş arası öğretmenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Mesleki deneyimde; 11-15 yıl görev yapan öğretmenlerin 16-20 yıl grubunda olan öğretmenlere göre daha fazla tükenmişlik yaşadıkları, görev yerlerinde ise, iş doyumunda mesleğin çalışma şartları boyutunda, ilde görev yapan öğretmenlerin ilçede görev yapanlara göre; yine aynı şekilde sosyal gereksinim boyutunda, ildeki öğretmenlerin beldedeki öğretmenlere göre iş doyumları yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

The purpose of this study, Physical Education Teachers' job satisfaction and burnout levels to reveal. In this study, occupational burnout and job satisfaction according to the variables of "Physical Education Teachers", "type of school, sex, age, service year, place of work, class hours, marital status" The universe of your research; Physical education teachers who work in Trabzon, a total of 261 physical education teachers who agree to participate in the study.
The findings of job satisfaction and burnout levels were obtained through a questionnaire. Measuring the researchers personal information form, Minnesota Job Satisfaction Scale and the Maslach Burnout Inventory was used. The survey findings, t- test, one-way variance (ANOVA) analysis based on the results interpreted, in order to find the source of the difference in the Tukey-HSD test was used. Statistical sense P <.05 level of significance was determined. Data were evaluated by SPSS 21.0 statistical software was used.
There was no significant difference between the occupational burnout and job satisfaction levels of the physical education teachers and the school type, gender and marital status. According to the teachers aged 51-49 and above, the management and supervision job satisfaction of the Physical Education teachers were between 31-40 years; In the dimension of social need, it was determined that the teachers between the ages of 20-30 were significantly higher than the teachers between the ages of 31-40.
Professional Experience; 11-15 years 16-20 years group of teachers who work more than those teachers who are in their exhaustion, the task is in place, working conditions, job satisfaction, the size of the profession in the province of the teachers working in the district according to; social needs in the same way again in size, in the province of teachers job satisfaction is higher than the teachers in the borough.

  • Adıgüzel, Z., Ünsal, Y., Karadağ, M. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin dış kaynaklı iş tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 133-155.
  • Akçamete, G. S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayınları. California: Page Publicansions.
  • Çelik, V. (2003). Fen bilgisi ve Fizik Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin İş Doyumu (Kırıkkale İli Örneği). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Aydın
Country: Turkey


Author: Mustafa Baş
Country: Turkey


Author: Fatih Kırkbir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2017

Bibtex @research article { isrjournal338905, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {60 - 67}, doi = {10.23834/isrjournal.338905}, title = {Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation}, key = {cite}, author = {Aydın, Elif and Baş, Mustafa and Kırkbir, Fatih} }
APA Aydın, E , Baş, M , Kırkbir, F . (2017). Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation. The Journal of International Scientific Researches , 2 (6) , 60-67 . DOI: 10.23834/isrjournal.338905
MLA Aydın, E , Baş, M , Kırkbir, F . "Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 60-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/31368/338905>
Chicago Aydın, E , Baş, M , Kırkbir, F . "Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 60-67
RIS TY - JOUR T1 - Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation AU - Elif Aydın , Mustafa Baş , Fatih Kırkbir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.338905 DO - 10.23834/isrjournal.338905 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 67 VL - 2 IS - 6 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.338905 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.338905 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation %A Elif Aydın , Mustafa Baş , Fatih Kırkbir %T Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 6 %R doi: 10.23834/isrjournal.338905 %U 10.23834/isrjournal.338905
ISNAD Aydın, Elif , Baş, Mustafa , Kırkbir, Fatih . "Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation". The Journal of International Scientific Researches 2 / 6 (October 2017): 60-67 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.338905
AMA Aydın E , Baş M , Kırkbir F . Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation. ISRjournal. 2017; 2(6): 60-67.
Vancouver Aydın E , Baş M , Kırkbir F . Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(6): 67-60.