Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 52 - 66 2017-12-26

Ulusal Yenilik Sistemlerinde Teknoparkların Önemi: Türkiye Deneyimi
The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey

Mustafa Zuhal [1]


Günümüzde inovasyon, ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın artışını belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. İnovasyonun hem teorik hem de uygulamadaki artan önemi, ülkeleri inovasyona yönelik teknoloji politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda teşvik edici unsur olmuştur. Aynı zamanda ülkeler açısından, teknoloji politikası olarak ulusal inovasyon sistemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Ulusal inovasyon sisteminin önemli aktörlerinden biri olan teknoparklar, teknolojik bilginin oluşturulmasında ve yayılmasında temel bir teknoloji politikası aracı haline gelmiştir. Üniversite ve sanayi işbirliğinin amaçlandığı bu mekanizmaların ekonomik etkilerinin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada amaç, Türkiye’de ulusal yenilik sistemi içerisinde yer alan teknoparkların kuruluş amaçları doğrultusunda hareket edip etmedikleri, yatırım, istihdam, fikri mülkiyet hakları ve sektörlerle olan ilişkileri açısından incelenmiştir. Türkiye’de kurulan teknoparkların ekonomik etkilerinin henüz beklenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

At the present time, innovation has become one of the fundamental elements in economic growth and social welfare. At the same time, increasing international competition with globalization has increased both production and use of high-tech products. In terms of countries, the establishment of national innovation systems as technology policy and the efficient operation of them constitute an important place. Technoparks, one of the important actors of the national innovation system, have become a fundamental technology policy instrument in the creation and diffusion of technological knowledge. The examination of the economic effects of these mechanisms aimed at university and industry cooperation is of great importance. The aim of this study is to examine the techno parks in the national innovation system in Turkey, whether they act in the direction of the establishment objectives, investment, employment, IP rights and relations with the sectors. It has been determined that the economic effects of the technoparks established in Turkey are not yet at the expected level.

  • KAYNAKÇA Açıkgöz, A. (2012). Bilgi-Teknoloji ve Yenilik Üretim Stratejisi(Ulusal Yenilik Sistemleri). İstanbul: Literatür Yayınları. Akyüz, Y. (2009). Sermaye Bölüşüm Büyüme. Ankara: Eflatun Yayınevi, 3.Basım. Altunbaşak, Y. (2011). Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/btyk/23/BTYK23_TUBITAK_Sunus.pdf, Erişim Tarihi: 03.09.2014. Ay, M. (2003). Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar. Stradigma E-Dergisi. Babacan, M. (1995). Dünyada ve Türkiye’de Teknoparklar. İzmir: Asil ofset. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu. (2009). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi Raporu. http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf. Eğe, A. A. (2002). OECD Ülkelerinde Yenilik Sistemleri ve Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi, DPT-Uzmanlık Tezleri. Ankara,. Freeman, C., & Soete, L. ( 2003). Yenilik İktisadı, Çev. Ergun Türkcan,. Ankara: TÜBİTAK. Göker, A. (10 Ekim 1998). Niçin Bilim ve Teknoloji Politikası Tarihsel Gelişim Dünya Örnekleri ve Türkiye, . Ankara: TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantısı Raporu. Göker, A. (1999). İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları Hükümetlerin/Devletin Yeni Rolü . ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Yüksek Lisans Programı Seminer Notu. Ankara. Göker, A. (2000). Ulusal İnovasyon Sistemi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği, . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geleneksel Bahar Paneli IV. Ankara. Göker, A. (2014). Geleceği Öngörebilmek... Bilimde, Teknolojide, Sanayide… 21. Yüzyıl için Planlama III. Göker, A. (2003). Onuncu Yılında Türk Bilim ve Teknoloji Politikası:1993-2003. 3 Şubat 1993 Günü Yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı. Ankara. Gümüş, M., Yükseloğlu, S., & Binark, A. (2013). Ülkemizde Teknoparkların Gelişimi ve Mühendislik Eğitimindeki Rolleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s. 24-31. Harmancı, M., & Önen, M. (1999). Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.S. GA/99-2-4. İnternational Association of Science Park(IASP). (2007, January). IASP General Survey 2006 - 2007. Málaga. Işık, N., & Kılınç, E. (2012). İnovasyon Sistemi Yaklaşımı ve İnovasyonun Coğrafyası: Türkiye Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 169-198. Kaymakçalan, Ö. (2012, Şubat 19). Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri. 02 11, 2014 tarihinde http://dabircan.blogspot.com/2012/02/teknopark-ve-teknoloji-gelistirme.html. Lenger, A. (2006). Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Devletin Rolü: Türkiye’deki Kurumsal Yapı ve Devlet Üniversiteleri. Ege Akademik Bakış, s. 141-155. Lundvall, B. A. (2007). National İnnovation System Analytical Conceptand Development Tool. Industry and Innovation, 95-119. Lundvall, B.-Å. (2002). The University in the Learning Economy. DRUID Working Paper No 02-06. Parasız, İ. ( 2005). Kalkınma Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi, 1.Baskı,. Soyak, A. (1996). Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme: Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Kavram Yayınları. Soyak, A. (2002). Teknoloji İktisadına Giriş. Ders Notu. Soyak, A. (2011). Teknoekonomi. İstanbul: Der yayınları, 2. Baskı, . Soyak, A. (2013). Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi. İstanbul: Der Yayınları. Sungur, O. (2006). Bir Başarı Örneği Olarak Finlandiya Ulusal İnovasyon Sisteminin Analizi: Aktörler, Roller, Güçlü ve Zayıf Yönleri . Süleyman Demirel Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 120-145. Taymaz, E. (1993). Sanayi ve Teknoloji Politikaları: Amaçlar ve Araçlar. ODTÜ Gelişme Dergisi, 20(4), s. 549-580. Töreli, M. (1991). Türkiye’de ve Dünyada Teknoparklar. http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10684.pdf. Yücel, İ. H. (1997). Bilim- Teknoloji Politikaları Ve 21. Yüzyılın Toplumu. DPT Yayınları.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Zuhal
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal340218, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {52 - 66}, doi = {10.23834/isrjournal.340218}, title = {The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey}, key = {cite}, author = {Zuhal, Mustafa} }
APA Zuhal, M . (2017). The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 52-66 . DOI: 10.23834/isrjournal.340218
MLA Zuhal, M . "The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 52-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/340218>
Chicago Zuhal, M . "The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 52-66
RIS TY - JOUR T1 - The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey AU - Mustafa Zuhal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.340218 DO - 10.23834/isrjournal.340218 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 66 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.340218 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.340218 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey %A Mustafa Zuhal %T The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.340218 %U 10.23834/isrjournal.340218
ISNAD Zuhal, Mustafa . "The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 52-66 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.340218
AMA Zuhal M . The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey. ISRjournal. 2017; 2(7): 52-66.
Vancouver Zuhal M . The Importance of Technoparks in National Innovation Systems: A Case of Turkey. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 66-52.