Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 16 - 24 2019-02-05

City Brand Perceptions of the Living in Kayseri
Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları

Nilsun Sarıyer [1] , Didem Altun [2]


The city brand aims to differentiate the city from other cities. While the city is been put forth the dominant and distinctive features, it is tried to create surplus value with those living in the city. It is deal to obtain economic contribution by encouraging investment towards city. Thus, it is aimed to increase the recognition of the city by creating a shared memory of the city. As you can see, one of the important factors in the branding of cities has been the people living in the city. How do people living in the city perceive the city? When the studies done on this subject are examined, the concept of city brand personality is comes out. Brand personality is defined as associating human characteristics with brand. Thus situated, the brand personality of the city can be expressed as being associated with the brand by matching the city with human characteristics. In this study, the answer to the question of how consumers perceive the city they have lived in according to their human characteristics is sought. In order to achieve this goal, it was conducted with 504 citizens living in the center of Kayseri by survey. When it is preparing the questionnaire, it is been based the brand personality scale of Aaker. Sampling method used for collecting data is sampled according to stratifiedof random sampling methods. Factor analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that the consumers living in the center of Kayseri are perceived five city brand dimensions (sincerity, impressive, competent, social and enthusiastic).

Şehir markası, kentin diğer kentlerden farklılaşmasını amaçlar. Kentin baskın ve ayırt edici özellikleri ortaya konularak şehirde yaşayanlarla birlikte artı değer yaratılmaya uğraşılır. Şehre yönelik yatırımlar teşvik edilerek ekonomik katkı elde edilmeye çalışılır. Böylece şehrin ortak hafızası oluşturularak şehrin tanınırlığının arttırılması hedeflenir. Görüldüğü gibi şehirlerin markalaşmasında önemli unsurlardan biri, şehirde yaşayanlardır. Şehirde yaşayanlar, şehri nasıl algılamaktadırlar? Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde şehir marka kişiliği kavramıyla karşılaşılmaktadır. Marka kişiliği, insani özelliklerin markayla ilişkilendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda şehrin marka kişiliği, şehir ile insani özelliklerin eşleştirilerek markayla ilişkilendirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada tüketicilerin içinde yaşadıkları şehri, insani özelliklere göre değerlendirdiklerinde nasıl algıladıkları sorusuna cevap aranmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kayseri merkezde yaşayan 504 vatandaş ile yüzyüze anket yapılmıştır. Anket formu hazırlanırken Aaker’ın marka kişilik ölçeği baz alınmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan örnekleme yöntemi, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden katmanlarına göre örneklemedir. Verilerin analizinde faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Kayseri merkezinde yaşayan tüketicilerin beş farklı boyutta (samimiyet, etkileyici, yetkin, sosyal ve coşkulu) şehri konumlandırdıkları saptanmıştır.

 • Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3), 102-120.
 • Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 342-352.
 • Aaker, J., Benet-Martinez, V.& Jordi, G. (2001). Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs, Graduate School of Business, Stanford University, Research Paper No. 1668R.
 • Aksoy, L. & Ozsomer, A. (2007). Türkiye’de marka kişiliği oluşturan boyutlar. 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-20 Ekim 2007, Sakarya, 1-14.
 • Azoulay, A. & Kapferer, J. L. (2003). Do brand personality scales really measure brand personality? Brand Management, 11 (2) November, 143-155.
 • Baloglu, S., Henthorne, T. L., & Sahin, S. (2014). Destination image and brand personality of Jamaica: A model of tourist behavior. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31 (8), 1057-1070.
 • Demiray, Ö. (2010). Sanal alışveriş mağazalarının şikâyet yönetiminin müşteri bağlılığına etkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir
 • Dickinger, A. & Lalicic, L. (2016). An analysis of destination brand personality and emotions: A comparison study. Information Technology & Tourism, 15 (4), 317-340.
 • Ekinci, Y. & Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45, 127–139.
 • Govers, P., Hekkert, P., Schoormans, J.P. L. (2005). "Product personality and its influence on consumer preference", Journal of Consumer Marketing, 22 (4),189-197.
 • Haliloğlu, E. (2008). Marka kavramı ve küresel markalar yaratmada Turquality’nin önemi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Hawkins, I. D., Best, R. J. ve Coney K. A. (2004). Consumer behavior building marketing strategy., 9th ed., New York: McGraw-Hill.
 • Kanıbir, H., Nart, S. & Saydan, R. (2010). Şehir pazarlamasında marka kişiliğinin etkisi: algılanan marka kişiliği-turistlerin tavsiye etme davranışı ilişkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırması Dergisi, 6, 53-84.
 • Kapferer, J. N. (2004). The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term, 3rd ed. London: Kogan Page.
 • Khandai, S., Agrawal, B. & Gulla, A. (2015). Brand personality scale: How do Indian consumers interpret the personality dimensions? Asian Academy of Management Journal, 20 (1), 27–47.
 • Kurtuluş, K. (2006). Pazarlama Araştırmaları, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 8. basım İstanbul: Literatür.
 • Kurtuluş, S. D. (2008), Ülkelerin marka kişiliği üzerine bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (2), 285-300.
 • Mathews, J. (2015). Brand personality: Finding compatibility between human personality and brand characteristics, Journal of Brand Management, 12 (2) June, 21-38.
 • Peker, A.E. (2006). Kentin markalaşma sürecinde çağdaş sanat müzelerinin rolü; kent markalaşması ve küresel landmark, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Rojas-Mendez, J.I., Murphy, S.A. & Papadoulos, N. (2013). The U.S. Brand Personality: A Sino Perspective. Journal of Business Research, 66, 1028-1034.
 • Sahin, S. & Baloglu S. (2014). City Branding: Investigating a brand advocacy model for distinct segments.Anatolia-An International. Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (3), 239-265.
 • Schultz, H. F. & Schultz, D. E. (2005). Measuring brand value. In Kellogg on branding. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Seisdedos G. & Vaggione P. (2005) The city branding processes: The case of Madrid 41st ISoCaRP Congress 17-20 October, Bilbao, Spain, 25-31.
 • Şahin, G. (2010). Turizmde marka kent olmanın önemi İstanbul örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Torlak, Ö. & Uzkurt, C. (2005). Kola markası kişiliklerinin üniversite öğrencileri tarafından algılanması. İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2), 15-31.
 • Wood, L. (2000). Brand and equity: Definition and management. Management Decision, 38 (9), 660-669.
 • Zenker, S. (2009). Who’s your Target? The Creative Class as a Target Group for Place Branding. Journal of Place Management and Development, 2 (1), 23–32.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.556&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=556&Tur=4&Tertip=5&No=556 (19.5.2018)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bd1b957667055.37693093 (12.6.2018)
 • https:// tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (21.9.2016)
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Nilsun Sarıyer (Primary Author)
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3662-6200
Author: Didem Altun

Dates

Publication Date : February 5, 2019

Bibtex @research article { isrjournal477132, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {16 - 24}, doi = {10.23834/isrjournal.477132}, title = {Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları}, key = {cite}, author = {Sarıyer, Nilsun and Altun, Didem} }
APA Sarıyer, N , Altun, D . (2019). Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. The Journal of International Scientific Researches , 4 (1) , 16-24 . DOI: 10.23834/isrjournal.477132
MLA Sarıyer, N , Altun, D . "Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 16-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/43133/477132>
Chicago Sarıyer, N , Altun, D . "Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 16-24
RIS TY - JOUR T1 - Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları AU - Nilsun Sarıyer , Didem Altun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.477132 DO - 10.23834/isrjournal.477132 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.477132 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.477132 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları %A Nilsun Sarıyer , Didem Altun %T Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.477132 %U 10.23834/isrjournal.477132
ISNAD Sarıyer, Nilsun , Altun, Didem . "Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları". The Journal of International Scientific Researches 4 / 1 (February 2019): 16-24 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.477132
AMA Sarıyer N , Altun D . Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. ISRjournal. 2019; 4(1): 16-24.
Vancouver Sarıyer N , Altun D . Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(1): 24-16.