Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 33 - 40 2019-02-05

The Effect of Cultural Interaction on Social Media on Tourism and Travel
Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi

Derya Semiz Çelik [1]


There are factors related to the socialization of our service sector. Intercultural virtualization is the most important business environment for tourism and travel. For this reason, intercultural cooperation in tourism and travel services should be managed correctly. This metaphor is social media.

In this context, the use of social media will be carried out under the headings of cultural and visual accounts. It is a suitable environment to combat the use of social media. In addition to the descriptive statistics, the data were evaluated with correlation analysis. They were influenced by the cultures they acquired in social media. It was found that this effect had a high certificate with the decision of tourism and travel. The air of social media, which is a potential channel for countries, tourism and all means, has been identified.

Hizmet sektöründe küreselleşmenin artan etkisiyle işletmeler kültürel açıdan çeşitli durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kültürler arası etkileşimin en önemli yaşandığı iş ortamı turizm ve seyahat sektörüdür. Bu sebeple turizm ve seyahat hizmetlerinde kültürlerarası etkileşimin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu etkileşim için günümüzdeki yeni mecra sosyal medyadır.

Bu çalışmada sosyal medya kullanımı, amaçları, kültürel etkileşimleri ve turizm seyahatte etkisi başlıkları altında yapılacak bir araştırmayı kapsamaktadır. Bu kapsamda sosyal medya kullanım davranışlarıyla oluşan kültürel etkileşim incelenerek bu etkileşimin turizm seyahat etme kararıyla ilişkisi değerlendirilmiştir. Betimsel istatistiklerin yanında korelasyon analizi ile veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ciddi bir sosyal medya kullanım alışkanlığının olduğu ve insanların sosyal medya üzerinde edindikleri kültürlerden etkilendikleri görülmüştür. Bu etkininde turizm ve seyahat etme kararıyla yüksek bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ülkelerin, turizmcilerin ve tüm aracılar için potansiyel bir mecra oluşturan sosyal medyanın önemi saptanmıştır.

Social media, Cultural interaction, Tourism and travel
 • AKTAN, E. VE KOÇYİĞİT, M. (2016). SOSYAL MEDYA’NIN TURİZM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME. Sosyal Bilimler Dergisi ICEBSS Özel Sayısı, pp. 62-73.
 • BABACAN MEHMET EMİN. (2016), SOSYAL MEDYA KULLANIM ALANLARI VE BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ISSN 2149-1305, eISSN 2148-7286, 7-28, 3(1), Nisan 2016, DOI 10.15805/addicta.2016.3.0017.
 • ÇANKIR BİLAL. (2017). AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ, Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences Cilt / Volume: 15, Sayı / N: 29, ss. / pp.: 193-209 2017
 • DALGIN, T., ORUÇ, M. (2015). TURİSTİK TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: AMASYA İLİNDEKİ 4 YILDIZLI BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE UYGULAMA. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildirler Kitabı (s. 164-180). Detay yayıncılık, Çanakkale.ERKENEKLİ, M . (2011). HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL DEĞERLER MODELİNE GÖRE TÜRKİYE İLE ABD’NİN KARŞILAŞTIRILMASI. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 21 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/khobilim/issue/34207/378164ERYILMAZ, B., (2014). SOSYAL MEDYA KULLANIMININ MÜŞTERİ TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR İNCELEME. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.EŞİTTİ, Ş , IŞIK, M . (2015). SOSYAL MEDYANIN YABANCI TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ TATİL DESTİNASYONU OLARAK TERCİH ETMELERİNE ETKİSİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1 (27), 11-30. DOI: 10.17498/kdeniz.26307.Hofstede G J, Pedersen P B, (2002). Exploring Cultur Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Nicholas Brealey Publishing, USA.KAPLAN, ANDREAS M. VE HAENLEİN, MİTCHEAL. (2010). USERS OF THE WORLD, UNİTE! THE CHALLENGES AND OPPORTUNİTİES OF SOCİAL MEDİA, Bussiness Horisons, Vol. 53, pp. 59 – 68 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232, Erişim: 12.12.2017.
 • LEVENT ŞENYAY. (2011). iSTATİSTİK II, http://kisi.deu.edu.tr//levent.senyay/istatistik %20II/11%20regresyon.pdf, ERİŞİM 02.01.2018.
 • MAYFIELD, ANTONY. (2010). WHAT İS SOCİAL MEDİA, İCROSSİNG, e-book, http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCro ssing_ebook.pdf, Erişim: 13.12.2017.
 • MORA, NECLA. (2008). MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.comSAYIMER İdil.(2008). SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER, Beta Yayınları, İstanbul.
 • SCOTT, R. PETER, JACKA, J. MİKE. (2011). AUDİTİNG SOCİAL MEDİA, A GOVERNANCE AND RİSK GUİDE, John Wiley and Sons: United States of America.
 • SOLMAZ, B , TEKİN, G , HERZEM, Z , DEMİR, M . (2013). İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 7 (4), 23-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19027/200546.SÜ, ERÖZ, SİBEL, DOĞDUBAY, MURAT. (2012). TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK İLİŞKİSİ, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, ss.133-157.
 • TOMLINSON, JOHN. (2004). KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • ULUÇ, GÜLİZ , YARCI, AYŞEGÜL . (2017). SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 88-102. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/29388/314629
 • UYGUR MEYDAN, SELMA. (2007). TURİZM PAZARLAMASI, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • ZENG BENXİANG, GERRİTSEN ROLF. (2014).WHAT DO WE KNOW ABOUT SOCİAL MEDİA İN TOURİSM? A REVİEW, Tourism Management Perspectives Volume 10, April, pp. 27-36
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_media, Erişim: 02.12.2017.
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_networking, Erişim: 02.12.2017.
 • http://addicta.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/2016.3.0017.pdf.http://www.sosyalradar.com/sosyal-medyanin-kullanim-alanlari.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8397-6671
Author: Derya Semiz Çelik (Primary Author)
Institution: Marmara Üniversitesi SBMYO
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 5, 2019

Bibtex @research article { isrjournal493161, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {33 - 40}, doi = {10.23834/isrjournal.493161}, title = {Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Semiz Çelik, Derya} }
APA Semiz Çelik, D . (2019). Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi. The Journal of International Scientific Researches , 4 (1) , 33-40 . DOI: 10.23834/isrjournal.493161
MLA Semiz Çelik, D . "Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 33-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/43133/493161>
Chicago Semiz Çelik, D . "Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi AU - Derya Semiz Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.493161 DO - 10.23834/isrjournal.493161 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.493161 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.493161 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi %A Derya Semiz Çelik %T Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.493161 %U 10.23834/isrjournal.493161
ISNAD Semiz Çelik, Derya . "Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi". The Journal of International Scientific Researches 4 / 1 (February 2019): 33-40 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.493161
AMA Semiz Çelik D . Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi. ISRjournal. 2019; 4(1): 33-40.
Vancouver Semiz Çelik D . Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimin Turizm ve Seyahat Üzerine Etkisi. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(1): 40-33.