Research Article
BibTex RIS Cite

Dijital Hikaye Geliştirme Etkinliklerinin Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik ve Teknoloji Kullanım Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.52911/itall.1251214

Abstract

Çocukların internet dünyasında aktif yer alması onları çevrim–içi risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda çocukların daha güvenli ve bilinçli internet dünyasında yer alması ve çevrim-içi risklerden korunmalarında en büyük rol ebeveynlere düşmektedir. Fakat ebeveynlerin birçoğu toplumsal dönüşüme yeterli düzeyde ayak uyduramadığı görülmektedir. Bu nokta ebeveynlerin dijital ebeveynlik kavramını irdelemeleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda dijital hikaye etkinliklerinin etkili bir araç olacağı düşünülmüştür. Dijital hikaye, etkileşimli dijital bir ortamda, ses, resim, grafik, hareketli grafik, görüntü, müzik ve metne dayalı anlatımın sunulma süreci olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu durumlardan hareketle bu araştırmanın amacı, dijital ebeveynliği konu alan dijital hikâye etkinliklerinin, ebeveynlerin dijital ebeveynlik tutumlarına etkisini inceleyerek dijital ebeveynlik yeterliliğini ortaya koymak ve farkındalık kazandırmaktır. Aynı zamanda ebeveynlerin teknoloji kullanımları incelenerek teknoloji kullanım tutumları ortaya koymaktır. Bu araştırma karma yöntem araştırma modeliyle desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadenizin bir ilinde farklı sosyo-demografik özelliklere sahip Bilim ve Sanat Merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuğu olan 40 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 2 farklı ölçek kullanılmıştır. Bu araştırmanın en önemli sonucu dijital hikaye geliştirme gibi tasarım tabalı öğretim etkinliklerinin ebeveynlerin dijital ebeveynlik ile ilgili farkındalığının geliştirilmesine katkı sağlamasıdır.

References

 • Alexander, B. (2017). The new digital storytelling: Creating narratives with new media–revised and updated edition. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
 • Arslantürk, Z. (2008). Araştırma metot ve teknikleri. Çamlıca Publication.
 • Ateş, M., & Durmuşoğlu-Saltalı, N. (2019). KKTC’de yaşayan 5-6 yaş çocukların tablet ve cep telefonu kullanımına ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 62-90. https://doi.org/10.30855/gjes.2019.05.01.004
 • Atman-Uslu, N. A., & Yildiz-Durak, H. (2022). Parental awareness and supervision to prevent cyberbullying: Scale adaptation and a review in terms of demographic variables. Children and Youth Services Review, 133, 106329. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106329
 • Baker, S., Sanders, M. R., & Morawska, A. (2017). Who uses online parenting support? A cross-sectional survey exploring Australian parents’ İnternet use for parenting. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 916-927. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0608-1
 • Bull, G., & Kajder, S. (2005). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning& Leading with Technology, 32(4), 46-49.
 • Canbek, G., & Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çakır, H. (2013). Taking the opinions of parents and specifying the effects on students about computer games. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 138-150.
 • Çalışkan, Ö., & Özbay, F. (2015). Estrangement based on the exercise of technology and parents’ attitude among the primary education students between the ages of 12-14: A case study of Düzce. Journal of International Social Research, 8(39). 441-458.
 • Çevik, G. B., & Çelikkaleli, Ö. (2010). Adolescent’ friends attachment and internet addiction accordign to gender, perception parents attitudes and parents educational levels. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 19(3), 225-240.
 • Dogan, B., & Robin, B. R. (2008). Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop. In K. McFerrin, R. Weber, R. Carlsen, & D. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 902–907). Chesapeake, VA: AACE.
 • Duman, B., & Göçen, G. (2015) The effect of the digital storytelling method on pre-service techers’ creative writing skills. Anthropologist, 20(1- 2). 215-222.
 • Durak, A. (2019). Investigation of parental mediation according to some variables. [Unpublished master’s thesis]. Bartın University.
 • Durak, A., & Kaygın, H. (2018). Reflections from technology usage: parental views on values that are degenerated by the use of technology. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(3), 1035-1053. https://doi.org/10.14686/buefad.425146
 • Durak, A., & Kaygin, H. (2020). Parental mediation of young children’s internet use: Adaptation of parental mediation scale and review of parental mediation based on the demographic variables and digital data security awareness. Education and Information Technologies, 25(3), 2275-2296. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10079-1
 • Eşgi, N. (2013). Comparison of digital native children's and their digital immigrant parents' perceptions related to internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 181-194.
 • EU Kids Online (2010). Questionnaires for children and parents. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/Survey/Master%20questionnaires.aspx
 • Figa, E. (2004). The virtualization of stories and storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 34-36.
 • Garrety, C. M. (2008). Digital storytelling: an emerging tool for student and teacher learning, [Unpublished Doctoral Dissertation], Iowa State University.
 • Göçen-Kabaran, G., Karalar, H., Aslan Altan, B., & Altıntaş, S. (2019). In-service and preservice classroom teachers in digital story workshop. Cumhuriyet International Journal of Education, 8 (1), 235-257. https://doi.org/10.30703/cije.469461
 • Gökçearslan, Ş., Yildiz Durak, H., Berikan, B., & Saritepeci, M. (2021). Smartphone addiction, loneliness, narcissistic personality, and family belonging among university students: A path analysis. Social Science Quarterly, 102(4), 1743-1760.
 • Güngör, M. (2014). Pre school children’s watching television habits and parental attitudes. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11(28), 199-216.
 • Huang, G., Li, X., Chen, W., & Straubhaar, J. D. (2018). Fall-behind parents? The ınfluential factors on digital parenting self-efficacy in disadvantaged communities. American Behavioral Scientist, 62(9), 1186-1206. https://doi.org/10.1177/00027642187738
 • İnan-Kaya, G., Bayraktar, D. M., & Yılmaz, Ö. (2018). Digital parenting attitude scale: validity and reliability study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 149-173. https://doi.org/10.21764/maeuefd.390626 Jakes, D.S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. http://www.jakesonline.org/dsttechforum.pdf.
 • Kajder, S. (2004). Enter here: Personal narrative and digital storytelling. The English Journal, 93, 64-68.
 • Karoğlu, A., K. (2015). The changing nature of storytelling by means of technology in the instructional process: digital storytelling. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 89-106. https://doi.org/10.17943/etku.29277
 • Keleş, D. (2019). Öğretmen adaylarının tekno-stres incelenmesi: Dijital hikâye örneği. [Unpublished master’s thesis]. Kastamonu University.
 • Kulla-Abbott, T. M. (2006). Developing literacy practices through digital storytelling. [Unpublished Doctoral Dissertation]. University of Missouri.
 • Lambert, J., & Hessler, B. (2018). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. Lee, L. (2014). Digital news stories: Building language learners content knowledge and speaking skills. Foreign Language Annals, 47(2), 338-356.
 • Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). EU kids online. Journal of Psychology, 217(4), 236–239.
 • Livingstone, S., Blum-Ross, A., Pavlick, J., & Ólafsson, K. (2018). In the digital home, how do parents support their children and who supports them? Parenting for a digital future: survey report 1. http://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2018/02/06/inthe-digital-home.
 • Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A., & Folkvord, F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: The role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. Journal of Communication, 67(1), 82-105. https://doi.org/10.1111/jcom.12277
 • Maddin, E. (2011). Using TPCK With digital storytelling to investigate contemporary issues in educational technology. Journal of Instructional Pedagogies, 1-11.
 • More, C. (2008). Digital stories targeting social skills for children with disabilities multidimensional learning. Intervention in School and Clinic, 43(3), 168-177.
 • Özgür, H. (2016). Adapting the media and technology usage and attitudes scale to Turkish. educational sciences: Theory & Practice, 16, 1711–1735.
 • Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(3), 1189-1210.
 • Pamuk, S., Ülken, A., & Dilek, N. (2012). The investigation of preservice teachers’ technology integration competencies from technological pedagogical content knowledge framework. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 415-438.
 • Pekyürek, M. F., Yildiz-Durak, H., Saritepeci, M., Aydoğdu, Y. Ö., & Akdoğdu Yildiz, E. (2023). Examining the usability of e-content in different forms for increasing digital parenting competencies. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8(1), 82-92.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709–716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Orlando, Florida, USA.
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.
 • Robin, B. R., & McNeil, S. G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, (22), 37-51.
 • Rossiter, M., & Garcia, P. A. (2010). Digital storytelling: A new player on the narrative field. New Directions for Adult and Continuing Education, 126, 37-48.
 • Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikâye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersinde etkililiğinin incelenmesi. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028.
 • Uslupehlivan, E., Kurtoğlu Erden, M., & Cebesoy, Ü. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD). 10. 1-22.
 • Vezne, R., Atman Uslu, N., & Yildiz Durak, H. (2022). Modeling of variables related to parents’ awareness in Cyberbullying Prevention. Current Psychology, 1-18. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03837-x
 • Xu, Y., Park, H., & Baek, Y. (2011). A new approach toward digital storytelling: An activity focused on writing self-efficacy in a virtual learning environment. Educational Technology & Society, 14(4), 181-191.
 • Yaman, F. (2018). Türkiye’deki ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliliklerinin incelenmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Anadolu University.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A., & Guyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Eğitim ve Bilim, 44(2019) 149-172. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7897
 • Yılmaz, Ö., Mutlu Bayraktar, D., & İnan Kaya, G., (2017). Ebeveynlerin dijital medyadaki risklere yönelik bilgi düzeyleri ve dijital ebeveyn eğitimi. International Educational Technology Symposium – IETS-2017 (pp.129-130). Sivas.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., & Güneş, E. (2017). Investigation of digital story development stages and tools as teaching materials. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17 (3), 1621-1640. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338851
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Çalışkan, G. (2017). Utilizing digital storytelling method for effective Turkish language teaching. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275. https://doi.org/10.17943/etku.322366
 • Yildiz Durak, H. (2018). Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐efficacy, and participation and analysis of student experiences. Journal of Computer Assisted Learning, 34(6), 740-752. https://doi.org/10.1111/jcal.12281.
 • Yildiz Durak, H., & Avcı, Ü. (2022). Modeling the factors related to sensibility in cyberbullying of university students. Current Psychology, 1-12.
 • Yildiz Durak, H., & Saritepeci, M. (2020). Examination of the relationship between cyberbullying and cyber victimization. Journal of Child and Family Studies, 29, 2905-2915.
 • Yurdakul, I. K., Dönmez, O., Yaman, F., & Odabaşı, H.F., (2013), Dijital ebeveynlik ve değişen roller, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4),883-896.

Examination of the Effects of Digital Story Applications on Digital Parenting and Technology Usage Attitudes

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.52911/itall.1251214

Abstract

Children's active participation in the internet causes them to face online risks. In this direction, parents have the most prominent role in ensuring children participate in a safer and more conscious internet world and protect them from online risks. However, it is seen that most of the parents need help to keep up with the social transformation at a sufficient level. At this point, parents need to examine the concept of digital parenting. In this context, digital story activities were considered an effective tool. A digital story is defined as presenting narration based on sound, pictures, graphics, motion graphics, images, music, and text in an interactive digital environment. Based on all these situations, this study aims to reveal digital parenting competence and raise awareness by examining the effect of digital story activities on digital parenting on parents' digital parenting attitudes. At the same time, technology use attitudes of parents are revealed by examining their technology use. This research was designed with a mixed-method research model. The study group of the research consists of 40 parents with primary and secondary school students in the Science and Art Center with different socio-demographic characteristics in a province in the northwestern part of Turkey. A personal information form, a semi-structured interview form, and two different scales were used in the study. The most important result of this study is that design-based teaching activities such as digital story development contribute to the development of parents' awareness of digital parenting.

References

 • Alexander, B. (2017). The new digital storytelling: Creating narratives with new media–revised and updated edition. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
 • Arslantürk, Z. (2008). Araştırma metot ve teknikleri. Çamlıca Publication.
 • Ateş, M., & Durmuşoğlu-Saltalı, N. (2019). KKTC’de yaşayan 5-6 yaş çocukların tablet ve cep telefonu kullanımına ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 62-90. https://doi.org/10.30855/gjes.2019.05.01.004
 • Atman-Uslu, N. A., & Yildiz-Durak, H. (2022). Parental awareness and supervision to prevent cyberbullying: Scale adaptation and a review in terms of demographic variables. Children and Youth Services Review, 133, 106329. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106329
 • Baker, S., Sanders, M. R., & Morawska, A. (2017). Who uses online parenting support? A cross-sectional survey exploring Australian parents’ İnternet use for parenting. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 916-927. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0608-1
 • Bull, G., & Kajder, S. (2005). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning& Leading with Technology, 32(4), 46-49.
 • Canbek, G., & Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çakır, H. (2013). Taking the opinions of parents and specifying the effects on students about computer games. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 138-150.
 • Çalışkan, Ö., & Özbay, F. (2015). Estrangement based on the exercise of technology and parents’ attitude among the primary education students between the ages of 12-14: A case study of Düzce. Journal of International Social Research, 8(39). 441-458.
 • Çevik, G. B., & Çelikkaleli, Ö. (2010). Adolescent’ friends attachment and internet addiction accordign to gender, perception parents attitudes and parents educational levels. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 19(3), 225-240.
 • Dogan, B., & Robin, B. R. (2008). Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop. In K. McFerrin, R. Weber, R. Carlsen, & D. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 902–907). Chesapeake, VA: AACE.
 • Duman, B., & Göçen, G. (2015) The effect of the digital storytelling method on pre-service techers’ creative writing skills. Anthropologist, 20(1- 2). 215-222.
 • Durak, A. (2019). Investigation of parental mediation according to some variables. [Unpublished master’s thesis]. Bartın University.
 • Durak, A., & Kaygın, H. (2018). Reflections from technology usage: parental views on values that are degenerated by the use of technology. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(3), 1035-1053. https://doi.org/10.14686/buefad.425146
 • Durak, A., & Kaygin, H. (2020). Parental mediation of young children’s internet use: Adaptation of parental mediation scale and review of parental mediation based on the demographic variables and digital data security awareness. Education and Information Technologies, 25(3), 2275-2296. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10079-1
 • Eşgi, N. (2013). Comparison of digital native children's and their digital immigrant parents' perceptions related to internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 181-194.
 • EU Kids Online (2010). Questionnaires for children and parents. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/Survey/Master%20questionnaires.aspx
 • Figa, E. (2004). The virtualization of stories and storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 34-36.
 • Garrety, C. M. (2008). Digital storytelling: an emerging tool for student and teacher learning, [Unpublished Doctoral Dissertation], Iowa State University.
 • Göçen-Kabaran, G., Karalar, H., Aslan Altan, B., & Altıntaş, S. (2019). In-service and preservice classroom teachers in digital story workshop. Cumhuriyet International Journal of Education, 8 (1), 235-257. https://doi.org/10.30703/cije.469461
 • Gökçearslan, Ş., Yildiz Durak, H., Berikan, B., & Saritepeci, M. (2021). Smartphone addiction, loneliness, narcissistic personality, and family belonging among university students: A path analysis. Social Science Quarterly, 102(4), 1743-1760.
 • Güngör, M. (2014). Pre school children’s watching television habits and parental attitudes. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11(28), 199-216.
 • Huang, G., Li, X., Chen, W., & Straubhaar, J. D. (2018). Fall-behind parents? The ınfluential factors on digital parenting self-efficacy in disadvantaged communities. American Behavioral Scientist, 62(9), 1186-1206. https://doi.org/10.1177/00027642187738
 • İnan-Kaya, G., Bayraktar, D. M., & Yılmaz, Ö. (2018). Digital parenting attitude scale: validity and reliability study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 149-173. https://doi.org/10.21764/maeuefd.390626 Jakes, D.S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. http://www.jakesonline.org/dsttechforum.pdf.
 • Kajder, S. (2004). Enter here: Personal narrative and digital storytelling. The English Journal, 93, 64-68.
 • Karoğlu, A., K. (2015). The changing nature of storytelling by means of technology in the instructional process: digital storytelling. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 89-106. https://doi.org/10.17943/etku.29277
 • Keleş, D. (2019). Öğretmen adaylarının tekno-stres incelenmesi: Dijital hikâye örneği. [Unpublished master’s thesis]. Kastamonu University.
 • Kulla-Abbott, T. M. (2006). Developing literacy practices through digital storytelling. [Unpublished Doctoral Dissertation]. University of Missouri.
 • Lambert, J., & Hessler, B. (2018). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. Lee, L. (2014). Digital news stories: Building language learners content knowledge and speaking skills. Foreign Language Annals, 47(2), 338-356.
 • Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). EU kids online. Journal of Psychology, 217(4), 236–239.
 • Livingstone, S., Blum-Ross, A., Pavlick, J., & Ólafsson, K. (2018). In the digital home, how do parents support their children and who supports them? Parenting for a digital future: survey report 1. http://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2018/02/06/inthe-digital-home.
 • Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A., & Folkvord, F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: The role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. Journal of Communication, 67(1), 82-105. https://doi.org/10.1111/jcom.12277
 • Maddin, E. (2011). Using TPCK With digital storytelling to investigate contemporary issues in educational technology. Journal of Instructional Pedagogies, 1-11.
 • More, C. (2008). Digital stories targeting social skills for children with disabilities multidimensional learning. Intervention in School and Clinic, 43(3), 168-177.
 • Özgür, H. (2016). Adapting the media and technology usage and attitudes scale to Turkish. educational sciences: Theory & Practice, 16, 1711–1735.
 • Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(3), 1189-1210.
 • Pamuk, S., Ülken, A., & Dilek, N. (2012). The investigation of preservice teachers’ technology integration competencies from technological pedagogical content knowledge framework. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 415-438.
 • Pekyürek, M. F., Yildiz-Durak, H., Saritepeci, M., Aydoğdu, Y. Ö., & Akdoğdu Yildiz, E. (2023). Examining the usability of e-content in different forms for increasing digital parenting competencies. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8(1), 82-92.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709–716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Orlando, Florida, USA.
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.
 • Robin, B. R., & McNeil, S. G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, (22), 37-51.
 • Rossiter, M., & Garcia, P. A. (2010). Digital storytelling: A new player on the narrative field. New Directions for Adult and Continuing Education, 126, 37-48.
 • Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikâye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersinde etkililiğinin incelenmesi. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028.
 • Uslupehlivan, E., Kurtoğlu Erden, M., & Cebesoy, Ü. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD). 10. 1-22.
 • Vezne, R., Atman Uslu, N., & Yildiz Durak, H. (2022). Modeling of variables related to parents’ awareness in Cyberbullying Prevention. Current Psychology, 1-18. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03837-x
 • Xu, Y., Park, H., & Baek, Y. (2011). A new approach toward digital storytelling: An activity focused on writing self-efficacy in a virtual learning environment. Educational Technology & Society, 14(4), 181-191.
 • Yaman, F. (2018). Türkiye’deki ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliliklerinin incelenmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Anadolu University.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A., & Guyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Eğitim ve Bilim, 44(2019) 149-172. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7897
 • Yılmaz, Ö., Mutlu Bayraktar, D., & İnan Kaya, G., (2017). Ebeveynlerin dijital medyadaki risklere yönelik bilgi düzeyleri ve dijital ebeveyn eğitimi. International Educational Technology Symposium – IETS-2017 (pp.129-130). Sivas.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., & Güneş, E. (2017). Investigation of digital story development stages and tools as teaching materials. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17 (3), 1621-1640. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338851
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Çalışkan, G. (2017). Utilizing digital storytelling method for effective Turkish language teaching. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275. https://doi.org/10.17943/etku.322366
 • Yildiz Durak, H. (2018). Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐efficacy, and participation and analysis of student experiences. Journal of Computer Assisted Learning, 34(6), 740-752. https://doi.org/10.1111/jcal.12281.
 • Yildiz Durak, H., & Avcı, Ü. (2022). Modeling the factors related to sensibility in cyberbullying of university students. Current Psychology, 1-12.
 • Yildiz Durak, H., & Saritepeci, M. (2020). Examination of the relationship between cyberbullying and cyber victimization. Journal of Child and Family Studies, 29, 2905-2915.
 • Yurdakul, I. K., Dönmez, O., Yaman, F., & Odabaşı, H.F., (2013), Dijital ebeveynlik ve değişen roller, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4),883-896.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Zeynep ŞAHİN KONAŞ 0000-0002-2277-3122

Hatice YILDIZ DURAK 0000-0002-5689-1805

Early Pub Date June 7, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date February 14, 2023
Acceptance Date May 24, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA ŞAHİN KONAŞ, Z., & YILDIZ DURAK, H. (2023). Examination of the Effects of Digital Story Applications on Digital Parenting and Technology Usage Attitudes. Instructional Technology and Lifelong Learning, 4(1), 15-47. https://doi.org/10.52911/itall.1251214

Cited By

88x31.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.