Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 19, Issue 39, 843 - 857, 27.12.2020
https://doi.org/10.46928/iticusbe.751442

Abstract

Türkiye’deki üniversitelerde öğrencilere verilmekte olan ortak dersler arasında matematik dersleri de yer almaktadır. Matematik derslerine yönelik öğrenci başarı düzeyi, bu derslerin beklentilerinin karşılanma durumunu ifade etmekte kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki bir devlet üniversitesindeki Matematik I ve Matematik II başarı notlarından oluşmaktadır. Elde edilen 2073 matematik başarısı verileri ile; t-testi, anova, Kruskall Wallis H ve Mann Whitney U analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulguları arasında; matematik başarısında birim türüne göre lisans öğrencileri, öğrenim türüne göre birinci öğretim, ders türüne göre zorunlu ve ders adına göre Matematik I lehine anlamlı sonuç elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ilgili üniversiteye kayıt olma yıllarına göre, yeni öğrenciler lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Son olarak dersi veren öğretim elemanının unvanına ve öğrencilerin tercih sıralamasına göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite yerleşme puanı daha yüksek olan öğrencilerin, matematik başarılarının da yüksek olduğu ifade edilebilir. Çalışmanın önerileri arasında, öğrencilerin matematik başarılarını arttırılması ile motivasyon düzeylerinin arttırılabileceği ifade edilmiştir.

References

 • Alpaslan, M. M., & Ulubey, Ö. (2019). Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1-14.
 • Cheung, A. C., & Slavin, R. E. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 9, 88–113.
 • Ching, B. H. H., & Nunes, T. (2017). The importance of additive reasoning in children’s mathematical achievement: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 109(4), 477.
 • Crompton, H., & Burke, D. (2015). Research trends in the use of mobile learning in mathematics. International Journal of Mobile and Blended Learning, 7(4), 1–15. https://doi.org/10.4018/IJMBL. 2015100101.
 • Çiftçi, S. K., & Yildiz, P. (2019). The Effect of Self-Confidence on Mathematics Achievement: The Metaanalysis of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). International Journal of Instruction, 12(2), 683-694.
 • Erdem, A. R., & Genç, G. (2014). Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli “matematik uygulamaları” dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 10-26. [Online] http://www.enadonline.com 10.14689/issn.2148-2624.1.3s1m.
 • Fabian, K., Topping, K. J., & Barron, I. G. (2018). Using mobile technologies for mathematics: effects on student attitudes and achievement. Educational Technology Research and Development, 66(5), 1119-1139.
 • Fakeye, D. O. (2012). Teachers qualification and subject mastery as predictors of achievement in English language in Ibarapapa division of Oyo State. Global Journal of Human Social Science, 12(3), 1-7.
 • Fitrianti, H., & Nur, A. S. (2018, December). Structural Model External and Internal Factors that Influence Students' Mathematical Learning Achievement. In International Conference on Science and Technology (ICST 2018). Atlantis Press.
 • Karaağaç, M., & Erbay, H. (2015). Aile İşlevselliğinin Matematik Başarısıyla İlişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 21-33.
 • Karakılıç, S., & Arslan, S. (2019). Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 456-475.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 8. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, O. (2019). 4.ve 8.Sınıf Öğrencilerinin TIMMS 2015 Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Kriegbaum, K., & Spinath, B. (2016). Explaining social disparities in mathematical achievement: The role of motivation. European Journal of Personality, 30(1), 45-63.
 • Kutnick, P., Fung, D. C., Mok, I. A., Leung, F. K., Li, J. C., Lee, B. P. Y., & Lai, V. K. (2017). Implementing effective group work for mathematical achievement in primary school classrooms in Hong Kong. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(5), 957-978.
 • Maltese, A. V., & Tai, R. H. (2011). Pipeline persistence: Examining the association of educational experiences with earned degrees in STEM among US students. Science education, 95(5), 877-907.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Özcan, Z. Ç. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Matematik Başarısı, Yaş ve Sınıf Seviyesi Açısından İncelenmesi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 43-52.
 • Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin Fen ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179–190.
 • Öztürk, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Resnick, I., Newcombe, N. S., & Jordan, N. C. (2019). The Relation Between Spatial Reasoning and Mathematical Achievement in Children with Mathematical Learning Difficulties. In International Handbook of Mathematical Learning Difficulties (pp. 423-435). Springer, Cham.
 • Secolsky, C., & Denison D. B. (2011). Handbook on Measurement, Assessment, and Evaluation in Higher Education. Routledge: Taylor & Francis Group.
 • Sun, L. (2020). Teachers’ responses to student mathematical thinking in Chinese elementary mathematics classrooms. School Science and Mathematics, 120(1), 45-54.
 • Tella, A. (2017). Teacher variables as predictors of academic achievement of primary school pupils mathematics. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(1), 16-33.
 • TIMMS. (2015). About TIMSS 2015. https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/. adresinden alınmıştır.
 • TIMMS. (2019). About TIMSS 2019. https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/. adresinden alınmıştır.
 • Tufan, F., & Aydın, B. (2016). Öğrenme stillerinin ve matematik dersine yönelik tutumların matematik dersinin başarısı üzerine etkisi (Yüksek Lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi).
 • Türkan, A., Selman, U., & Alci, B. (2015). 2012 PISA Matematik Testi Puanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 358-372.
 • Xenidou-Dervou, I., Molenaar, D., Ansari, D., Van der Schoot, M., & van Lieshout, E. C. (2017). Nonsymbolic and symbolic magnitude comparison skills as longitudinal predictors of mathematical achievement. Learning and Instruction, 50, 1-13.
 • Xu, Z., & Qi, C. (2019). The Relationship between Teacher-student Relationship and Academic Achievement: The Mediating Role of Self-efficacy. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15, 10.
 • Yavuz, S., Odabaş, M., & Özdemir, A. (2016). Öğrencilerin Sosyoekonomik Düzeylerinin TEOG Matematik Başarısına Etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 85-95.
 • Yurt, E., & Sünbül, A. M. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1629-1653.
 • Zeybek, Z., Üstün, A., & Birol, A. (2018). Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. Elementary Education Online, 17(3).

Year 2020, Volume 19, Issue 39, 843 - 857, 27.12.2020
https://doi.org/10.46928/iticusbe.751442

Abstract

References

 • Alpaslan, M. M., & Ulubey, Ö. (2019). Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1-14.
 • Cheung, A. C., & Slavin, R. E. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 9, 88–113.
 • Ching, B. H. H., & Nunes, T. (2017). The importance of additive reasoning in children’s mathematical achievement: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 109(4), 477.
 • Crompton, H., & Burke, D. (2015). Research trends in the use of mobile learning in mathematics. International Journal of Mobile and Blended Learning, 7(4), 1–15. https://doi.org/10.4018/IJMBL. 2015100101.
 • Çiftçi, S. K., & Yildiz, P. (2019). The Effect of Self-Confidence on Mathematics Achievement: The Metaanalysis of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). International Journal of Instruction, 12(2), 683-694.
 • Erdem, A. R., & Genç, G. (2014). Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli “matematik uygulamaları” dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 10-26. [Online] http://www.enadonline.com 10.14689/issn.2148-2624.1.3s1m.
 • Fabian, K., Topping, K. J., & Barron, I. G. (2018). Using mobile technologies for mathematics: effects on student attitudes and achievement. Educational Technology Research and Development, 66(5), 1119-1139.
 • Fakeye, D. O. (2012). Teachers qualification and subject mastery as predictors of achievement in English language in Ibarapapa division of Oyo State. Global Journal of Human Social Science, 12(3), 1-7.
 • Fitrianti, H., & Nur, A. S. (2018, December). Structural Model External and Internal Factors that Influence Students' Mathematical Learning Achievement. In International Conference on Science and Technology (ICST 2018). Atlantis Press.
 • Karaağaç, M., & Erbay, H. (2015). Aile İşlevselliğinin Matematik Başarısıyla İlişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 21-33.
 • Karakılıç, S., & Arslan, S. (2019). Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 456-475.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 8. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, O. (2019). 4.ve 8.Sınıf Öğrencilerinin TIMMS 2015 Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Kriegbaum, K., & Spinath, B. (2016). Explaining social disparities in mathematical achievement: The role of motivation. European Journal of Personality, 30(1), 45-63.
 • Kutnick, P., Fung, D. C., Mok, I. A., Leung, F. K., Li, J. C., Lee, B. P. Y., & Lai, V. K. (2017). Implementing effective group work for mathematical achievement in primary school classrooms in Hong Kong. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(5), 957-978.
 • Maltese, A. V., & Tai, R. H. (2011). Pipeline persistence: Examining the association of educational experiences with earned degrees in STEM among US students. Science education, 95(5), 877-907.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Özcan, Z. Ç. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Matematik Başarısı, Yaş ve Sınıf Seviyesi Açısından İncelenmesi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 43-52.
 • Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin Fen ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179–190.
 • Öztürk, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Resnick, I., Newcombe, N. S., & Jordan, N. C. (2019). The Relation Between Spatial Reasoning and Mathematical Achievement in Children with Mathematical Learning Difficulties. In International Handbook of Mathematical Learning Difficulties (pp. 423-435). Springer, Cham.
 • Secolsky, C., & Denison D. B. (2011). Handbook on Measurement, Assessment, and Evaluation in Higher Education. Routledge: Taylor & Francis Group.
 • Sun, L. (2020). Teachers’ responses to student mathematical thinking in Chinese elementary mathematics classrooms. School Science and Mathematics, 120(1), 45-54.
 • Tella, A. (2017). Teacher variables as predictors of academic achievement of primary school pupils mathematics. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(1), 16-33.
 • TIMMS. (2015). About TIMSS 2015. https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/. adresinden alınmıştır.
 • TIMMS. (2019). About TIMSS 2019. https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/. adresinden alınmıştır.
 • Tufan, F., & Aydın, B. (2016). Öğrenme stillerinin ve matematik dersine yönelik tutumların matematik dersinin başarısı üzerine etkisi (Yüksek Lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi).
 • Türkan, A., Selman, U., & Alci, B. (2015). 2012 PISA Matematik Testi Puanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 358-372.
 • Xenidou-Dervou, I., Molenaar, D., Ansari, D., Van der Schoot, M., & van Lieshout, E. C. (2017). Nonsymbolic and symbolic magnitude comparison skills as longitudinal predictors of mathematical achievement. Learning and Instruction, 50, 1-13.
 • Xu, Z., & Qi, C. (2019). The Relationship between Teacher-student Relationship and Academic Achievement: The Mediating Role of Self-efficacy. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15, 10.
 • Yavuz, S., Odabaş, M., & Özdemir, A. (2016). Öğrencilerin Sosyoekonomik Düzeylerinin TEOG Matematik Başarısına Etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 85-95.
 • Yurt, E., & Sünbül, A. M. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1629-1653.
 • Zeybek, Z., Üstün, A., & Birol, A. (2018). Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. Elementary Education Online, 17(3).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Feyzi KAYSİ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-6681-4574
Türkiye


Mehmet YAVUZ>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6218-232X
Türkiye


Emrah AYDEMİR> (Primary Author)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0002-8380-7891
Türkiye

Publication Date December 27, 2020
Application Date June 11, 2020
Acceptance Date October 3, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 19, Issue 39

Cite

APA Kaysi, F. , Yavuz, M. & Aydemir, E. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (39) , 843-857 . DOI: 10.46928/iticusbe.751442