Year 2017, Volume 75 , Issue 2, Pages 723 - 740 2017-12-31

Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?
Spkn M.24’e İstinaden Ayrılma Hakkını Kullanan Ortak, Ayrıca Ttk M.202/2’ye Dayanarak Dava Açabilir Mi?

Gökçen TURAN [1]


An important interception point between the provisions of Turkish Commercial Law (TCL), Number 6102, and the other special regulations regarding joint stock companies occurs at the field of group of companies. Indeed, considering that publicly held companies mostly become organized through their affiliated companies in their areas of activity, it ensues as a natural consequence that both the provisions of the Capital Market Law (CML), Number 6362, and the TCL provisions related to group of companies become applicable. In case that the affiliated company is also publicly held, an overlap takes places between the CML provisions laid down to protect shareholers of public companies and the provision laid down in Article 202 of the TCL to compensate losses of affiliated company or it’s shareholders. Article 24 of the CML and Article 202/2 of the TCL, both granting exit right to minority shareholders, is a case in point. Though there generally is a contest of rights with regard to which protecting regulation in the both Laws the shareholder would benefit, it seems to be an interesting legal problem that the shareholder requests to make use of the regulations both. In this study, it will be examined whether a shareholder used appraisal right, can also request additional damage in terms of the article 202/2 of the TCL. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (kısaca TTK) hükümlerinin, anonim ortaklıklara ilişkin diğer özel düzenlemelerle önemli bir kesişim noktası şirketler topluluğu alanında meydana gelmektedir. Gerçekten, halka açık ortaklıkların, faaliyet gösterdikleri alanlarda, çoğu zaman bağlı şirketleri vasıtasıyla organize oldukları dikkate alındığında, hem 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kısaca SPKn) hükümleri hem şirketler topluluğu düzenlemelerinin uygulama alanı kazanması tabii bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlı şirketin de halka açık olduğu durumlarda, halka açık ortaklık pay sahiplerini korumak için SPKn’nda sevkedilen düzenlemeler ile bağlı şirket ortağının zararının giderilmesine yönelik TTK’nın 202 inci maddesinde yer alan düzenlemeler arasında çakışma meydana gelmektedir. Her ikisi de pay sahibine ortaklıktan çıkma hakkı veren SPKn m.24 ile TTK m.202/2 hükümleri buna bir örnektir. Pay sahibinin, her iki kanundaki koruyucu düzenlemelerin hangisinden yararlanacağı konusunda, bir hakların yarışması durumundan söz edilebilirse de, pay sahibinin her iki düzenlemeden de yararlanmak istemesi ilginç bir hukuki sorun olarak görünmektedir. İşbu çalışmada ayrılma hakkını kullanan pay sahibinin, ayrıca TTK 202/2 hükmüne dayanarak munzam zarar talebinde bulunmasının hukuken mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.

 • Adıgüzel Burak, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ayrılma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, S.2, 2014, s. 1 vd.
 • Akın İrfan, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Ankara, 2014.
 • Altan Derin, “Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli Nitelikteki İşlemler”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.3, S.11, 2014, s. 117 vd.
 • Ayan Özge, “Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi (531.Madde)”, Legal Hukuk Dergisi, S.102, Haziran 2011, s. 2237 vd.
 • Ayoğlu Tolga, “Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2013/2 (Prof.Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu), s. 219 vd.
 • Aytaç Zühtü, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Sorumluluğu”, Batider, C.29, S.4, Aralık 2013, s. 5 vd.
 • Bektaş İbrahim, “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60.Yıl Armağanı, Ankara, 2015, s. 749 vd.
 • Buz Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005. Çamoğlu Ersin, “Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Davaları”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2013/2 (Prof.Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu), s. 19 vd.
 • Çelik Aytekin, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 3.Baskı, Ankara, 2013.
 • Demirbaş Harun, Yenilik Doğuran Haklar, İstanbul, 2007. Eren Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18.Baskı, Ankara, 2015.
 • Esin İsmail, “Pay Alım ve Satım Opsiyonları ve Hükümleri”, Prof.Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, 2017, s. 279 vd.
 • Göktürk Kürşat, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara, 2015.
 • Gürel Murat, “Bağlı Şirket Genel Kurulunda Alınan Yapısal Değişiklik Kararları Nedeniyle Hakim Şirketin Sorumluluğuna İlişkin TTK 202/2’nin Gerekliliği Üzerine”, Batider, C.XXXII, S.2, Haziran 2016, s. 211 vd.
 • İmregün Oğuz, Anonim Ortaklıklar, 2. Bası, İstanbul, 1970. Kendigelen Abuzer, “İptal Davası Açma Hakkı ve Pay Sahipliği Sıfatının Cüz’i Halefiyet (Payların Devri) Sonucu Değişmesi”, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e 80.Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul, 2001, s. 309 vd.
 • Kendigelen Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3.Baskı, İstanbul, 2016.
 • Kırca İsmail/Şehirali Çelik Feyzan Hayal/Manavgat Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, C.2/2, Gene1 Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara, 2016.
 • Manavgat Çağlar, Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, 2016.
 • Moroğlu Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul, 2012.
 • Nilsson Gül Okutan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, 2009.
 • Nilsson Gül Okutan/Atalay Oğuz, “Anonim Ortaklık Paysahipleri Sözleşmelerinde Öngörülen Pay Alım ve Satım Opsiyonlarının Hukuki Niteliği ve Cebri İcrası”, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, İstanbul, 2007, s. 409 vd.
 • Oruç Murat, “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıktan Haklı Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma”, Batider, C.XXVII, S.1, Mart 2011, s. 209 vd.
 • Özdoğan Ayşegül, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı”, Cumhuriyetin 80.Yılına Armağan, C.II, Ankara, 2014, s. 691 vd.
 • Poroy Reha/Tekinalp Ünal/Çamoğlu Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul, 2014 (O.H.-I).
 • Poroy Reha/Tekinalp Ünal/Çamoğlu Ersin, Ortaklıklar Hukuku II, İstanbul, 2017 (O.H.-II).
 • Pulaşlı Hasan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.I, Ankara, 2011.
 • Sönmez Yusuf, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul, 2009.
 • Şahin Ayşe, Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi, İstanbul, 2013.
 • Tekinalp Ünal, “Bağlı Yönetim Kurulunun "Kayıp"la İlgili Sorumluluğu”, Prof.Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, 2017, s. 613 vd.
 • Tekinalp Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3.Bası, İstanbul, 2013 (Sermaye Ortaklıkları).
 • Turan Gökçen, “6362 Sayılı Kanun’da Halka Açık Ortaklık Pay Sahiplerine Tanınan Ayrılma Hakkı”, Legal Hukuk Dergisi, C.12, S.139, Temmuz 2014, s. 75 vd.
 • Ulusoy Erol, “Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.117-118 (Özel Sayı), s. 77 vd.
 • Üçışık Güzin/Çelik Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku, Ankara, 2013.
Primary Language en
Journal Section Private Law
Authors

Author: Gökçen TURAN (Primary Author)
Institution: Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { iuhfm422647, journal = {Journal of Istanbul University Law Faculty}, issn = {1303-4375}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {75}, pages = {723 - 740}, doi = {}, title = {Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?}, key = {cite}, author = {Turan, Gökçen} }
APA Turan, G . (2017). Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl? . Journal of Istanbul University Law Faculty , 75 (2) , 723-740 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422647
MLA Turan, G . "Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?" . Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 723-740 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422647>
Chicago Turan, G . "Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 723-740
RIS TY - JOUR T1 - Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl? AU - Gökçen Turan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Law Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 740 VL - 75 IS - 2 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl? %A Gökçen Turan %T Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl? %D 2017 %J Journal of Istanbul University Law Faculty %P 1303-4375- %V 75 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Gökçen . "Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 / 2 (December 2018): 723-740 .
AMA Turan G . Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 723-740.
Vancouver Turan G . Can The Shareholder Who Used Appraisal Right On The Basis Of Art. 24 Of The Cml, Also File A Suit In Terms Of Art. 202/2 Of The Tcl?. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 723-740.