BibTex RIS Cite

REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR

Year 2006, Issue: 27 - İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, - , 16.01.2012

Abstract

Reklam metinleri, içinde yer aldıkları kültürden izler taşır. Çünkü reklamcılar, hazırladıkları reklamın izleyiciler tarafından kodaçımlamalarının kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini umarlar. Bu dileğin gerçekleşmesi, hazırlanan mesajların doğru kişilere ulaşması anlamına gelecektir. Reklamcılar ürünlerini uygun biçimde konumlamak için, tüketiciler, pazar ve ürünler üzerine sürekli araştırma yaparlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde reklamcılık, sosyal değişimi yorumlamak ve kendini bu deği-şime uyarlama aracılığıyla gelişen bir iletişim eylemidir. Bunlar reklamcılığı, tüketim toplumunda merkezi konuma yerleştirir. Reklam ve popüler kültürün gelişimi tüketimin gelişimine koşuttur. Ancak her üç olgu da asıl gelişimini modernlikle gelen dönüşümlerle kazanmıştır. Tüketim, modernizmin sosyal gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Yirminci yüzyılın başlangıcı, geçmişten süregelen gelişmelerin -Kentlere göç, kitle iletişim araçlarının gelişimi, üretimin kitleselleşmesi vb.- hız kazandığı bir dönemdir. Gerek üretimin kitleselleşmesi, gerekse kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, reklam ve popüler kültürün gelişimini hızlandırmıştır. Bu makalenin amacı, reklam ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi; benzerlikleri ve karşıtlıkları ortaya çıkarmaktır. Her iki olgunun gelişimi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı ile ilişkisi olduğu için, öncelikle tüketim toplumunu ortaya çıkaran gelişmeler ele alınmıştır. Tarihsel geçmişin açıklanmasından sonra, popüler kültür ve reklam arasındaki bağ incelenmiş, benzerlikler ve karşıtlıklar saptanmıştır. Sonuçta her iki olgunun kitlesel üretim çağında geçerlik ve yaygınlık kazandıkları için eleştiri bombardımanına tutuldukları görülmüştür. Ancak üretim yapısının, iletişimin ve kültürel yapının değişimi her iki formun eleştirilere karşın büyümesini engellemediği görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Reklam, popüler kültür, tüketim kültürü.

Abstract: Advertisement and Popular Culture
Advertisement texts are marked by the present culture. This is because advertisers expect the viewers to decode the advertisements in a specific way. With this expection come true, it will ensure that the message reaches to the rigth ones. Advertisers perform continious research about the consumers, the market and the products in order to position their goods. From this angle, adversing is a communicative act performed by interpreting the social change and adapting to it. The development of popular culture and advertising is closely related with the upsurge in consumption. But, all three phenomenon, mainly developed during the modern time. Consumption is accepted as inseparable part of modern social development. It is witnessed that the development related with the past - migration from the country side, development of mass media, etc- was accelerated at the begining of the 20. century. Mass production and variation of mass media accelerated the development of advertising and populer culture. The object of the essay is to bring to light the relation, similarty, contrast between advertising and populer culture. For the development of both phenomenon is related with consumption society, first of all, the dynamics of the consumption society, the links between modern society and consumption is analysed. After the definition of historical events, The links between populer culture and advertising was analysed, similarity and contrast was determined. Consequently, for populer culture and advertising become important at the age of mass consumption, both phenomenon was critised as an instrument of cultural industry. But manufactural and cultural change did not block the development of populer culture and advertising.
Key words: Advertisement, popular culture, consumer culture.

Year 2006, Issue: 27 - İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, - , 16.01.2012

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şahinde YAVUZ This is me

Publication Date January 16, 2012
Published in Issue Year 2006 Issue: 27 - İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

Cite

APA YAVUZ, Ş. (2012). REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal(27). https://doi.org/10.17064/iüifhd.56954
AMA YAVUZ Ş. REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. January 2012;(27). doi:10.17064/iüifhd.56954
Chicago YAVUZ, Şahinde. “REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, no. 27 (January 2012). https://doi.org/10.17064/iüifhd.56954.
EndNote YAVUZ Ş (January 1, 2012) REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 27
IEEE Ş. YAVUZ, “REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, no. 27, January 2012, doi: 10.17064/iüifhd.56954.
ISNAD YAVUZ, Şahinde. “REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 27 (January 2012). https://doi.org/10.17064/iüifhd.56954.
JAMA YAVUZ Ş. REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2012. doi:10.17064/iüifhd.56954.
MLA YAVUZ, Şahinde. “REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, no. 27, 2012, doi:10.17064/iüifhd.56954.
Vancouver YAVUZ Ş. REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2012(27).