Research Article
PDF BibTex RIS Cite

A Study on Instagram's Brand Personality

Year 2023, Volume: 14 Issue: 1, 29 - 44, 30.06.2023
https://doi.org/10.34231/iuyd.1298382

Abstract

Brands become an element that integrates with the personality traits of individuals who become users of a product and service brand over time, and brand personality is used as an important tool for businesses. In this study, it is aimed to evaluate how the Instagram application, which has an important place in social media communication channels, is perceived as a brand by its users and the brand personality of Instagram according to various variables. In the research, data were collected from 219 Instagram users by survey method. In line with the data analysis, it was concluded that Instagram's Brand personality differs according to gender and educational status. The perceptions of Instagram's brand personality of male and female users differ from each other. Brand personality perceptions of users with associate degree and postgraduate education differ from each other.As the duration of having an Instagram account and the frequency of use increase, it has been found that users' perceptions of Instagram's brand personality differ.

References

 • Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 347-356.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., veTorlak, Ö. (2014). Pazarlama Ilkeleri ve Yönetimi. Beta.
 • Bahcecik, Y. S., Akay, S. S., ve Akdemir, A. (2019). A Review of Digital Brand Positioning Strategies of Internet Entrepreneurship in The Context of Virtual Organizations: Facebook, Instagram and YouTube Samples. Procedia Computer Science, 158, 513-522.
 • Bergström, T., & Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in Social Media: How The Utilization of Instagram Builds and Maintains Customer Relationships.
 • Cardoso, A., Paulauskaitė, A., Hachki, H., Figueiredo, J., Oliveira, I., Rêgo, R., ... , & Meirinhos, G. (2022). Analysis of the Impact of Airbnb Brand Personality on Consumer Involvement and Institutional Trust. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(3), 104.
 • Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2020). Influencers on Instagram: Antecedents and Consequences of Opinion Leadership. Journal of Business Research, 117, 510-519.
 • Ellison, N. B., & Boyd, D. M. (2013). Sociality Through Social Network Sites. In The Oxford Handbook of Internet Studies.
 • Ergin D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Hoboken.
 • Ginsberg, K. (2015). Instabranding: Shaping the Personalities of The Top Food Brands on Instagram. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 6(1). Nova Science Publishers.
 • Griffiths, M. D. (2013). Social Networking Addiction: Emerging Themes and Issues. Journal of Addiction Research & Therapy, 4(5).
 • Johansson, U., & Eklöf Wallsbeck, F. (2014). Instagram Marketing: When Brands Want to Reach Generation Y With Their Communication.
 • Kale, G. Ö. (2016). Sosyal Ağlarda Eğlence Faktörü Kullanımının Marka Kişiliğine Etkisi: Starbucks Türkiye Örneği. Eğlence Endüstrisi, 1(1), 154-169.
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing.
 • Komito, L., & Bates, J. (2009, May). Virtually Local: Social Media and Community Among Polish Nationals in Dublin. In Aslib Proceedings (Vol. 61, No. 3, pp. 232-244). Emerald Group Publishing Limited.
 • Laor, T. (2022). My Social Network: Group Differences in Frequency of Use, Active Use, and Interactive Use on Facebook, Instagram and Twitter. Technology in Society, 68, 101922.
 • Özçelik, D. G., ve Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama/Relationship Between Brand Personality Perceptions and Ethnocentric Tendencies: An Application on Levis and Mavi Jeans. Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377.
 • Özgüven, N., ve Karataş, E. (2010). Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: Mcdonald’s ve Burger King. Journal Of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, (11), 139-165.
 • Pamuksuz, U., Yun, J. T., & Humphreys, A. (2021). A Brand-New Look at You: Predicting Brand Personality in Social Media Networks with Machine Learning. Journal of Interactive Marketing, 56(1), 1-15.
 • Pitt, L. F., Opoku, R., Hultman, M., Abratt, R., & Spyropoulou, S. (2007). What I Say About Myself: Communication of Brand Personality by African Countries. Tourism Management, 28(3), 835-844.
 • Rajagopal. (2007). Brand Management: Strategy, Measurement and Yield Analysis. Nova Science Publishers.
 • Rejeb, A., Rejeb, K., Abdollahi, A., & Treiblmaier, H. (2022). The Big Picture on Instagram Research: Insights from A Bibliometric Analysis. Telematics and Informatics, 101876.
 • Santos, Z. R., Cheung, C. M., Coelho, P. S., & Rita, P. (2022). Consumer Engagement in Social Media Brand Communities: A Literature Review. International Journal of Information Management, 63, 102457.
 • Tankız, K. D., ve Özhan, U. (2023). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin İnstagram Bağımlılıkları ile Akademik Ertelemecilik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 670-687.
 • Vural, Z., ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Yasar University, 5(20), 3348 – 3382.
 • Yücel, N., ve Halifeoğlu, M. (2017). Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markaları Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 177-192.

Instagram’ın Marka Kişilik Algısı Üzerine Bir Araştırma

Year 2023, Volume: 14 Issue: 1, 29 - 44, 30.06.2023
https://doi.org/10.34231/iuyd.1298382

Abstract

Markalar zaman içerisinde bir ürün ve hizmet markasının kullanıcısı haline gelen bireylerin kişilik özellikleri ile bütünleştiği bir öge haline gelmekte ve marka kişiliği işletmeler için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma ile sosyal medya iletişim kanalları içinde önemli bir yere sahip olan Instagram uygulamasının kullanıcıları tarafından nasıl bir marka olarak algılandığı ve Instagram’ın marka kişiliğinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veriler 219 Instagram kullanıcısından anket yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan veri analizleri doğrultusunda cinsiyet ve öğrenim durumuna göre Instagram’ın Marka kişiliğinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadın ve erkek kullanıcıların Instagram’ın marka kişiliği algıları birbirinden farklılık göstermektedir. Ön lisans ve lisansüstü öğrenim düzeyine sahip kullanıcıların marka kişilik algıları birbirinden farklılık göstermektedir. Instagram hesabına sahip olma süresi ve kullanım sıklığı arttıkça da kullanıcıların Instagram’ın marka kişilik algılarının farklılık gösterdiği bulgulanmıştır.

References

 • Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 347-356.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., veTorlak, Ö. (2014). Pazarlama Ilkeleri ve Yönetimi. Beta.
 • Bahcecik, Y. S., Akay, S. S., ve Akdemir, A. (2019). A Review of Digital Brand Positioning Strategies of Internet Entrepreneurship in The Context of Virtual Organizations: Facebook, Instagram and YouTube Samples. Procedia Computer Science, 158, 513-522.
 • Bergström, T., & Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in Social Media: How The Utilization of Instagram Builds and Maintains Customer Relationships.
 • Cardoso, A., Paulauskaitė, A., Hachki, H., Figueiredo, J., Oliveira, I., Rêgo, R., ... , & Meirinhos, G. (2022). Analysis of the Impact of Airbnb Brand Personality on Consumer Involvement and Institutional Trust. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(3), 104.
 • Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2020). Influencers on Instagram: Antecedents and Consequences of Opinion Leadership. Journal of Business Research, 117, 510-519.
 • Ellison, N. B., & Boyd, D. M. (2013). Sociality Through Social Network Sites. In The Oxford Handbook of Internet Studies.
 • Ergin D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Hoboken.
 • Ginsberg, K. (2015). Instabranding: Shaping the Personalities of The Top Food Brands on Instagram. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 6(1). Nova Science Publishers.
 • Griffiths, M. D. (2013). Social Networking Addiction: Emerging Themes and Issues. Journal of Addiction Research & Therapy, 4(5).
 • Johansson, U., & Eklöf Wallsbeck, F. (2014). Instagram Marketing: When Brands Want to Reach Generation Y With Their Communication.
 • Kale, G. Ö. (2016). Sosyal Ağlarda Eğlence Faktörü Kullanımının Marka Kişiliğine Etkisi: Starbucks Türkiye Örneği. Eğlence Endüstrisi, 1(1), 154-169.
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing.
 • Komito, L., & Bates, J. (2009, May). Virtually Local: Social Media and Community Among Polish Nationals in Dublin. In Aslib Proceedings (Vol. 61, No. 3, pp. 232-244). Emerald Group Publishing Limited.
 • Laor, T. (2022). My Social Network: Group Differences in Frequency of Use, Active Use, and Interactive Use on Facebook, Instagram and Twitter. Technology in Society, 68, 101922.
 • Özçelik, D. G., ve Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama/Relationship Between Brand Personality Perceptions and Ethnocentric Tendencies: An Application on Levis and Mavi Jeans. Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377.
 • Özgüven, N., ve Karataş, E. (2010). Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: Mcdonald’s ve Burger King. Journal Of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, (11), 139-165.
 • Pamuksuz, U., Yun, J. T., & Humphreys, A. (2021). A Brand-New Look at You: Predicting Brand Personality in Social Media Networks with Machine Learning. Journal of Interactive Marketing, 56(1), 1-15.
 • Pitt, L. F., Opoku, R., Hultman, M., Abratt, R., & Spyropoulou, S. (2007). What I Say About Myself: Communication of Brand Personality by African Countries. Tourism Management, 28(3), 835-844.
 • Rajagopal. (2007). Brand Management: Strategy, Measurement and Yield Analysis. Nova Science Publishers.
 • Rejeb, A., Rejeb, K., Abdollahi, A., & Treiblmaier, H. (2022). The Big Picture on Instagram Research: Insights from A Bibliometric Analysis. Telematics and Informatics, 101876.
 • Santos, Z. R., Cheung, C. M., Coelho, P. S., & Rita, P. (2022). Consumer Engagement in Social Media Brand Communities: A Literature Review. International Journal of Information Management, 63, 102457.
 • Tankız, K. D., ve Özhan, U. (2023). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin İnstagram Bağımlılıkları ile Akademik Ertelemecilik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 670-687.
 • Vural, Z., ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Yasar University, 5(20), 3348 – 3382.
 • Yücel, N., ve Halifeoğlu, M. (2017). Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markaları Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 177-192.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe Nur SOYSAL BİLMİŞ
KORKUTELİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Türkiye


Duygu KOÇOĞLU
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 14 Issue: 1

Cite

APA
SOYSAL BİLMİŞ, A. N., & KOÇOĞLU, D. (2023). Instagram’ın Marka Kişilik Algısı Üzerine Bir Araştırma. Journal of Internet Applications and Management, 14(1), 29-44. https://doi.org/10.34231/iuyd.1298382