Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessment of the Effect of Media on Nutritional Status, Anthropometric Measurements and Physical Activity in Adolescents Aged 12-18

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 40 - 47, 17.05.2022
https://doi.org/10.47769/izufbed.1092430

Abstract

This study was conducted to assess the effect of the media on nutritional status, anthropometric measurements, and physical activities of adolescents. The study sample was conducted on a total of 60 voluntary adolescents who were randomly selected between 12 and 18 years of age in Istanbul between January 2020 and February 2020. The analysis of the findings obtained from the research used SPSS models 17 and SPSS Statistics 22.0. The level of meaning of the analysis was determined as 95%. While the frequency of watching TV was high in boys, the frequency of following internet tools was found to be higher in girls. The analysis determined the habit of following the internet proportionally more frequently in the group above the 50th percentile (p = 0.014). A positive correlation was seen between TV, magazine, and newspaper and daily calorie intake. The daily energy average was significantly higher than those above percentile 50 in percentile 50 and below (p=0.021). When the frequency of food consumption was examined according to BMI, It was determined that the 50th percentile and below groups consumed more fast food type foods. Their intake of energy, macro, and micronutrients was also high. İn all of the participants, it was seen that media tools such as the internet and TV were used frequently as a result of the study. At the same time, more research needs to be done on this topic, in light of information supported by scientific studies, studies on nutrition in the media and management of time spent in the media and increased physical activity and improved adolescents' eating habits are thought to be improved.

References

 • Reference1 Aksoydan, E., & Çakır, N. (2011). Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 53(4), 268-269.
 • Reference2 Alkan, S. (2019). Beslenme eğitimi öncesi ve sonrasında çocukların medyaya ve sağlıklı beslenmeye bakışının değerlendirilmesi (Master's thesis, İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
 • Reference3 Altay, M. (2018). Ergenlik (Adolesan) dönemindeki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları üzerine çevresel faktörlerin etkisi. (Master's thesis, Sinop Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference4 Ay, C. (2019). Adolesanların fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesinde algılanan ebeveyn tutumu ve sosyal desteğin rolü (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • Reference5 Aydın, S. (2019). Comparıson of the effects of vıdeo medıated nutrıtıon educatıon and tradıtıonal nutrıtıon educatıon on nutrıtıon knowledge level ın adolescents. (Master's Thesıs, T.C. Yedıtepe Unıversıty Instıtute Of Health Scıences Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Istanbul).
 • Reference6 Baysal, A. (2017). Su ve mineraller. Beslenme (s.109-110). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Reference7 Chau, M. M., Burgermaster, M., & Mamykina, L. (2018). The use of social media in nutrition interventions for adolescents and young adults—A systematic review. International journal of medical informatics, 120, 77-91.
 • Reference8 Coşkun, A. (2021). Adölesan dönemdeki çocuklarda obezite sıklığı, fiziksel aktivite düzeyi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference9 Fleming-Milici, F., & Harris, J. L. (2020). Adolescents' engagement with unhealthy food and beverage brands on social media. Appetite, 146, 104501.
 • Reference10 Green, E. M., Spivak, C., & Dollahite, J. S. (2021). Early adolescent food routines: A photo-elicitation study. Appetite, 158, 105012.
 • Reference11 Gümüş, H., Bulduk, S., & Akdevelioğlu, Y. (2011). Yetiştirme yurtlarında kalan adolesanların beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının vücut kompozisyonları ile ilişkisinin saptanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 785-808.
 • Reference12 Hsu, M. S., Rouf, A., & Allman-Farinelli, M. (2018). Effectiveness and behavioral mechanisms of social media interventions for positive nutrition behaviors in adolescents: a systematic review. Journal of Adolescent Health, 63(5), 531-545.
 • Reference13 İmece, H. (2018). Bir devlet okulunda eğitim gören 15-19 yaş lise öğrencilerinin medyadaki beslenmeyle ilgili reklam ve yayınlardan etkilenme düzeylerinin saptanması (Doctoral dissertation, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference14 Kartal, F. (2017). Adölesanlarda televizyon, bilgisayar/video oyunu gibi medya kaynaklarının kullanımı ile besin tüketim durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Master thesis's, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference15 Köseoğlu, S. Z. A., & Tayfur, A. Ç. (2017). Adölesan dönemi beslenme ve sorunları nutrition and ıssues in adolescence period. Güncel Pediatri, 15(2), 50-62.
 • Reference16 Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process, Mea Edition E-Book. 14(1), 331-341. Elsevier.
 • Reference17 Mutlu, E. (2018). Medya araçlarının Başkent Üniversitesi öğrencilerinin beslenme davranışları ve gıda ürünlerinin seçiminde karar vermedeki etkisi (Master's thesis, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference18 Otman Tamer, Ö. Z. L. E. N. (2017). Adolesan futbolcuların beslenme durumları ile sıvı tüketimleri ve kafein alımlarının değerlendirilmesi. (Master's thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference19 Öztürk, Ş. (2016). Adölesanlarda sağlıklı beslenme ve ekmek tüketimi (Doctoral dissertation, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference20 Şimşek, M. A. Ş., & İlhan, N. (2021). Adolesanlarda obezite ile ilişkili faktörler: kesitsel bir çalışma. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3(1), 30-44.
 • Reference21 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2016). Okul çağı ve adolesan (ergenlik) döneminde beslenme. Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER (s.109-110). Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Reference22 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2017). Ergenlerde riskli medya kullanımı. Birinci basamak sağlık çalışanları için ergen sağlığına ve sorunlarına yaklaşım cep kitabı. (s. 49-50), 1049. Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Reference23 Temiz, G. (2018). Adolesanlarda okul tabanlı müdahalelerin beslenme, fiziksel aktivite ve antropometrik ölçümler üzerine etkisi: Kontrollü Çalışma. Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Reference24 Thana'Y, A., Takruri, H. R., & Tayyem, R. F. (2019). Dietary practices and nutrient intake among adolescents: a general review. Obesity Medicine, 16, 100145.
 • Reference25 Van de Kop, J. H., van Kernebeek, W. G., Otten, R. H., Toussaint, H. M., & Verhoeff, A. P. (2019). School-based physical activity interventions in prevocational adolescents: a systematic review and meta-analyses. Journal of Adolescent Health, 65(2), 185-194.
 • Reference26 Yabancı, N., & Pekcan, G. (2010). Adolesanlarda beslenme durumu ile fiziksel aktivite düzeyinin vücut bileşimi ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(22), 9-20.
 • Reference27 Yeşilfidan, D. (2016). Obezite açısından riskli ergenlere verilen olumlu sağlık davranışları geliştirme eğitiminin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve fiziksel aktivite üzerine etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference28 Yıldırım, G. B. (2018). Adolesanlarda yazılı ve görsel medyanın beslenme ve fiziksel aktivite durumuna etkisi (Master thesis's, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference29 Vardarlıer, P., & Zafer, C. (2019). Medya ve toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361.
 • Reference30 Zhang, Z. H., Li, H. J., Slapsinskaite, A., Zhang, T., Zhang, L., & Gui, C. Y. (2020). Accelerometer-measured physical activity and sedentary behavior in Chinese children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Public Health, 186, 71-77.
 • Reference31 Wartella, E. A. (2013). Medya, beslenme ve çocukluk obezitesi. P. Şengözer Şiraz (Trans.) ve H. Toker (Ed.), I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, 243-252.
 • Reference32 Wiedeman, A. M., Black, J. A., Dolle, A. L., Finney, E. J., & Coker, K. L. (2015). Factors influencing the impact of aggressive and violent media on children and adolescents. Aggression and Violent Behavior, 25, 191-198.

Assessment of the Effect of Media on Nutritional Status, Anthropometric Measurements and Physical Activity in Adolescents Aged 12-18

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 40 - 47, 17.05.2022
https://doi.org/10.47769/izufbed.1092430

Abstract

This study was conducted to assess the effect of the media on nutritional status, anthropometric measurements, and physical activities of adolescents. The study sample was conducted on a total of 60 voluntary adolescents who were randomly selected between 12 and 18 years of age in Istanbul between January 2020 and February 2020. The analysis of the findings obtained from the research used SPSS models 17 and SPSS Statistics 22.0. The level of meaning of the analysis was determined as 95%. While the frequency of watching TV was high in boys, the frequency of following internet tools was found to be higher in girls. The analysis determined the habit of following the internet proportionally more frequently in the group above the 50th percentile (p = 0.014). A positive correlation was seen between TV, magazine, and newspaper and daily calorie intake. The daily energy average was significantly higher than those above percentile 50 in percentile 50 and below (p=0.021). When the frequency of food consumption was examined according to BMI, It was determined that the 50th percentile and below groups consumed more fast food type foods. Their intake of energy, macro, and micronutrients was also high. İn all of the participants, it was seen that media tools such as the internet and TV were used frequently as a result of the study. At the same time, more research needs to be done on this topic, in light of information supported by scientific studies, studies on nutrition in the media and management of time spent in the media and increased physical activity and improved adolescents' eating habits are thought to be improved.

References

 • Reference1 Aksoydan, E., & Çakır, N. (2011). Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 53(4), 268-269.
 • Reference2 Alkan, S. (2019). Beslenme eğitimi öncesi ve sonrasında çocukların medyaya ve sağlıklı beslenmeye bakışının değerlendirilmesi (Master's thesis, İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
 • Reference3 Altay, M. (2018). Ergenlik (Adolesan) dönemindeki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları üzerine çevresel faktörlerin etkisi. (Master's thesis, Sinop Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference4 Ay, C. (2019). Adolesanların fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesinde algılanan ebeveyn tutumu ve sosyal desteğin rolü (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • Reference5 Aydın, S. (2019). Comparıson of the effects of vıdeo medıated nutrıtıon educatıon and tradıtıonal nutrıtıon educatıon on nutrıtıon knowledge level ın adolescents. (Master's Thesıs, T.C. Yedıtepe Unıversıty Instıtute Of Health Scıences Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Istanbul).
 • Reference6 Baysal, A. (2017). Su ve mineraller. Beslenme (s.109-110). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Reference7 Chau, M. M., Burgermaster, M., & Mamykina, L. (2018). The use of social media in nutrition interventions for adolescents and young adults—A systematic review. International journal of medical informatics, 120, 77-91.
 • Reference8 Coşkun, A. (2021). Adölesan dönemdeki çocuklarda obezite sıklığı, fiziksel aktivite düzeyi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference9 Fleming-Milici, F., & Harris, J. L. (2020). Adolescents' engagement with unhealthy food and beverage brands on social media. Appetite, 146, 104501.
 • Reference10 Green, E. M., Spivak, C., & Dollahite, J. S. (2021). Early adolescent food routines: A photo-elicitation study. Appetite, 158, 105012.
 • Reference11 Gümüş, H., Bulduk, S., & Akdevelioğlu, Y. (2011). Yetiştirme yurtlarında kalan adolesanların beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının vücut kompozisyonları ile ilişkisinin saptanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 785-808.
 • Reference12 Hsu, M. S., Rouf, A., & Allman-Farinelli, M. (2018). Effectiveness and behavioral mechanisms of social media interventions for positive nutrition behaviors in adolescents: a systematic review. Journal of Adolescent Health, 63(5), 531-545.
 • Reference13 İmece, H. (2018). Bir devlet okulunda eğitim gören 15-19 yaş lise öğrencilerinin medyadaki beslenmeyle ilgili reklam ve yayınlardan etkilenme düzeylerinin saptanması (Doctoral dissertation, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference14 Kartal, F. (2017). Adölesanlarda televizyon, bilgisayar/video oyunu gibi medya kaynaklarının kullanımı ile besin tüketim durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Master thesis's, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference15 Köseoğlu, S. Z. A., & Tayfur, A. Ç. (2017). Adölesan dönemi beslenme ve sorunları nutrition and ıssues in adolescence period. Güncel Pediatri, 15(2), 50-62.
 • Reference16 Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process, Mea Edition E-Book. 14(1), 331-341. Elsevier.
 • Reference17 Mutlu, E. (2018). Medya araçlarının Başkent Üniversitesi öğrencilerinin beslenme davranışları ve gıda ürünlerinin seçiminde karar vermedeki etkisi (Master's thesis, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference18 Otman Tamer, Ö. Z. L. E. N. (2017). Adolesan futbolcuların beslenme durumları ile sıvı tüketimleri ve kafein alımlarının değerlendirilmesi. (Master's thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference19 Öztürk, Ş. (2016). Adölesanlarda sağlıklı beslenme ve ekmek tüketimi (Doctoral dissertation, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference20 Şimşek, M. A. Ş., & İlhan, N. (2021). Adolesanlarda obezite ile ilişkili faktörler: kesitsel bir çalışma. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3(1), 30-44.
 • Reference21 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2016). Okul çağı ve adolesan (ergenlik) döneminde beslenme. Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER (s.109-110). Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Reference22 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2017). Ergenlerde riskli medya kullanımı. Birinci basamak sağlık çalışanları için ergen sağlığına ve sorunlarına yaklaşım cep kitabı. (s. 49-50), 1049. Ankara; T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Reference23 Temiz, G. (2018). Adolesanlarda okul tabanlı müdahalelerin beslenme, fiziksel aktivite ve antropometrik ölçümler üzerine etkisi: Kontrollü Çalışma. Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Reference24 Thana'Y, A., Takruri, H. R., & Tayyem, R. F. (2019). Dietary practices and nutrient intake among adolescents: a general review. Obesity Medicine, 16, 100145.
 • Reference25 Van de Kop, J. H., van Kernebeek, W. G., Otten, R. H., Toussaint, H. M., & Verhoeff, A. P. (2019). School-based physical activity interventions in prevocational adolescents: a systematic review and meta-analyses. Journal of Adolescent Health, 65(2), 185-194.
 • Reference26 Yabancı, N., & Pekcan, G. (2010). Adolesanlarda beslenme durumu ile fiziksel aktivite düzeyinin vücut bileşimi ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(22), 9-20.
 • Reference27 Yeşilfidan, D. (2016). Obezite açısından riskli ergenlere verilen olumlu sağlık davranışları geliştirme eğitiminin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve fiziksel aktivite üzerine etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference28 Yıldırım, G. B. (2018). Adolesanlarda yazılı ve görsel medyanın beslenme ve fiziksel aktivite durumuna etkisi (Master thesis's, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Reference29 Vardarlıer, P., & Zafer, C. (2019). Medya ve toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361.
 • Reference30 Zhang, Z. H., Li, H. J., Slapsinskaite, A., Zhang, T., Zhang, L., & Gui, C. Y. (2020). Accelerometer-measured physical activity and sedentary behavior in Chinese children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Public Health, 186, 71-77.
 • Reference31 Wartella, E. A. (2013). Medya, beslenme ve çocukluk obezitesi. P. Şengözer Şiraz (Trans.) ve H. Toker (Ed.), I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, 243-252.
 • Reference32 Wiedeman, A. M., Black, J. A., Dolle, A. L., Finney, E. J., & Coker, K. L. (2015). Factors influencing the impact of aggressive and violent media on children and adolescents. Aggression and Violent Behavior, 25, 191-198.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU> (Primary Author)
Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
0000-0001-7936-8462
Türkiye


Şüheda Hilal GÜVEN>
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY
0000-0003-4454-9313
Türkiye

Publication Date May 17, 2022
Application Date March 23, 2022
Acceptance Date May 11, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Köseoğlu, S. Z. A. & Güven, Ş. H. (2022). Assessment of the Effect of Media on Nutritional Status, Anthropometric Measurements and Physical Activity in Adolescents Aged 12-18 . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 40-47 . DOI: 10.47769/izufbed.1092430

20503

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.