Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

18-40 Yaş Vücut Geliştirme Sporu Yapan Ergojenik Destek Kullanan Ve Kullanmayan Bireylerin Tutumları, Kullanım Düzeyleri Ve Beslenme Alışkanlıklarına Göre Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 4, Issue 2, 85 - 93, 31.08.2022
https://doi.org/10.47769/izufbed.1092362

Abstract

Çalışmanın amacı, ergojenik desteklerin sporcuların hayatındaki yerinin, antropometrik ölçümleri ne ölçüde etkilediğinin ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak kullanım kriterlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya, İstanbul Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerindeki bazı özel spor salonlarına üye 18-40 yaş arasındaki ergojenik destek kullanan ve kullanmayan vücut geliştirme sporu yapan 50 gönüllü erkek alınmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerini, antropometrik ölçümlerini, sağlık durumlarını, ergojenik destek alımlarını ve bu konudaki tutumlarını, beslenme alışkanlıklarını, besin tüketimlerini, iki günlük besin tüketim kayıtlarını (antrenman günü ve dışı) içeren anket yüz yüze uygulanmıştır. Bulgulara göre; ergojenik destek alan (%50) ve almayanlar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Vitamin mineral takviyesi kullanımları ile BKİ arasında, karnitin kullanım sıklığı ile bel çevresi ve bel/boy oranı arasında ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Çalışmada, 18-30 yaş grubundaki bireylerin günlük aldığı enerji miktarı (2753.18±1589.15) ile 31-40 yaş aralığındaki günlük alınan enerji miktarından (1921.16 ±986.41) daha fazla olduğu saptanmıştır. Ergojenik destek alanların, günlük aldıkları toplam enerjinin %35.3’ü karbonhidrat, %23.4’ü protein ve %39.8’i yağdan geldiği belirlenmiştir. Alınan proteinin aminoasit içeriğinin çoğunu lösin, izölösin, valin ve arginin, triptofan ise en az kısmı oluşturmaktadır. Ergojenik destek olmadan aldıkları protein miktarının ideal olduğu ve ergojenik destek kullanan birçok sporcunun protein kullanmasına gerek olmamasına rağmen tükettiği görülmüştür. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde ve literatürlerin ışığında; ergojenik destek verilmesi gerektiğinde, öncelikle bir uzman tarafından uygun değerlendirmelerin yapılması, ilaveten sporcuların günlük beslenmeleri dikkate alınarak, denge ve miktar yönünden WADA (Dünya Anti- Doping Ajansı) tarafından uygun görülen takviyeler seçilerek, tüketimi doğru olabilir.

References

 • Referans1 Dinç. N., Gökmen, M. H., Ergin, E. (2017). Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-53.
 • Referans2 Baysal A. (2016) Beslenme, 16. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Referans3 Güneş, Z. (2019). Antrenör Ve Sporcu El Kitabı Spor Ve Beslenme. 10. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans4 Ersoy G. (2016) Fiziksel Uygunluk (Fitnes) Spor Ve Beslenme İle İlgili Temel Öğretiler, 2. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara
 • Referans5 Çetiner Okşin, B. (2019). Kadın Basketbolcularda Enerji Dengesi Ve Besin Tüketim Eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans6 Özdoğan, Y., Karataş, E., Uçar, A. (2018). Vücut Geliştirme Sporu Yapan Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları Ve Ergojenik Besin Destekleri Kullanma Durumları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (4), 378-384.
 • Referans7 Bora, Z. (2014). Spor Salonunda Çalışan Vücut Geliştirme Sporu Yapan Spor Hocalarının, Beslenme Durumları Ve Beslenmeye Bağlı Takviye Destek Ürün Kullanımlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans8 De Moraes, W. M., De Almeida, F. N., Dos Santos, L. E., Cavalcante, K. D., Santos, H. O., Navalta, J. W., Prestes, J. (2019). Carbohydrate Loading Practice İn Bodybuilders: Effects On Muscle Thickness, Photo Silhouette Scores, Mood States And Gastrointestinal Symptoms. Journal Of Sports Science & Medicine, 18(4), 772.
 • Referans9 Bolayır, Ç. (2017). Kktc'de Özel Bir Spor Salonunda Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerin Beslenme Ve Besin Takviyesi Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs
 • Referans10 Çırak, H. N. (2018). Protein Tozu Kullanan Aktif Spor Yapan Bireylerin Beslenme Durumlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Referans11 Ersoy G. (4.2016) Sporcular İçin Beslenme, 1.Baskı, Diyetisyen Dünyası Yayınları, İstanbul
 • Referans12 Canbolat, E., Çakıroğlu, F. P. (2016). Vücut Geliştirme Ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Cbü Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 83-91.
 • Referans13 Ertürk, E. (2018). Spor Merkezine Devam Eden Bireylerin Beslenme Durumları Ve Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans14 Argan, M., Köse H.(2009). Sporcu Besin Desteklerine (Sports Supplements) Yönelik Tutum Faktörleri: Fitness Merkezi Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma. Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 152-164.
 • Referans15 Ercen, Ş. (2016). Kktc’deki Fitnes Ve Vücut Geliştirme Sporu İle İlgilenen 18-40 Yaş Grubu Sağlıklı Erkek Sporcuların Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Besinsel Ergojenik Destek Ürünleri Hakkındaki Tutumlarının Ve Kullanım Oranlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs
 • Referans16 Bilgiç, P., Bilgiç, C., Ersoy, G. (2010). Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 38(1-2), 53-60
 • Referans17 Alpar F. (2011). Vücut Geliştirme Sporcularında Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Besin Takviyesi Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans18 Aslantaş, B. (2018). Spor Beslenmesi Bilgi Anketinin Türk Toplumunda Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmasının Yapılması Ve Diyet Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans19 Casey, A., Hughes, J., Izard, R. M., Greeves, J. P. (2014). Supplement use by UK-based British Army soldiers in training. British journal of nutrition, 112(7), 1175-1184.

Assessment of Some Anthropometric Measurements According to The Attitudes, Use Levels And Nutritional Habits of 18-40 Years Old Body Building Sports Usıng and Non Usıng Individuals

Year 2022, Volume 4, Issue 2, 85 - 93, 31.08.2022
https://doi.org/10.47769/izufbed.1092362

Abstract

The aim of the study is to determine the place of ergogenic nutritional supplements in the lives of athletes, to what extent they affect anthropometric measurements and find out the criteria for the use of them depending on the evaluation results. Fifty volunteer men between the ages of 18-40 who are members of some private gyms in Istanbul Bahçelievler and Küçükçekmece districts who use and do not use ergogenic support, engaged in bodybuilding were included in the study. The questionnaire, which includes the descriptive characteristics, anthropometric measurements, health status, ergogenic support intake and attitudes of the participants, nutritional habits, food consumption, two-day food consumption records (training day and non-training day) was applied face-to-face. According to the findings; A significant difference was found between those who received (%50) and did not receive ergogenic support (p <0.05). A relationship was found between the use of vitamin mineral supplements and BMI, the frequency of carnitine use and waist circumference and waist / height ratio (p <0.05). In the study, it was determined that the daily energy intake of individuals in the 18-30 age group (2753.18±1589.15) was higher than the daily energy intake (1921.16 ±986.41) in the 31-40 age group. It was determined that 35.3% of the total energy they received daily came from carbohydrates, 23.4% from protein and 39.8% from fat. Most of the amino acid content of the protein taken consists of leucine, isoleucine, valine and arginine, and tryptophan is the least. It has been observed that the amount of protein they take without ergogenic support is ideal and many athletes who use ergogenic supplements consume it even though they do not need to use protein. When the results of the study are evaluated and in the light of the literature; When ergogenic support is required, first of all, appropriate evaluations by an expert, additionally taking into account the daily nutrition of the athletes, and the supplements approved by WADA (World Anti-Doping Agency) in terms of balance and amount, and its consumption may be correct.

References

 • Referans1 Dinç. N., Gökmen, M. H., Ergin, E. (2017). Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-53.
 • Referans2 Baysal A. (2016) Beslenme, 16. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Referans3 Güneş, Z. (2019). Antrenör Ve Sporcu El Kitabı Spor Ve Beslenme. 10. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans4 Ersoy G. (2016) Fiziksel Uygunluk (Fitnes) Spor Ve Beslenme İle İlgili Temel Öğretiler, 2. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara
 • Referans5 Çetiner Okşin, B. (2019). Kadın Basketbolcularda Enerji Dengesi Ve Besin Tüketim Eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans6 Özdoğan, Y., Karataş, E., Uçar, A. (2018). Vücut Geliştirme Sporu Yapan Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları Ve Ergojenik Besin Destekleri Kullanma Durumları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (4), 378-384.
 • Referans7 Bora, Z. (2014). Spor Salonunda Çalışan Vücut Geliştirme Sporu Yapan Spor Hocalarının, Beslenme Durumları Ve Beslenmeye Bağlı Takviye Destek Ürün Kullanımlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans8 De Moraes, W. M., De Almeida, F. N., Dos Santos, L. E., Cavalcante, K. D., Santos, H. O., Navalta, J. W., Prestes, J. (2019). Carbohydrate Loading Practice İn Bodybuilders: Effects On Muscle Thickness, Photo Silhouette Scores, Mood States And Gastrointestinal Symptoms. Journal Of Sports Science & Medicine, 18(4), 772.
 • Referans9 Bolayır, Ç. (2017). Kktc'de Özel Bir Spor Salonunda Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerin Beslenme Ve Besin Takviyesi Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs
 • Referans10 Çırak, H. N. (2018). Protein Tozu Kullanan Aktif Spor Yapan Bireylerin Beslenme Durumlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Referans11 Ersoy G. (4.2016) Sporcular İçin Beslenme, 1.Baskı, Diyetisyen Dünyası Yayınları, İstanbul
 • Referans12 Canbolat, E., Çakıroğlu, F. P. (2016). Vücut Geliştirme Ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Cbü Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 83-91.
 • Referans13 Ertürk, E. (2018). Spor Merkezine Devam Eden Bireylerin Beslenme Durumları Ve Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans14 Argan, M., Köse H.(2009). Sporcu Besin Desteklerine (Sports Supplements) Yönelik Tutum Faktörleri: Fitness Merkezi Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma. Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 152-164.
 • Referans15 Ercen, Ş. (2016). Kktc’deki Fitnes Ve Vücut Geliştirme Sporu İle İlgilenen 18-40 Yaş Grubu Sağlıklı Erkek Sporcuların Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Besinsel Ergojenik Destek Ürünleri Hakkındaki Tutumlarının Ve Kullanım Oranlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Ve Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs
 • Referans16 Bilgiç, P., Bilgiç, C., Ersoy, G. (2010). Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 38(1-2), 53-60
 • Referans17 Alpar F. (2011). Vücut Geliştirme Sporcularında Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Besin Takviyesi Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans18 Aslantaş, B. (2018). Spor Beslenmesi Bilgi Anketinin Türk Toplumunda Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmasının Yapılması Ve Diyet Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Referans19 Casey, A., Hughes, J., Izard, R. M., Greeves, J. P. (2014). Supplement use by UK-based British Army soldiers in training. British journal of nutrition, 112(7), 1175-1184.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU> (Primary Author)
Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
0000-0001-7936-8462
Türkiye


Kübra KAYNAR>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2743-2797
Türkiye

Publication Date August 31, 2022
Application Date March 23, 2022
Acceptance Date June 13, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Köseoğlu, S. Z. A. & Kaynar, K. (2022). 18-40 Yaş Vücut Geliştirme Sporu Yapan Ergojenik Destek Kullanan Ve Kullanmayan Bireylerin Tutumları, Kullanım Düzeyleri Ve Beslenme Alışkanlıklarına Göre Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 85-93 . DOI: 10.47769/izufbed.1092362

20503

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.