Research Article
BibTex RIS Cite

Diyarbakır ilinde İthal Et Tüketimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 51 - 57, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12569246

Abstract

Kırmızı et miktarından ve fiyatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle Türkiye, canlı hayvan ve karkas et ithalatına yönelmiştir. Buna bağlı olarak ithal etin tüketiminin incelenmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, kırmızı et tüketen bireylerin ithal et tüketme durumlarını etkileyen faktörler ve tüketim tercihlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Diyarbakır ilinde 2019 yılında 384 tüketici ile anket yapılmış olup elde edilen veriler Tanımlayıcı istatistiklerle ve Ki-kare testi ile analiz edilmiştir.
Araştırma bölgesinde ithal et tüketimini yaş, et ve et ürünlerine ilişkin haber ve reklamlardan etkilenme düzeyi, ithal et satın alım tercihi, ithal ve yerli eti ayırt etme, ithal et fiyatına yerli et satın alma istekliliği, ithal et kesimine ilişkin görüş, ithal etin üretildiği yeri bilme durumu, ithal ve yerli et fiyatlarını karşılaştırma durumları gibi faktörlerin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. İthal ve yerli etin tüketiciler tarafından ayırt edilebilmesi önemli bir konudur. Özellikle ambalajlı et satın alımında paket üzerinde ithal veya yerli olma durumuna ilişkin detaylı bilgi içeriğine sahip etiketlerin bulunması gereklidir. Yerli üretimin teşvik edilmesi ve üretim koşullarının iyileştirilmesi önerilmektedir. Yerli üreticinin korunmasına özen gösterilerek et fiyatlarını düşürmeye yönelik politikalar uygulanmalıdır.

References

 • Akçay Y, & Vatansever Ö, (2013). Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Örneği. Journal of Institute of Social Sciences, 4(1): 43-60.
 • Aktaş G, (2020). Canlı Hayvan Ve Karkas İthalatının Kırmızı Et Fiyatlarına Etkisi: Türkiye’de İthalatın Regülasyonu. Gümrük Ticaret Dergisi, 7(21): 12-29.
 • Boz V, (2019). Tüketicilerin gelir grupları itibariyle kırmızı et ve tavuk eti satın alma eğilimlerinin karşılaştırmalı analizi: Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 97s.
 • Değirmenci B, Yavuz E, 2019. Gıda ambalajlarının tüketici satın alma davranışına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 111s.
 • Ertaş N, (2023). Üretim, Tüketim ve Pazarlama Yönleriyle Geçmişten Günümüze Dünya Kırmızı Et Piyasasında Türkiye’nin Yeri. International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636- 7637), 8(46): 2191- 2214.
 • ESK, (2023). 2023 Yılı Sektör Raporu. https://www.esk.gov.tr/ Erişim tarihi: 06.06. 2024.
 • Furnols M.F, & Guerrero L, (2014). Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Science, 98(3): 361-371.
 • Gürbüz İ.B, Er S, & Kadağan Ö, (2023). Bursa İlinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(2): 365-386.
 • İkikat Tümer E, Akbay C, Koşum T, & Ünal S.A, (2016). Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4): 433-437.
 • İkikat Tümer E, Gürün S, & Hayta M, (2022). Besi Sığırı İşletmelerinin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Dergisi, 9(3), 666-673.
 • Kaya L, & Yıldırım O, (2021). Şanlıurfa il merkezinde gelir dağılımının ve sosyolojik yapının gıda tüketim harcamalarına etkisi. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(7): 118-141.
 • Kibar M, Mikail N, & Yılmaz A, (2019). Siirt İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Dergisi, 6(4): 720-728.
 • Lorcu F, & Bolat, B.A, (2012). Türkiye’ de Kırmızı İthal Et. Hayvansal Üretim, 53(1): 14-20.
 • McAfee A.J, McSorley E.M, Cuskelly G.J, Fearon A.M, Moss B.W, Beattie, J.AM, Wallace, J.M.W, Bonham, M.P, & Strain, J.J., (2011). Red meat from animals offered a grass diet increases plasma and platelet n-3 PUFA in healthy consumers. British Journal of Nutrition, 105, 80-89.
 • Millward DJ, & Garnett T, (2010). Nutritional dilemmas of greenhouse gas emission reductions through reduced intakes of meat and dairy foods. Proceedings of the Nutrition Society, 69, 103- 118.
 • Newbold P, (1995). Statistics for Business ve Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867p.
 • OECD, (2024). Meat consumption (indicator). doi: 10.1787/fa290fd0-en Erişim tarihi: 05.06.2024.
 • Onurlubaş E, (2015). Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinç düzeylerinin ölçülmesi: Tokat ili örneği. Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 132s.
 • Özyürek S, Çebi K, Türkyılmaz D, Esenbuğa N, Dağdelen Ü, & Yaprak M, (2019). Erzincan ilinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları ve tüketicilerin ithal kırmızı ete bakış açılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 263-273.
 • Sevimli L, & Gülçubuk B, (2018). Kırmızı Et ve Ürünlerinde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(2): 25-33.
 • Şeker İ, Özen A, Güler H, Şeker P, & Özden İ, (2011). Elazığ’da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17.(4): 543-550.
 • Taşköprü Y, (2022). Hatay İli Antakya İlçesi Kentsel Alanda Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 41s.
 • TEPGE, (2023). Kırmızı Et Durum ve Tahmin 2023. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge Erişim tarihi: 04.06.2024.
 • TÜİK, (2023). Dış Ticaret İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul Erişim tarihi: 04.06.2024.
 • Yaylak E, Taşkın T, Koyubenbe N, & Konca Y, (2010). İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 51(1): 21-30

Examination of Factors Affecting Imported Meat Consumption in Diyarbakır Province

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 51 - 57, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12569246

Abstract

Due to the problems arising from the amount and price of red meat, Türkiye has turned to the import of live animals and carcass meat. Accordingly, examining the consumption of imported meat has become an important issue. In this study, it was aimed to examine the factors affecting the consumption of imported meat and consumption preferences of individuals who consume red meat. A survey was conducted with 384 consumers in Diyarbakır province in 2019, and the data obtained was analyzed with descriptive statistics and Chi-square test.
In the research region, imported meat consumption is determined by age, number of working family members, level of influence from news and advertisements about meat and meat products, preference for purchasing imported meat, distinguishing between imported and domestic meat, willingness to purchase domestic meat at the price of imported meat, opinion on slaughtering imported meat. It has been concluded that factors such as knowing where imported meat is produced and comparing imported and domestic meat prices affect the meat prices. It is an important issue that consumers can distinguish between imported and domestic meat. Especially when purchasing packaged meat, it is necessary to have labels on the package with detailed information about whether it is imported or domestic. It is recommended to encourage domestic production and improve production conditions. Policies to reduce meat prices should be implemented, paying attention to the protection of domestic producers.

References

 • Akçay Y, & Vatansever Ö, (2013). Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Örneği. Journal of Institute of Social Sciences, 4(1): 43-60.
 • Aktaş G, (2020). Canlı Hayvan Ve Karkas İthalatının Kırmızı Et Fiyatlarına Etkisi: Türkiye’de İthalatın Regülasyonu. Gümrük Ticaret Dergisi, 7(21): 12-29.
 • Boz V, (2019). Tüketicilerin gelir grupları itibariyle kırmızı et ve tavuk eti satın alma eğilimlerinin karşılaştırmalı analizi: Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 97s.
 • Değirmenci B, Yavuz E, 2019. Gıda ambalajlarının tüketici satın alma davranışına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 111s.
 • Ertaş N, (2023). Üretim, Tüketim ve Pazarlama Yönleriyle Geçmişten Günümüze Dünya Kırmızı Et Piyasasında Türkiye’nin Yeri. International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636- 7637), 8(46): 2191- 2214.
 • ESK, (2023). 2023 Yılı Sektör Raporu. https://www.esk.gov.tr/ Erişim tarihi: 06.06. 2024.
 • Furnols M.F, & Guerrero L, (2014). Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Science, 98(3): 361-371.
 • Gürbüz İ.B, Er S, & Kadağan Ö, (2023). Bursa İlinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(2): 365-386.
 • İkikat Tümer E, Akbay C, Koşum T, & Ünal S.A, (2016). Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4): 433-437.
 • İkikat Tümer E, Gürün S, & Hayta M, (2022). Besi Sığırı İşletmelerinin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Dergisi, 9(3), 666-673.
 • Kaya L, & Yıldırım O, (2021). Şanlıurfa il merkezinde gelir dağılımının ve sosyolojik yapının gıda tüketim harcamalarına etkisi. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(7): 118-141.
 • Kibar M, Mikail N, & Yılmaz A, (2019). Siirt İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Dergisi, 6(4): 720-728.
 • Lorcu F, & Bolat, B.A, (2012). Türkiye’ de Kırmızı İthal Et. Hayvansal Üretim, 53(1): 14-20.
 • McAfee A.J, McSorley E.M, Cuskelly G.J, Fearon A.M, Moss B.W, Beattie, J.AM, Wallace, J.M.W, Bonham, M.P, & Strain, J.J., (2011). Red meat from animals offered a grass diet increases plasma and platelet n-3 PUFA in healthy consumers. British Journal of Nutrition, 105, 80-89.
 • Millward DJ, & Garnett T, (2010). Nutritional dilemmas of greenhouse gas emission reductions through reduced intakes of meat and dairy foods. Proceedings of the Nutrition Society, 69, 103- 118.
 • Newbold P, (1995). Statistics for Business ve Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867p.
 • OECD, (2024). Meat consumption (indicator). doi: 10.1787/fa290fd0-en Erişim tarihi: 05.06.2024.
 • Onurlubaş E, (2015). Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinç düzeylerinin ölçülmesi: Tokat ili örneği. Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 132s.
 • Özyürek S, Çebi K, Türkyılmaz D, Esenbuğa N, Dağdelen Ü, & Yaprak M, (2019). Erzincan ilinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları ve tüketicilerin ithal kırmızı ete bakış açılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 263-273.
 • Sevimli L, & Gülçubuk B, (2018). Kırmızı Et ve Ürünlerinde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(2): 25-33.
 • Şeker İ, Özen A, Güler H, Şeker P, & Özden İ, (2011). Elazığ’da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17.(4): 543-550.
 • Taşköprü Y, (2022). Hatay İli Antakya İlçesi Kentsel Alanda Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 41s.
 • TEPGE, (2023). Kırmızı Et Durum ve Tahmin 2023. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge Erişim tarihi: 04.06.2024.
 • TÜİK, (2023). Dış Ticaret İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul Erişim tarihi: 04.06.2024.
 • Yaylak E, Taşkın T, Koyubenbe N, & Konca Y, (2010). İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 51(1): 21-30
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Emine İkikat Tümer 0000-0001-6336-3026

Seda Gürün 0000-0002-2233-6002

Mizgin Cihan 0009-0003-1233-5676

Publication Date July 1, 2024
Submission Date June 1, 2024
Acceptance Date June 27, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA İkikat Tümer, E., Gürün, S., & Cihan, M. (2024). Diyarbakır ilinde İthal Et Tüketimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Animal Science and Economics, 3(2), 51-57. https://doi.org/10.5281/zenodo.12569246

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929