Research Article
BibTex RIS Cite

YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİNE KATILANLARIN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 14, 03.07.2023

Abstract

Bu çalışmada yamaç paraşütü yapan yerli ve yabancı turistlerin motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca motivasyon algılarının katılımcıların pazar türlerine göre farklılıkları da incelenmiştir. Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Fethiye/Babadağ mevkiine yamaç paraşütü yapmak amacıyla gelen turistlerden geçerli olacak şekilde 408 adet anket toplanmıştır. Veriler Mayıs – Ağustos 2022 tarihleri arasında uçuş sonrası iniş yapan yerli ve yabancı turistlerden elde edilmiştir. Analiz sonuçları turistlerin motivasyonunu etkileyen “stresten kaçış ve ispat”, “heyecan ve macera”, “manzara ve eğlence” ve “ bilgi ve beceri” olmak üzere dört boyut ortaya koymuştur. Bazı motivasyon faktörleri katılımcıların yerli ve yabancı olma durumları ile yamaç paraşütünü ilk kez ve birden fazla yapma durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca yerli katılımcıların yabancı katılımcılara göre daha motive oldukları elde edilen diğer bulgular arasındadır.

References

 • Buckley, R. (2006). “Adventure Tourism” Cabi Publishing, UK.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel Kavramlar Ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007).Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakmak Zeki, (1999 ). “Kümeleme Analizinde Geçerlilik Problemi ve Kümeleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, Kasım, s.187-205.
 • Çetinkanat, Canan. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çulha, O. ve Gönül, E. (2019). Su Altı Dalış Motivasyonu: Demografik ve Deneyimsel Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1271-1304.
 • Davras, Ö. (2020). Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), 142-163.
 • Davras, Ö., & Tatik, E., (2022). İtici ve Çekici Motivasyon Faktörlerinin Turistlerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği. Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON’22) (pp.1-15). Antalya, Turkey.
 • Franke, K.M., Siebert C.H., and Pforringer, W. (1991). Paragliding in Juries, Br J Sp Med. 25(2), 98-101.
 • Guay, F., Chanal, J. Ratelle, Catherine F., Mars H. W., Larosa, S. and Boivin M. (2010), Instrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children, British Journal of Educational Psycholohgy , 80, 711-735.
 • Hacıoğlu, N. (2010). Turizm Pazarlaması (9. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2010). Canonical Correlation: A Supplement to Multivariate Data Analysis. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th edn. Pearson Prentice Hall Publishing, Upper Saddle River.
 • Humagain, P., and Singleton, P. A. (2021). Exploring Tourists' Motivations, Constraints, and Negotiations Regarding Outdoor Recreation Trips During COVID-19 through a Focus Group Study. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 36, 100447.
 • Hardiman, N. and Burgin, S. (2011). Canyoning Adventure Recreation İn The Blue Mountains World Heritage Area (Australia): The Canyoners and Canyoning Trends over The Last Decade. Tourism Management, 32, 1324 – 1331.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C., ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 267-300.
 • Iso-Ahola, S. E., and Allen, J. R. (1982). The Dynamics of Leisure Motivation: The Effects of Outcome on Leisure Needs. Research Quarterly for Exercise and Sport, 53(2), 141-149.
 • Jang, S. C. and Cai, L. A. (2002). Travel Motivations And Destination Choice: A Study of British Outbound Market, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 13, No.3, 111-133.
 • Josiam, B. M., Smeaton, G., and Clements, C. J. (1999). Involvement: Travel Motivation and Destination Selection. Journal of Vacation Marketing, 5(2), 167-175.
 • Keskin, A. (2015), Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf, E. T: 22.10.2022.
 • Kim, S. S., Lee, C. K. And Klenosky, D. B. (2003). “The Influence of Push And Pull Factors at Korean National Parks. Tourism Management”, Vol.24, 169–180
 • Kozak, M.A. ve Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lawler III, Edward E. (1994). Motivation in Work Organizations. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Luthans, F. (1992), Organizational Behavior, Mc Graw Hill Book Co: New York.
 • Manfredo, M. J., Driver, B. L., and Tarrant, M. A. (1996). Measuring Leisure Motivation: A Meta-Analysis of The Recreation Experience Preference Scales. Journal of Leisure Research, 28(3), 188–213.
 • Müderrisoğlu, H., Aşıkkutlu, H. S., Kalaycı, A., ve Salantur, B. (2006). Rekreasyonel motivasyonların belirlenmesi: Spor tesisi örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2(2), 15-23.
 • Oh, H., Uysal, M. and Weaver, P. (1995). Product Bundles And Market Segments Based On Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal Of Hospitality Management, 14(2), 123-137.
 • Rosenthal, D. H., Waldman, D. A. and Driver, B. L. (1982). Construct Validity of Instruments Measuring Recreationists’ Preferences. Leisure Sciences, 5(2), 89-108.
 • Ross, D. S. (2001). Developing Sports Tourism an E-Guide For Destination Marketers and Sports Events Planners, National Laboratory for Tourism And E-Commerce, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Saçlı, Ç., ve Kahraman, C. Ö. (2019). Açık Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katılanların Motivasyonları ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1249-1269.
 • Sekaran, U., and Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. john wiley & sons.
 • Todd, S., Graefe, A. and Mann, W. (2002). Differences in SCUBA Diver Motivations Based on Level of Development. In S. Todd (Comp., Ed), Proceedinm Of The 2001 Northeastern Recreation Research Svmvosium (VD. 104-1 14). Gen Tech Rep. NE-289. Newton Square, PA: US Deparhnent of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.
 • Topay, M. 2003. Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uysal, M. and Jurowski, C. (1994). Testing The Push And Pull Factors, Annals of Tourism Research, 21(4): 844-846.
 • Weber, K. (2001). Outdoor Adventure Tourism A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, 28(2),360-377.
 • Vroom, Victor H. (1995). Work and Motivation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Yoon, Yooshik ve Muzaffer Uysal. (2005). “Motivasyon ve Memnuniyetin Destinasyon Sadakatine Etkilerinin İncelenmesi: Yapısal Bir Model.” Turizm İşletmeciliği, 26(1): 45-56.
 • Yüncü, D., Coşkun, İ. O., Sevil, T., Özel, Ç. H., Yüncü, H. R. ve Şimşek, K.Y. (2013). Rekreasyon yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Zurick, D.N. (1992). “Adventure Travel and Sustainable Tourism In The Peripheral Economy of Nepal” Annals of Association of American Geographers, 82(4): 608- 628.ss.

EXAMINATION OF THE MOTIVATIONS OF PARTICIPANTS IN PARAGLIDING: THE CASE OF FETHIYE

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 14, 03.07.2023

Abstract

In this study, it is aimed to examine the motivations of domestic and foreign tourists who do paragliding. In addition, the differences in the motivation perceptions of the participants according to the market types were also examined. Questionnaire technique was used to collect data. A valid 408 questionnaires were collected from the tourists who came to Fethiye/Babadag for paragliding. The data were obtained from domestic and foreign tourists who landed after the flight between May and August 2022. The results of the analysis revealed four dimensions that affect the motivation of tourists, namely "stress escape and proof", "excitement and adventure", "scenery and entertainment" and "knowledge and skill". Some motivational factors differ depending on whether the participants are local or foreign, and whether they do paragliding for the first time or more than once. In addition, it is among the other findings that domestic participants are more motivated than foreign participants.

References

 • Buckley, R. (2006). “Adventure Tourism” Cabi Publishing, UK.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel Kavramlar Ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007).Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakmak Zeki, (1999 ). “Kümeleme Analizinde Geçerlilik Problemi ve Kümeleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, Kasım, s.187-205.
 • Çetinkanat, Canan. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çulha, O. ve Gönül, E. (2019). Su Altı Dalış Motivasyonu: Demografik ve Deneyimsel Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1271-1304.
 • Davras, Ö. (2020). Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), 142-163.
 • Davras, Ö., & Tatik, E., (2022). İtici ve Çekici Motivasyon Faktörlerinin Turistlerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği. Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON’22) (pp.1-15). Antalya, Turkey.
 • Franke, K.M., Siebert C.H., and Pforringer, W. (1991). Paragliding in Juries, Br J Sp Med. 25(2), 98-101.
 • Guay, F., Chanal, J. Ratelle, Catherine F., Mars H. W., Larosa, S. and Boivin M. (2010), Instrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children, British Journal of Educational Psycholohgy , 80, 711-735.
 • Hacıoğlu, N. (2010). Turizm Pazarlaması (9. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2010). Canonical Correlation: A Supplement to Multivariate Data Analysis. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th edn. Pearson Prentice Hall Publishing, Upper Saddle River.
 • Humagain, P., and Singleton, P. A. (2021). Exploring Tourists' Motivations, Constraints, and Negotiations Regarding Outdoor Recreation Trips During COVID-19 through a Focus Group Study. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 36, 100447.
 • Hardiman, N. and Burgin, S. (2011). Canyoning Adventure Recreation İn The Blue Mountains World Heritage Area (Australia): The Canyoners and Canyoning Trends over The Last Decade. Tourism Management, 32, 1324 – 1331.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C., ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 267-300.
 • Iso-Ahola, S. E., and Allen, J. R. (1982). The Dynamics of Leisure Motivation: The Effects of Outcome on Leisure Needs. Research Quarterly for Exercise and Sport, 53(2), 141-149.
 • Jang, S. C. and Cai, L. A. (2002). Travel Motivations And Destination Choice: A Study of British Outbound Market, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 13, No.3, 111-133.
 • Josiam, B. M., Smeaton, G., and Clements, C. J. (1999). Involvement: Travel Motivation and Destination Selection. Journal of Vacation Marketing, 5(2), 167-175.
 • Keskin, A. (2015), Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf, E. T: 22.10.2022.
 • Kim, S. S., Lee, C. K. And Klenosky, D. B. (2003). “The Influence of Push And Pull Factors at Korean National Parks. Tourism Management”, Vol.24, 169–180
 • Kozak, M.A. ve Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lawler III, Edward E. (1994). Motivation in Work Organizations. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Luthans, F. (1992), Organizational Behavior, Mc Graw Hill Book Co: New York.
 • Manfredo, M. J., Driver, B. L., and Tarrant, M. A. (1996). Measuring Leisure Motivation: A Meta-Analysis of The Recreation Experience Preference Scales. Journal of Leisure Research, 28(3), 188–213.
 • Müderrisoğlu, H., Aşıkkutlu, H. S., Kalaycı, A., ve Salantur, B. (2006). Rekreasyonel motivasyonların belirlenmesi: Spor tesisi örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2(2), 15-23.
 • Oh, H., Uysal, M. and Weaver, P. (1995). Product Bundles And Market Segments Based On Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal Of Hospitality Management, 14(2), 123-137.
 • Rosenthal, D. H., Waldman, D. A. and Driver, B. L. (1982). Construct Validity of Instruments Measuring Recreationists’ Preferences. Leisure Sciences, 5(2), 89-108.
 • Ross, D. S. (2001). Developing Sports Tourism an E-Guide For Destination Marketers and Sports Events Planners, National Laboratory for Tourism And E-Commerce, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Saçlı, Ç., ve Kahraman, C. Ö. (2019). Açık Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katılanların Motivasyonları ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1249-1269.
 • Sekaran, U., and Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. john wiley & sons.
 • Todd, S., Graefe, A. and Mann, W. (2002). Differences in SCUBA Diver Motivations Based on Level of Development. In S. Todd (Comp., Ed), Proceedinm Of The 2001 Northeastern Recreation Research Svmvosium (VD. 104-1 14). Gen Tech Rep. NE-289. Newton Square, PA: US Deparhnent of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.
 • Topay, M. 2003. Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uysal, M. and Jurowski, C. (1994). Testing The Push And Pull Factors, Annals of Tourism Research, 21(4): 844-846.
 • Weber, K. (2001). Outdoor Adventure Tourism A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, 28(2),360-377.
 • Vroom, Victor H. (1995). Work and Motivation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Yoon, Yooshik ve Muzaffer Uysal. (2005). “Motivasyon ve Memnuniyetin Destinasyon Sadakatine Etkilerinin İncelenmesi: Yapısal Bir Model.” Turizm İşletmeciliği, 26(1): 45-56.
 • Yüncü, D., Coşkun, İ. O., Sevil, T., Özel, Ç. H., Yüncü, H. R. ve Şimşek, K.Y. (2013). Rekreasyon yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Zurick, D.N. (1992). “Adventure Travel and Sustainable Tourism In The Peripheral Economy of Nepal” Annals of Association of American Geographers, 82(4): 608- 628.ss.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşegül Demircioğlu 0000-0002-8654-1259

Publication Date July 3, 2023
Submission Date January 3, 2023
Acceptance Date May 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Demircioğlu, A. (2023). YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİNE KATILANLARIN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. Journal of Applied Tourism Research, 4(1), 1-14.


20229

20220     20222         20223   20224     20225    20227        20228       24647     24720