Research Article
PDF BibTex RIS Cite

LEGAL BOUNDARIES AND SANCTIONS IN SUBCONTRACTING

Year 2019, Volume: 8 Issue: 3, 148 - 154, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1121

Abstract

Purpose- The main purpose of this study is to scrutinize the problems caused by the subcontractor business model that has been spreading in our country and in the world since the beginning of 1980s and the legal regulations to overcome the said problems.
Methodology- The legal legislation regulating subcontracting and the related literature were scanned, and provisions that aim to prevent excessive contracting were examined.
Findings- It was found that subcontracting has a strong tendency to exceed its purpose and related legal regulation does not meet the expectations of either employees or employers.
Conclusion- Regulations that do not ignore obligations originating from global competition, aims to protect the most basic rights and values of the modern society and reinforces working peace will contribute greatly to solving this problem.

References

 • Aktekin, Ş. (2008). Alt İşveren Müessesesi Tarihe mi Karışıyor. MESS İşveren Gazetesi, Ekim.
 • Canbolat, T. (1992). Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri. Kazancı.
 • Durmaz, O. S., ve Özdemir, Ö. F. Türkiye’de Sınıflar Mücadelesinin İdeolojik Boyutları ve Alt-işverenlik Sisteminin Geleceği Üzerine Bir Tartışma. HÜKÜMET SİSTEMİ, 63.
 • Ekonomi, M. (1991). Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Tekstil İşveren Dergisi, Ocak-Mart 1991, 5-12.
 • Güller, A. (2015). Altyapının Kronikleşen Sorunu Taşeronluk Müessesesi Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Ün. Huk. Fak. Der., 5(1), (91-104).
 • Güzel, A. (2010). Alt İşveren Uygulamasında Güvencesiz Bir Sisteme Doğru. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4(27), 15-28.
 • Güzel, A. (2004). İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Sınırları. Çalışma ve Toplum, 1, 31-65.
 • Güzel, A. (1993). Alt İşveren (Taşeron) Uygulamasının Endüstri İlişkileri Sistemine Etkileri. Çimento İşveren Dergisi, Eylül, 3-11.
 • Koç, Y. (2001). Taşeronluk ve Fason Üretim: Sorunlar, Çözümler. Türk-Iş.
 • Kutal, M. (1990). Türk İş Hukuku Açısından Alt İşveren ve Sorunları, Kiplas 1990 Sonbahar Eğitim Seminerine Sunulan Tebliğ.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., & Baysal, U. (2017). İş Hukuku Ders Kitabı. LYKEION.
 • Narmanlıoğlu, Ü. (2008). Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluklar. Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler.
 • Odman, A. (2008). Taşeronlaşma ve Geçici/Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya’dan Örnekler. Toplum ve Hekim, 23, 4, 284-301.
 • Okcan, N., & Bakır, O. (2010). İşletmenin ve İşin Gereği Taşeronlaştırma”: Taşeron Cumhuriyetine Doğru…”. Çalışma ve Toplum, 27(4), 55-74.
 • Özveri, M. (2008). Alt İşveren: İş Hukukunun Altının Oyulması. Tes-İş Dergisi, 109-114.
 • Sur, M. (2011). İş Hukuku Toplu İlişkiler, 4. Bası, Ankara.
 • Sümer, H. H. (2018). Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi -2016- Seminerinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 01-02 Aralık 2016, 585-719.
 • Süzek, S. (2017). İş Hukuku, 14. bs. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şafak, C. (2004). 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Taşeron (alt işveren) Meselesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 51, 111-132.
 • Şakar, M. (2010). Ölçüsüz Taşeronlaşmaya Karşı Önlemlerde Geri Adım: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına Sıkıştırılan Değişikliğin Değerlendirilmesi.
 • Şakar, M. (2008). Taşeronlaşmayı Engellemeyi Amaçlayan Son Yasa Değişikliğinin Değerlendirilmesi, Yaklaşım, S. 190. Ekim 2008.
 • Şen, S. (2006). Alt İşverenlik ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi. Çalışma ve Toplum,(3), 71-98.
 • Tozlu, A., & Eraslan, M. T. (2012). Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması. Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi, (84).
 • Tuncay, A., C. (1991). Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas, Ocak 1991, 7-10.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), (2012). Soru ve Cevaplarıyla İş Hukukunda Alt İşveren, ISBN: 978-075-6728-82-6, Ankara.

Year 2019, Volume: 8 Issue: 3, 148 - 154, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1121

Abstract

References

 • Aktekin, Ş. (2008). Alt İşveren Müessesesi Tarihe mi Karışıyor. MESS İşveren Gazetesi, Ekim.
 • Canbolat, T. (1992). Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri. Kazancı.
 • Durmaz, O. S., ve Özdemir, Ö. F. Türkiye’de Sınıflar Mücadelesinin İdeolojik Boyutları ve Alt-işverenlik Sisteminin Geleceği Üzerine Bir Tartışma. HÜKÜMET SİSTEMİ, 63.
 • Ekonomi, M. (1991). Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Tekstil İşveren Dergisi, Ocak-Mart 1991, 5-12.
 • Güller, A. (2015). Altyapının Kronikleşen Sorunu Taşeronluk Müessesesi Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Ün. Huk. Fak. Der., 5(1), (91-104).
 • Güzel, A. (2010). Alt İşveren Uygulamasında Güvencesiz Bir Sisteme Doğru. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4(27), 15-28.
 • Güzel, A. (2004). İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Sınırları. Çalışma ve Toplum, 1, 31-65.
 • Güzel, A. (1993). Alt İşveren (Taşeron) Uygulamasının Endüstri İlişkileri Sistemine Etkileri. Çimento İşveren Dergisi, Eylül, 3-11.
 • Koç, Y. (2001). Taşeronluk ve Fason Üretim: Sorunlar, Çözümler. Türk-Iş.
 • Kutal, M. (1990). Türk İş Hukuku Açısından Alt İşveren ve Sorunları, Kiplas 1990 Sonbahar Eğitim Seminerine Sunulan Tebliğ.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., & Baysal, U. (2017). İş Hukuku Ders Kitabı. LYKEION.
 • Narmanlıoğlu, Ü. (2008). Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluklar. Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler.
 • Odman, A. (2008). Taşeronlaşma ve Geçici/Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya’dan Örnekler. Toplum ve Hekim, 23, 4, 284-301.
 • Okcan, N., & Bakır, O. (2010). İşletmenin ve İşin Gereği Taşeronlaştırma”: Taşeron Cumhuriyetine Doğru…”. Çalışma ve Toplum, 27(4), 55-74.
 • Özveri, M. (2008). Alt İşveren: İş Hukukunun Altının Oyulması. Tes-İş Dergisi, 109-114.
 • Sur, M. (2011). İş Hukuku Toplu İlişkiler, 4. Bası, Ankara.
 • Sümer, H. H. (2018). Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi -2016- Seminerinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 01-02 Aralık 2016, 585-719.
 • Süzek, S. (2017). İş Hukuku, 14. bs. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şafak, C. (2004). 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Taşeron (alt işveren) Meselesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 51, 111-132.
 • Şakar, M. (2010). Ölçüsüz Taşeronlaşmaya Karşı Önlemlerde Geri Adım: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına Sıkıştırılan Değişikliğin Değerlendirilmesi.
 • Şakar, M. (2008). Taşeronlaşmayı Engellemeyi Amaçlayan Son Yasa Değişikliğinin Değerlendirilmesi, Yaklaşım, S. 190. Ekim 2008.
 • Şen, S. (2006). Alt İşverenlik ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi. Çalışma ve Toplum,(3), 71-98.
 • Tozlu, A., & Eraslan, M. T. (2012). Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması. Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi, (84).
 • Tuncay, A., C. (1991). Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas, Ocak 1991, 7-10.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), (2012). Soru ve Cevaplarıyla İş Hukukunda Alt İşveren, ISBN: 978-075-6728-82-6, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Finance, Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Saim ASCİ

0000-0001-5508-2267

Publication Date September 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA
ASCİ, M. S. (2019). LEGAL BOUNDARIES AND SANCTIONS IN SUBCONTRACTING. Journal of Business Economics and Finance, 8(3), 148-154. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1121

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) is a scientific, academic, double blind peer-reviewed, quarterly and open-access journal. The publication language is English. The journal publishes four issues a year. The issuing months are March, June, September and December. The journal aims to provide a research source for all practitioners, policy makers and researchers working in the areas of business, economics and finance. The Editor of JBEF invites all manuscripts that that cover theoretical and/or applied researches on topics related to the interest areas of the Journal. JBEF charges no submission or publication fee.Ethics Policy - JBEF applies the standards of Committee on Publication Ethics (COPE). JBEF is committed to the academic community ensuring ethics and quality of manuscripts in publications. Plagiarism is strictly forbidden and the manuscripts found to be plagiarized will not be accepted or if published will be removed from the publication. Authors must certify that their manuscripts are their original work. Plagiarism, duplicate, data fabrication and redundant publications are forbidden. The manuscripts are subject to plagiarism check by iThenticate or similar. All manuscript submissions must provide a similarity report (up to 15% excluding quotes, bibliography, abstract, method).


Open Access - All research articles published in PressAcademia Journals are fully open access; immediately freely available to read, download and share. Articles are published under the terms of a Creative Commons license which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers. Community standards, rather than copyright law, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now.