Research Article
PDF BibTex RIS Cite

IMPACT OF HIGH TECHNOLOGY EXPORT ON ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSIS ON TURKEY

Year 2019, Volume: 8 Issue: 3, 165 - 172, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1123

Abstract

Purpose- High-technology exports, with their high added value, are considered as one of the determinants of growth in recent years. The increasing competitiveness of developing countries in international markets depends on the country's capacity to produce and export high-tech products. Therefore, the export of high technology products is especially important for the economic growth and development of the countries. In this study, the effects of the causality analysis on the economic growth of high-technology exports in Turkey has been investigated.
Methodology- Granger Causality Analysis was used to determine the direction of the relationship and the results of the variance decomposition were evaluated. VAR model is primarily applied in the model in order to determine the short-term causality relationship between the variables while the analysis is performed with the Granger causality, impulse-response and variance decomposition methods.
Findings- After 1980, Turkey has transitioned from import substitution to export-oriented industrialization strategies and largely completed the liberalization process during 1990s. Important policies for industrialization have been implemented by improving the export structure within the scope of competitive advantages. When the impulse-response and variance decomposition results are evaluated together, the outcome is consistent with the Granger Causality Test results where high-technology export is effective on GDP.
Conclusion- In conclusion, it was found out that high technology exports affect economic growth. Therefore, Turkey has to put more emphasis to increase high technology shares in its exports and incentivize high technology production.

References

 • Aditya, A. and Acharya, R. (2013). Export Diversification, Composition and Economic Growth: Evidence From Cross-Country Analysis. The Journal of International Trade & Economic Development An International and Comparative Review. 22(7): 959-992.
 • Avcı, M., Uysal, S. and Taşçı, R. (2016). Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Social Sciences and Humanities Researches. 17(36): 49-66.
 • Cuaresma, J.C. and Wörz, J. (2005). On Export Composition and Growth. Weltwirtschaftliches Archiv. 141(1): 33-49.
 • Değer, M. K. (2007). İhracatın Kompozisyonu ve Ekonomik Büyüme: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri (1982-2004). Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Falk, M. (2009). High-Tech Exports and Economic Growth in Industrialized Countries. Applied Economics Letters. 16(10): 1025-1028.
 • Gerni, C., Değer, M. K. and Emsen, Ö. S. (2008). İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi. 2. Ulusal Ekonomi Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1-21.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi. 165: 215-240.
 • Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica. 37(3): 424-438.
 • Hobday, M., Cawson, A. and Kim, S. R. (2001). Governance of Technology in The Electronics Industries of East and South-East Asia. Technovation. 21(4): 209-226.
 • İlhan, B. and Gelgeç, G. (2018). The Determinant Factors Causing Turkey Fall Behind Export Competition. Journal of Strategic Research in Social Science. 8(2): 35-54.
 • Kaya, M.G. and Öz, E. (2016). Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 23 (3): 639-651.
 • Kılavuz, E. and Topçu Altay, B. (2012). Export and Economic Growth in The Case of The Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of Developing Countries. International Journal of Economics and Financial Issues. 2(2): 201-215.
 • Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E. and Ay, A. (2017). Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 18(1): 63-78.
 • Konak, A. (2018). Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği . Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 3(2): 56-80.
 • Lee, J. (2011). Export Specialization and Economic Growth Around The World. Economic Systems. 35(1): 45-63.
 • Özkan, G. and Yılmaz, H. (2017). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 AB Ülkesi ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 12(1): 1-12.
 • Saray, M.O. and Hark, R. (2015). OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(1): 347-372.
 • Sevüktekin, M. and Nargeleçekenler, M. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analiz: Eviews Uygulamalı. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tarı, R. (2006). Ekonometri. İstanbul, Avcı Ofset.
 • Telatar, O.M., Değer, M.K. and Doğanay, M.A. (2016). Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 30(4): 921-934.
 • Yıldız, Ü. (2017). BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Yüksek Teknoloji İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi. 53: 26-34.
 • Yılmaz, Ö.G. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonometri ve İstatistik. 2: 63-76.

Year 2019, Volume: 8 Issue: 3, 165 - 172, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1123

Abstract

References

 • Aditya, A. and Acharya, R. (2013). Export Diversification, Composition and Economic Growth: Evidence From Cross-Country Analysis. The Journal of International Trade & Economic Development An International and Comparative Review. 22(7): 959-992.
 • Avcı, M., Uysal, S. and Taşçı, R. (2016). Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Social Sciences and Humanities Researches. 17(36): 49-66.
 • Cuaresma, J.C. and Wörz, J. (2005). On Export Composition and Growth. Weltwirtschaftliches Archiv. 141(1): 33-49.
 • Değer, M. K. (2007). İhracatın Kompozisyonu ve Ekonomik Büyüme: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri (1982-2004). Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Falk, M. (2009). High-Tech Exports and Economic Growth in Industrialized Countries. Applied Economics Letters. 16(10): 1025-1028.
 • Gerni, C., Değer, M. K. and Emsen, Ö. S. (2008). İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi. 2. Ulusal Ekonomi Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1-21.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi. 165: 215-240.
 • Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica. 37(3): 424-438.
 • Hobday, M., Cawson, A. and Kim, S. R. (2001). Governance of Technology in The Electronics Industries of East and South-East Asia. Technovation. 21(4): 209-226.
 • İlhan, B. and Gelgeç, G. (2018). The Determinant Factors Causing Turkey Fall Behind Export Competition. Journal of Strategic Research in Social Science. 8(2): 35-54.
 • Kaya, M.G. and Öz, E. (2016). Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 23 (3): 639-651.
 • Kılavuz, E. and Topçu Altay, B. (2012). Export and Economic Growth in The Case of The Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of Developing Countries. International Journal of Economics and Financial Issues. 2(2): 201-215.
 • Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E. and Ay, A. (2017). Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 18(1): 63-78.
 • Konak, A. (2018). Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği . Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 3(2): 56-80.
 • Lee, J. (2011). Export Specialization and Economic Growth Around The World. Economic Systems. 35(1): 45-63.
 • Özkan, G. and Yılmaz, H. (2017). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 AB Ülkesi ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 12(1): 1-12.
 • Saray, M.O. and Hark, R. (2015). OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(1): 347-372.
 • Sevüktekin, M. and Nargeleçekenler, M. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analiz: Eviews Uygulamalı. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tarı, R. (2006). Ekonometri. İstanbul, Avcı Ofset.
 • Telatar, O.M., Değer, M.K. and Doğanay, M.A. (2016). Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 30(4): 921-934.
 • Yıldız, Ü. (2017). BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Yüksek Teknoloji İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi. 53: 26-34.
 • Yılmaz, Ö.G. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonometri ve İstatistik. 2: 63-76.

Details

Primary Language English
Subjects Finance, Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Begum ERDİL SAHİN

0000-0003-0452-1308

Publication Date September 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA
ERDİL SAHİN, B. (2019). IMPACT OF HIGH TECHNOLOGY EXPORT ON ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSIS ON TURKEY. Journal of Business Economics and Finance, 8(3), 165-172. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1123

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) is a scientific, academic, double blind peer-reviewed, quarterly and open-access journal. The publication language is English. The journal publishes four issues a year. The issuing months are March, June, September and December. The journal aims to provide a research source for all practitioners, policy makers and researchers working in the areas of business, economics and finance. The Editor of JBEF invites all manuscripts that that cover theoretical and/or applied researches on topics related to the interest areas of the Journal. JBEF charges no submission or publication fee.Ethics Policy - JBEF applies the standards of Committee on Publication Ethics (COPE). JBEF is committed to the academic community ensuring ethics and quality of manuscripts in publications. Plagiarism is strictly forbidden and the manuscripts found to be plagiarized will not be accepted or if published will be removed from the publication. Authors must certify that their manuscripts are their original work. Plagiarism, duplicate, data fabrication and redundant publications are forbidden. The manuscripts are subject to plagiarism check by iThenticate or similar. All manuscript submissions must provide a similarity report (up to 15% excluding quotes, bibliography, abstract, method).


Open Access - All research articles published in PressAcademia Journals are fully open access; immediately freely available to read, download and share. Articles are published under the terms of a Creative Commons license which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers. Community standards, rather than copyright law, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now.