Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 14 - 22, 26.06.2021
https://doi.org/10.16918/jblu.934344

Abstract

References

 • Aktan, M.F. ve Biner, F. (2019). “Kemalpaşazâde’nin ‘Gelür Gider’ Redifli Gazelinin Şerhi,” www.e-dusbed.com Yıl / Year 11 Sayı / Issue 23 Ekim /October 2019.
 • Alpgüvenç, C. (2004). “Kemalpaşazâde Kimdir?” Altınoluk Dergisi, Sayı: 220 Alper, Ö. M. (2010). İnsan ve Varlık: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, Klasik Yayınları, İstanbul.
 • Çelebi, İ. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, C: 25, ss. 245-247.
 • Çelikkanat, A. (2004). ”Şeyhü'l İslâm İbni Kemal,” Sızıntı Dergisi, Nisan 2004 Sayı: 303. Dalkıran, S. (1994). İbn-i Kemal ve Düşünce Dünyamız, İstanbul.
 • Danişmend, İ. H. (1948). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt: 2, İstanbul.
 • Ethem Pertev. (1281). “Medh-i Sa‘y ve Zemm-i Betalet Hakkında Meşahir-i Ulemayı İslamiyedenKemal Paşazade’nin Arabî Risalesinin Tercümesidir.”Memûa-ı Fünun, 32, ss. 281–289.
 • Kaçar, Mücahit (2010).İbni Kemâl Dîvânı'nın incelenmesi (Nazım bilgisi- Belâgat - Üslûp ve Dil Özellikleri–Muhtevâ,) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Kaya, İ. (2010). “Kemal Paşazade’nin Pendname’si” KSIJ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), ss.65-79.
 • Kaya, İ. (2009). Nesayih-Kemal Paşazade (İnceleme-Metin Sadeleştirme), Özserhat Yayıncılık, Malatya. Kemalpaşazâde. (T.y.). Fi’l-Hassi ‘ala’s-sa‘y ve’l-men’ ‘ani’l-batâle, İstanbul Müftülük Kütüphanesi (nr. 276).
 • Kocatürk, V.M. (1963). Divan Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, Ankara Öçal, Ş. (2017 ). “Aynalarda Çoğalan Birlik,” https://www.sabahulkesi.com/2017/05/31/kemalpasazade-aynalarla-cogalan-birlik-samiloecal/, Erişim tarihi: 10.08.2020
 • Özen, Ş. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 238-240.
 • Öztuna, Y. (1965). Türkiye Tarihi, C: 6, İstanbul. Pala, İ. (1996): Kemal Paşazâde, Osmanlı Ansiklopedisi, İz Yayıncılık, C: 2, İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (1995). Şeyhülislâm Kemâl Paşazâde Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bazı Şiirleri, Risale Yay., İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (1999). Şeyhülislam Kemalpaşazâde, Şule Yayınları, İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 244-245.
 • Sarikaya, M. (2013). “Kemalpaşazâde Ve Arapça İlimleri,” Kışladan Medreseye, (Ed.: Şamil Öçal), İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Süreyya, M. (1997). Sicill-i Osmani (Yayına haz. Mustafa Keskin, Ayhan Öztürk, Hamdi Savaş, Havva Kurt), C. 4/ı, İstanbul.
 • Turan, S. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 238-240.
 • Uğur, A. (1987). İbni Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir. Uzunçarşılı, İ. H. (1983). Osmanlı Tarihi, Cilt: 2, Ankara.
 • Turan, S. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss, 238-240.
 • URL 1: http://www.bizimsahife.org (2014). “Kemalpaşazâde,” Erişim Tarihi: 10.08. 2020.
 • URL 2 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Necm-suresi/4820/36-54-ayet-tefsiri, Erişim tarihi: 10.09.2020.

One Person Lıbrary From Law and Moral to Socıal Polıcy: Fırst Master İbni Kemalpaşazâde

Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 14 - 22, 26.06.2021
https://doi.org/10.16918/jblu.934344

Abstract

ONE PERSON LIBRARY FROM LAW AND MORAL TO SOCIAL POLICY: FIRST MASTER İBNİ KEMALPAŞAZÂDE
While the history of humanity writes that some intellectuals only have an effect on the age they lived, on the time they lived, even on the main effect they lived, some intellectuals also wrote that they also affected the age they lived in and later ages.While the first is a general situation, it is possible to state that those in the second position are exceptional. One of these exceptional names is Ibni Kemalpaşazâde.
Ibni Kemalpaşazâde, during his 65-year life, produced many works in Arabic, Persian and Turkish, from literature to law, from history to economics and social policy, from ethics to fiqh (islamic law), theology and religion.Worker-employer relations, social order and order issues, which social policy deals within the context of environment and human, were also among the subjects Ibni Kemalpaşazâde worked on.What makes IbniKemalpaşazâde different and exceptional is not his work in multi-languages and multi-disciplines, but that he brings the past to the period he lived in and sheds light on the future with his works.
While the Renaissance and pre-Reform periods were taking place in Europe, Ibni Kemalpaşazâde both worked on social policy issues, handled moral issues, wrote poetry, and put forward provisions on many difficult issues of Islamic law and its treatment. Ibni Kemalpaşazâde is a scientist in one aspect, a man of literature and art in one aspect, a law writer in one aspect and a successful state administrator in one aspect.
His works outnumber books that can be read in an average lifetime. In this respect, İbni Kemalpaşazâde is a one-person library.The reason he is called the "First Master" is that he is extremely meticulous and extraordinary in reading and writing.
Keywords: Law, Human, Environment, Social Policy.

References

 • Aktan, M.F. ve Biner, F. (2019). “Kemalpaşazâde’nin ‘Gelür Gider’ Redifli Gazelinin Şerhi,” www.e-dusbed.com Yıl / Year 11 Sayı / Issue 23 Ekim /October 2019.
 • Alpgüvenç, C. (2004). “Kemalpaşazâde Kimdir?” Altınoluk Dergisi, Sayı: 220 Alper, Ö. M. (2010). İnsan ve Varlık: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, Klasik Yayınları, İstanbul.
 • Çelebi, İ. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, C: 25, ss. 245-247.
 • Çelikkanat, A. (2004). ”Şeyhü'l İslâm İbni Kemal,” Sızıntı Dergisi, Nisan 2004 Sayı: 303. Dalkıran, S. (1994). İbn-i Kemal ve Düşünce Dünyamız, İstanbul.
 • Danişmend, İ. H. (1948). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt: 2, İstanbul.
 • Ethem Pertev. (1281). “Medh-i Sa‘y ve Zemm-i Betalet Hakkında Meşahir-i Ulemayı İslamiyedenKemal Paşazade’nin Arabî Risalesinin Tercümesidir.”Memûa-ı Fünun, 32, ss. 281–289.
 • Kaçar, Mücahit (2010).İbni Kemâl Dîvânı'nın incelenmesi (Nazım bilgisi- Belâgat - Üslûp ve Dil Özellikleri–Muhtevâ,) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Kaya, İ. (2010). “Kemal Paşazade’nin Pendname’si” KSIJ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), ss.65-79.
 • Kaya, İ. (2009). Nesayih-Kemal Paşazade (İnceleme-Metin Sadeleştirme), Özserhat Yayıncılık, Malatya. Kemalpaşazâde. (T.y.). Fi’l-Hassi ‘ala’s-sa‘y ve’l-men’ ‘ani’l-batâle, İstanbul Müftülük Kütüphanesi (nr. 276).
 • Kocatürk, V.M. (1963). Divan Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, Ankara Öçal, Ş. (2017 ). “Aynalarda Çoğalan Birlik,” https://www.sabahulkesi.com/2017/05/31/kemalpasazade-aynalarla-cogalan-birlik-samiloecal/, Erişim tarihi: 10.08.2020
 • Özen, Ş. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 238-240.
 • Öztuna, Y. (1965). Türkiye Tarihi, C: 6, İstanbul. Pala, İ. (1996): Kemal Paşazâde, Osmanlı Ansiklopedisi, İz Yayıncılık, C: 2, İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (1995). Şeyhülislâm Kemâl Paşazâde Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bazı Şiirleri, Risale Yay., İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (1999). Şeyhülislam Kemalpaşazâde, Şule Yayınları, İstanbul.
 • Saraç, M. A. Y. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 244-245.
 • Sarikaya, M. (2013). “Kemalpaşazâde Ve Arapça İlimleri,” Kışladan Medreseye, (Ed.: Şamil Öçal), İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Süreyya, M. (1997). Sicill-i Osmani (Yayına haz. Mustafa Keskin, Ayhan Öztürk, Hamdi Savaş, Havva Kurt), C. 4/ı, İstanbul.
 • Turan, S. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss. 238-240.
 • Uğur, A. (1987). İbni Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir. Uzunçarşılı, İ. H. (1983). Osmanlı Tarihi, Cilt: 2, Ankara.
 • Turan, S. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss, 238-240.
 • URL 1: http://www.bizimsahife.org (2014). “Kemalpaşazâde,” Erişim Tarihi: 10.08. 2020.
 • URL 2 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Necm-suresi/4820/36-54-ayet-tefsiri, Erişim tarihi: 10.09.2020.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Library and Information Studies
Journal Section Regular Papers
Authors

Mustafa Hatipler

Publication Date June 26, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Hatipler, M. (2021). One Person Lıbrary From Law and Moral to Socıal Polıcy: Fırst Master İbni Kemalpaşazâde. Journal of Balkan Libraries Union, 8(1), 14-22. https://doi.org/10.16918/jblu.934344