Research Article
BibTex RIS Cite

AN ASSESSMENT OF THE INDUSTRY 4.0 IN INDUSTRIAL ZONES IN ISTANBUL

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 144 - 173, 31.12.2023
https://doi.org/10.58654/jebi.1264026

Abstract

The industrial revolutions have transformed production processes. Mechanical production, mass production and automation define the dominant production processes of the first, second and third industrial revolutions respectively. With the fourth industrial revolution, the introduction of cyber physical systems made it possible for machines to communicate with each other. As a result of the transformation of production processes with Industry 4.0 technologies, the competitiveness of countries will be positively affected. At this point, it has become important for companies that form the basis of production to access these technologies. The fact that firms operate in a particular geographical area means that they benefit from Marshall externalities. In this context, it can be said that industrial zones constitute the backbone of a country's production. It is one of the requirements of the transformation to Industry 4.0 that industrial zones provide Industry 4.0 technologies to the firms operating within them. In this context, in this study, in order to understand and explore the situation of industry 4.0 in industrial zones, the strengths, weaknesses, threats and opportunities of organized industrial zones in terms of industry 4.0 were revealed and the status of industrial zones in terms of transformation was tried to be determined.

References

 • Agarwal, Harshit, ve Rashi Agarwal. 2017. “First Industrial Revolution and Second Industrial Revolution: Technological Differences and The Differences in Banking and Financing of The Firms”. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 2(11):1062-66.
 • Alçın, Sinan. 2016. “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Economics 3(2):19-30.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, ve Engin Yıldırım. 2004. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 3. Baskı. Sakarya: Sakarya Yayınevi.
 • Amin, Ash, ve Nigel Thrift. 1995. “Living in The Global”. ss. 1-22 içinde Globalization, Instutitions and Regional Development in Europe, editör A. Amin ve N. Thrift. USA: Oxfort University Press.
 • Andersson, Thomas, Sylvia Serger, Jens Sörvik, ve Emily Wise. 2004. The Cluster Policies Whitebook.
 • Arıcıoğlu, Ebru. 2011. “İktisat Teorisinde Unutulmuş Bir Kavram:‘Mekan’”. Ekonomik Yaklaşım 22(81):17-44.
 • Başkale, Hatice. 2016. “Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1):23-28.
 • Belussi, Fiorenza, ve Katia Caldari. 2009. “At The Origin of The Industrial District: Alfred Marshall and The Cambridge school”. Cambridge Journal of Economics 33(2):335-55.
 • Bettiol, Marco, Mauro Capestro, Valentina De Marchi, Eleonora Di Maria, ve Silvia Rita Sedita. 2020. “Industrial Districts and The Fourth Industrial Revolution”. Competitiveness Review: An International Business Journal 31(1):12-26. doi: 10.1108/CR-12-2019-0155.
 • Bilgin, Onur, ve Hacı Bayram Işık. 2018. “Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye: Ulusal Yenilik Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme.” Journal of International Social Research 11(60).
 • BSTB. 2018. Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası. Ankara: T.C. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı.
 • Cansız, Mehmet. 2010. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve Uygulamaları. Ankara: DPT.
 • Combes, Pierre-Philippe, Thierry Mayer, ve Jacques-François Thisse. 2008. Economic Geography, Integration of Regions and Nations. UK: Princeton University Press.
 • Corradini, Carlo, Erica Santini ve Claudia Vecciolini. 2021. “The Geography of Industry 4.0 Technologies Across European Regions”. Regional Studies 55(10-11):1667-1680. C umbers, Andy, ve Danny MacKinnon. 2004. “Introduction: Clusters in Urban and Regional Development”. Urban Studies 41(5-6):959-69.
 • Dawkins, Casey J. 2003. “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments”. Journal of Planning Literature 18(2):131-72.
 • Fiorini, Niccolo, Tommaso Pucci, Elena Casprini ve Lorenzo Zanni. 2022. “The Actors’ Role in Industrial Districts Facing The Challenge of Technologies 4.0 Between Absorption and Dissemination”. European Planning Studies. Doi: 10.1080/09654313.2022.2161299
 • Fraske, Tim. 2022. “Industry 4.0 and Its Geographies: A Systematic Literature Review and The Identification of New Research Avenues”. Digital Geography and Society .
 • Fujita, Masahisa, ve Paul Krugman. 2004. “The New Economic Geography: Past, Present and the Future”. Papers in Regional Science 83:139-64.
 • Gaddi, Matteo, Francesco Garibaldo, ve Nadia Garbellini. 2020. “The Italian Experience in Implementing Industry 4.0”. UCJC Business and Society Review (formerly known as Universia Business Review) 17(2):52-69.
 • Gedi̇k, Yasemin. 2021. “Endüstri 4.0 Teknolojilerinin ve Endüstri 4.0’ın Üretim ve Tedarik Zinciri Kapsamındaki Etkileri: Teorik Bir Çerçeve”. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 6(1):248-64.
 • Ghobakhloo, Morteza, Masood Fathi, Mohammad Iranmanesh, Parisa Maroufkhani, ve Manuel E. Morales. 2021. “Industry 4.0 Ten Years On: A Bibliometric and Systematic Review of Concepts, Sustainability Value Drivers, and Success Determinants”. Journal of Cleaner Production 302:127052. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127052.
 • Götz, Marta ve Barbara Jankowska. 2017. “Clusters and Industry 4.0 – Do They Fit Together?”. European Planning Studies 25(9):1633-53.
 • Gürbüz, Sait, ve Faruk Şahin. 2017. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem-Analiz. 4. Baskı. Ankara: Seçkin.
 • Hart, Neil. 2009. “External and Internal Economies”. içinde A Handbook of Industrial Districts, editör G. Becattini, B. Marco, ve L. D. Propris. UK: Edward Elgar.
 • Hervás-Oliver, Jose-Luis, Jose Albors-Garrigos, Sofia Estelles-Miguel, ve Carles Boronat-Moll. 2018. “Radical Innovation in Marshallian Industrial Districts”. Regional Studies 52(10):1388-97. doi: 10.1080/00343404.2017.1390311.
 • Hervas-Oliver, Jose-Luis, Sofia Estelles-Miguel, Marta Peris-Ortiz, ve Jose Antonio Belso-Martínez. 2022. “Does Regional Innovation Policy Really Work For Industry 4.0? Evidence For Industrial Districts”. European Planning Studies 1-19. doi: 10.1080/09654313.2022.2135368.
 • Hervás-Oliver, Jose-Luis. 2021. “Industry 4.0 in Industrial Districts: Regional Innovation Policy For The Toy Valley District in Spain”. Regional Studies 55(10-11):1775-86. doi: 10.1080/00343404.2021.1939861.
 • Karakayacı, Özer. 2010. “Ekonomik Büyüme ve Girişimcilik Aktivitelerinde Kümeleşmenin Rolü: Bursa ve Konya Sanayi Kümeleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”. Megaron Journal 5(3):149-59.
 • Krugman, Paul. 1999. “The Role of Geography in Development”. International Regional Science Review 22(2):142-61.
 • Marshall, Alfred. 2013. Principles of Economics. London: Palgrave Macmillan.
 • Mirze, S. Kadri. 2014. İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı. 1. bs. Ankara: Nobel.
 • Newman, Chris, David Edwards, Igor Martek, Joseph Lai, Wellington Didibhuku Thwala, ve Iain Rillie. 2020. “Industry 4.0 Deployment in The Construction Industry: A Bibliometric Literature Review and UK-Based Case Study”. Smart and Sustainable Built Environment 10(4):557-80. doi: 10.1108/SASBE-02-2020-0016.
 • Oztemel, Ercan, ve Samet Gursev. 2020. “Literature Review of Industry 4.0 and Related Technologies”. Journal of Intelligent Manufacturing 31(1):127-82. doi: 10.1007/s10845-018-1433-8.
 • Pagano, Alessandro, Elisa Carloni, Serena Galvani, ve Roberta Bocconcelli. 2020. “The Dissemination Mechanisms of Industry 4.0 Knowledge in Traditional Industrial Districts: Evidence From Italy”. Competitiveness Review: An International Business Journal 31(1):27-53. doi: 10.1108/CR-12-2019-0160.
 • Sığrı, Ünsal. 2018. Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Stejskal, Jan, ve Petr Hájek. 2012. “Competitive Advantage Analysis: A Novel Method for Industrial Clusters Identification”. Journal of Business Economics and Management 13(2):344-65. doi: 10.3846/16111699.2011.620154.
 • Tiftikçigil, Burcu Yavuz, ve Hilal Kuvvetli Yavaş. 2020. “Yeniliğin Dönüştürücü Gücü ve Endüstri Devrimleri: Türkiye’nin Endüstri 4.0’daki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”. Ss. 1-51 içinde Farklı Perspektiflerden Endüstri 4.0 Yazıları I, editör A. A. Ada ve F. M. Yangil. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Todaro, Michael P., ve Stephen C. Smith. 2011. Economic Development. Elevent Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Topçuoğlu, Abdullah, ve Mehmet Çalışkan. 2016. “Bölgesel iktisatta Mekânın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı”. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2(4):101-12.
 • Türko, Esra Sena, ve Ş. Mustafa Ersungur. 2013. “Marshall Tipi Dışsal Ekonomiler, Endüstriyel Bölgeler ve Çağdaş Yaklaşımlar”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(3):253-70.
 • Ülgen, Hayri, ve S. Kadri Mirze. 2018. İşletmelerde Stratejik Yönetim. 9. bs. İstanbul: Beta. Vom Hofe, Rainer, ve Ke Chen. 2006. “Whither or Not Industrial Cluster: Conclusions or Confusions?” Industrial Geographer 4(1).
 • Xu, Li Da, Eric L. Xu, ve Ling Li. 2018. “Industry 4.0: State of The Art and Future Trends”. International Journal of Production Research 56(8):2941-62.

İSTANBUL’DA KURULU BULUNAN SANAYİ BÖLGELERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 144 - 173, 31.12.2023
https://doi.org/10.58654/jebi.1264026

Abstract

Yaşanılan sanayi devrimleri üretim süreçlerinin dönüşmesini sağlamıştır. Sırasıyla mekanik üretim, seri üretim ve otomasyon birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin baskın üretim süreçlerini tanımlamaktadır. Dördüncü sanayi devrimi ile siber fiziksel sistemlerin devreye girmesi makinelerin birbirleriyle iletişime geçmesini olası hale getirmiştir. Endüstri 4.0 teknolojileriyle üretim süreçlerinin dönüşmesi neticesinde ülkelerin rekabet güçleri olumlu yönde etkilenecektir. Bu noktada üretimin temelini oluşturan firmaların bu teknolojilere ulaşması önemli hale gelmiştir. Firmaların özellikle belli bir coğrafi alanda faaliyet göstermesi Marshall dışsallıklarından faydalanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda sanayi bölgelerinin bir ülkenin üretiminin bel kemiğini oluşturduğu söylenebilmektedir. Sanayi bölgelerinin endüstri 4.0 teknolojilerini bünyesinde faaliyette bulunan firmalara sağlaması endüstri 4.0’a dönüşümün gerekliliklerinden biridir. Bu kapsamda çalışmada endüstri 4.0’ın sanayi bölgelerindeki durumunu anlama ve keşfetme amacıyla organize sanayi bölgelerinin endüstri 4.0 hususunda güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları ortaya konularak sanayi bölgelerinin dönüşüm konusundaki durumları tespit edilmeye çalışılmıştır.

References

 • Agarwal, Harshit, ve Rashi Agarwal. 2017. “First Industrial Revolution and Second Industrial Revolution: Technological Differences and The Differences in Banking and Financing of The Firms”. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 2(11):1062-66.
 • Alçın, Sinan. 2016. “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Economics 3(2):19-30.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, ve Engin Yıldırım. 2004. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 3. Baskı. Sakarya: Sakarya Yayınevi.
 • Amin, Ash, ve Nigel Thrift. 1995. “Living in The Global”. ss. 1-22 içinde Globalization, Instutitions and Regional Development in Europe, editör A. Amin ve N. Thrift. USA: Oxfort University Press.
 • Andersson, Thomas, Sylvia Serger, Jens Sörvik, ve Emily Wise. 2004. The Cluster Policies Whitebook.
 • Arıcıoğlu, Ebru. 2011. “İktisat Teorisinde Unutulmuş Bir Kavram:‘Mekan’”. Ekonomik Yaklaşım 22(81):17-44.
 • Başkale, Hatice. 2016. “Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1):23-28.
 • Belussi, Fiorenza, ve Katia Caldari. 2009. “At The Origin of The Industrial District: Alfred Marshall and The Cambridge school”. Cambridge Journal of Economics 33(2):335-55.
 • Bettiol, Marco, Mauro Capestro, Valentina De Marchi, Eleonora Di Maria, ve Silvia Rita Sedita. 2020. “Industrial Districts and The Fourth Industrial Revolution”. Competitiveness Review: An International Business Journal 31(1):12-26. doi: 10.1108/CR-12-2019-0155.
 • Bilgin, Onur, ve Hacı Bayram Işık. 2018. “Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye: Ulusal Yenilik Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme.” Journal of International Social Research 11(60).
 • BSTB. 2018. Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası. Ankara: T.C. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı.
 • Cansız, Mehmet. 2010. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve Uygulamaları. Ankara: DPT.
 • Combes, Pierre-Philippe, Thierry Mayer, ve Jacques-François Thisse. 2008. Economic Geography, Integration of Regions and Nations. UK: Princeton University Press.
 • Corradini, Carlo, Erica Santini ve Claudia Vecciolini. 2021. “The Geography of Industry 4.0 Technologies Across European Regions”. Regional Studies 55(10-11):1667-1680. C umbers, Andy, ve Danny MacKinnon. 2004. “Introduction: Clusters in Urban and Regional Development”. Urban Studies 41(5-6):959-69.
 • Dawkins, Casey J. 2003. “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments”. Journal of Planning Literature 18(2):131-72.
 • Fiorini, Niccolo, Tommaso Pucci, Elena Casprini ve Lorenzo Zanni. 2022. “The Actors’ Role in Industrial Districts Facing The Challenge of Technologies 4.0 Between Absorption and Dissemination”. European Planning Studies. Doi: 10.1080/09654313.2022.2161299
 • Fraske, Tim. 2022. “Industry 4.0 and Its Geographies: A Systematic Literature Review and The Identification of New Research Avenues”. Digital Geography and Society .
 • Fujita, Masahisa, ve Paul Krugman. 2004. “The New Economic Geography: Past, Present and the Future”. Papers in Regional Science 83:139-64.
 • Gaddi, Matteo, Francesco Garibaldo, ve Nadia Garbellini. 2020. “The Italian Experience in Implementing Industry 4.0”. UCJC Business and Society Review (formerly known as Universia Business Review) 17(2):52-69.
 • Gedi̇k, Yasemin. 2021. “Endüstri 4.0 Teknolojilerinin ve Endüstri 4.0’ın Üretim ve Tedarik Zinciri Kapsamındaki Etkileri: Teorik Bir Çerçeve”. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 6(1):248-64.
 • Ghobakhloo, Morteza, Masood Fathi, Mohammad Iranmanesh, Parisa Maroufkhani, ve Manuel E. Morales. 2021. “Industry 4.0 Ten Years On: A Bibliometric and Systematic Review of Concepts, Sustainability Value Drivers, and Success Determinants”. Journal of Cleaner Production 302:127052. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127052.
 • Götz, Marta ve Barbara Jankowska. 2017. “Clusters and Industry 4.0 – Do They Fit Together?”. European Planning Studies 25(9):1633-53.
 • Gürbüz, Sait, ve Faruk Şahin. 2017. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem-Analiz. 4. Baskı. Ankara: Seçkin.
 • Hart, Neil. 2009. “External and Internal Economies”. içinde A Handbook of Industrial Districts, editör G. Becattini, B. Marco, ve L. D. Propris. UK: Edward Elgar.
 • Hervás-Oliver, Jose-Luis, Jose Albors-Garrigos, Sofia Estelles-Miguel, ve Carles Boronat-Moll. 2018. “Radical Innovation in Marshallian Industrial Districts”. Regional Studies 52(10):1388-97. doi: 10.1080/00343404.2017.1390311.
 • Hervas-Oliver, Jose-Luis, Sofia Estelles-Miguel, Marta Peris-Ortiz, ve Jose Antonio Belso-Martínez. 2022. “Does Regional Innovation Policy Really Work For Industry 4.0? Evidence For Industrial Districts”. European Planning Studies 1-19. doi: 10.1080/09654313.2022.2135368.
 • Hervás-Oliver, Jose-Luis. 2021. “Industry 4.0 in Industrial Districts: Regional Innovation Policy For The Toy Valley District in Spain”. Regional Studies 55(10-11):1775-86. doi: 10.1080/00343404.2021.1939861.
 • Karakayacı, Özer. 2010. “Ekonomik Büyüme ve Girişimcilik Aktivitelerinde Kümeleşmenin Rolü: Bursa ve Konya Sanayi Kümeleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”. Megaron Journal 5(3):149-59.
 • Krugman, Paul. 1999. “The Role of Geography in Development”. International Regional Science Review 22(2):142-61.
 • Marshall, Alfred. 2013. Principles of Economics. London: Palgrave Macmillan.
 • Mirze, S. Kadri. 2014. İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı. 1. bs. Ankara: Nobel.
 • Newman, Chris, David Edwards, Igor Martek, Joseph Lai, Wellington Didibhuku Thwala, ve Iain Rillie. 2020. “Industry 4.0 Deployment in The Construction Industry: A Bibliometric Literature Review and UK-Based Case Study”. Smart and Sustainable Built Environment 10(4):557-80. doi: 10.1108/SASBE-02-2020-0016.
 • Oztemel, Ercan, ve Samet Gursev. 2020. “Literature Review of Industry 4.0 and Related Technologies”. Journal of Intelligent Manufacturing 31(1):127-82. doi: 10.1007/s10845-018-1433-8.
 • Pagano, Alessandro, Elisa Carloni, Serena Galvani, ve Roberta Bocconcelli. 2020. “The Dissemination Mechanisms of Industry 4.0 Knowledge in Traditional Industrial Districts: Evidence From Italy”. Competitiveness Review: An International Business Journal 31(1):27-53. doi: 10.1108/CR-12-2019-0160.
 • Sığrı, Ünsal. 2018. Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Stejskal, Jan, ve Petr Hájek. 2012. “Competitive Advantage Analysis: A Novel Method for Industrial Clusters Identification”. Journal of Business Economics and Management 13(2):344-65. doi: 10.3846/16111699.2011.620154.
 • Tiftikçigil, Burcu Yavuz, ve Hilal Kuvvetli Yavaş. 2020. “Yeniliğin Dönüştürücü Gücü ve Endüstri Devrimleri: Türkiye’nin Endüstri 4.0’daki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”. Ss. 1-51 içinde Farklı Perspektiflerden Endüstri 4.0 Yazıları I, editör A. A. Ada ve F. M. Yangil. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Todaro, Michael P., ve Stephen C. Smith. 2011. Economic Development. Elevent Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Topçuoğlu, Abdullah, ve Mehmet Çalışkan. 2016. “Bölgesel iktisatta Mekânın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı”. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2(4):101-12.
 • Türko, Esra Sena, ve Ş. Mustafa Ersungur. 2013. “Marshall Tipi Dışsal Ekonomiler, Endüstriyel Bölgeler ve Çağdaş Yaklaşımlar”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(3):253-70.
 • Ülgen, Hayri, ve S. Kadri Mirze. 2018. İşletmelerde Stratejik Yönetim. 9. bs. İstanbul: Beta. Vom Hofe, Rainer, ve Ke Chen. 2006. “Whither or Not Industrial Cluster: Conclusions or Confusions?” Industrial Geographer 4(1).
 • Xu, Li Da, Eric L. Xu, ve Ling Li. 2018. “Industry 4.0: State of The Art and Future Trends”. International Journal of Production Research 56(8):2941-62.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Research Articles
Authors

Namıka Elif Küçük 0000-0001-8774-0340

Early Pub Date December 29, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date March 12, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Küçük, N. E. (2023). İSTANBUL’DA KURULU BULUNAN SANAYİ BÖLGELERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME. İktisat İşletme Ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2(2), 144-173. https://doi.org/10.58654/jebi.1264026