Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 1 - 18 2019-09-30

ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND CYBERLOAFING BEHAVIORS: A RESEARCH IN THE ENERGY SECTOR

Tuba ŞEKER [1] , Yavuz Tansoy YILDIRIM [2]


Bu araştırmanın amacı tükenmişlik ile sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve tükenmişlik düzeyinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama aracı olarak “Sanal Kaytarma Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” sorularından oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma Kocaeli ilinde enerji sektöründe çalışan 300 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde frekans analizi, güvenilirlik analizi ve normallik testi uygulanmıştır. Sanal Kaytarma Davranışları ve Tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ve birbirlerine olan etkilerini tespit edebilmek için Korelasyon ve Regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sanal kaytarma davranışları ile tükenmişlik arasında anlamlı bir etki ve ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yapılacak araştırmalar ve yöneticiler için önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarının uygulayıcılara ve literatüre önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir.

The aim of this study is to determine the relationship between burnout and cyberloafing behaviors and to examine the effect of burnout level on cyberloafing behavior. In accordance with this purpose, as a data collection tool, a questionnaire form consisting of “cyberloafing scale” and “Maslach’s burnout scale” was used. The study was applied to 300 people working in the energy sector in Kocaeli province. Frequency analysis, reliability analysis and normality test were applied on the obtained data. In order to be able to determine the relationship between cyberloafing behavior and burnout, correlation and regression analysis were performed. As a result of the analyzes, it was found that there was a significant effect and relationship between cyberloafing behavior and burnout. For further studies and managers, recommendations were made. It is thought that the results of the research will make a significant contribution to the practitioners and the literature.

  • Ahola, K. Ve Diğerleri (2014) ‘’Relationship Between Burnout and Depressive Symptoms: A Study Using The Person-Centred Approach’’ Burnout Research, Vol:1, pp.29-37.Anandarajan, M.; C.A. Sımmers (2004) ‘’Constructive And Dysfunctional Personal Web Usage in The Workplace: Mapping Employee Attitudes’’ In Personal Web Usage in The Workplace: A Guide To Effective Human Resources Management, pp.1-27, IGI Global.Blanchard, A.L.; C.A. Henle (2008) ‘’Correlates Of Different Forms Of Cyberloafing: The Role Of Norms And External Locus Of Control’’ Computers in Human Behavior, Vol:24, No:3, pp.1067-1084.Bock, G.W.; S.L. Ho (2009) ‘’Non-Work Related Computing (NWRC)’’ Communications Of The ACM, Vol:52, Sayı:4, pp.124-128.Chernıss, C. (1980) Staff Burnout: Job Stress in The Human Services, London, Sage Publications.Cook, A.W. (2017) ‘’Cyberloafing, Job Satisfaction, and Employee Productivity: A Quantitative Study’’ Doctor of Philosophy’’ Northcentral University School of Business and Technology Management, Northcentral University.Çam, O. (1992) ‘’Hemşirelik Tükenmişlik (Burnout) Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Etkenlerin İncelenmesi’’ III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, ss.463-473.Çapri, B.; B. Gündüz; Z. Gökçakan 2011 ‘’Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu’nun Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması’’ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:40, Sayı:1, ss.134-147.Çelik, M. (2013) ‘’İstanbul İli Arnavutköy İlçesindeki Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Öğretmen Motivasyonları ve Akademik Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi’’ Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, ss.46-47. Demir, S. (2010) ‘’Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi’’ Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara ss.21. Durak, H. Y.; M. Sarıtepeci (2018) ‘’Occupational Burnout And Cyberloafing Among Teachers: Analysis Of Personality Traits, Individual And Occupational Status Variables As Predictors’’ The Social Science Journal, Vol:56, ss.13.Ergene, H. (2010) ‘’Kamu Çalışanlarında Tükenmişlik Olgusu: Tüvasaş Örneği’’ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Freudenberger, H. (1974) ‘’Staff Burnout’’ Journal Of Social Issues, Vol:30, ss.159-165.George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS For Windows Step By Step, 10.bs., A Simple Study Guide And Reference.Gürbüz, S.; F. Şahin (2016) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık.Güven, G. (2013) ‘’A Study on Examining The Burnout Levels of Turkish EFL Teachers Working At Two State Universities in Ankara’’ Yüksek Lisans Tezi, Ufuk University Graduate School of Social Sciences, Ankara.Jandaghı, G. Ve Diğerleri (2015) ‘’Cyberloafing Management in Organizations’’ Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol:8, No: 3, ss.335– 349.Jıa, H.; R. Jıa; S. Karau (2013) ‘’Cyberloafing And Personality: The Impact of The Big Five Traits And Workplace Situational Factors’’ Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol:20, No:3, pp.358-365.Kerse, G.; M. Soyalın (2018) ‘’ Kamu Kurumu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışı Adalet Algısı ve Duygusal Tükenme Düzeyiyle Açıklanabilir Mi? Is The Cyberloafing Behavior of The Public Employees Might Be Explained by Justice Perception and Emotional Exhaustion?’’ İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research), Cilt:10, Sayı:3, ss.210-233.Lım, V.K.G. (2002) ‘’The It Way of Loafing on the Job : Cyherloafing, Neutralizing and Organizational Justice’’ Journal of Organizational Behavior, Vol:23, No:l, pp.675 694.Lım, V.K.G.; T.S. Teo (2005) ‘’Prevalence, Perceived Seriousness, Justification And Regulation Of Cyberloafing İn Singapore: An Exploratory Study’’ Information & Management, Vol:42, No:8, pp.1081-1093.Maslach, C.; S.E. Jackson (1981) ‘’The Measurement of Experienced Burnout’’ Journal of Occupational Behaviour, Vol:2, No:2, pp.99-113.Önal, M. (2010) ‘’Eğitim İş Görenlerinin Duygusal Zekâları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki’’ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2010, ss.40-41. Örmen, U. (1993) ‘’Tükenmişlik Duygusu Ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama’’ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Örücü, E.; H. Yıldız (2014) ‘’İşyerinde Kişisel İnternet Ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma’’ Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.99-114.Özdem, G.; A. Demir (2015) ‘’Okul Yöneticilerinde Sanal Kaytarma Davranışı’’ Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, ss.1029-1042.Özkalp, E.; U. Aydın; S. Tekeli (2012) “Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri” Çimento İşveren Sendikası Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, ss.18-33.Pınes, A.; E. Aronson (1988) Career Burnout: Causes And Cures, New York, Free Press.Polat, A. (2014) ‘’Egzersiz Yapan ve Yapmayan Emniyet Mensuplarının Yaşam Doyumu İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Sakarya İli Örneği)’’ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, ss.61. Polatcı, S. (2007) ‘’Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Analiz)’’ Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, ss.58. Robınson, S. L.; R.J. Bennett (1995) ‘’A Typology Of Deviant Workplace Behaviors: A A Multidimensional Scaling Study’’ Academy Of Management Journal, Vol:38, No:2, pp.555-572Schaufelı, W.B.; E.R. Greenglass (2001) ‘’Introduction to Special Issue on Burnout and Health’’ Psychology and Health, Cilt:16, Sayı:5, pp.501 – 510.Stevens, G. B.; P. O'neill (1983) ‘’Expectation And Burnout in The Developmental Disabilities Field’’ American Journal Of Community Psychology, Vol:11, No:6, pp.615-627.Stoddart, S. (2016) ‘’ The Impact Of Cyberloafıng And Mındfulness On Employee Burnout’’ Yüksek Lisans Tezi, Submitted to The Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan, ss.69.Tabachnıck, Barbara G.; Fıdell, Linda S. Principal Components And Factor Analysis. Using Multivariate Statistics, 2001, 4: 582-633.Ünal, Ö.F.; S. Tekdemir (2015) ‘’Sanal Kaytarma: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Araştırma’’ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, ss.95-118.Van Droogenbroeck, F.; B. Spruyt; C. Vanroelen (2014) ‘’Burnout Among Senior Teachers: Investigating The Role Of Workload And Interpersonal Relationships At Work’’ Teaching and Teacher Education, Vol:43, pp.99-109.Vıtak, J.; J. Crouse; R. Larose (2011) ‘’Personal Internet Use at Work: Understanding Cyberslacking’’ Computers In Human Behavior, Vol:27, No:5, pp.1751- 1759.Yağcı, M.; A. Yüceler (2016) ‘’Kavramsal Boyutlarıyla Sanal Kaytarma’’ International Journal Of Social Sciences and Education Research, Vol:2, No:2, pp.531-540.Yıldırım, F. (2018) ‘’Tükenmişlik Düzeyinin Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü’’ Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:13, ss.302-313.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date September
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7852-4731
Author: Tuba ŞEKER (Primary Author)
Institution: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0283-5530
Author: Yavuz Tansoy YILDIRIM

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { jeess599534, journal = {Journal of Empirical Economics and Social Sciences}, issn = {2667-7210}, address = {}, publisher = {Burak DARICI}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Şeker, Tuba and Yıldırım, Yavuz Tansoy} }
APA Şeker, T , Yıldırım, Y . (2019). ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Journal of Empirical Economics and Social Sciences , 1 (2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/599534
MLA Şeker, T , Yıldırım, Y . "ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA" . Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/599534>
Chicago Şeker, T , Yıldırım, Y . "ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Tuba Şeker , Yavuz Tansoy Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Empirical Economics and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-7210- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Tuba Şeker , Yavuz Tansoy Yıldırım %T ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Journal of Empirical Economics and Social Sciences %P 2667-7210- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Şeker, Tuba , Yıldırım, Yavuz Tansoy . "ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 / 2 (September 2019): 1-18 .
AMA Şeker T , Yıldırım Y . ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 1-18.
Vancouver Şeker T , Yıldırım Y . ÇALIŞANLARDA TÜKENMİŞLİK VE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 1-18.