Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 22 2020-03-30

YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
ANALYZING OF FINANCIAL STATEMENTS OF COMPANIES UNDERTAKING THE LONG-TERM CONSTRUCTION CONTRACTS IN THE SCOPE OF IFRS 15 - REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS AND A CASE STUDY

Gülşah Aytuğ GÜNDÜZ [1] , Serap Sebahat YANIK [2]


Gerek ülkemizde, gerekse de dünyada oldukça önemli bir yere sahip olan inşaat sektörü oldukça geniş kapsamlı bir sektördür. Sektörün finansal tabloları da diğer sektörlere kıyasla daha farklı ve karmaşık bir yapıda olup, özellikle yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin finansal tablolarının değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken farklı ölçütler bulunmaktadır. Bununla birlikte işletmeler finansal tablolarını farklı muhasebe standartlarına göre düzenleyebilmekte olup, bu da kullanılan yönteme göre muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların yorumlanmasında farklı yaklaşımları beraberinde getirmektedir.


Bu çalışmada; yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanan yöntemler hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hasılat konusunda yenilikler getiren TFRS 15’e geçiş sürecine değinilmiştir.  Son olarak yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri, TFRS 15 açısından değerlendirilmiş ve bir örnek uygulama çalışması yapılmıştır.


The construction sector, which has a very important place both in our country and in the world, is a very comprehensive sector. The financial statements of the sector are different and have a complex structure compared to other sectors and there are different criteria that should be taken into consideration in the evaluation of the financial statements of companies undertaking long-term construction contracts. However, entities can prepare their financial statements in accordance with different accounting standards and this brings different approaches in accounting practices and interpretation of financial statements according to the method used.

In this study; information about the common method in accounting for long-term construction works has been given and refer to the transition process of TFRS 15, which brings innovation about revenue in Turkey Financial Reporting Standards. Finally, the long-term construction contracting contracts have been evaluated in terms of TFRS 15 and a case study has been carried out.

 • Aktaş, R., Varol, İ.D. (2017). Yeni Hasılat Standardı UFRS 15’e Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi: Çok Unsurlu Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklikleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 73, 27-50.
 • Ataman, B., Cavlak, H. (2017). TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat: Temel İlkelerin İncelenmesi ve Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39 (2), 403-428.
 • Cengiz, S., Tosunoğlu, B. (2018). TFRS 15, TMS 11 ve VUK Kapsamında Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlemlerinin Muhasebe Uygulamaları. ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 33-57.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü., İşseveroğlu, G. (2018). Türkiye’de Vergi Düzenlemeleri ve Muhasebe Standartları Açısından İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Finansal Raporlama. International Journal of Social Inquiry, 11 (2), 135-151.
 • Gündüz, G.A., Yanık, S.S., Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Üstlenen İşletmelerin Vergi Usul Kanunu'na Göre Düzenlenmiş Finansal Tablolarından Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi, V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF) Full Paper Proceeding, 80-94.
 • Gündüz, G.A. (2019). Farklı Finansal Rapor Düzenleme Esaslarına Göre Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Finansman İhtiyacının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı, URL: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TFRS/TFRS_15.pdf, Son Erişim Tarihi 17.08.2019.
 • Kılıç, G. (2017). UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özerhan, Y., Marşap, B., Yanık, S.S. (2015). IFRS 15 müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat standardının irdelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17 (2): 193-226.
 • Şengür, E.D. (2012). İnşaat Sözleşmeleri Muhasebesi ve Finansal Performansın Ölçülmesinde Maliyeti Kurtarma Yöntemi. Mali Çözüm Dergisi, 113, 123-153.
 • Şeker, N. (2018). Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması İlkelerinin Türk Vergi Mevzuatı ile Finansal Raporlama Standartları (TFRS 15-BOBİ FRS) Kapsamında İncelenmesi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardı. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete, 26/10 2005. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.), 06/01/1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Spring
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3951-5231
Author: Gülşah Aytuğ GÜNDÜZ (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7525-8717
Author: Serap Sebahat YANIK
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 30, 2020

Bibtex @research article { jeess615629, journal = {Journal of Empirical Economics and Social Sciences}, issn = {2667-7210}, address = {}, publisher = {Burak DARICI}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Gündüz, Gülşah Aytuğ and Yanık, Serap Sebahat} }
APA Gündüz, G , Yanık, S . (2020). YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA . Journal of Empirical Economics and Social Sciences , 2 (1) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/53653/615629
MLA Gündüz, G , Yanık, S . "YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA" . Journal of Empirical Economics and Social Sciences 2 (2020 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/53653/615629>
Chicago Gündüz, G , Yanık, S . "YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 2 (2020 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA AU - Gülşah Aytuğ Gündüz , Serap Sebahat Yanık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Empirical Economics and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-7210- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA %A Gülşah Aytuğ Gündüz , Serap Sebahat Yanık %T YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA %D 2020 %J Journal of Empirical Economics and Social Sciences %P 2667-7210- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Gündüz, Gülşah Aytuğ , Yanık, Serap Sebahat . "YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 2 / 1 (March 2020): 1-22 .
AMA Gündüz G , Yanık S . YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2020; 2(1): 1-22.
Vancouver Gündüz G , Yanık S . YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARININ TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2020; 2(1): 1-22.