PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 31 - 48, 25.01.2016

Abstract

The aim of the study is to uncover how classroom teachers use Internet in social studies courses. In the study which was carried out to reveal how classroom teachers use internet in social studies courses a survey model was employed. The data were collected through a questionnaire which included open-ended items. The participants were 180 classroom teachers working at public schools in Afyon province. The data were collected through a survey questionnaire with five open-ended items. The data collected were examined using a descriptive analysis technique. The data were analysed in terms of the frequency of internet use by the participants in social studies courses, for which purposes they used it, frequently used internet-based sources and websites, and their views about the use of Internet for educational purposes. Half of the participants were found to sometimes use internet, while nearly half of them always employed it. They mostly employed internet to prepare the course. They often used it to find lecturing videos. They employed internet both in classroom and outside to find resources. It was found that the participants mostly visited the websites of “Morpa”, “Eğitimhane” and “Vitamin” in the social studies course. In addition, they reported to visit various website for out of classroom use. For the class they mostly visited “Morpa” and for outside use they mostly visited “Vitamin” and “Eğitimhane”. The findings showed that the participants sufficiently made use of Internet for social studies courses and that they basically used it for preparing the course content. It was also found that the frequently used internet-based sources were lecture videos, test items, study sheets, slides, documentaries, graphics and other visual materials. The findings also suggested that the participants had necessary skills to make use of Internet for educational purposes. The findings showed that in-servive training activities are needed for teachers to make them informed about the directly related internet-based applications and the problems in using internet in schools should be eliminated.

Keywords: social studies education, social studies courses, internet

References

 • Altun, A.& Altun, S. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi, 147.
 • Aşkar, P. (1991). Bilgisayar destekli öğretim programı. Eğitimde Arayışlar Kongresi: Eğitimde Nitelik Geliştirme Abstract Book, 13-14 April.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 5 (19), 1-14.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. (The effect of higher education on teachers’ technology use: The case of Istanbul’s schools) Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2).
 • Asan, A. (2003). Computer technology awareness by elementary school teachers: A case study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 153-162.
 • Asan, A. (2002). Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları (The attitudes of science and social studies preservice teachers toward computers). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6.
 • Ayas, C. (2006). An examination of the relationshıp between the integration of technology into social studies and consructivist pedagogies. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (1), 14-25.
 • Baloğlu Uğurlu, N. (2009). Sosyal bilgilerde teknolojik araçların kullanımı. İn, Sosyal Bilgiler Öğretimi, (M. Safran Ed.), 244-262.
 • Becker, H., Ravitz, J. L. & Wong, Y. (1999). Teacher and teacher directed student use of computers and software. Teaching, Learning and Computing: 1998 National Survey Report 3. University of California. Irvine: Center for Research on Technology and Organizations.
 • Boon, R. T., Burke, M., Cecil, D. F. & Burke, S. H. (2006). Improving student content knowledge in ınclusive social studies classrooms using technology-based cognitive organizers: a systematic replication. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4 (1), 1–17.
 • Chapin, J. R. (2006). Elementary social studies. 6th Edition. Pearson Education, USA.
 • Cuban, L. (2001). Oversold and underused computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Doolittle, P. & Hicks, D. (2003). Constructivism as a theoretical foundation for the use of technology in social studies. Theory and Research in Social Education, 31 (1), 72-104.
 • Garba S.A., Singh, T.K.R., Yusuf, N.B.M. & Ziden, A.A. (2013). An overview of technology integration in Nigerian colleges of education. Journal of Education and Learning, 7 (1), 35-42.
 • Harris, J. (1993). Freedom of the (key) press: Internet based discussion groups. The Computing Teacher, 52-55.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. (The competencies of Sakarya’s teachers towards educational technologies). Turkish Online Journal of Educational Technology, 1 (1).
 • Lee, J. K. (2000). The e-citizen. Social Education, 64, 378-379.
 • Leon, R. V. & Parr, W. C. (2000), Use of course home pages in teaching statistics. American Statistician, 54, 44-48.
 • Mezieobi, D. I. (2008). Actualising the social studies curricular in Nigerian secondary schools through the instrumentality of information communication technology (D. N. Eze & N. Onyegegbu Eds.), Information Communication Technology in the service of Education.
 • Milson, A. J. & Lacomb, S. (2001). World-class sounds: Music, social studies and the internet. Social Studies and Young Learner, 13 (4), 1-2.
 • Savage, T. V. & Armstrong D. G. (1996). Elementary social studies. Macmillan Publishing Company, USA.
 • Seferoğlu, S. S. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.
 • Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461‐471.
 • Onasanya, S. A., Shehu, R. A., Oduwaiye, R. O. & Shehu, L. A. (2010). Higher institutions lecturers' attitudes towards integration of ICT into teaching and research in Nigeria. Research Journal of Information Technology, 2 (1), 1-10.
 • Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) geography education tool. Journal of Geography, 106, 145-152.
 • Tavşancıl, E. & Keser, H. (2002). İnternet kullanımına yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1 (1), 79-100.
 • Taylor, J. A. & Duran, M. (2006). Teaching social studies with technology: New research on collaborative approaches. The History Teacher, 40 (1).
 • Tecim, V. (2008). Coğrafi bilgi sistemleri harita tabanlı bilgi yönetimi. Ankara: Renk Form.
 • Tsai, M. J. & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40, 43-50.
 • Whitworth, S. A. & Berson, M. J. (2003). Computer technology in the social studies: An examination of the effectiveness literature (1996-2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online serial], 2(4). Available: http://www.citejournal.org/vol2/iss4/socialstudies/article1.cfm
 • Wilson, E. K., Rice, M. L., Bagley, W. & Rice, M. K. (2001). Virtual field trips and newsrooms: Internetional technology into classroom. Social Education, 64, 152-155.
 • VanFossen, P. (2000). An analysis of the use of the internet and world wide web by secondary social studies teachers in Indiana. International Journal of Social Education, 14 (2), 87-109.
 • Yeşiltaş, E. & Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı materyal geliştirme. in, Sosyal Bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar (R. Turan, A. M. Sümbül, H. Akdağ Ed.) 387-409.
 • Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 31 - 48, 25.01.2016

Abstract

Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde internetten yararlanma biçimlerini belirlemektir. Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde internetten yararlanma biçimlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde, Afyon ili merkezinde yer alan farklı sosyo-ekonomik düzeylerden 6 devlet ilkokulunda görev yapmakta olan 180 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada katılımcılardan 5 açık uçlu sorudan oluşan anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin yarısı ara sıra, yarıya yakını her zaman sosyal bilgiler dersinde internetten yararlanmakta, interneti ders öncesinde derse hazırlık aşamasında kullanmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler sosyal bilgiler dersinde internetten en çok konu anlatım videosu kullanmak amacıyla yararlanmaktadır. Araştırma kapsamındaki sınıf öğretmenleri Sosyal Bilgiler dersine kaynak oluşturmak üzere hem sınıf içinde hem de sınıf dışında internet siteleri ve yazılımlardan yararlanmaktadır. Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde en fazla yararlandıkları internet siteleri ve yazılımlar Morpa, Eğitimhane ve Vitamin’dir. Araştırmadan elde edilen bulgular sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde internetten yararlanma sıklıkları, internetten dersin hangi aşamalarında yararlandıkları, internetten en fazla ulaştıkları kaynak türleri, sınıf içinde ve sınıf dışında yararlandıkları internet siteleri ve yazılımlar, internet kaynaklarından yararlanmaya ilişkin özdeğerlendirmeleri temaları altında sunulmuştur. Buna göre sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi kapsamında genellikle internetten yararlandığı, interneti daha çok sosyal bilgiler dersine hazırlık yapmak amacıyla kullandıkları, sosyal bilgiler dersinde yararlanmak üzere internetten ulaştıkları kaynakların konu anlatım videosu, soru, test, çalışma yaprağı, slayt, belgesel, grafik gibi çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Yine elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde hem sınıf içinde hem de sınıf dışında çeşitli internet siteleri ve yazılımlardan yararlandıkları, öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde internet kaynaklarından yararlanabilecek düzeyde yeterliğe sahip olduğu söylenebilir

References

 • Altun, A.& Altun, S. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi, 147.
 • Aşkar, P. (1991). Bilgisayar destekli öğretim programı. Eğitimde Arayışlar Kongresi: Eğitimde Nitelik Geliştirme Abstract Book, 13-14 April.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 5 (19), 1-14.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. (The effect of higher education on teachers’ technology use: The case of Istanbul’s schools) Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2).
 • Asan, A. (2003). Computer technology awareness by elementary school teachers: A case study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 153-162.
 • Asan, A. (2002). Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları (The attitudes of science and social studies preservice teachers toward computers). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6.
 • Ayas, C. (2006). An examination of the relationshıp between the integration of technology into social studies and consructivist pedagogies. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (1), 14-25.
 • Baloğlu Uğurlu, N. (2009). Sosyal bilgilerde teknolojik araçların kullanımı. İn, Sosyal Bilgiler Öğretimi, (M. Safran Ed.), 244-262.
 • Becker, H., Ravitz, J. L. & Wong, Y. (1999). Teacher and teacher directed student use of computers and software. Teaching, Learning and Computing: 1998 National Survey Report 3. University of California. Irvine: Center for Research on Technology and Organizations.
 • Boon, R. T., Burke, M., Cecil, D. F. & Burke, S. H. (2006). Improving student content knowledge in ınclusive social studies classrooms using technology-based cognitive organizers: a systematic replication. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4 (1), 1–17.
 • Chapin, J. R. (2006). Elementary social studies. 6th Edition. Pearson Education, USA.
 • Cuban, L. (2001). Oversold and underused computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Doolittle, P. & Hicks, D. (2003). Constructivism as a theoretical foundation for the use of technology in social studies. Theory and Research in Social Education, 31 (1), 72-104.
 • Garba S.A., Singh, T.K.R., Yusuf, N.B.M. & Ziden, A.A. (2013). An overview of technology integration in Nigerian colleges of education. Journal of Education and Learning, 7 (1), 35-42.
 • Harris, J. (1993). Freedom of the (key) press: Internet based discussion groups. The Computing Teacher, 52-55.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. (The competencies of Sakarya’s teachers towards educational technologies). Turkish Online Journal of Educational Technology, 1 (1).
 • Lee, J. K. (2000). The e-citizen. Social Education, 64, 378-379.
 • Leon, R. V. & Parr, W. C. (2000), Use of course home pages in teaching statistics. American Statistician, 54, 44-48.
 • Mezieobi, D. I. (2008). Actualising the social studies curricular in Nigerian secondary schools through the instrumentality of information communication technology (D. N. Eze & N. Onyegegbu Eds.), Information Communication Technology in the service of Education.
 • Milson, A. J. & Lacomb, S. (2001). World-class sounds: Music, social studies and the internet. Social Studies and Young Learner, 13 (4), 1-2.
 • Savage, T. V. & Armstrong D. G. (1996). Elementary social studies. Macmillan Publishing Company, USA.
 • Seferoğlu, S. S. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.
 • Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461‐471.
 • Onasanya, S. A., Shehu, R. A., Oduwaiye, R. O. & Shehu, L. A. (2010). Higher institutions lecturers' attitudes towards integration of ICT into teaching and research in Nigeria. Research Journal of Information Technology, 2 (1), 1-10.
 • Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) geography education tool. Journal of Geography, 106, 145-152.
 • Tavşancıl, E. & Keser, H. (2002). İnternet kullanımına yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1 (1), 79-100.
 • Taylor, J. A. & Duran, M. (2006). Teaching social studies with technology: New research on collaborative approaches. The History Teacher, 40 (1).
 • Tecim, V. (2008). Coğrafi bilgi sistemleri harita tabanlı bilgi yönetimi. Ankara: Renk Form.
 • Tsai, M. J. & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40, 43-50.
 • Whitworth, S. A. & Berson, M. J. (2003). Computer technology in the social studies: An examination of the effectiveness literature (1996-2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online serial], 2(4). Available: http://www.citejournal.org/vol2/iss4/socialstudies/article1.cfm
 • Wilson, E. K., Rice, M. L., Bagley, W. & Rice, M. K. (2001). Virtual field trips and newsrooms: Internetional technology into classroom. Social Education, 64, 152-155.
 • VanFossen, P. (2000). An analysis of the use of the internet and world wide web by secondary social studies teachers in Indiana. International Journal of Social Education, 14 (2), 87-109.
 • Yeşiltaş, E. & Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı materyal geliştirme. in, Sosyal Bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar (R. Turan, A. M. Sümbül, H. Akdağ Ed.) 387-409.
 • Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Tuğba Selanik Ay>


Handan Deveci>

Publication Date January 25, 2016
Application Date February 20, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 0, Issue 9

Cite

Bibtex @ { jef196757, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {0}, number = {9}, pages = {31 - 48}, title = {Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course}, key = {cite}, author = {Selanik Ay, Tuğba and Deveci, Handan} }
APA Selanik Ay, T. & Deveci, H. (2016). Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course . Journal of Education and Future , 0 (9) , 31-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196757
MLA Selanik Ay, T. , Deveci, H. "Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course" . Journal of Education and Future 0 (2016 ): 31-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196757>
Chicago Selanik Ay, T. , Deveci, H. "Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course". Journal of Education and Future 0 (2016 ): 31-48
RIS TY - JOUR T1 - Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course AU - TuğbaSelanik Ay, HandanDeveci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 48 VL - 0 IS - 9 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course %A Tuğba Selanik Ay , Handan Deveci %T Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course %D 2016 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Selanik Ay, Tuğba , Deveci, Handan . "Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course". Journal of Education and Future 0 / 9 (January 2016): 31-48 .
AMA Selanik Ay T. , Deveci H. Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course. JEF. 2016; 0(9): 31-48.
Vancouver Selanik Ay T. , Deveci H. Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 31-48.
IEEE T. Selanik Ay and H. Deveci , "Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course", Journal of Education and Future, vol. 0, no. 9, pp. 31-48, Jan. 2016
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.