Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions

Year 2021, Volume , Issue 20, 49 - 60, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.643571

Abstract

Schools, which are one of the organizations in social life, have been managed with different management approaches until today. One of these approaches is the management processes approach, one of the classical management theories, pioneered by Fayol. This approach focuses on the management to increase efficiency in the organization, so it has examined the management in processes. In this study, it is examined how the managers of state and private basic education institutions use the management processes. Qualitative research method and phenomenological research design were preferred in the study. The study was carried out in the 2017-2018 academic year. The working group includes 30 school principal. Data were collected through a semi-structured interview form and subjected to descriptive and content analysis. According to the results of the study, decisions are shaped within the framework of legislation and bureaucracy, and student are admitted to the center during the planning process. While the organization process is based on legislation and competence, formal and informal forms of communication are used in the communication process. While formal and informal ways are used in the influence process, meetings are considered important in the coordination process. In the evaluation process, students and teachers are evaluated. In this study, it has been seen that public and private schools differ in terms of management processes at some points.

References

 • Abat, E. (2010). Eğitim yönetimi uzmanlarının okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin zihinsel modelleri. [Mental models of educational management experts on the competencies of school administrators]. (Unpublished Master Thesis), Kocaeli University, Institute of Social Sciences, Kocaeli.
 • Ağdelen, B. & Ağdelen, Z. (2007). İlköğretim okullarında yönetim süreçlerinin işleyişine ilişkin olarak öğretmen algılarının analizi [Analysis of teacher perceptions regarding the functioning of management processes in primary schools]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 26-54.
 • Alpaslan, S. & Kutaniş, R.Ö. (2007). Sanayi ve bilgi toplumu yönetim metaforlarının karşılaştırılması [Comparison of industrial and information society management metaphors]. Akademik İncelemeler Dergisi [Journal of Academic Studies], 2(2), 49-71.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi (10. bs.) [Education Management (10th ed.)]. Ankara: Gazi Publishing.
 • Aydoğan, İ. (2013). Örgüt ve yönetim kuramları [Organization and management theories]. In N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational management in theory and practice] (pp. 1-32). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Bacud, S.A.D. (2020). Henri Fayol’s principles of management and its effect to organizational leadership and governance. Journal of Critical Reviews, 7(11), 162-167.
 • Bakan, İ. & Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması [Relationships between organizational communication and job satisfaction: A field study for academic organizations]. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Falütesi Dergisi [Akdeniz Faculty Of Economic and Administrative Sciences], 7, 1-30.
 • Bakioğlu, A. & Demiral, S. (2013). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme tarzları [School administrators' perception of uncertainty and decision-making styles]. Eğitim Bilimleri Dergisi [Journal of Educational Sciences], 38, 9-35.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü [Glossary of annotated educational management terms]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Başaran, İ.E. & Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (4. bs.) [Turkish education system and school management (4th ed.)]. Ankara: Siyasal Publishing.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (19. bs.) [New structure and behavior in school management (19th ed.)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Büte, M. & Balcı, F.A. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar [The functioning of school management processes and problems from the perspective of independent kindergarten managers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 16(4), 485-509.
 • Can, N. (Ed.). (2013). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Çalık, C. & Şehitoğlu, E.K. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri [Competence of school principals to perform human resource management functions]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 170, 94-111.
 • Çetin, M. (2013). Yöneticiler ve yönetim [Managers and management]. In A.Öğüt (Ed.), Yönetimin esasları [Principles of management] (pp. 2-20). Ankara: Nobel Publishing.
 • Deliceırmak, F. (2005). İlkokul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlikleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği). [The competence of primary school administrators in management processes (case of Turkish Republic of Northern Cyprus)]. (Unpublished Master Thesis), Yakındoğu University, Institute of Educational Sciences, KKTC.
 • Dönmez, B., Uğurlu, C.T. & Cömert, M. (2011). Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar verme, liderlik ve çatışma: Nitel bir araştırma [Decision making, leadership and conflict in primary schools as loosely structured systems: A qualitative research]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Uludağ University Faculty of Education], 24(1), 1-29.
 • Ekinci, A. & Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği [Functionality of guidance and supervision activities carried out by inspectors in primary schools]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences in Theory and Practice], 11(4), 1849-1867.
 • Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri [Opinions of teachers and administrators about the participation of families in the education process]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 16(3), 399-431.
 • Ferdous, J. (2016). Organızation theorıes: From classıcal perspectıve. International Journal of Business, Economics and Law, 9(2), 1-6.
 • Gülbahar, B. (2013). İlkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri [Role of primary school principals in teaching leadership in the implementation of curricula]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum [Education and Society in the 21st Century], 2(4), 104-128.
 • İnci, M.A. & Deniz, Ü. (2015). Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa devam eden çocukların sosyal beceri gelişimlerinin incelenmesi [Examination of social skills development of kindergarten and primary school first year children]. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 545-552.
 • Karagöz, B.K. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. [Problems faced by school administrators in terms of management processes]. (Unpublished Master Thesis), Trakya University, Institute of Social Sciences, Edirne.
 • Kurt, S. (2009). İlköğretim kurumlarındaki yöneticilerin denetleme faaliyetlerine ilişkin yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the managers' opinions about the supervisory activities of the administrators in primary schools]. (Graduate Term Project). Trakya University, Institute of Social Sciences, Edirne.
 • Küçüker, E. (2015). Eğitimin yönetsel temelleri [Managerial basics of education]. In A. Tanrıöğen ve R. Sarpkaya (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (pp. 155-181). Ankara: Anı Publishing.
 • McLean, J. (2011). Fayol - Standing the test of time. Manager: British Journal of Administrative Management, 74, 32-33.
 • Memişoğlu, S.D. (2013). Okulda yönetim süreçleri [Management processes at school]. In N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational management in theory and practice] (pp. 127-154). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma [Qualitative data analysis: A study on the methodology problem in social sciences]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Eskisehir Osmangazi University Journal of Social Sciences], 11(1), 323-343.
 • Özdemir, M. (2016). Yönetim süreçleri [Management processes]. In U. Akın (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi [Turkish education system and school management] (pp. 153-177). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Özden, M. & Saban, A. (2017). Nitel araştırmalarda paradigma ve teorik temeller [Paradigm and theoretical foundations in qualitative research]. In A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (2. bs.) [Qualitative research patterns in education (2th ed.)] (pp. 1-30). Ankara: Anı Publishing.
 • Özgan, H. & Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi [Examining the effect of oral communication style of primary school principals on teachers' motivation]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Gaziantep University Journal of Social Sciences], 7(1), 190-206.
 • Özkan Hıdıroğlu, Y. & Tok, T.N. (2018). Okul müdürlerinin okuldaki planlarına yönelik gerçekleştirdikleri üstbilişsel izleme ve değerlendirme davranışları [Metacognitive monitoring and evaluation behaviors of school principals towards their school plans]. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi [Journal of Ihlara Educational Research], 3(2), 127-144.
 • Özmantar, Z.K. & Sincar, M. (2017). Öğretmenlikten şube müdürlüğüne geçen eğitim yöneticilerinin yönetsel algılarındaki değişimin incelenmesi [Examining the change in managerial perceptions of education managers who transferred from teaching to branch manager]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 23(1), 73-104.
 • Öztaş, N. (2017). Yönetim: Örgüt ve yönetim kuramları (5. bs.) [Management: Organization and management theories (5th ed.)]. İstanbul: Otorite Publishing.
 • Polat, S. & Küçük, Z. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeylerinin değerlendirilmesi [Evaluating the level of classroom teachers' democratic perception of the managerial behaviors related to the management processes of primary school administrators]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Journal of Education], 20(2), 437-450.
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları [Basic problems of basic education]. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Education Leadership and Teaching], 3(1), 18-34.
 • Sezer, Ş. (2016). Okul müdürlerinin görev öncelikleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri [School principals' views on task priorities and factors affecting decision-making processes]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Inonu University Faculty of Education], 17(3), 121-137.
 • Şahin, İ. (2013). İlköğretim okul müdürlerinin okul geliştirme stratejileri ve uygulamalarına ilişkin görüşleri [Views of primary school principals on school development strategies and practices]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences in Theory and Practice], 13(1), 229-250.
 • Şengül, R. (2007). Henri Fayol’un yönetim düşüncesi üzerine notlar [Notes on the management thought of Henri Fayol]. Yönetim ve Ekonomi [Management and Economics], 14(2), 257-273.
 • Taş, H. (2002). Yaratıcı örgüt kültürünün oluşturulmasında yönetim süreçlerinin yönetimi [Management of management processes in the creation of creative organizational culture]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 32, 532-555.
 • Timuroğlu, M.K. & Balkaya, E. (2016). Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi -bir uygulama [The relationship between organizational communication and motivation-an application]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Uludag University Journal of the Institute of Social Sciences], 9(2), 89-113.
 • Topaloğlu, C. (2011). Yönetim kuramları ve örgütiçi çatışmalar [Management theories and organizational conflicts]. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi [Journal of Entrepreneurship and Development], 6(1), 249-265.
 • Yavuz, M. (2009). Okul müdürlerinin yönetimle ilgili görüş ve uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi [Evaluation of school principals’ views and practices on management in regard of the management theories]. Değerler Eğitimi Dergisi [Journal of Values Education], 7(18), 121-155.
 • Zincirli, M. (2012). İlköğretim okullarında stratejik planlamanın uygulanabilirliğinin yönetici-öğretmen görüşleri ve izleme raporlarına göre değerlendirilmesi [Evaluation of the applicability of strategic planning in primary schools according to the views of the manager and teacher and monitoring reports]. (Unpublished Master Thesis), Fırat University, Institute of Education Sciences, Elazığ.

Year 2021, Volume , Issue 20, 49 - 60, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.643571

Abstract

References

 • Abat, E. (2010). Eğitim yönetimi uzmanlarının okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin zihinsel modelleri. [Mental models of educational management experts on the competencies of school administrators]. (Unpublished Master Thesis), Kocaeli University, Institute of Social Sciences, Kocaeli.
 • Ağdelen, B. & Ağdelen, Z. (2007). İlköğretim okullarında yönetim süreçlerinin işleyişine ilişkin olarak öğretmen algılarının analizi [Analysis of teacher perceptions regarding the functioning of management processes in primary schools]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 26-54.
 • Alpaslan, S. & Kutaniş, R.Ö. (2007). Sanayi ve bilgi toplumu yönetim metaforlarının karşılaştırılması [Comparison of industrial and information society management metaphors]. Akademik İncelemeler Dergisi [Journal of Academic Studies], 2(2), 49-71.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi (10. bs.) [Education Management (10th ed.)]. Ankara: Gazi Publishing.
 • Aydoğan, İ. (2013). Örgüt ve yönetim kuramları [Organization and management theories]. In N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational management in theory and practice] (pp. 1-32). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Bacud, S.A.D. (2020). Henri Fayol’s principles of management and its effect to organizational leadership and governance. Journal of Critical Reviews, 7(11), 162-167.
 • Bakan, İ. & Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması [Relationships between organizational communication and job satisfaction: A field study for academic organizations]. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Falütesi Dergisi [Akdeniz Faculty Of Economic and Administrative Sciences], 7, 1-30.
 • Bakioğlu, A. & Demiral, S. (2013). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme tarzları [School administrators' perception of uncertainty and decision-making styles]. Eğitim Bilimleri Dergisi [Journal of Educational Sciences], 38, 9-35.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü [Glossary of annotated educational management terms]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Başaran, İ.E. & Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (4. bs.) [Turkish education system and school management (4th ed.)]. Ankara: Siyasal Publishing.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (19. bs.) [New structure and behavior in school management (19th ed.)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Büte, M. & Balcı, F.A. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar [The functioning of school management processes and problems from the perspective of independent kindergarten managers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 16(4), 485-509.
 • Can, N. (Ed.). (2013). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Çalık, C. & Şehitoğlu, E.K. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri [Competence of school principals to perform human resource management functions]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 170, 94-111.
 • Çetin, M. (2013). Yöneticiler ve yönetim [Managers and management]. In A.Öğüt (Ed.), Yönetimin esasları [Principles of management] (pp. 2-20). Ankara: Nobel Publishing.
 • Deliceırmak, F. (2005). İlkokul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlikleri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği). [The competence of primary school administrators in management processes (case of Turkish Republic of Northern Cyprus)]. (Unpublished Master Thesis), Yakındoğu University, Institute of Educational Sciences, KKTC.
 • Dönmez, B., Uğurlu, C.T. & Cömert, M. (2011). Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar verme, liderlik ve çatışma: Nitel bir araştırma [Decision making, leadership and conflict in primary schools as loosely structured systems: A qualitative research]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Uludağ University Faculty of Education], 24(1), 1-29.
 • Ekinci, A. & Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği [Functionality of guidance and supervision activities carried out by inspectors in primary schools]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences in Theory and Practice], 11(4), 1849-1867.
 • Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri [Opinions of teachers and administrators about the participation of families in the education process]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 16(3), 399-431.
 • Ferdous, J. (2016). Organızation theorıes: From classıcal perspectıve. International Journal of Business, Economics and Law, 9(2), 1-6.
 • Gülbahar, B. (2013). İlkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri [Role of primary school principals in teaching leadership in the implementation of curricula]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum [Education and Society in the 21st Century], 2(4), 104-128.
 • İnci, M.A. & Deniz, Ü. (2015). Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa devam eden çocukların sosyal beceri gelişimlerinin incelenmesi [Examination of social skills development of kindergarten and primary school first year children]. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 545-552.
 • Karagöz, B.K. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. [Problems faced by school administrators in terms of management processes]. (Unpublished Master Thesis), Trakya University, Institute of Social Sciences, Edirne.
 • Kurt, S. (2009). İlköğretim kurumlarındaki yöneticilerin denetleme faaliyetlerine ilişkin yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the managers' opinions about the supervisory activities of the administrators in primary schools]. (Graduate Term Project). Trakya University, Institute of Social Sciences, Edirne.
 • Küçüker, E. (2015). Eğitimin yönetsel temelleri [Managerial basics of education]. In A. Tanrıöğen ve R. Sarpkaya (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (pp. 155-181). Ankara: Anı Publishing.
 • McLean, J. (2011). Fayol - Standing the test of time. Manager: British Journal of Administrative Management, 74, 32-33.
 • Memişoğlu, S.D. (2013). Okulda yönetim süreçleri [Management processes at school]. In N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi [Educational management in theory and practice] (pp. 127-154). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma [Qualitative data analysis: A study on the methodology problem in social sciences]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Eskisehir Osmangazi University Journal of Social Sciences], 11(1), 323-343.
 • Özdemir, M. (2016). Yönetim süreçleri [Management processes]. In U. Akın (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi [Turkish education system and school management] (pp. 153-177). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Özden, M. & Saban, A. (2017). Nitel araştırmalarda paradigma ve teorik temeller [Paradigm and theoretical foundations in qualitative research]. In A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (2. bs.) [Qualitative research patterns in education (2th ed.)] (pp. 1-30). Ankara: Anı Publishing.
 • Özgan, H. & Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi [Examining the effect of oral communication style of primary school principals on teachers' motivation]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Gaziantep University Journal of Social Sciences], 7(1), 190-206.
 • Özkan Hıdıroğlu, Y. & Tok, T.N. (2018). Okul müdürlerinin okuldaki planlarına yönelik gerçekleştirdikleri üstbilişsel izleme ve değerlendirme davranışları [Metacognitive monitoring and evaluation behaviors of school principals towards their school plans]. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi [Journal of Ihlara Educational Research], 3(2), 127-144.
 • Özmantar, Z.K. & Sincar, M. (2017). Öğretmenlikten şube müdürlüğüne geçen eğitim yöneticilerinin yönetsel algılarındaki değişimin incelenmesi [Examining the change in managerial perceptions of education managers who transferred from teaching to branch manager]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 23(1), 73-104.
 • Öztaş, N. (2017). Yönetim: Örgüt ve yönetim kuramları (5. bs.) [Management: Organization and management theories (5th ed.)]. İstanbul: Otorite Publishing.
 • Polat, S. & Küçük, Z. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeylerinin değerlendirilmesi [Evaluating the level of classroom teachers' democratic perception of the managerial behaviors related to the management processes of primary school administrators]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Journal of Education], 20(2), 437-450.
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları [Basic problems of basic education]. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Education Leadership and Teaching], 3(1), 18-34.
 • Sezer, Ş. (2016). Okul müdürlerinin görev öncelikleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri [School principals' views on task priorities and factors affecting decision-making processes]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Inonu University Faculty of Education], 17(3), 121-137.
 • Şahin, İ. (2013). İlköğretim okul müdürlerinin okul geliştirme stratejileri ve uygulamalarına ilişkin görüşleri [Views of primary school principals on school development strategies and practices]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences in Theory and Practice], 13(1), 229-250.
 • Şengül, R. (2007). Henri Fayol’un yönetim düşüncesi üzerine notlar [Notes on the management thought of Henri Fayol]. Yönetim ve Ekonomi [Management and Economics], 14(2), 257-273.
 • Taş, H. (2002). Yaratıcı örgüt kültürünün oluşturulmasında yönetim süreçlerinin yönetimi [Management of management processes in the creation of creative organizational culture]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration in Theory and Practice], 32, 532-555.
 • Timuroğlu, M.K. & Balkaya, E. (2016). Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi -bir uygulama [The relationship between organizational communication and motivation-an application]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Uludag University Journal of the Institute of Social Sciences], 9(2), 89-113.
 • Topaloğlu, C. (2011). Yönetim kuramları ve örgütiçi çatışmalar [Management theories and organizational conflicts]. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi [Journal of Entrepreneurship and Development], 6(1), 249-265.
 • Yavuz, M. (2009). Okul müdürlerinin yönetimle ilgili görüş ve uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi [Evaluation of school principals’ views and practices on management in regard of the management theories]. Değerler Eğitimi Dergisi [Journal of Values Education], 7(18), 121-155.
 • Zincirli, M. (2012). İlköğretim okullarında stratejik planlamanın uygulanabilirliğinin yönetici-öğretmen görüşleri ve izleme raporlarına göre değerlendirilmesi [Evaluation of the applicability of strategic planning in primary schools according to the views of the manager and teacher and monitoring reports]. (Unpublished Master Thesis), Fırat University, Institute of Education Sciences, Elazığ.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Emre AYDIN (Primary Author)
0000-0002-1946-2083
Türkiye


Mustafa YAVUZ This is me
0000-0001-5697-5120
Türkiye

Publication Date July 26, 2021
Application Date November 6, 2019
Acceptance Date February 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

Bibtex @research article { jef643571, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2021}, number = {20}, pages = {49 - 60}, doi = {10.30786/jef.643571}, title = {Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions}, key = {cite}, author = {Aydın, Emre and Yavuz, Mustafa} }
APA Aydın, E. & Yavuz, M. (2021). Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions . Journal of Education and Future , (20) , 49-60 . DOI: 10.30786/jef.643571
MLA Aydın, E. , Yavuz, M. "Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions" . Journal of Education and Future (2021 ): 49-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/65267/643571>
Chicago Aydın, E. , Yavuz, M. "Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions". Journal of Education and Future (2021 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions AU - Emre Aydın , Mustafa Yavuz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30786/jef.643571 DO - 10.30786/jef.643571 T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - IS - 20 SN - 2146-8249- M3 - doi: 10.30786/jef.643571 UR - https://doi.org/10.30786/jef.643571 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions %A Emre Aydın , Mustafa Yavuz %T Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions %D 2021 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V %N 20 %R doi: 10.30786/jef.643571 %U 10.30786/jef.643571
ISNAD Aydın, Emre , Yavuz, Mustafa . "Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions". Journal of Education and Future / 20 (July 2021): 49-60 . https://doi.org/10.30786/jef.643571
AMA Aydın E. , Yavuz M. Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions. JEF. 2021; (20): 49-60.
Vancouver Aydın E. , Yavuz M. Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions. Journal of Education and Future. 2021; (20): 49-60.
IEEE E. Aydın and M. Yavuz , "Evaluation of Management Processes according to the Managers of Basic Education Institutions", Journal of Education and Future, no. 20, pp. 49-60, Jul. 2021, doi:10.30786/jef.643571
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.