Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools

Year 2021, Volume , Issue 20, 13 - 24, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.754806

Abstract

It is anticipated that there will be differences in the use of the Internet and mobile technologies in accessing information amongst the new generations (digital natives) depending on the development level of the country they live in. Globalization further reinforces these differences. In this study, these differences are investigated for three countries having different levels of development: the United Kingdom, Malta, and Turkey. A total of 443 participants are chosen from university universities studying in different departments in 2017-2018 spring term. Variance analysis (ANOVA) has been used in identifying the differences between the study groups’ access to information of the three countries. Findings show differences between the three countries in the use of social networks such as Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat. In addition, there are differences in the use of mobile technology devices Notebook, Tablet and Smartphones in accessing information. Finally, differences were identified in the use of information sources in accessing information. These differences are in the use of search engines, wiki, social networks, blogs, and digital libraries. No differences were found in terms of digital newspapers. The findings are discussed comparatively with reference to the scholarly work done in the field and recommendations are given.

References

 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği [A study on usage of social media among univerty students:Anadolu University Case]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Selcuk University Institute of Social Sciences], (35), 373-386.
 • Artemova, A. (2018). Engaging generation Z through social media marketing. Licence Thesis, South- Eastern Finland University of Applied Sciences.
 • Barut, E. & Kuzu A. (2017). Türkiye ve İngiltere bilişim teknolojileri öğretim programlarının amaç, kazanım, etkinlik, ölçme ve değerlendirme süreçleri açısından karşılaştırılması [The comparison of turkey and uk's information technologies curriculum in the context of objectives, acquisition, activities, measurement and evaluation]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Trakya University Journal of Education], 7(2), 721-745. DOI: 10.24315/trkefd.303156
 • Bilgiç, H. G., Duman, D. & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri [The characteristics of digital natives’ and their effects of on the design of online environments]. Akademik Bilişim, 2011, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi-Malatya [Academic Informatics 2011, 2-4 February, Inonu University-Malatya, 1-7].
 • Deloitte, (2018a). Global Mobile User Survey [Küresel Mobil Kullanıcı Anketi]. Retrieved from online https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/global-mobile-consumer-survey-us-edition.html on 20.07.2019.
 • Deloitte, (2018b). Global Mobile Consumer Survey 2018: The UK Cut [Küresel Mobil Tüketici Anketi 2018: Birleşik Krallık]. Retirieved online from http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/#uk-smartphone-and-tablet-penetration-among-55-75-year-olds on 20.07.2019.
 • Etikan, I., Musa, S. A. & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American journal of theoretical and applied statistics, 5(1), 1-4.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education.
 • Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Samur, Y. & Yildirim, S. (2018). Genç nesil arasında yaygınlaşan bir bağımlılık: Akıllı telefon bağımlılığının cinsiyet, akademik başarı ve mobil oyun oynama değişkenleri açısından incelenmesi [A spreading addiction among young generation: An examination of smartphone addiction according to gender, academic success and mobile game playing variables]. Eğitim Teknolojiji Kuram ve Uygulama [Educational Technology Theory and Practice], 8(2), 212-231.
 • Göldağ, B. & Kanat S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumları [Digital literacy status of the students who studied fine arts education]. The Journal of Academic Social Science Studies, 70, 77-92. DOI: 10.9761/JASSS7736
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı [Educational use of social networks]. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2-4 Aralık, İstanbul [XV. Internet Conference in Turkey, Istanbul Technical University, 2-4 December, Istanbul].
 • ICT Facts and Figures (2019). ITU. Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf on 10 June 2020.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. & Kaban, A., (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları [Learning 2.0 is spreading: Research and results on the use of Web 2.0 applications in education]. İnettr’08- XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. 22-23 Aralık ,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara [İnettr’08- XIII. Internet Conference Proceedings in Turkey. 22-23 December, Middle East Technical University, Ankara].
 • Knight, C. & Pryke, S. (2012). Wikipedia and the University, a case study. Teaching in Higher Education, 17(6), 649-659.
 • Leitch, S. & Warren, M. J. (2011). Social networking and teaching: An Australian Case Study. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2011. Deakin University, Burwood, Victoria, Australia.
 • Lucky, A. (2017). The list of millennial characteristics. Retrieved from http://luckyattitude.co.uk/millennial- characteristics/ on 06.12.2019.
 • Norman, H., Nordin, N., Din, R., Ally, M. & Dogan, H. (2015). Exploring the roles of social participation in mobile social media learning: A social network analysis. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(4), 205-224.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. & Sevmez, H. (2018). Üniversite öğrencilerinde dijital/e-kitap okuma kültürü: Selçuk Üniversitesi örneği [Digital / E-Book reading culture in university students: Selçuk university sample]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi [The Journal of the Faculty of Languages and History-Geography], 58(1), 139-171. DOI: 10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.8
 • Özerbaş, M. A. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi [A review of digital literacy levels of future primary-school and secondary-school teachers in Turkey and Kazakhstan]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Muğla Sıtkı Koçman University Journal of Education], 5(1), 16-25. DOI: 10.21666/muefd.314761.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi [The use of tablet pc and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the FATİH Project]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(3), 1799-1822., 13(3). DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734.
 • PISA (2018). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu [PISA 2018 Turkey Preliminary Report]. Retrieved from http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf, on 19.05.2020.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Retrieved from http ://www. marcprensky. com/writing/Prensky %20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immi grants%20-%20Part1 .pdf] on 18.05.2020.
 • Sahin, A., Kaynakçi, C. & Aytop, Y. (2016). Ziraat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi [Determination of social media usage habits of students in the agriculture faculty]. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi [Journal of Tekirdag Agricultural Faculty], 13(2), 34.
 • Saleh, Z. I. & Mashhur, A. S., (2015). The Impact of e-Books on the Printed Books: e-Books Popularity, Growth and Future.
 • Sanders, J. & Morrison, C. (2007). What is the Net Generation? The challenge for future medical education, Med., Teach., 29(2-3), 85-88.
 • Sarı, S. & Kunt, H. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanım durumlarının incelenmesi [Determining the internet usage of primary and secondary school students according to their grade]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 40.
 • Tanrıverdi, B. & Apak, Ö. (2010). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ilköğretim programlarının medya okur-yazarlığı eğitimi açısından karşılaştırılması [Analysis of primary school curriculum of turkey, finland, and ireland in terms of media literacy education]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences:Theory and Practice], 10(2), 1153-1213.
 • Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri [Possible effects of future architects' z generation on business life]. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [International Journal of Society Researchs], 7(7), 1033-1048. DOI: 10.26466/opus.370345.
 • Togay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi [The usage of social networks in education processes: A vocational high school experience]. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi [Academic Informatics Conference, Antalya: Akdeniz University].
 • Tonta, Y. (2009). Digital natives, social networks and the future of libraries. [Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği]. Türk Kütüphaneciliği [Turkish Librarianship],23(4),742-768.
 • TRT Haber (2019). Dünyada cep telefonu kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı [The number of mobile phone users worldwide has exceeded 4.5 billion]. Retrieved from https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelinde-cep-telefonu-kullananlarin-sayisi-45-milyari-gecti-402379.html on 16.07.2019.
 • UNDP (2019). 2019 İnsani Gelişme Raporu: 21. Yüzyılda İnsani Gelişmedeki Eşitsizlikler [Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century]. Retrieved from https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html on 19.05.2020.
 • UNESCO (2017). UNESCO: Türkiye kitap okuma oranında 86. Sırada [UNESCO: Turkey ranks 86th in book reading rate]. Retrieved from https://www.cnnturk.com/dunya/dw/unesco-turkiye-kitap-okuma-oraninda-86inci-sirada, on 14.07.2019.
 • We Are Social & Hooutsuite (2019). Global Internet Usage Speeds [Küresel İnternet Kullanım Hızları]. Retrieved from https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 and https://digitalreport.wearesocial.com/ on 20.07.2019.

Year 2021, Volume , Issue 20, 13 - 24, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.754806

Abstract

References

 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği [A study on usage of social media among univerty students:Anadolu University Case]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Selcuk University Institute of Social Sciences], (35), 373-386.
 • Artemova, A. (2018). Engaging generation Z through social media marketing. Licence Thesis, South- Eastern Finland University of Applied Sciences.
 • Barut, E. & Kuzu A. (2017). Türkiye ve İngiltere bilişim teknolojileri öğretim programlarının amaç, kazanım, etkinlik, ölçme ve değerlendirme süreçleri açısından karşılaştırılması [The comparison of turkey and uk's information technologies curriculum in the context of objectives, acquisition, activities, measurement and evaluation]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Trakya University Journal of Education], 7(2), 721-745. DOI: 10.24315/trkefd.303156
 • Bilgiç, H. G., Duman, D. & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri [The characteristics of digital natives’ and their effects of on the design of online environments]. Akademik Bilişim, 2011, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi-Malatya [Academic Informatics 2011, 2-4 February, Inonu University-Malatya, 1-7].
 • Deloitte, (2018a). Global Mobile User Survey [Küresel Mobil Kullanıcı Anketi]. Retrieved from online https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/global-mobile-consumer-survey-us-edition.html on 20.07.2019.
 • Deloitte, (2018b). Global Mobile Consumer Survey 2018: The UK Cut [Küresel Mobil Tüketici Anketi 2018: Birleşik Krallık]. Retirieved online from http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/#uk-smartphone-and-tablet-penetration-among-55-75-year-olds on 20.07.2019.
 • Etikan, I., Musa, S. A. & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American journal of theoretical and applied statistics, 5(1), 1-4.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education.
 • Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Samur, Y. & Yildirim, S. (2018). Genç nesil arasında yaygınlaşan bir bağımlılık: Akıllı telefon bağımlılığının cinsiyet, akademik başarı ve mobil oyun oynama değişkenleri açısından incelenmesi [A spreading addiction among young generation: An examination of smartphone addiction according to gender, academic success and mobile game playing variables]. Eğitim Teknolojiji Kuram ve Uygulama [Educational Technology Theory and Practice], 8(2), 212-231.
 • Göldağ, B. & Kanat S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumları [Digital literacy status of the students who studied fine arts education]. The Journal of Academic Social Science Studies, 70, 77-92. DOI: 10.9761/JASSS7736
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı [Educational use of social networks]. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2-4 Aralık, İstanbul [XV. Internet Conference in Turkey, Istanbul Technical University, 2-4 December, Istanbul].
 • ICT Facts and Figures (2019). ITU. Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf on 10 June 2020.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. & Kaban, A., (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları [Learning 2.0 is spreading: Research and results on the use of Web 2.0 applications in education]. İnettr’08- XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. 22-23 Aralık ,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara [İnettr’08- XIII. Internet Conference Proceedings in Turkey. 22-23 December, Middle East Technical University, Ankara].
 • Knight, C. & Pryke, S. (2012). Wikipedia and the University, a case study. Teaching in Higher Education, 17(6), 649-659.
 • Leitch, S. & Warren, M. J. (2011). Social networking and teaching: An Australian Case Study. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2011. Deakin University, Burwood, Victoria, Australia.
 • Lucky, A. (2017). The list of millennial characteristics. Retrieved from http://luckyattitude.co.uk/millennial- characteristics/ on 06.12.2019.
 • Norman, H., Nordin, N., Din, R., Ally, M. & Dogan, H. (2015). Exploring the roles of social participation in mobile social media learning: A social network analysis. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(4), 205-224.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. & Sevmez, H. (2018). Üniversite öğrencilerinde dijital/e-kitap okuma kültürü: Selçuk Üniversitesi örneği [Digital / E-Book reading culture in university students: Selçuk university sample]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi [The Journal of the Faculty of Languages and History-Geography], 58(1), 139-171. DOI: 10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.8
 • Özerbaş, M. A. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi [A review of digital literacy levels of future primary-school and secondary-school teachers in Turkey and Kazakhstan]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Muğla Sıtkı Koçman University Journal of Education], 5(1), 16-25. DOI: 10.21666/muefd.314761.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi [The use of tablet pc and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the FATİH Project]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(3), 1799-1822., 13(3). DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734.
 • PISA (2018). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu [PISA 2018 Turkey Preliminary Report]. Retrieved from http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf, on 19.05.2020.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Retrieved from http ://www. marcprensky. com/writing/Prensky %20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immi grants%20-%20Part1 .pdf] on 18.05.2020.
 • Sahin, A., Kaynakçi, C. & Aytop, Y. (2016). Ziraat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi [Determination of social media usage habits of students in the agriculture faculty]. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi [Journal of Tekirdag Agricultural Faculty], 13(2), 34.
 • Saleh, Z. I. & Mashhur, A. S., (2015). The Impact of e-Books on the Printed Books: e-Books Popularity, Growth and Future.
 • Sanders, J. & Morrison, C. (2007). What is the Net Generation? The challenge for future medical education, Med., Teach., 29(2-3), 85-88.
 • Sarı, S. & Kunt, H. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanım durumlarının incelenmesi [Determining the internet usage of primary and secondary school students according to their grade]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 40.
 • Tanrıverdi, B. & Apak, Ö. (2010). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ilköğretim programlarının medya okur-yazarlığı eğitimi açısından karşılaştırılması [Analysis of primary school curriculum of turkey, finland, and ireland in terms of media literacy education]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences:Theory and Practice], 10(2), 1153-1213.
 • Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri [Possible effects of future architects' z generation on business life]. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [International Journal of Society Researchs], 7(7), 1033-1048. DOI: 10.26466/opus.370345.
 • Togay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi [The usage of social networks in education processes: A vocational high school experience]. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi [Academic Informatics Conference, Antalya: Akdeniz University].
 • Tonta, Y. (2009). Digital natives, social networks and the future of libraries. [Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği]. Türk Kütüphaneciliği [Turkish Librarianship],23(4),742-768.
 • TRT Haber (2019). Dünyada cep telefonu kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı [The number of mobile phone users worldwide has exceeded 4.5 billion]. Retrieved from https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelinde-cep-telefonu-kullananlarin-sayisi-45-milyari-gecti-402379.html on 16.07.2019.
 • UNDP (2019). 2019 İnsani Gelişme Raporu: 21. Yüzyılda İnsani Gelişmedeki Eşitsizlikler [Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century]. Retrieved from https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html on 19.05.2020.
 • UNESCO (2017). UNESCO: Türkiye kitap okuma oranında 86. Sırada [UNESCO: Turkey ranks 86th in book reading rate]. Retrieved from https://www.cnnturk.com/dunya/dw/unesco-turkiye-kitap-okuma-oraninda-86inci-sirada, on 14.07.2019.
 • We Are Social & Hooutsuite (2019). Global Internet Usage Speeds [Küresel İnternet Kullanım Hızları]. Retrieved from https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 and https://digitalreport.wearesocial.com/ on 20.07.2019.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Nazire Burçin HAMUTOĞLU (Primary Author)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0003-0941-9070
Türkiye


Deniz Mertkan GEZGİN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4688-043X
Türkiye


Orhan GEMIKONAKLI This is me
Middlesex University
0000-0002-0513-1128
United Kingdom


Steven CAMİLLERİ This is me
Middlesex University
0000-0001-5518-1353
Malta

Publication Date July 26, 2021
Application Date June 19, 2020
Acceptance Date August 9, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

Bibtex @research article { jef754806, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2021}, number = {20}, pages = {13 - 24}, doi = {10.30786/jef.754806}, title = {How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools}, key = {cite}, author = {Hamutoğlu, Nazire Burçin and Gezgin, Deniz Mertkan and Gemıkonaklı, Orhan and Camilleri, Steven} }
APA Hamutoğlu, N. B. , Gezgin, D. M. , Gemıkonaklı, O. & Camilleri, S. (2021). How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools . Journal of Education and Future , (20) , 13-24 . DOI: 10.30786/jef.754806
MLA Hamutoğlu, N. B. , Gezgin, D. M. , Gemıkonaklı, O. , Camilleri, S. "How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools" . Journal of Education and Future (2021 ): 13-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/65267/754806>
Chicago Hamutoğlu, N. B. , Gezgin, D. M. , Gemıkonaklı, O. , Camilleri, S. "How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools". Journal of Education and Future (2021 ): 13-24
RIS TY - JOUR T1 - How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools AU - Nazire Burçin Hamutoğlu , Deniz Mertkan Gezgin , Orhan Gemıkonaklı , Steven Camilleri Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30786/jef.754806 DO - 10.30786/jef.754806 T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 24 VL - IS - 20 SN - 2146-8249- M3 - doi: 10.30786/jef.754806 UR - https://doi.org/10.30786/jef.754806 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools %A Nazire Burçin Hamutoğlu , Deniz Mertkan Gezgin , Orhan Gemıkonaklı , Steven Camilleri %T How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools %D 2021 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V %N 20 %R doi: 10.30786/jef.754806 %U 10.30786/jef.754806
ISNAD Hamutoğlu, Nazire Burçin , Gezgin, Deniz Mertkan , Gemıkonaklı, Orhan , Camilleri, Steven . "How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools". Journal of Education and Future / 20 (July 2021): 13-24 . https://doi.org/10.30786/jef.754806
AMA Hamutoğlu N. B. , Gezgin D. M. , Gemıkonaklı O. , Camilleri S. How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools. JEF. 2021; (20): 13-24.
Vancouver Hamutoğlu N. B. , Gezgin D. M. , Gemıkonaklı O. , Camilleri S. How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools. Journal of Education and Future. 2021; (20): 13-24.
IEEE N. B. Hamutoğlu , D. M. Gezgin , O. Gemıkonaklı and S. Camilleri , "How to Get Information in Online Environments? A Comparison of the Use of Net Generation Tools", Journal of Education and Future, no. 20, pp. 13-24, Jul. 2021, doi:10.30786/jef.754806
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.